Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Задча 1: На пружина со должина 20 cm закачуваме тег со маса 400 g при што нејзината должина се зголемува на 35 cm. Колакв е коефициентот на еластичност.

Сличне презентације


Презентација на тему: "Задча 1: На пружина со должина 20 cm закачуваме тег со маса 400 g при што нејзината должина се зголемува на 35 cm. Колакв е коефициентот на еластичност."— Транскрипт презентације:

1 Задча 1: На пружина со должина 20 cm закачуваме тег со маса 400 g при што нејзината должина се зголемува на 35 cm. Колакв е коефициентот на еластичност на пружината? Решение: lo = 20 cm m = 400 g l = 35 cm = 0,20 m = 0,40 kg = 0,35 m k = ? Fel = kx x = ? Fel = G x = l – lo = 0,35 m – 0,20 m kx = mg : s k = 26,16 N m-1 x = 0,15 m

2 Задача 2: Тег со маса 100 g е е закачен на конец со занемарлива маса
Задача 2: Тег со маса 100 g е е закачен на конец со занемарлива маса. Колкава е силата на затегање на конецот кај a) Обесиштето на телото, б) обесиштето на конецот? Rješenje: mt = 100 g = 0,100 kg а) б) Тк = Тt = 0,981 N Тt = Gt Тt = mt g = 0,100 kg · 9,81 m s-2 Тt = 0,981 N

3 Задча3: На хоризонтална подлога лежи тело со маса 20 kg.
Со колкава сила подлогата дејствува на телото? Дали таа сила ќе биде поголема или помала ако телото е поставено на коса подлога? Решение: m = 20 kg FN = ? FN = G FN = mg = 20 kg · 9,81 m s-2 FN = 196 N Силата на косата подлога би била помала.

4 a) Со константна брзина вертикално нагоре
Задача 4: Колкава сила е потребано да му дејствува на тело со маса 500 g за тоа да се движи: a) Со константна брзина вертикално нагоре F = mg = 0,500 kg·9,81 m s-2 F = Fg F = 4,91 N б) со забрзување 2 m s-2 насочено вертикално нагоре FR = F - Fg F = m(a + g) ma = F - mg = 0,500 kg·(9,81 m s m s-2) F = ma + mg F = 5,91 N

5 в) со забрзување 11 m s -2 насочено вертикално надоле?
FR = F + Fg ma = F + mg F = ma - mg F = m(a – g) = 0,500 kg·( 11 – 9,81) m s-2 F = 0,60 N

6 Задача 5: Камен со маса 500 g удира во тло со брзина 19 m s-1 по пад од зграда со висина 67 m. Колкава е е средната сила на отпорот на воздухот која му дејствувала на каменот? FR = Fg - Fo v2 = 2as ma = mg - Fo Fo = mg - ma Fo = m(g - a) a = ? Fo = 3,6 N

7 Задача 6: Телото кое е обесено на конец има маса 5 kg, а телот поставено на подлогата има маса 4 kg.
Со колкаво забрзување ќе се движат телата ако ако коефициентот на триење помеѓу телото и подлогата е 0,2? б) Колкава е силата на затегање на конецот? FN Т Rješenje: Ft m1 = 5 kg Т m2 g m2 = 4 kg  = 0,2 Fg a) a = ? FR1 = Fg– Т , m1a = m1g – Т FR2 = Т – Ft , m2a = Т -m2g (m1 + m2)a = (m1 – m2)g a = 4,58 m s-2

8 б) Т = ? m1a = m1g – Т Т = m1g - m1a Т = m1 (g – a) = 5 kg · (9,81 m s-2 – 4,58 m s-2) Т = 26,15 N

9 Задача 7: Тело почнува да се лизга низ наведена рамнина под агол од 30o и после 50 cm постигнува брзина од 2 m s-1. Колкав е коефициентот на триење помеѓу телото и подлогата? Решение:  = 30o , s = 50 cm = 0,50 m , v = 2 m s-1  = ? FR = Fg1 – Ft 30o 30o 30o

10 a = ? v2 = 2as · 2 a = 4 m s-2 : mg  = 0,11

11 Задача 8: При брзина од од 36 km h-1 шоферот на камионот го исклучува моторот и камионот по 5 s застанува. Колкава сила на триење му дејствува на камионот, ако масата на камионот е 5 t? Колкав е коефициентот на триење? Патот е хоризонтален. Решение: vo = 36 km h-1 = 10 m s-1 t = 5s m = 5t = 5000 kg F = ?  = ? F = ma a = ? F = mg : mg vo = - at : t F = N  = 0,2 F = - 10 kN


Скинути ppt "Задча 1: На пружина со должина 20 cm закачуваме тег со маса 400 g при што нејзината должина се зголемува на 35 cm. Колакв е коефициентот на еластичност."

Сличне презентације


Реклама од Google