Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Хотелски менаџмент Проф. д-р Саша Кицошев М-р Владанка Давковска 1.

Сличне презентације


Презентација на тему: "Хотелски менаџмент Проф. д-р Саша Кицошев М-р Владанка Давковска 1."— Транскрипт презентације:

1 Хотелски менаџмент Проф. д-р Саша Кицошев М-р Владанка Давковска 1

2 СОДРЖИНА НА 8. ПРЕДАВАЊЕ 1. Систем на менаџерско контролирање – управување со деловниот резултат 2. Методи и техники на менаџерска контрола

3 Систем на менаџерско контролирање- управување со деловниот резултат
Систем на менаџерско контролирање- управување со деловниот резултат Менаџерска функција контролирање = мерење и исправка на менаџерското делување со цел да се осигури исполнување на целите на хотелското претпријатие и остварување на плановите Процесот на контролирање од менаџерот бара знаење, особенпо знаење од областа на планирање, деловна анализа, инфорнирање, координирање, и организирање Со процесите на контролирање се доаѓа до избор на продуктивни менаџерски акции, со кои се стреми кон ефикасно управување со деловниот резултат

4 Систерм на менаџерско контролирање- управување со деловните резултати
Систерм на менаџерско контролирање- управување со деловните резултати Контролирање е една од функциите на менаџментот, а во себе интегрира цела низа од менаџерски активности Деловен резултат, кој на менаџерот му е основна задача, ја одредува суштината на менаџерскта функција - контролирање ДА СЕ ПЛАНИРА ЗНАЧИ ДА СЕ ОДЛУЧИ ШТО ДА СЕ СТОРИ Да се контролира значи да се обезбеди извршување на планираните резултати

5 Систем на менаџерско планирање- управување со деловни терезултати
Систем на менаџерско планирање- управување со деловни терезултати Планирање и контролирање суштински се поврзани, како две одделни функции, меѓусебно чинат целина, така што плановите се на една страна, а контролирањето на друга страна на менаџерскиот процес

6 Систем на менаџерско контеролирање- управување со деловните резултати
Систем на менаџерско контеролирање- управување со деловните резултати Меѓусебната поврзаност на овие менаџерски функции се огледа во следните карактеристики: A Планирањето е формален процесна донесување на одлукиза целите , стратегиите, тактиките и алокацијата на ресурсите.Менаџерската контрола е сочинета од мерки, со кои се потпомогнува обезбедување на конзистентност на тековното однесување и на резултатите со плановите, целите и стандардите B Планирањето го опишува посакуваното однесување и резултати. Менаџрската контрола го потпомага одржувањето или преусмерувањето на актуелното однесување и резултати C Менаџерите не можат ефективно да планираат без точни, правовремени и соодветни информации. Процесите на контрола се средство со помош на кое менаџерите добиваат многу од овие есенцијални информации D Менаџерите не можат ефективно да го контролираат работењето во претпријатието без планови, кои претставуваат цел на процесот на контролата. Така планирањето и котролирањето се комплементарни и се подршка еден на друг процес

7 Систем на менаџерско контролирање- управување со резултатите на трудот
Суштината на котролирањето според Griffinu, се сведува на четири основни видови помош на менаџерското контролирање, кое доведува до очекуваните деловни резултати Помош на претпријатието во адаптација промените на условите Ограничување на коплицирање на грешки Помош на претпријатието да се носи со комплексноста Помош за мнимализација на трошоците

8 Систем на менаџерско контролирање- управување со деловните резултати
Систем на менаџерско контролирање- управување со деловните резултати Помош на претпријатието во адаптација на промена на условите– постојани промении и потреба за постојано прилагодување е една од трајните обврски на менаџерот и токму со преку функцијата контролирање, менаџментот полесно и поефикасно ги воочува променитеe Ограничување на комплицирање на грешки – систем на остварување на менаџерските цели следење на prošistima,!!! а токму контролирањето овозможува правовремено воочување на грешките и корективно делување Помош на претпријатието да се носи со комплексноста – сложеноста на контролирање, поврзана е за поголем број претпријатија, менаџментот бара ефикасен систем на контролирање, бидејки се усмерува кон посакуваните деловни резултати, поради тоа, колку што нивото на контролата е поопфатно, толку коплекснота на котролирањето е поголема и обратно, колку степенот на комплексноста е понизок, степенот на ефикасноста на контролата е понизок Помош во минимализација на трошоците – контролата на трошоците е основа на системот на управување со деловните резултати, што се остварува токму со контролирањето. Сталниот процес на ефикасно контролирање овозможува ефикасно следење на трошоците и правовремено реагирање на секаква промена која доведува до зголемување на трошоците на делувањето (работењето)

