Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО

Сличне презентације


Презентација на тему: "ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО"— Транскрипт презентације:

1 ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО
Мрежа за рурален развој на Република Македонија ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО

2 ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО
РЕСУРСИ ха обработливо земјиште; ха пасишта; ха шуми (82% листопадни, 12% иглолисни и 6% мешани шуми); 90,14% шуми се во државна сопственост; 9,86% приватни шуми.

3 ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО
Земјоделството - основна економска дејност -учество во БДП -16%; -учество во извоз-20%; -вработување во земјоделскиот сектор; Шумите - значајни ресурси за одржлив развој на руралните заедници и за подобрување на квалитетот на животот -учество во БДП – 2,5-3% (дрвна индустрија) -други шумски производи Забележан тренд кон диверзификација на економските активности во руралните средини кон т.н. Вон-земјоделска активност (12% од вкупниот број на претпријатија се регистрирани во руралните средини од кои 3% се за земјоделска дејност) – претежно услуги и трговија.

4 ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО
Структура на фарми приватни фарми (80% од обработливото земјиште е во посед или наем); Просечна големина на фарма 2,5-2.8ха со фрагментирани парцели 0,3-0,5ха; 40% од приватни фарми се под 2ха, исто така фрагментирани.

5 ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО
Клучни чинители: Земјоделски здруженија Кооперативи НВО секторот – локални субјекти Локалната власт Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство Министерство за локална самоуправа Министерство за животна средина и просторно планирање Министерство за економија Министерство за култура Агенција за поттикнување и развој на земјоделството Агенција за финансиска подршка во земјоделство и рурален развој Бизнис секторот Стопанска комора и комора за земјоделство

6 ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО
Проблеми и недостатоци: Раситнета земјоделска површина и мали фарми; Сопственост на земјоделското земјиште; Неискористени земјоделски површини; Застарена земјоделска механизација; Недостаток на работна сила; Недоволно развиена инфраструктура; Слаба конкурентност на земјоделските производи; Слаба свест за производство на безбедна храна; Климатските промени; Недостиг на финансиски средства за инвестиции; Недоволна имплементација на националните и регионалните стратегии за земјоделство и рурален развој; Недоволно развиени капацитети на невладиниот сектор; Слаба координираност помеѓу владините институции; Напуштање на руралните подрачја и миграција село-град; Бесправна сеча на шумите; Уништување на биолошката разновидност.

7 ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО
Извори на финансирање: ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО Дел I точка 3 Финансиска поддршка за спроведување на стандарди за квалитет и безбедност на храна; Дел I точка 4 Финансиска поддршка за сертифицирано примарно производство или производство во конверзија. ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛЕН РАЗВОЈ Дел I Став 1 Инвестиции за подобрување на конкурентност и модернизација на земјоделски стопанства, вклучително и аква култура; Инвестиции за доработка, преработка, складирање, пакување и маркетинг на земјоделски производи; Инвестиции за рурална инфраструктура; Инвестиции за подобрување на знаењето и унапредување на човечкиот потенцијал, обезбедување на советодавни услуги и едукација; Поддршка за организирање и заедничко вршење на производна дејност на земјоделски стопанства;

8 ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО
Извори на финансирање: 6. Инвестиции за производство и користење на обновливи енергии. ИПАРД ПРОГРАМА Мерка 101 Инвестиции во земјоделските стопанства за нивно преструктуирање и надградба до стандардите на Европската Унија; Мерка 103 Инвестиции во преработката и пласман на земјоделските и земјоделско прехранбените производи за нивно преструктуирање и надградба до стандардите на Европската Унија; Мерка 302 Инвестиции за диверзификација и развој на руралните економски активности.

9 ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО
ОЧЕКУВАЊА НА МРР на РМ Зајакнување на конкурентската способност на македонското земјоделство; Зголемување на степенот на инвестиции во селски средини – финансиска поддршка Модернизација на фармите– индивидуални инвеститори Туризам на фарми – индивидуални инвеститори Органско производство- индивидуални инвеститори Поддршка при искористување на ЕУ развојните фондови; Промоција на традиционална храна; Достапност на кредити со минимални камати и поголем грејс период; Поедноставна процедура при аплицирање за разни фондови; Акредитација на дополнителни мерки од ИПАРД програмата; Обуки за земјоделците согласно нивните потреби; Обуки за руралното население за одржливо користење на шумите.

10 ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО
ПРИДОНЕС на МРР на РМ во реализација на очекувањата Учество при изработка на стратегиите за земјоделство и рурален развој; Ширење на информациите до своите членови; Едукација на младите фармери; Развој на капацитетите на членовите и руралното население за развој на туризмот на фарми; Промовирање на можностите за инвестиции во земјоделството Анимирање на членовите и жителите на руралните средини за можностите кои ги нудат националните програми за земјоделство Промовирање на можностите од страна на ЕУ фондовите и на другите странски донатори поврзани со земјоделството ИПАРД IPA 2 - Погранична соработка Аплицирање и имплементирање на програми за: Изработка на едукативни брошури, флаери, книги за земјоделство (органско производство, менаџмент, компостирање...), Утврдување на енергетската ефикасност на фармите, Советување за енергетски ефикасни објекти, Совети за користење на обновливи извори на енергија во земјоделството.

11 Мрежа за рурален развој на Република Македонија
Благодариме за вниманието Мрежа за рурален развој на Република Македонија


Скинути ppt "ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО"

Сличне презентације


Реклама од Google