Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Проект за поддршка на Агенцијата за супервизија на капитално финансираното пензиско осигурување (МАПАС) Луис Карлос Хемио (водач на тимот на проектот)

Сличне презентације


Презентација на тему: "Проект за поддршка на Агенцијата за супервизија на капитално финансираното пензиско осигурување (МАПАС) Луис Карлос Хемио (водач на тимот на проектот)"— Транскрипт презентације:

1 Проект за поддршка на Агенцијата за супервизија на капитално финансираното пензиско осигурување (МАПАС) Луис Карлос Хемио (водач на тимот на проектот) Проект финансиран од Европската Унија

2 Компоненти на проектот
11/24/2011 Компонента 1 – Спроведување на практики на супервизија заснована на оценка на ризик Компонента 2 – Стратешко и деловно планирање со дефинирање на деловните процеси Компонента 3 – Подобрување на управувањето со знаење и безбедноста

3 1. Воведување на супервизија заснована на оценка на ризик - активности
11/24/2011 Дијагностицирање и анализа на ризици (завршена) Анализа на недостатоци (завршена) Дизајн на високо ниво (завршен) Разгледување на законските прописи и нов Правилник (во тек) Прирачник за постапување - Општа супервизија (во тек) - Теренска супервизија (во тек) - Вонтеренска супервизија (ќе се спроведе следната година) Обука (во тек)

4 2. Стратешко планирање и деловни процеси
11/24/2011 Интервјуа со чинителите (завршено) Стратешко планирање -Тригодишен стратешки план (во фаза на подготовка) - Едногодишен детален деловен план (ќе се спроведе) - Создавање капацитет за стратешко и деловно планирање во МАПАС (во тек) Деловни процеси - Разгледување и документирање на деловните процеси - Редизајнирање и документирање на деловните процеси - Поврзување на деловните процеси со системот за управување со безбедноста на информациите (ISMS) (ќе се спроведе) Обука (во тек)

5 3. Подобрување на знаењето, управувањето и безбедноста
11/24/2011 Обука за пазари на капитал (ќе се спроведе) Развивање на истражувачките способности на МАПАС (во тек) Систем за управување со безбедноста на информациите - Планирање, воведување и следење на системот за управување со безбедноста на информациите (во тек) - Планирање и вршење обука за системот за управување со безбедноста на информациите (ќе се спроведе) Управување со квалитет - Идентификување на потребите за управување со квалитет (во тек) - Планирање и вршење обука за управување со квалитет (ќе се спроведе) Добивање ИСО сертификат (ќе се спроведе)

6 11/24/2011 Ви благодарам!


Скинути ppt "Проект за поддршка на Агенцијата за супервизија на капитално финансираното пензиско осигурување (МАПАС) Луис Карлос Хемио (водач на тимот на проектот)"

Сличне презентације


Реклама од Google