Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Елементи на програмски јазици

Сличне презентације


Презентација на тему: "Елементи на програмски јазици"— Транскрипт презентације:

1 Елементи на програмски јазици
Елементи на програмски јазици Азбука Зборови и реченици (наредби) Податоци и постапки Константи Променливи и коментари Преведувачи Интерпретери Преведување на програма

2 Азбука на програмски јазик Pascal
Големи и мали букви од абецеда A,B,C,…Z и a,b,c…z Цифри 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 Специјални знаци +-)(*{[}}<><>?/ Резервирани зборови AND ARRAY BEGIN END CASE CONST TO DO IF ELSE THEN FILE FOR FUNCTION PROGRAM RECORD WHILE REPEAT TYPE UNTIL VAR ...

3 Зборови и реченици Резервирани зборови - за одредена намена
Кориснички – ние ги дефинираме Зборовите не фигурираат како самостојни елементи ами се комбинираат во јазични конструкции т.е. наредби Не секоја низа знаци е збор Не секоја низа зборови е реченица Граматика (синтакса и семантика) Постојат наредби од еден збор

4 Податоци и постапки Ученик, компјутер, програмски јазик Pascal , задача за решавање Секоја програма има дел за опис на : Податоци влезни = параметри излезни = резултати Постапка е главен дел од програмата каде со наредби се опишува алгоритамот

5 Константи Податок чија вредност не се менува
Целобројни декадни константи 5, -19,... Децимални декадни константи Знаковни константи : ‘A’, ‘a’ Логички константи : true , false Стринг константи ‘bukva’, ‘broj’ , ‘Risto’ Комплексни, бинарни, хексадекадни ...

6 Променливи и коментари
Вредноста може да се промени Има име = идентификатор и константите може да имаат имиња Правила за формирање имиња не почнува со цифра или спец. знак не смее да има празно место Коментар за објаснување со : { ova e komentar} (* i ova e komentar *) Во други јазици : /* komentar vo C */ // komentar vo C++

7 Шематски приказ на процесот на преведување
Преведувачи Програмите во виши програмски јазици не се извршуваат директно на компјутер Потребни се преведувачи – compiler Изворна програма source program (code) Извршна програма executive program Изворна програма Преведувач Извршна програма Шематски приказ на процесот на преведување

8 Интерпретери Не прават извршен код во машински јазик
Секвенцијално една подруга ги интерпретираат наредбите и ги извршуваат Денес се користат преведувачи кои ја преведуваат изворната програм до меѓукод, а потоа меѓукодот се извршува , посебно кај компјутерска мрежа или јазици кои работат на различни оперативни системи (Java , JVM Java Virtual Machine)

9 Преведување на програма во четири фази
Поток од знаци

10 Прва фаза Лексичка анализа
Скенерот ја чита програмата како текст (поток) од знаци и ги групира во обележја (токенси) разделувајќи ги според некој знак најчесто blank Се отстрануваат коментарите Се прави листа на обележја со број на линија и колона во програмата Се јавуваат лексички грешки

11 Втора фаза Синтаксна анализа
Синтаксниот анализатор – парсер ги организира обележјата во Синтаксно дрво користејки BNF-нотација Се проверува дали наредбите се правилно напишани , ако не се се јавува syntax error

12 Трета фаза Семантика Се испитува значењето на наредбите
Дали една променлива има еднакво значење во цела програма Дали сите променливи се декларирани (опишани ) пред нивно користење Се проверува тип и структура на идентификатори и изрази Дали користење на променливи е соодветно пример да нема собирање број со буква Итн ...

13 Четврта фаза Се генерира меѓуформа и се додава код од библиотеки за поврзување со оперативен систем Се оптимизира со разни техники во краен асемблерски или машински код Целиот процес понекогаш го делиме на компајлирање и линкување (поврзување)


Скинути ppt "Елементи на програмски јазици"

Сличне презентације


Реклама од Google