9 Систем на менаџерско контролирање-управување со деловните резултати
Контролирање (eng. Controlling) е менаџерска функција која може да се дефинира како збир на мерки и активности на управување со деловните резултати, се остварува преку повеќе деловни задачи односно функции: Процес на следење на пресметките за оставрување на деловните резултати, односно успешноста на делувањето и изработка на деловни информации Утврдување на стандарди Планирање на идниот деловен резултат Врз основа на кои се превземаат менаџерски активности за корекции во насока на подобро делување

10 Систем на менаџерско контролирање-упоравување со деловните резултати
Систем на менаџерско контролирање-упоравување со деловните резултати Менаџерската функција контролирање се спроведува низ сложена процедура, за која менаџерот, на одредено ниво мора да ги поседува бараните знаења и вештини Менаџерскиот процес на контролирање, сеспроведува и организира, како систем на неколку подсистемни, односно етапи:

11 Систем на менаџерско контролирање-управување со деловните резултати
Систем на менаџерско контролирање-управување со деловните резултати Griffin разликува четири фази на процесот на контролирање: 1. Поставување на стандарди 2. Мерење на продуктивноста 3. Компарирање на продуктивноста и стандардите 4. Евалуација и мерење на продуктивноста

12 Систем на менаџерско контролирање-управување со деловните резултати
Систем на менаџерско контролирање-управување со деловните резултати Систем на надворешна контрола – организациско функционално и системско делување надвор од хотлското претпријаатие, а се базира на разни системи, кои доаѓаат од микро и макро надворешно окружување Темел на сите овие влијанијае пазарот, кој со своите закони за понудата и побарувачката покажува ниво на успешност на неговите услуги кои ги нуди на туристичкиот пазар Пазарна контрола, како надворешна контрола е контрола која на менаџерот му наметнува под кои услови може да ги остварува деловните резултати, на менаџментот му дава информации зошто, како и кои промени да ги изврши во пртпријатието според пазарот Тоа е систем на контрола, која може да се нарече збир на влезни податоци, кои најобјективен outputi бидејки ги испраќа пазарот, како резултат на пазарните закони на понудата и побарувачката

13 Систем на менаџерско контролирање-управување со деловните резултати
Систем на менаџерско контролирање-управување со деловните резултати Пазарните контроли може да се поделат во три најчести појавни облици : 1. Пазарна цена на акциите 2. Стопа на поврат на капиталот 3. Трансферни цени

14 Систем на менаџерско контролирање-упаравување со деловните реултаи
Систем на менаџерско контролирање-упаравување со деловните реултаи Пазарна цена на акциите - акција, као хартија од вредност,со која се докажува парво на дел од имотот на акционерско друштво, која е поделена на еднакви делови – акциите на пазарот на хартии од вредност dionice na tržištu vrijednosnica, постојано ја менуваат вредноста, цената на акциите е во постојано движење балгодарение на пазарната контрола, односно на законтоста на понудата и побарувачката Стопа на поврат на капиталот – укажува на способност на претпријатието да во даден рок го поврати вложениот капитал на инвеститорот Вложен капитал моѓе да биде инвестираниот капитал и користениот капитал, од што реултираат во различни показатели како што се: стопа на поврат на сопствен капитал – ROE (Return on equity); стопа на поврат на вкупниот имот ROA (Return on total assets); стопа на поврат на вложениот капитал – ROI (Return on investment); стопа на поврат на вкупниот ангажиран капитал – ROCE (Return on capital employed); стопа на поврат на додадена врдност – ROVA (Return on value added)...

15 Систем на менаџерско контролирање-управување со деловните резултати
Систем на менаџерско контролирање-управување со деловните резултати Трансферни цени – на врвниот менаџмент тие им служат за поттикнување на одредена дејност внатре во системот кој го води и се резулата на вкупната деливна политика, со цел поттикнување на одредена програма, со која секогаш се штитат интересите на системот или друштвото

16 Систем на менаџерско контролирање – управување со деловните резултати
Систем на менаџерско контролирање – управување со деловните резултати Систем на организациска контрола – организациската контрола се поврзува со одреден погон, односно организациска единица внатре во претпријатието, а менаџментот ја применува за да спроведе систем на контрола, посебно тогаш кога надворешната контрола не дава потполни резултати Системите на организациските контроли можат да се поделат во два типични облици на организациски контроли: 1.Бирократска контрола (групи и поединци) 2. Небирократска контрола (групи и поединци)

