Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Видови придавки.

Сличне презентације


Презентација на тему: "Видови придавки."— Транскрипт презентације:

1 Видови придавки

2 цели на часот Да ја согледа поделбата на придавките Да ги открива придавките и да го определува видот Да знае да ги употребува во усно и писмено изразување

3 П р и д а в к и Видови придавки односни бројни заменски описни
Добар (човек) убаво (цвеќе) Присвојни - бабино (внуче) Материјални - свилена (кошула) односни П р и д а в к и бројни Втора (шанса) трета (награда) Присвојни - (мој, твој, негов, ваш) Количествени - (толкав, толкава, онолкав) Квалитативни - (таков, онаков, ваков) Прашални - (колкав, колкави, каков) Неопределени – (некаков, некаква) Општи – (секаков, секакви) заменски


Скинути ppt "Видови придавки."

Сличне презентације


Реклама од Google