Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Добивање хлориди Цели на часот:

Сличне презентације


Презентација на тему: "Добивање хлориди Цели на часот:"— Транскрипт презентације:

1 Добивање хлориди Цели на часот:
-Сите ученици знаат да напишат равенки на металите со киселините -Повеќето ученици дискутираат и ги контролираат ризиците кон себе и кон другите при експериментирање -Само некој од учениците подготвуваат кристали на метален хлорид

2 Прва активност Часот го започнуваме со формула за некое соединение, на пр. NaCl. Од кои елементи е составено ова соединение? Дали може да го погодите името на ова соединение? Како може да направите натриум хлорид? Покажете видео снимка од реакција меѓу натриум и хлор. _uses/index.html

3 Втора активност Наставникот објаснува дека постојат други начини за образување хлориди. Покажете како се образува хлорид со реакција меѓу вишок метал (магнезиум, цинк, железо) и разредена хлороводородна киселина. Учениците внимателно ги запишуваат главните чекори, вклучително и релевантни дијаграми од стр.76 од учебникот Метал + киселина---> сол + водород

4 Соли се кристални соединенија кога атомите на металот ги заменуваат атомите на водородот во молекулата на киселината Видови соли: киселина Образувани соли Формулата завршува со... пример Хлороводородна киселина HCl хлориди ...Cl Магнезиум хлорид MgCl3 Сулфурна киселина H2SO4 сулфати ...SO4 Натриум сулфат Na2SO4 Азотна HNO3 нитрати ...NO3 Калиум нитрат KNO3

5 Трета активност Учениците ги истражуваат симулациите на реакции на натриум, магнезиум, односно цинк со хлороводородна киселина. За секоја реакција, тие запишуваат равенка составена од зборови. Заклучете дека соединенијата што се составени од метал и хлор се нарекуваат хлориди.Првиот збор од името им доаѓа од металот,а вториот од киселината. Вежба:Дополни! Кристалите од цинк сулфат се добиваат кога ..... Кристалите од железо хлорид се добиваат кога .....

6 за дома Да се одговорат прашањата од стр.77 од учебникот


Скинути ppt "Добивање хлориди Цели на часот:"

Сличне презентације


Реклама од Google