Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

TREND, februar 2019 Sofija Pekić Quarrie

Сличне презентације


Презентација на тему: "TREND, februar 2019 Sofija Pekić Quarrie"— Транскрипт презентације:

1 Evropska dimenzija obezbeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju – gde smo mi?
TREND, februar 2019 Sofija Pekić Quarrie bivši član КАPК i bivši član borda ENQA konsultant u EUTA timu za kvalitet (TIKVA)

2 Sistem obezbeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju
Obezbeđenje kvaliteta visokoškolske ustanove Spoljašnji mehanizam(i) koje sprovodi agencija za kontrolu kvaliteta Unutrašnji mehanizam koji sprovodi sama ustanova

3 Evropske asocijacije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju
ENQA – European Association for Quality Assurance in Higher Education Evropska asocijacija za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju EQAR –European Quality Assurance Register for Higher Education Evropski registar osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju

4 Standardi i uputstva za osiguranje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja (European standards and guidelines - ESG) Prvi deo: Evropski standardi i uputstva za unutrašnje osiguranje kvaliteta visokoškolskih institucija Drugi deo: Evropski standardi i uputstva za spoljašnje osiguranje (kontrolu) kvaliteta u visokom obrazovanju Treći deo: Evropski standardi i uputstva za spoljašnje osiguranje kvaliteta agencija ESG se nalazi na sajtu Evropske asocijacije za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju - ENQA (

5 Part 1 ESG: Evropski standardi i uputstva za unutrašnje osiguranje kvaliteta visokoškolskih institucija ESG Standard 1.1: Politika obezbeđenja kvaliteta ESG Standard 1.2: Procesi izrade i usvajanja programa ESG Standard 1.3: Učenje, nastava i ocenjivanje orjentisani na studenta ESG Standard 1.4: Upis i napredovanje studenata, priznavanje diploma ESG Standard 1.5: Nastavno osoblje ESG Standard 1.6: Resursi za učenje i podrška studentima ESG Standard 1.7: Upravljanje informacijama ESG Standard 1.8: Javnost informacija ESG Standard 1.9: Kontinuirano praćenje i periodična revizija programa ESG Standard 1.10: Periodična spoljašnja kontrola/obezbeđenje kvaliteta

6 Part 2 ESG: Evropski standardi i uputstva za spoljašnje osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju
ESG Standard 2.1: Uzimanje u obzir unutrašnjeg obezbeđenja kvaliteta ESG Standard 2.2: Razvoj procedura i procesa prilagođenih svrsi ESG Standard 2.3: Implementacija procesa ESG Standard 2.4: Recenzenti ESG Standard 2.5: Kriterijumi za ishode ESG Standard 2.6: Izveštavanje ESG Standard 2.7: Žalbe i pritužbe

7 Part 3 ESG: Evropski standardi i uputstva za spoljašnju osiguranje kvaliteta agencija
ESG Standard 3.1: Aktivnosti, politika i procesi obezbeđenja kvaliteta ESG Standard 3.2: Zvanični status ESG Standard 3.3: Nezavisnost ESG Standard 3.4: Tematske analize ESG Standard 3.5: Resursi ESG Standard 3.6: Unutrašnje obezbeđenje kvaliteta i njegovo profesionalno sprovođenje ESG Standard 3.7: Periodičnost spoljašnje provere kvaliteta agencije

8 Sistem obezbeđenja/kontrola kvaliteta u Srbiji
Obezbeđenje/kontrola kvaliteta VŠU 1 Unutrašnji mehanizam 2 Spoljašnja mehanizma Akreditacija VŠU i programa Spoljašnja provera kvaliteta (SPK) Samovrednovanje VŠU Odluka DA, NE, Akt upozorenja Nivo ispunjenosti standarda kvaliteta Izveštaj o samovrednovanju Dozvola za rad

9 4 osnovne grupe standarda u Srbiji
Standardi za akreditaciju ustanova Standardi za akreditaciju studijskih programa Standardi za početnu akreditaciju Standardi za samovrednovanje Pored ovih standarda koji definišu parametre kvaliteta ustanova i programa imamo i standarde kvaliteta KAPK i standarde kvaliteta postupka SPK

10 I. Standardi za akreditaciju ustanova
Standard 1: Osnovni zadaci i ciljevi visokoškolske ustanove Standard 2: Planiranje i kontrola Standard 3: Organizacija i upravljanje Standard 4: Studije Standard 5: Naučnoistraživački i umetnički rad Standard 6: Nastavno osoblje Standard 7: Nenastavno osoblje Standard 8: Studenti Standard 9: Prostor i oprema Standard 10: Biblioteka, udžbenici i informaciona podrška Standard 11: Unutrašnji mehanizmi za osiguranje kvaliteta Standard 12: Izvori finansiranja Standard 13: Javnost u radu

