Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

ЦЕЛОБРОЕН ТИП НА ПОДАТОЦИ

Сличне презентације


Презентација на тему: "ЦЕЛОБРОЕН ТИП НА ПОДАТОЦИ"— Транскрипт презентације:

1 ЦЕЛОБРОЕН ТИП НА ПОДАТОЦИ
РЕАЛЕН ТИП НА ПОДАТОЦИ ЗНАКОВЕН ТИП НА ПОДАТОЦИ

2 Целобројен тип податоци int
Целоброен тип податок може да има вредност некој цел број (...-2,-1,0,1,2,...) Во табелата се дадени целобројни типови податоци, нивните вредности како и меморијата што ја зафаќаат Напомена : Количината на меморија што ја зафаќаат типовите може да варира од една компјутерска платформа до друга. Податоците во табелата што следува се за 32-битни системи.

3 тип вредности меморија short int -32768, ... , 32767 16 бита (2 бајта) int ,..., 32 бита (4 бајта) long int Од до 64 бита (8 бајта) unsigned short int 0, ... , 65535 unsigned int 0, ... , 32 бита (4 бајта) unsigned long int од 0 до 264-1

4 За операции со целоброен тип податоци се користат следните аритметички операции:
собирање (+), одземање или негација (-), множење (*), делење (/), делење по модул (остаток од делење) (%). Забелешка: При делење на два цели броја количникот е цел број.

5 ПРИМЕР : 10/4=2 10/4.0=2.5 7/3=2 205/20=10 205%10=5 -25%3=-1 7.0/4=1.75

6 СО КОРИСТЕЊЕ НА ЗАГРАДИ МОЖЕ ДА СЕ ИЗМЕНИ РЕДОСЛЕДОТ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ
(1+2*(3+4)%(5-6)= =(1+2*7)%(-1)= =(1+14)%(-1)= 15%(-1)=0

7 ОПЕРАТОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТИ
Стандарден оператор за доделување вредности е: = int broj1, broj2; short int cifra=2; broj1=(1+2*3)%4; broj2=broj1/cifra; Во C++ вредностите на променливите се доделуваат и вака: x=(a=3)*(b=4); x=y=z=5;

8 Скратена форма на операторите
Операторите во C++ можат да се користа во т.н. скратена форма кој се гради со аритметички оператор и оператор за доделување: Оператор = Скратена форма на оператори со целобројни податоци е : += = *= /= %= Пример: x+=a еквивалентно: x=x+a; y/=b еквивалентно: y=y/b;

9 Реален тип податоци float, double , long double
Податоците од овој тип можат да бидат константи или променливи што земаат вредност од множеството на реални броеви.

10 ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ ЗА РЕАЛНИОТ ТИП НА ПОДАТОЦИ
ВРЕДНОСТ МЕМОРИЈА float 3.4×10-38, ... , 3.4×1038 32 бита 7 значајни цифри double 1.7×10-308, ... , 1.7×10308 64 бита 15 значајни цифри long double 3.4× , ... , 1.1×104932 80 бита 19 значајни цифри

11 Пример: float x; const float g=9.81; double visina;
double iznos= ;

12 ОПЕРАТОРИ ЗА ПОДАТОЦИ ОД РЕАЛЕН ТИП
ОПЕРАТОРИ ЗА ПОДАТОЦИ ОД РЕАЛЕН ТИП За операции со целоброен тип податоци се користат следните аритметички операции: собирање (+), одземање или негација (-), множење (*), реално делење (/), ( ако барем еден од операторите е реален број) И овие оператори можат да се користат и во стандардна и во скратена форма: += , -= , *= , /=

13 ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ДЕЦИМАЛНИТЕ ПОДАТОЦИ
Со неподвижна точка (f-формат), Со подвижна точка ( е- формат) ПРИМЕР: F-формат е-формат е ( = х103) е (=2х104)

14 КОНВЕРЗИЈА НА ТИПОВИ ПОДАТОЦИ
Во изразите со мешани типови податоци се врши конверзија од типови со помала прецизност во типови со поголема прецизност и од целобројни во реални вредност. ПРИМЕР: Int k; K= (= =12,34) K=12 Int( ) =12 Double (3*5) = 15.0

15 Знаковен тип податоци char
Податоците од овој тип имаат вредност знак или целбројна вредност. Тие можат да бидат константи или променливи и се третираат како било кој податок од целоброен тип: можат да се читаат, да се печатат, да се споредуваат и со нив да се извршуваат аритметички операции.

16 ЗНАКОВЕН ТИП НА ПОДАТОЦИ
тип вредности меморија char -128, ... , 127 8 бита unsigned char 0, ... , 255 Пример: char a; char znak=′+′; const char dolar=′$′; char denar=′d′; char x=120

17 Знаковен тип податоци char
Операции со податоци од реален тип: собирање (+), одземање или негација (-), множење (*), реално делење (/) (ако барем еден од операндите е реален). Аритметичките оператори мoжат да се користат во скратена форма: += -= *= /= %=


Скинути ppt "ЦЕЛОБРОЕН ТИП НА ПОДАТОЦИ"

Сличне презентације


Реклама од Google