17 Систем на менаџерско контролирање-управување со деловните резултати
Систем на менаџерско контролирање-управување со деловните резултати Бирократска контрола – усмерена на одредена формална организациска единица, карактеристична за организациски структури кои имаат јасна структура и меѓусебна одговорност за деловните резултати. За успешно спроведување на бирократската контрола, потребно е однапред да се изработи:правила и процедури, буџети, стандарди на однесување Небирократска контрола – облик на организација на контролата која е, насроти бирократската, неформална и структуирана на начин да можат да се применат системи на контроли над поединецот и групата, но не кај формалните организациски структури. Контрола на група е карактеристична за организациски структури како што е мрежна , процесна, проектна итн.

18 Систем на менаџерско контролирање-управување со деловните резултати
Систем на менаџерско контролирање-управување со деловните резултати Мерки на успешност на делување на претпријатието – показатели кои го изразуваат остварувањето од делувањето, па менаџментот мора што се сака да се мери, односно кои се тоа процеси и резултати, асо мерење на остварувањето се доаѓа до сознанија дали претпријатието ги остварува своите цели При избор на мерките за успешност на деловните резултати, треба да се земат во предвид сите заинтересирани страни за успешноста на делувањето на претпријатието, а тоа се: -сопственици -управа на претпријатието -останати заинтересирани

19 Систем на менаџерско контролирање-управување со деловните резултати
Систем на менаџерско контролирање-управување со деловните резултати Се разликуваат следните мерки на успешност на делувањето на претпријатието: Мерки на деловна успешност на претпријатие од аспект на сопственик - акционер Мерки на деловна успешност од аспект на управата (менаџментот) на претпријатието Мерки на деловната успешност од аспект на останати заинтересирани

20 Систем на менаџерско контролирање-управување со деловните резултати
Систем на менаџерско контролирање-управување со деловните резултати Мерки на деловна успешност од аспект на сопственик- акционер Стопа на поврат на вложениот капитал – ROI (return on investment) Стопа на поврат на сопственичката главница – ROE (return on equity) Добивка по акција – EPS (earnings per share) Дивиденда по акција – DPS (dividend per share) Додатна вредност , ROVA i ROVA/ROI (value added) Додатна пазарна вредност – MVA (market value added) Богатство на акционерите или акционерска вредност (Shareholder Value, Stockholder Value)

21 Систем на менаџерско контролирање-управување со деловните резултати
Систем на менаџерско контролирање-управување со деловните резултати Мерки на деловната успешност од аспект на управата на претприатието Успешноста на управата се мери со разни показатели, од кои некои можат да се мерат, а некои многу тешко, па истите се групираат во квалитативни и квантитативни мерки

22 Систем на менаџерско контролирање-управување со деловните резултати
Систем на менаџерско контролирање-управување со деловните резултати држава добавувачи Сопственици - акционери останати синдикати ВРВЕН МЕНАЏМЕНТ УПРАВА PODUZEĆE банки Организациски единици (дивизиски единици) комора, здруженија осигурувачи Нивоа на мерки на деловна успешност и одговорност

23 Систем на менаџерско контролирање-управување со деловните резултати
Систем на менаџерско контролирање-управување со деловните резултати Менаџерите на делови од претпријатието, Oганизаираат контрола на доделено ниво на одговорност, па поаѓајки од дефиницијата за буџетот и четирите буџетски големини: расходи, приходи, профит и инвестиции, можно е формирање на следните облици на потесни центри на одговорност и центри на воспоставување на контрола : Трошочни центри Приходни центри Профитни центри Инвестициски центри

24 Систем на менаџерско контролирање-управување со деловните резултати
Систем на менаџерско контролирање-управување со деловните резултати Мерки на деловна успешност на поретпријатието од аспект на останати заинтересирани Останати заинтересирани кои посредно и непосредно имаат интерсе за успех на делувањето, како многу гетерогена групација истотака имаат потреба и интерес да вршат контрола, како и со одредени мерки ја утврдуваат деловната успешност на претпријатието со кое соработуваат и со кое имаат интереси

