Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Uvod u programiranje - matematika – VI predavanje Petlje. FOR. WHILE

Сличне презентације


Презентација на тему: "Uvod u programiranje - matematika – VI predavanje Petlje. FOR. WHILE"— Транскрипт презентације:

1 Uvod u programiranje - matematika – VI predavanje Petlje. FOR. WHILE
Vesna Veličković

2 Tok izvršenja programa
Upravljačke strukture Sekvenca (begin ... end) Grananje (if, case) Petlje Moguće je proizvoljno kombinovanje.

3 Petlje Naredbe u petlji se izvršavaju nula ili više puta.
U Pascal-u postoje tri naredbe koje realizuju petlje (cikluse): For While Repeat

4 Suma {suma n elemenata koji se učitavaju sa tastature} var n, i : integer; S, element : real; begin <učitaj n>; S := 0; for i := 1 to n do begin <učitaj element >; S := S + element; end; <štampaj S>; end.

5 Proizvod {proizvod n elemenata koji se izračunavaju} var n, i : integer; P, element : real; begin <učitaj n>; P := 1; for i := 1 to n do begin element := <izraz>; P := P * element; end; <štampaj P>; end.

6 Aritmetička sredina Suma svih brojeva se podeli brojem brojeva S := 0;
for i := 1 to n do begin <učitavanje ili izračunavanje elementa> S := S + element; end; aritmetickaSredina := S / n;

7 Parovi type decaci = (Mirko, Marko, Slavko); devojcice = (Anja, Ana, Sonja, Sanja); var dec : decaci; dev : devojcice; begin for dec := Mirko to Slavko do for dev := Anja to Sanja do <štampanje para (dec,dev)> end.

8 Da li svi elementi zadovoljajaju neki uslov - tipična greška
for i := 1 to n do begin <učitavanje ili izračunavanje elementa> if <element zadovoljava uslov> then sviZadovoljavajuUslov := TRUE; else sviZadovoljavajuUslov := FALSE; end;

9 Da li svi elementi zadovoljajaju neki uslov
sviZadovoljavajuUslov := TRUE; for i := 1 to n do begin <učitavanje ili izračunavanje elementa> if <element ne zadovoljava uslov> then sviZadovoljavajuUslov := FALSE; end;

10 Da li je formula f(p,q) tautologija – tipična greška
p, q, f, tautologija : boolean; for p := true downto false do for q := true downto false do begin f := <formula>; if f { ili f = TRUE } then tautologija := TRUE else tautologija := FALSE; end;

11 Da li je formula f(p,q) tautologija
p, q, f, tautologija : boolean; tautologija := TRUE; for p := true downto false do for q := true downto false do begin f := <formula>; if not f then tautologija := FALSE; end;

12 Domaći zadatak 7 Ispitati da li je data formula tautologija.

13 Komentari Ključne reči podvlačimo
Komentari između zagrada { } ili (* *). Linijski komentar od // do kraja reda. '; ' se piše posle deklaracija, definicija i između dve naredbe u složenoj naredbi (begin...end)

14 Konstante Ne menja vrednost u toku izvrsenja programa.
Definicija konstanti const <ime konstante> = <konstanta> ; Konstanta određenog tipa Primer. const pi = 3.14; max = 50; ime = 'Ana';

15 Integer tipovi u Delphi-u
Ime tipa opseg vredniosti format ShortInt sign. 8-bit SmallInt sign. 16-bit LongInt sign. 32-bit Int64 sign. 64-bit Byte unsign. 8-bit Word unsign. 16-bit LongWord unsign. 32-bit Integer = LongInt, Cardinal = LongWord

16 Real tipovi u Delphi-u Ime tipa opseg vredniosti značajne cifre bit
2.9 e e38 6 Single 1.5 e e38 7 - 8 4 Double 5.0 e e308 8 Extended 3.6 e e4932 10 Comp Currency Real = Double

17 Petlje Naredbe u petlji se izvršavaju nula ili više puta.
U Delphi-ju postoje tri naredbe koje realizuju petlje (cikluse): For While Repeat

18 Izbor naredbe za petlju
Ako znamo tačan broj prolazaka kroz petlju, biramo FOR. Ako ne znamo tačan broj prolazaka kroz petlju, pitamo se da li se kroz petlju mora proći bar jedanput. Ako se kroz petlju mora proći bar jedanput, biramo REPEAT. Ako se kroz petlju ne mora proći ni jedanput, biramo WHILE.

19 WHILE petlja Uslov je logički izraz.
while <uslov> do <naredba> Uslov je logički izraz. Primenjuje se kada ne znamo broj prolazaka kroz petlju, čak i kada nismo sigurni da se kroz petlju uopšte treba proći. U tom slučaju izlazak iz petlje mora biti definisan nekim uslovom.

20 Složena naredba u WHILE
Ako je unutar while naredbe potrebno napisati više od jedne naredbe, stavljamo ih u složenu naredbu. while <uslov> do begin <naredba1> ; <naredba2> ; ... <naredbaN> end

21 Izvršenje WHILE naredbe
Naredba u petlji se izvršava sve dok je ispunjen uslov. Prvo se izračuna vrednost uslova. Ako je ta vrednost TRUE, izvršava se naredba u petlji. Zatim se ponovo ispituje uslov. Ako je je ta vrednost FALSE, izlazi se iz petlje. Napomena: Sa while naredbom možemo napraviti beskonačnu petlju!

22 Beskonačna petlja k := 1; while k < 10 do <štampaj k>; Izvršenje: K se postavi na 1. Ispita se uslov k < 10. Kako je k=1<10, uslov je zadovoljen i izvršava se naredba u petlji (odštamta se k=1). Ponovo se ispituje uslov. I dalje je k=1<10, pa se ponovo štampa k=1. Ponovo se ispituje uslov... Na ovaj način smo napravili beskonačnu petlju.

23 Ispravan primer Naredba u petlji mora da menja uslov! k := 1; while k < 10 do begin <štampaj k>; k := k+1; end

24 Kada se ne ulazi u petlju
Uslov u while naredbi se ispituje pre nego što se izvrši naredba u petlji. Može se desiti da uslov odmah na početku bude netačan, pa se onda u petlju uopšte ne ulazi. k := 1; while k < 0 do begin <štampaj k>; k := k+1; end

25 FOR i WHILE for i:=1 to 10 do <štampaj i > i := 1; while i<=10 do begin <štampaj i >; i := i + 1; end While je najopštija naredba petlje. Sve što se može uraditi sa for, može se uraditi i sa while.

26 FOR i WHILE Nekada je while zgodnija, čak i ako znamo tačan broj prolazaka kroz petlju. Odštampati sve parne brojeve do n. for i:=1 to n div 2 do <štampaj 2*i > i := 2; while i<=n do begin <štampaj i >; i := i + 2; end


Скинути ppt "Uvod u programiranje - matematika – VI predavanje Petlje. FOR. WHILE"

Сличне презентације


Реклама од Google