Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Javna i privatna svojina

Сличне презентације


Презентација на тему: "Javna i privatna svojina"— Транскрипт презентације:

1 Javna i privatna svojina
STRUČNA OBUKA ZA PROCENITELJE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI 09. i 10. februar godine Javna i privatna svojina Beograd 1 čas Vanja ŠEHOVIĆ, Viši stručni saradnik za pravnu procenu kolaterala u UniCredit Banci Srbiji

2 PRIVATNA SVOJINA Regulisana Zakonom o osnovama svojinskopravnih odnosa
IMAJU PRAVO SVOJINE: na stambenim zgradama, stanovima, poslovnim zgradama, poslovnim prostorijama, poljoprivrednom zemljištu i drugim nepokretnostima, osim na prirodnim bogatstvima koja su u državnoj svojini PRAVNA LICA FIZIČKA LICA

3 Fizička i pravna lica mogu imati pravo svojine i na:
pojedinim dobrima u opštoj upotrebi gradskom građevinskom zemljištu šumama i šumskom zemljištu - u granicama utvrđenim zakonom

4 Posebni oblici prava privatne svojine
Pravo svojine sa više subjekata: ETAŽNA SVOJINA SUSVOJINA ZAJEDNIČKA SVOJINA

5 SUSVOJINA Dva ili više lica imaju pravo svojine na istoj stvari
Svako lice prema svom udelu Svi suvlasnici prema trećim licima zajedno imaju onoliko prava koliko bi imao jedan isključivi vlasnik prema toj stvari Suvlasnički udeo označava alikvotni deo celine (srazmerni, idealan deo) izražen u: razlomcima (1/5), procentualno (25%) ili decimalima Može se izraziti kao realni deo celine (1245/1800), kada postoje fizički odvojeni delovi jedne celine Ako suvlasnički delovi nisu određeni, pretpostavlja se da su jednaki

6 PRAVA SUVLASNIKA PRAVO DA DRŽI STVAR PRAVO DA KORISTI STVAR
- ZAJEDNO SA OSTALIM SUVLASNICIMA - SRAZMERNO SVOM UDELU - NE POVREĐUJUĆI PRAVA OSTALIH SUVLASNIKA 3. PRAVO DA RASPOLAŽE SVOJIM DELOM, BEZ SAGLASNOSTI OSTALIH SUVLASNIKA

7 PRAVA SUVLASNIKA 3a. PRAVO U SLUČAJU PRODAJE SUVLASNIČKOG DELA:
OSTALI SUVLASNICI: PRAVO PREČE KUPOVINE – ODREĐENO ZAKONOM 4. PRAVO NA ZAJEDNIČKO UPRAVLJANJE - AKO SE NE SAGLASE – ODLUČUJE SUD

8 REDOVNO UPRAVLJANJE - SAGLASNOST suvlasnika čiji delovi zajedno čine više od polovine vrednosti stvari Troškove koji se odnose na celu stvar snose suvlasnici srazmerno veličini svojih delova - Za preduzimanje poslova koji prelaze okvir redovnog upravljanja (otuđenje cele stvari, promena namene stvari, izdavanje cele stvari u zakup, zasnivanje hipoteke na celoj stvari, zasnivanje stvarnih službenosti, veće popravke i sl.) SAGLASNOST SVIH SUVLASNIKA

9 6. PRAVO SUVLASNIKA DA U SVAKO VREME ZAHTEVA
DEOBU STVARI – ALI, DA DEOBA NE BUDE NA ŠTETU DRUGIH NE ZASTAREVA OVO PRAVO UGOVOR KOJIM SE SUVLASNIK ODRIČE PRAVA NA DEOBU JE NIŠTAV AKO NE MOGU SPORAZUMNO, ONDA SUD KADA FIZIČKA DEOBA NIJE MOGUĆA – PRODAJA STVARI (CIVILNA DEOBA)

10 ZAJEDNIČKA SVOJINA DVA ILI VIŠE LICA IMAJU PRAVO SVOJINE NA ISTOJ NEPODELJENOJ STVARI (ZAJEDNIČARI), NJIHOVI UDELI SU ODREDIVI – POTENCIJALNO, ALI NISU ODREĐENI IDEALNO NEMA RASPOLAGANJA UDELIMA, DOK TRAJE REŽIM ZAJEDNIČKE SVOJINE ZA RASPOLAGANJE PREDMETOM SVOJINE, POTREBNA SAGLASNOST SVIH ZAJEDNIČARA ZAJEDNIČKA IMOVINA SUPRUŽNIKA (BRAČNA TEKOVINA)

11 ETAŽNA SVOJINA Pravo svojine na stanu, poslovnoj prostoriji ili garaži, odnosno garažnom mestu - posebni fizički delovi zgrade: sa kojim su neraskidivo povezana određena prava na zajedničkim delovima zgrade i na zemljištu na kome je zgrada podignuta Na zajedničkim delovima zgrade (npr. temelji, fasada, hodnici, stepenice i dr.) i uređajima u zgradi vlasnici posebnih delova zgrade imaju pravo zajedničke nedeljive svojine

12 JAVNA SVOJINA REGULISANA Zakonom o javnoj svojini
JAVNU SVOJINU ČINE SLEDEĆA PRAVA SVOJINE: PRAVO SVOJINE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE – OPŠTINSKA, GRADSKA SVOJINA PRAVO SVOJINE REPUBLIKE SRBIJE - DRŽAVNA SVOJINA PRAVO SVOJINE AUTONOMNE POKRAJINE - POKRAJINSKA SVOJINA

