Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Буџет Што е буџет? Планирани приходи и расходи за определен период на:

Сличне презентације


Презентација на тему: "Буџет Што е буџет? Планирани приходи и расходи за определен период на:"— Транскрипт презентације:

1 Буџет Што е буџет? Планирани приходи и расходи за определен период на: Организацијата/институцијата/претпријатието Програмата/проектот/активноста Превод на планираните активности и потребните ресурси во очекувани трошоци и планираните извори на финансирање во очекувани приходи на организиран начин за одреден временски период.

2 Буџет Видови трошоци Директни трошоци - Трошоци кои директно се поврзани со одредена активност: Плати за проектен тим Публикација – дизајн, печатење и сл. Настан – сместување, патни трошоци, храна, освежување, материјали и сл. Индиректни трошоци – Трошоци кои не може да се алоцираат на конкретна активност: Плати за раководството, сметководство и администрација

3 Буџет Настанати за време на спроведувањето на проектот
Настанати за време на спроведувањето на проектот Наведени во планираниот и одобрен буџет на проектот Неопходни за спроведување на проектот/активности во рамките на грантот

4 Буџет Може да се идентификуваат и потврдат т.е. треба да бидат забележани и препознатливи во сметководството на корисникот според важечките сметководствени стандарди во земјата Мораат да разумни/логични, оправдани и во согласност со барањата на „здраво“/доследно финансиско управување, особено во однос на економската оправданост и на ефикасноста

5 Буџет Откако ќе биде подготвен описот на активности, временскиот распоред и алокацијата на ресурси Буџет заснован на активности За секоја од активностите утврдете што ви е потребно да ја спроведете, ставете бројки и потоа планирајте ги трошоците!

6 Буџет Активност Потребни ресурси Трошоци Ставка во буџетот - ЕУ
Координација на проектот Координатор Плата за еден координатор 18 месеци со цело работно време Дневници Патни трошоци Човечки ресурси – плати и дневници Семинари за засегнатите страни Двајца обучувачи Сместување и храна Материјали за учесниците Надоместок за обучувачите за четири дена Трошоци за 60 учесници за -сместување и храна - материјали 5. Други трошоци и услуги – 5.7. Трошоци за конференции и семинари Превоз Автобуска карта 2. Патни трошоци

7 Вежба Буџет базиран на активност (вежба)

8 Буџет EU USAID-CEP SDC-Civica Mobilitas Човечки ресурси
STAFF GROSS SALARIES I ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ Патувања RENT AND UTILITIES II OПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ Опрема и набавки SUPPLIES III ДИРЕКТНИ ТРОШОЦИ Трошоци за локална канцеларија EQUIPMENT IV ИНДИРЕКТНИ ТРОШОЦИ (10%) Други трошоци и услуги COMMUNICATION AND POSTAGE V. РЕЗЕРВА (10%) Друго TRAVEL AND PER DIEM Резерва (5 %) CONTRACTUAL SERVICES Административни трошоци (7 %) OTHER DIRECT COSTS

9 Буџет ЕУ: Документ во ексел со три листа: трошоци, оправданост и приходи Цивика мобилитас/CEP: Документ во ексел со два листа: трошоци, оправданост Секогаш користете го оригиналниот документ за конкретниот повик! Не бришете редови и уште помалку колони, ако е потребно додавајте редови! Не ги бришете формулите, доколку ги има! Внимавајте трошоците да се подобни, реални и соодветно распределени! Внимавајте на процентите за ко-финансирање, резерва и др.!


Скинути ppt "Буџет Што е буџет? Планирани приходи и расходи за определен период на:"

Сличне презентације


Реклама од Google