Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

HTML Лекција 1: Основи Предмет: Интернет технологии, вежби Наставник:

Сличне презентације


Презентација на тему: "HTML Лекција 1: Основи Предмет: Интернет технологии, вежби Наставник:"— Транскрипт презентације:

1 HTML Лекција 1: Основи Предмет: Интернет технологии, вежби Наставник:
Доц. Д-р. Иван Краљевски Асистент: М-р Славчо Чунгурски

2 Што е HTML? HTML (Hyper Text Markup Language) е јазикот кој се користи за пишување на WEB страници кои се состојат од кодови (тагови) сместени во текстот од некој документ. HTML: Основи

3 Што се тагови? Тагови се кодови во HTML документ кои пребарувачот ги чита, а потоа ги интерпретира за понатамошно прикажување на читателот. Самите тагови не се видливи кога се гледа HTML документот во пребарувач, туку само нивниот ефект. Таговите започнуваат со почетен симбол “<“ и завршуваат со краен симбол “>”. Таговите обично одат во парови со еден кој го означува почетокот и друг кој го означува крајот на акцијата која ја врши тагот. Затворачкиот таг по симболот “<“ го содржи симболот “/”. HTML: Основи

4 Пример HTML код: Сакам да го <B>задебелам</B> oва!!!
Приказ во пребарувачот: Сакам да го задебелам oва!!! HTML: Основи

5 Опис на структурата на документот
Ова е „најмалото“ нешто што може да се нарече страница. Секој HTML документ мора да има некој минимален број на тагови. <HTML> <HEAD> <TITLE>Ova e naslovot na mojata stranica!</TITLE> </HEAD> <BODY> Ova e mojata poraka kon svetot! </BODY> </HTML> HTML не е case-sensitive т.е. <title> = <TITLE> = <TitLe> = … HTML: Основи

6 Опис на структурните тагови на документот
<HTML>...</HTML> Го ограничува целиот HTML документ. Овие тагови му кажуваат на пребарувачот што да чита, а потоа да го интерпретира. HTML: Основи

7 Опис на структурните тагови на документот
<HEAD>...</HEAD> <HEAD> елементот го означува заглавјето на документот. Тој ги содржи сите општи информации за документот. Тој ги содржи HTML елементите кои го опишуваат користењето на документот и неговите врски со други документи. HTML: Основи

8 Опис на структурните тагови на документот
<TITLE>...</TITLE> <TITLE> елементот го означува насловот на документот и е сместен во заглавјето. Насловот се наоѓа на врвот од прозорецот на пребарувачот, па важно е истиот да биде нешто описно, уникатно и да биде релативно краток. HTML: Основи

9 Опис на структурните тагови на документот
<BODY>...</BODY> <BODY> елементот ги содржи сите информации кои се содржани во документот и се наменети за приказ во пребарувачот. Постојат бројни различни атрибути на овој таг. Атрибути се елементи сместени во самиот таг од кои зависи однесувањето и приказот на самиот таг. HTML: Основи

10 Опис на структурните тагови на документот
<BODY>...</BODY> BACKGROUND – атрибут кој ја означува сликата која ќе претставува подлога (позадина) на Web страната. Пример: <BODY BACKGROUND=“imenaslika.jpg”></BODY> HTML: Основи

11 Опис на структурните тагови на документот
<BODY>...</BODY> Кај сите HTML тагови на кои може да се имплементира боја (како на пример BODY) бојата се означува како шестоцофрен хексадецимален број кој означува RGB вредност. Ова значи дека “000000” е црна, “FFFFFF” е бела, а сите други нијанси се наоѓаат меѓу овие два броја. Како дополнување, постојат уште 16 имиња на бои, различни од black, кои може да се вклучат во таговите. Тие се: Aqua, Red, Green, Blue, Violet, Fuchsia, Gray, Lime, Maroon, Navy, Olive, Purple, Silver, Teal, White, and Yellow HTML: Основи

12 Опис на структурните тагови на документот
<BODY>...</BODY> BGCOLOR – ја означува бојата на позадината на страната. Пример: <BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> Оваа страница има бела позадина. </BODY> или <BODY BGCOLOR=“WHITE"> Оваа страница има бела позадина. </BODY> HTML: Основи

13 Опис на структурните тагови на документот
<BODY>...</BODY> LINK – ја означува бојата на линковите кои не се посетени. ВLINK – ја означува бојата на линковите кои се посетени. АLINK – ја означува бојата на активните линковите т.е. Бојата кога ќе се појави кога ќе се стави курсорот врз линкот. Пример: <BODY LINK="#0C6249“ АLINK=“#800080”> Оваа страница има сини линкови и пурпурни активни линкови. </BODY> HTML: Основи

14 Опис на структурните тагови на документот
<BODY>...</BODY> TEXT – ја означува бојата на претпоставената боја на документот. Пример: <BODY TEXT=“BLUE“> Оваа страница има син текст. </BODY> HTML: Основи

15 Доброволец да ја опише оваа WEB страница?
<HTML> <HEAD> <TITLE>Mojata prva WEB stranica</TITLE> </HEAD> <BODY BGCOLOR=“BLUE" TEXT=“RED"> Ova e poraka za Vas. </BODY> </HTML> HTML: Основи


Скинути ppt "HTML Лекција 1: Основи Предмет: Интернет технологии, вежби Наставник:"

Сличне презентације


Реклама од Google