13 Predmet javne svojine prirodna bogatstva
dobra od opšteg interesa i dobra u opštoj upotrebi stvari koje koriste organi i organizacije Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, ustanove, javne agencije i druge organizacije čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave i druge stvari koje su u javnoj svojini

14 Prirodna bogatstva Vode vodotoci i njihovi izvori mineralni resursi
resursi podzemnih voda geotermalni i drugi geološki resursi rezerve mineralnih sirovina

15 Dobra od opšteg interesa i dobra u opštoj upotrebi u javnoj svojini
poljoprivredno zemljište šume i šumsko zemljište vodno zemljište vodni objekti, zaštićena prirodna dobra, kulturna dobra i dr. - uživaju posebnu zaštitu

16 Dobra u opštoj upotrebi:
- stvari koje su zbog svoje prirode namenjene korišćenju svih i koje su kao takve određene zakonom javni putevi javne pruge most i tunel na javnom putu, pruzi ili ulici, ulice, trgovi, javni parkovi, granični prelazi i dr.

17 Mreže Nepokretna stvar sa pripacima, odnosno zbir stvari namenjenih protoku materije ili energije radi njihove distribucije korisnicima ili odvođenja od korisnika. Mreža kojom se obavlja privredna delatnost od strane pravnih lica osnovanih od nosilaca javne svojine je u javnoj svojini.

18 Stvari koje koriste organi i organizacije:
nepokretne i pokretne stvari i druga imovinska prava, koja služe za ostvarivanje njihovih prava i dužnosti Druge stvari i imovinska prava: stvari koje ne spadaju u prirodna bogatstva, dobra od opšteg interesa, mreže, pravo na patent, pravo na licencu, model, uzorak i žig i druga imovinska prava

19 Susvojina može postojati na stvarima u javnoj svojini
Finansijska sredstva (novčana sredstva i hartije od vrednosti) u svojini Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave uređuju se posebnim zakonom Sticanje, vršenje, zaštitu i prestanak prava javne svojine: primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje pravo privatne svojine, ako nešto drugo nije određeno Zakonom o javnoj svojini ili drugim zakonom Susvojina može postojati na stvarima u javnoj svojini IZMEĐU RAZLIČITIH NOSILACA JAVNE SVOJINE IZMEĐU NOSILACA JAVNE SVOJINE I DRUGIH PRAVNIH I FIZIČKIH LICA

20 SUSVOJINA NA STVARI U JAVNOJ SVOJINI
IZMEĐU RAZLIČITIH NOSIOCA JAVNE SVOJINE IZMEĐU NOSILACA JAVNE SVOJINE I DRUGIH PRAVNIH I FIZIČKIH LICA - MOGU INVESTIRATI U IZGRADNJU DOBARA OD OPŠTEG INTERESA I U OPŠTOJ UPOTREBI STIČU PRAVO KORIŠĆENJA ILI PRAVO KONCESIJE I UBIRAJU PRIHODE PO TOM OSNOVU AKO JE STVAR U ISKLJUČIVOJ SVOJINI RS, AP I JLS NE MOGU STEĆI SVOJINU, SUSVOJINU

21 PREDMET PRINUDNOG IZVRŠENJA
prirodna bogatstva dobra u opštoj upotrebi mreže u javnoj svojini vodno zemljište i vodni objekti u javnoj svojini zaštićena prirodna dobra u javnoj svojini kulturna dobra u javnoj svojini nepokretnosti u javnoj svojini koje, u celini ili delimično, koriste organi

22 Prethodno navedena dobra ne mogu se otuđiti
iz javne svojine Na prethodno navedenim stvarima ne može se steći pravo svojine održajem Ne može zasnovati hipoteka ili drugo sredstvo stvarnog obezbeđenja

23 Nosioci prava javne svojine
RS AP GRAD, OPSTINA

24 Korisnici stvari u javnoj svojini su:
Državni organi i organizacije Organi i organizacije AP/JLS Javna preduzeća, društva kapitala čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave i njihova zavisna društva Stvari u javnoj svojini mogu se dati na korišćenje i ostalim pravnim licima koncesijom

25 Pravo javne svojine i pravo korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini upisuju se u javne knjige o nepokretnostima i pravima na njima Tržišni uslovi pribavljanja (razmena nepokretnosti i izgradnja objekata, nasleđe, poklon ili jednostrana izjava volje, eksproprijacija) i otuđenja nepokretnosti: Polazna tačka: tržišna vrednost nepokretnosti – procena poreskog organa/drugog nadležnog organa u postupku javnog nadmetanja/prikupljanja pismenih ponuda

26 Izuzetno, nepokretne stvari se mogu
pribaviti ili otuđiti neposrednom pogodbom ali ne ispod procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti kod otuđenja, odnosno ne iznad te vrednosti kod pribavljanja Otuđenje nepokretnosti ispod tržišne cene/bez naknade – Izuzetno - ako postoji interes za takvim raspolaganjem npr. otklanjanje posledica elementarnih nepogoda

27 Šta se podrazumeva pod raspolaganjem stvarima u javnoj svojini:
davanje stvari na korišćenje prenos prava javne svojine na drugog nosioca javne svojine (sa naknadom ili bez naknade), uključujući i razmenu otuđenje stvari zalaganje pokretne stvari zasnivanje hipoteke na nepokretnosti ulaganje u kapital


Скинути ppt "Javna i privatna svojina"

Сличне презентације


Реклама од Google