Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

INFORMACIONA TEHNOLOGIJA

Сличне презентације


Презентација на тему: "INFORMACIONA TEHNOLOGIJA"— Транскрипт презентације:

1 INFORMACIONA TEHNOLOGIJA
Naučno-tehnološki razvoj u poslednjih nekoliko decenija obeležen je pojavom i naglom ekspanzijom novih tehnologija. Veliki broj informacija i njihov značaj u savremenom svetu doveli su do stvaranja nove tehnologije koju nazivamo informaciona tehnologija.

2 Informaciona tehnologija – definicija ITAA –a (Information Technology Association of America )
Informaciona tehnologija (IT) se, od strane Američke asocijacije za informacione tehnologije, definiše kao "izučavanje, dizajn, razvoj, implementacija i podrška ili upravljanje računarskim informacionim sistemima, softverskim aplikacijama i hardverom".

3 INFORMACIONA TEHNOLOGIJA
Informaciona tehnologija, kao posledica opšteg naučno-tehnološkog razvoja, imala je izuzetno brz razvoj, što je povratno uticalo na razvoj nauke i tehnike. Ova tehnologija omogućava kvalitenu obradu i prenos informacija bez obzira na njihovu količinu i strukturu.

4 CILJEVI PROFITNO ORIJENTISANE ORGANIZACIJE
obavljanje poslova na vreme; ažurnost svih tokova i procesa i brzo reagovanje na zahteve tržišta. Svi ovi ciljevi mogu se ostvariti korišćenjem informacione tehologije, jer su brzina i pravovremenost osnovne karakteristike savremenih informacionih sistema.

5 IT Pored kvantitativnih prednosti koje pruža informaciona tehnologija kroz efikasnu i brzu obradu podataka, ona iz osnova menja kvalitet poslovanja menjanjem starih i stvaranjem novih metoda poslovnog upravljanja i odlučivanja.

6 IKT Nove tehnologije povećavaju ekonomsku efikasnost i stvaraju nove poslovne mogućnosti. Informaciono-komunikacione tehnologije ukidaju barijere i stvaraju mogućnosti za geografsku decentralizaciju proizvodnje.

7 POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI
U domenu informatike i računarstva značajnu ulogu imaju informacioni sistemi. U literaturi se sreće mnogo različitih definicija informacionih sistema.

8 INFORMACIONI SISTEM - DEFINICIJA
Jedna od najopštijih je da se pod informacionim sistemom podrazumeva skup metoda, postupaka i resursa oblikovanih tako da bi se pomoglo postizanje nekog cilja.

9 INFORMACIONI SISTEM - DEFINICIJA
Integralni sistem koji obuhvata ljude i opremu za obezbeđivanje informacija za podršku funkcionisanja organizacije.

10 OSNOVNI CILJ IS Osnovni cilj svakog informacionog sistema je da omogući prikupljanje podataka i prikazivanje dobijenih informacija na najbolji način.

11 ZASEBNO IZGRAĐENI IS Najniži oblik informacionog sistema čine zasebno izgrađeni delovi informacionog sistema koji ili nisu uopšte međusobno povezani ili su te veze toliko slabe da se ne može govoriti o jedinstvenom informacionom sistemu.

12 INTEGRISANI IS Integrisani informacioni sistem podrazumeva da se neki podatak unosi samo jednom u sistem, i da do njega mogu u svakom trenutku da dođu svi korisnici informacionog sistema. On mora biti podeljen na podsisteme i horizontalno i vertikalno.

13 VERTIKALNA I HORIZONTALNA RAZGRANATOST IS
Informacioni sistem mora da bude vertikalno razrađen da bi osigurao potrebne informacije svim nivoima upravljanja. S duge strane, zbog međusobne razmene podataka i informacija pojedini podsistemi moraju da budu međusobno povezani.