11 IIa. Zajednički standardi za akreditaciju studijskih programa
Standard 1: Struktura studijskog programa Standard 2: Svrha studijskog programa Standard 3: Ciljevi studijskog programa Standard 4: Kompetencije diplomiranih studenata Standard 5: Kurikulum Standard 6: Kvalitet, savremenost i međunarodna usaglašenost studijskog programa Standard 7: Upis studenata Standard 8: Ocenjivanje i napredovanje studenata Standard 9: Nastavno osoblje Standard 10: Organizaciona i materijalna sredstva Standard 11: Kontrola kvaliteta

12 IIb. Dodatni standardi za akreditaciju studijskih programa koji se izvode na stranom jeziku, zajedničke programe, IMT programe, studije na daljinu i u jedinicama bez svojstva pravnog lica van sedišta ustanove Standard 12: Studije na svetskom jeziku Standard 13: Zajednički studijski program Standard 14: IMT program Standard 15: Studije na daljinu Standard 16: Studije u jedinici bez svojstva pravnog lica van sedišta ustanove

13 III: Standardi za početnu akreditaciju
Standard 1: Ciljevi i osnovni zadaci visokoškolske ustanove Standard 2: Organizacija visokoškolske ustanove Standard 3: Studije Standard 4: Naučnoistraživački i umetnički rad Standard 5: Kvalitet nastavnika i saradnika Standard 6: Potreban broj nastavnika i saradnika Standard 7: Nenastavno osoblje Standard 8: Studenti Standard 9: Prostor i oprema Standard 10: Biblioteka, udžbenici i informaciona podrška Standard 11: Finansijsko obezbeđenje rada Standard 12: Unutrašnji mehanizmi za osiguranje kvaliteta

14 IV. Standardi za samovrednovanje
Standard 1: Strategija obezbeđenja kvaliteta Standard 2: Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta Standard 3: Sistem obezbeđenja kvaliteta Standard 4: Kvalitet studijskih programa Standard 5: Kvalitet nastavnog procesa Standard 6: Kvalitet naučnoistraživačkog, umetničkog i stručnog rada Standard 7: Kvalitet nastavnika i saradnika Standard 8: Kvalitet studenata Standard 9: Kvalitet udžbenika, literature, bibliotečkih i informatičkih resursa Standard 10: Kvalitet upravljanja visokoškolskom ustanovom i kvalitet nenastavne podrške Standard 11: Kvalitet prostora i opreme Standard 12: Finansiranje Standard 13: Uloga studenata u samovrednovanju i proveri kvaliteta Standard 14: Sistematsko praćenje i periodična provera kvaliteta

15 Analiza kompatibilnosti I
Za prvi samoevaluacioni izveštaj 2012 godine mapirana je svaka grupa naših standarda sa ESG standardima i to: sa ESG, Deo 1 – sa našim standardima za samovrednovanje sa ESG Deo 2 – sa našim standardima za akreditaciju i SPK sa ESG Deo 3 – sa našim standardima za rad KAPK

16 Kompatibilnost sa ESG Deo 2
ESG standard 2.1. (Korišćenje procedura unutrašnje kontrole kvaliteta) - pokriven standardom 1 za SPK ESG standard 2.2. (Razvoj procesa spoljašnje provere kvaliteta) – pokriven standardima 1 do 12 za akreditaciju ESG standard 2.3. (Kriterijumi odlučivanja) – pokriven standardima 3 i 4 za SPK i standardima 1 do 12 za akreditaciju ESG standard 2.4. (Procesi prilagođeni svrsi) – pokriven standardima 5 i 6 za SPK ESG standard 2.5. (Izveštavanje) – pokriven standardom 7 za SPK

17 Analiza kompatibilnosti II
Za drugi samoevaluacioni izveštaj 2017 godine mapirani su naši standardi za spoljašnje osiguranje kvaliteta (akreditacija i SPK) sa evropskim standardima za unutrašnje osiguranje kvaliteta ESG Deo 1 Cilj: utvrditi u kojoj meri se našim standardima za spoljašnju kontolu osigurava kvalitet visokoškolskih ustanova prema evropskim standardima

18

19 ZAKLJUČAK Utvrđena je solidna kompatibilnost naših standarda sa ESG (iz 2 Izveštaja o samovrednovanju KAPK) Naši standardi su unapređeni u skladu sa izmenama ESG 2015 (NSVO 2017) Procedure unapređene novim Pravilnikom o standardima (NSVO 2018, 2019) Obezbeđena nezavisnost agencije NAT (Zakon o visokom obrazovanju 2017)

20 Evropska dimenzija obezbeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju – gde smo mi?
NA PRAVOM PUTU! Uz uslov da NAT dosledno primenjuje standarde i procedure za akreditaciju i SPK, da KAPK nezavisno odlučuje, kao i da se jača kapacitet visokoškolskih ustanova da SAME vode računa o svim aspektima svog kvaliteta, nezavisno od akreditacije i SPK Kako to postići? Motivacijom, konsultacijama, obukama, seminarima, sa mnogo rada sa ustanovama Sa ovim ciljem formiran je konsultantski tim za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (TIKVA) www.


Скинути ppt "TREND, februar 2019 Sofija Pekić Quarrie"

Сличне презентације


Реклама од Google