25 Систем на менаџерско контролирање-управување со деловните резултати
Систем на менаџерско контролирање-управување со деловните резултати Различни интереси и цели кои доаѓаат од окружувањето ќе применуваат свои мерки на контрола на делувањето, а врвниот менаџмент во окружувањето мора да емитира разни информации за успешноста со кои одреден број од интересните групи ќе бидат задоволни, а други нема. Токму поради тоа разни членови на интересните групи ќе имаат различни мерки врз основа на кои ќе се применуваат и различни техники и инструменти на успешност на делувањето

26 МЕТОДИ И ТЕХНИКИ НА МЕНАЏЕРСКА КОНТРОЛА

27 Методи и техники на менаџерска контрола
Менаџерската контрола има за цле да води грижа за деловните резултати при што се користи со изобилство од методи, инструменти и техники. Во суштина сите методи и техники можат да се поистоветат со средствата на планирање, со кои се утврдува целта на задачата на контролата, колку успешно е спроведен некој план, според што контролата мора да биде одраз на плановите и планирањето мора да предходи на контролата

28 Методи и техники на менаџерска контрола
Методите и техниките на менаџерската контрола се групираат во четири групи: 1. Методи на финанскиска контрола 2. Метода на контрола на операции 3. Методи на контрола на извршување на маркетингот 4. Методи на контрола на човечките потенцијали

29 Методи и техники на менаџерска контрола
Методите на финансиска контрола обезбедуваат информации за релевантни резултати кои се споредуваат со стандарди, па врз основа на тие информации се донесуваат одлукиза евентуални корективни акции Најважни методи и техники на финансиска контрола: Буџетска контрола Финансиски извештај (биланс, известај за добивка и загуба) Финансиски индикатори (показатели на профитабилност, ликвидност, финансиска полуга, активност на инвестирање) Финансиска ревизија (екстерна и интерна)

30 Методи и техники на менаџерска контрола
Буџетска контрола е контрола на буџетот, односно на планот изразан во нумерички изрази. Буџетирање е процес на изработка на буџет, односно изразување на сет планирани активности за наредниот период, во нумерички изрази Со оглед дека постојат различни квалификации на видови буџети, потрено е да се согледаат од различни аспекти Видови буџети со оглед на буџетски период Видови буџети со оглед на опфат на нивоа на активности Видови буџети со оглед на нивната содржина Видови буџети со оглед на начинот на изразување на буџетските големини

31 Методи и техники на менаџерска контрола
Видови буџети со оглед на буџетки период : -годишен буџет -буџет на капитални издатоци -непрекиден (траен) буџет Видови буџети со оглед на опфат на нивоа на активности: -буџет на претпријатие -буџет на делување на претпријатието

32 Методи и техники на менаџерска контрола
Видови буџет со оглед на нивната содржина: -главен буџет -поединечен буџет -буџет за секој центар на одговорност Видови буџети со оглед на начин на изразување на буџетски големини -вредносно изразен буџет -натурално изразен буџет

33 Методи и техники на менаџерска контрола
Финансиски извештаи пружаат информации за финаниската положба, успешноста и промените на финансиската положба во претпријатието кои се корисни за широк круг на корисници во процесот на донесување на економски одлуки Потполн финансиски извешај вклучува: Биланс Извештај за добивка – сметка на добивка и загуба Извештај за промени на сопственичката структура Извештај за паричен тек Белешки уз финансиски извештаи

34 Методи и техники на менаџерска контрола
Финансиски показатели претставуваат различни индикатори кои кои се пресметуваат врз основа на податоци од финансискиот извештај. Со овие мерки на финансиската состојба на претпријатието се компарираат податоци со податоци од гранката во која се припаѓа, односно во групацијата како би се добила слика за финансиската способност на претпријатието Показатели на ликвидност Показатели на профитабилност и рентабилност Показатели на долгорочна солвентност Пазарен показател Финансиските показатели се поделни во четири групи на показатели

35 Методи и техники на менаџерска контрола
Финансиската ревизија е усмерена исклучиво на контрола, за разлика од другите техники на контрола кои можат да се користат и во други цели. Финансиската ревизија е оринтирана на независна проценка на сметководствениот, финанскиот, и оперративниот систем во претпријатието Се разликуваат: Екстерна ревизија Интерна ревизија

36 Методи и техники на менаџерска контрола
Методи на контрола на операции во хотелиерство – секогаш се поврзани со показатели на хотелски операции на делување на угостителски објект како што е хотел, ресторан, автокамп итн. Контрола на операции е една од групите на контрола со кои менаџментот на хотелско претпријатие или на ногов дел врши контролна функција во системот преку споредба на оствареното во однос на планираното.Воочените ралики помеѓу остварените резултати и планираните големини, кја одделни хотелски операции го упатуваат менаџментот на понатамошни анализи и посебно на корективни активности Основни хотелски операции Како хотелските услуги се делат на основни и останати, така се делат и хотелските операции: Останати или подржувачки хотелски операции