14 IS KAO PODSISTEM POSLOVNOG SISTEMA
Svaki poslovni sistem pod kojim se podrazumeva bilo koji ekonomski subjekat može se posmatrati kao sastav tri dela ili podsistema. To su izvođački (izvršni), upravljački i informacioni podsistem. Izvođački podsistem usmeren je ka ostvarivanju konkretnog cilja poslovnog sistema. Cilj upravljačkog podsistema je realizacija upravljačkih funkcija.

15 CILJ IS Cilj informacionog sistema mora da bude usklađen sa opštim poslovnim ciljevima, tj. informacioni sistem svojim funkcionisanjem mora da poboljša funkcionisanje celog poslovnog sistema kako bi se postigli što bolji rezultati poslovanja.

16 SVRHA IS Zbog toga, svrha informacionog sistema jeste da upravljačkoj strukturi osigura tačne i pravovremene informacije potrebne za donošenje odluke. Pored toga postoji i ekonomski zahtev da se svi ovi zadaci obave uz što niže troškove.

17 OSNOVNE KOMPONENTE IS hardver (skup tehničkih sredstava);
softver (skup programa koji omogućuje hardveru da obradi podatke); baza podataka (skup povezanih datoteka, tabela i podataka); mreža (sistem veza koji omogućava upotrebu zajedničkih resursa); procedure (skup instrukcija po kojima se obavlja zadata aktivnost); ljudi (rade sa sistemima i koriste izlazne podatke).

18 POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI U GLOBALNOM OKRUŽENJU
Informaciono-komunikacione tehnologije su postale značajan faktor proizvodnje i ekonomske aktivnosti na globalnom nivou. Danas skoro nijedna moderna operacija ne može da se izvrši bez podrške ili upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija.

19 POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI U GLOBALNOM OKRUŽENJU
Nivo konkurencije se povećava, nastaju nova tržišta, novi proizvodi, nove mogućnosti za sve. Upotrebom IKT je u mnogo čemu promenjen način poslovanja, odnosno način na koji se obavljaju poslovne aktivnosti.

20 POSLOVNA INTELIGENCIJA
Business Intelligence Rast podataka nadmašuje mogućnosti korisnika da analizira, interpretira, razume i vizuelizuje podatke, te da im da adekvatan smisao. U uslovima velike raspoloživosti podataka sve je veća divergencija raspoloživih podataka i informacija potrebnih za donošenje adekvatnih odluka. Zatečeni brojnošću izvora podataka, savremeni menadžeri i istraživači sve više vremena troše na izbor relevantnih informacija. Spreadsheets in Statistics

21 Ogromno povećanje broja podataka dovelo je do otežanog korišćenja tradicionalnih rešenja
Many first generation warehouses are built with infrastructure similar to that used to run online transactions processing systems. A relational database such as Oracle Is deployed on a general purpose server for example from Sun attached to storage from a vendor such as EMC. This is COMPLEX with many parts to deploy, configure and manage. And complex systems are often expensive to own and operate. More problematical is that this architecture is simply not very good at analyzing big data. Transaction processing systems don’t need to move big data sets. They rely on an index to quickly find one or two records on disk and move them in to memory for update or delete by the database management system. Data warehouse workloads are very different, typically reading very large data sets and then analyzing to find threats and opportunities. Not designed for analytical workloads, the transaction processing architecture is forced to inefficiently shuffle data across internal interfaces. Poorly performing queries frustrate users attempting to solve challenging problems. Not rectifying this situation risks the business losing confidence in the warehouse.

22 Možemo da pojednostavimo stvar, sredimo ovaj nered...
Many first generation warehouses are built with infrastructure similar to that used to run online transactions processing systems. A relational database such as Oracle Is deployed on a general purpose server for example from Sun attached to storage from a vendor such as EMC. This is COMPLEX with many parts to deploy, configure and manage. And complex systems are often expensive to own and operate. More problematical is that this architecture is simply not very good at analyzing big data. Transaction processing systems don’t need to move big data sets. They rely on an index to quickly find one or two records on disk and move them in to memory for update or delete by the database management system. Data warehouse workloads are very different, typically reading very large data sets and then analyzing to find threats and opportunities. Not designed for analytical workloads, the transaction processing architecture is forced to inefficiently shuffle data across internal interfaces. Poorly performing queries frustrate users attempting to solve challenging problems. Not rectifying this situation risks the business losing confidence in the warehouse.

23 ... ako i analitiku prebacimo u skladište.
And Netezza is designed for analytics not just processing SQL queries. This means the algorithms used to detect fraud or create marketing campaigns based on previous behavior of an individual consumer run in the same powerful computing environment as the data warehouse. Technicians referred to this as in-database analytics.

24 Business Intelligence
Radi se o kategoriji informacione tehnologije koja korisnicima u poslovanju omogućava pronalaženje, analizu i korišćenje podataka (Data Warehouse) u cilju sticanja neophodnih informacija za adekvatno odlučivanje i upravljanje, kao i o aplikativnim programima kojima se podržava odlučivanje, postavljaju upiti i formiraju izveštaji, vrši online analitička obrada (OLAP), zatim statističke analize, Data Mining, predviđanje itd.

25 Data Mining Rudarenje podataka (Data Mining, DM) je glavni alat za analizu velike količine podataka koje se obično nalaze u skladištima podataka (Data Warehouse, DW). Tehnologije rudarenja koriste se za automatizovano predviđanje trendova i ponašanja i automatizovano otkrivanje prethodno nepoznatih šablona.

26 Virtuelizacija podataka
Virtuelizacijom se dobiju podaci iz raznih izvora u jednom sažetom, sumiranom obliku. Ovo pomaže smanjivanju potrebe za fizičkim skladištenjem i obezbeđuje zajedničke interfejse za sve aplikacije koje koriste podatke.

27 Cloud Computing Virtuelizacija je osnovni koncept na kojem se zasniva novi trend u organizovanju i korišćenju informatičkih resursa poznat pod nazivom - Cloud Computing.

28 Cloud Computing Predstavlja savremeni koncept korišćenja informatičkih resursa kroz usluge koje koegzistiraju u deljenom skupu resursa zasnovanom na tehnologiji virtuelizacije. To je model koji korisniku omogućava jednostavan pristup deljenom skupu resursa (mrežnim resursima, serverima, prostoru na diskovima, aplikacijama itd.).

29 Big Data "Big Data" se može definisati kao baza podataka čija veličina prevazilazi mogućnosti tradicionalnih baza podataka i softvera za prikupljanje, obradu, analiziranje i čuvanje podataka "Big data" predstavlja nove tehnike i alate za rad sa podacima koji imaju nove osobine (obim, strukturu, brzinu generisanja), ali i suštinsku promenu znanja, veština i načina na koji se podaci prikupljaju, obrađuju, analiziraju i transformišu u informacije i odluke.

30 GIS (Geografski informacioni sistem)
(GIS) je informacioni sistem za snimanje, čuvanje, proveru i prikazivanje podataka vezanih za položaje na površini Zemlje. GIS može da pokaže mnoge različite vrste podataka na jednoj mapi što omogućava lakše uočavanje, analiziranje i shvatanje obrazaca i odnosa.

31 ERP ERP (engl. Enterprise Resource Planning – planiranje poslovnih resursa) su poslovni informacioni sistemi tj. komercijalni softverski paketi za mala, srednja i velika preduzeća. Integrisan informacioni sistem zasnovan na jedinstvenoj bazi podataka.

32 SAP ERP ORACLE Aplications Microsoft Dynamics VRSTE ERP SOFTVERA
ORACLE Aplications Microsoft Dynamics


Скинути ppt "INFORMACIONA TEHNOLOGIJA"

Сличне презентације


Реклама од Google