37 Методи и техники на менаџерска контрола
Показателите на контрола на основните хотелски операциисе делат на: Показатели на ефикасност на услугите за сместување Показатели на ефикасност на услугите за храна и пијалоци Показателите на на контрола на спомагателните хотелски операциисе делат; Показатели на ефикасност на набавка Показатели на ефикасност на складирање и залиха на метеријали Показатели на ефикасност на одржување

38 Методи итехники на менаџерска контрола
Методи на контѕрола на извршување на маркетингот се усмерени на менаџерско контролирањена деловната функција маркетнг во деловното претпријатие. Цел на контролата на извршување на маркетингот е: Ефикасно извршување на стратегијата на маркетингот на претпријатието Прибирање на повратни информации за задоволството на гостите и состојбата на пазарот Правовремена реакција кон туристичкиот пазар и промена на желбите, потребите на гостите Квалитетот на услугите и задоволството на гостите од пружената уалуга по системот “value for money”

39 Методи и техники на менаџерска контрола
Видови контрола на извршување на маркетингот – анализата на маркетингот ги оценува постојните маркетинг активности, врз основа на пазарните фактори и можностите на хотелот, и предлага мерки за отклонување на утврдените слабости, односно мерки за унапредување на ефикасноста на маркетингот Philip Kotler наведува четири видови на маркетинг контрола Контрола на годисниот план Контрола на профитабилноста Контрола на делотворност Стратешка контрола

40 Методи и техники на менаџерска контрола
Yield менаџмент – контрола на продажбата и цените на хотелските услуги – како менаџерска техника и модел се појавил во стопанските гранки кои примарно се занимаваат со услуги (банкарство, рент-а-кар), а во развојни облици во авио превозот, железница и автобускиот превоз Yield менаџмент во хотелиреството е менаџерска техника на котрола на извршување на маркетингот, а во себе содржи постапки и пеоцеси на планирање и реализација на оптимална профитабилност на хотелот, односно хотелското претпријатие

41 Методи и техники на менаџерска контрола
Yield менаџмент е збир од концепции и техники кои се занимаваат со максимализирање на добивката и проходот. Како хотелите не можат да го ускладиштат својот најважен производ- сметување во соби, мораат истиот да го продадат по најдобра цена, бидејки празната соба е засекогаш (неповратно) пропуштена прилика Управувањето со добивката помага на два начини: Како управување со собите Како диференцијална структурана одредување на цените

42 Методи и техники на менаџерска контрола
Како сеопфатен систем на активности на контролата, Yield менаџментот, е менаџерска активност на плаќање и анализирање на вистинското ниво на приходите, како однос на продадените услуги по одредена цена и трошоците кои го осигуруваат одреденото ниво на квалитетот на хотелската услуга (“value for money”), каде што се сака да се оствари максимален профит со можна промена на цените, со што се влијае на побарувачката за основните хотелски услуги

43 Методи и техники на менаџерска контрола
Методи на контрола на човечките потенцијали – имаат големо значење во буџетирањето, креирањето на организациската структура со цел постигнување на очекуваниот квалитет на хотелските услуги, од една страна и одржување на висината на трошоците на работењето, од друга стана Менаџментот со останати методи на контрола на работењето придодава и методи на контрола на човечките потенцијали, бидејки обемот на работењето е само еден од пказателите, на кој мора да му се додадат и разни методи на човечките потенцијали, при што најчесто се презентираат четири основни групи на показатели -стопа на флуктуација -стопа на апсентизам (изистанок од работа) -стопа на сензонски осцилации -стопа на состав на работната сила

44 Менаџерски информациски системи за контролирање
Информациски подсистеми во деловните одделенија во хотелот Гости на хотелот Услуги на хотелот Делоивни процеси на хотелот Учесници во деловните процеси Информации за деловните процеси Техологија за извршување на деловните процеси

45 БЛАГОДАРАМ НА ВНИМАБНИЕТО!
Проф.д-р Саша Кицошев м-р Владанка Давковска mail:


Скинути ppt "Хотелски менаџмент Проф. д-р Саша Кицошев М-р Владанка Давковска 1."

Сличне презентације


Реклама од Google