Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ ОМЛАДИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ ОБЛАСТИ ДИРЕКТНИХ ПОРЕЗА

Сличне презентације


Презентација на тему: "ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ ОМЛАДИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ ОБЛАСТИ ДИРЕКТНИХ ПОРЕЗА"— Транскрипт презентације:

1 ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ ОМЛАДИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ ОБЛАСТИ ДИРЕКТНИХ ПОРЕЗА
ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ ОМЛАДИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ ОБЛАСТИ ДИРЕКТНИХ ПОРЕЗА

2 Омладинска организација
Омладинска организација је удружењe грађана, којe дјелује на принципима добровољности, демократичности и поштивању законских прописа, а својим радом доприноси побољшању статуса младих, укључивању младих у живот друштвене заједнице, као и рјешавању проблема младих

3 Прописи о диретним порезима
Закон о порезу на доходак („Службени гласник Републике Српске“ број: 60/15 и 5/16); Закон о доприносима („Службени гласник Републике Српске“ број: 116/12 и 103/15); Одлука о утврђивању увећања плате, висине примања по основу рада и висине помоћи раднику („Службени гласник Републике Српске“ број: 53/16)

4 Прописи о диретним порезима
Правилник о начину и поступку остваривања права на ослобађање и умањење пореске основице пореза на доходак („Службени гласник Републике Српске“ број: 7/16); Правилник о облику и садржају пореских пријава и пореске картице („Службени гласник Републике Српске“ број: 26/16); Закон о раду („Службени гласник Републике Српске“ број: 1/16);

5 Омладинска организација као обвезник пореза
Омладинска организација није обвезник пореза на добит изузев у случају ако обавља дјелатност која се не односи на циљеве оснивања Омладинска организација није обвезник посебне републичке таксе јер не обављају дјелатност ради стицања добити Омладинска организација није обвезник комуналне таксе на истакнуто пословно име јер обавља дјелатност која је од општег интереса

6 Омладинска организација-порез на доходак и доприноси
Омладинска организација обвезник је плаћања пореза по одбитку на исплаћени доходак физичким лицима - улога исплатиоца дохотка. Омладинска организација обвезник је плаћања доприноса за сва лица са којима је закључен уговор или донесен други акт о ангажовању када су лица обављањем послова из уговора или другог акта о ангажовању обавезно осигурана или осигурана у одређеним околностима – обвезници доприноса.

7 Порез на доходак и доприноси на исплате личних примања
Лична примања су примања по основу радног односа на основу уговора о раду или другог акта о заснивању радног односа, На лична примања плаћа се порез на доходак у моменту исплате и сви доприноси, За лица која су у радном односу код омладинске организације плаћају се порези и доприноси

8 Порески третман исплате примања лицима који су чланови органа удружења
Органи омладинске организације су: скупштина, омладински савјет и други органи управљања у складу са статутом и општим актом организације Чланови органа управљања омладинске организације обвезници су свих доприноса – члан 4. став 1 тачка ђ) Закона о доприносима На исплате примања члановима органа управљања плаћа се порез на доходак - остали доходак - члан 52. Закона о порезу на доходак.

9 Порески третман исплате примања лицима који су чланови органа удружења
Порез и доприноси се плаћају на све облике накнада исплаћеним члановим органа управљања изузев дневница и надокнаде путних трошкова по позиву органа у складу са актом Владе Републике Српске. Уредба о накнадама за службена путовања у земљи и инострантсву за запослене у јавном сектору Републике Српске у члану 3. прописује да се под трошковима службеног путовања сматрају трошкови смјештаја, исхране и превоза и остали трошкови који се остваре на службеном путу, а који су утврђени Уредбом као трошкови службеног пута. На примјер, ако се члану скупштине или другог органа исплате дневнице и путни рошкови ради доласка на скупштинско засједање, наведена исплата се сматра неопорезивим дохотком.

10 Порески третман исплате примања лицима који нису чланови органа удружења
Исплата дневница и путних трошкова лицима која нису чланови органа омладинске организације и члановима органа у случају када се не ради о исплати по позиву органа, сматра се осталим дохотком физичког лица на који се плаћа порез на доходак, Плаћање доприноса зависи од тога по ком основу ангажовања се исплћују дневнице и путни трошкови ( на примјер ако се ради о ангажовању на основу уговора о дјелу тада се плаћа допринос за ПИО).

11 Порески третман ангажовања чланова организације
Лице до навршених 26 година које, у складу са Законом, обавља послове преко омладинске задруге, односно без обзира на године живота ако није на редовном школовању обавезно је осигуран на пензијско и инвалидско осигурање, Основица доприноса је бруто приход на који се плаћа порез на доходак БП=Н/0, 7335 ; Бруто приход чине порез на доходак и доприноси за ПИО

12 Порески третман ангажовања чланова организације
Лица за вријеме обављања привремених и повремених послова преко омладинских задруга до навршених 26 година ако се налазе на редовном школовању обавезно су осигурана на пензијско и инвалидско осигурање за случај инвалидности проузроковане повредом на раду и професионалном болешћу, док се налазе у одређеним околностима Основица доприноса 50% просјечне бруто плате у Републици за претходни мјесец, а према посљедњем податку Републичког завода за статистику објављеном у „Службеном гласнику Републике Српске“ сразмјерно времену проведеном под околностима које су довеле до осигурања по стопи од 4,5%

13 Ангажовање волонтера Ако омладинска организација ангажује волонтера у складу са Законом о раду тада се плаћа допринос за ПИО по стопи од 4,5% и допринос за здравство по стопи од 12% на основицу коју чини 50% просјечне бруто плате у Републици за претходни мјесец, а према посљедњем податку Републичког завода за статистику објављеном у „Службеном гласнику Републике Српске“ сразмјерно времену проведеном под околностима које су довеле до осигурања . Ако се волонтеру исплаћује накнада тада је основица за порез на доходак бруто приход БП= Н/0,9

14 Порески третман исплата дневница и трошкова путовања лицима ангажованим преко омладинске задруге
На исплате дневница и надокнада путних трошкова лицима ангажованим преко омладинске задруге плаћа се порез на доходак и допринос за ПИО за лице до навршених 26 година које, у складу са законом, обавља послове преко омладинске задруге, односно без обзира на године живота ако није на редовном школовању.

15 Обвезник плаћања пореза и пријављивање пореза и доприноса
Обвезник плаћања пореза и доприноса за лица ангажована преко омладинске задруге – организације је омладинска организација. Пријављивање пореза по одбитку и доприноса за ПИО за лице до навршених 26 година које, у складу са законом, обавља послове преко омладинске задруге, односно без обзира на године живота ако није на редовном школовању врши се на додатном листу ДЛ-3- Остали доходак Мјесечне пријаве пореза по одбитку.

16 Обвезник плаћања пореза и пријављивање пореза и доприноса
Пријављивање доприноса за ПИО за лице за вријеме обављања привремених и повремених послова преко омладинских задруга до навршених 26 година, ако се налази на редовном школовању врши са на додатном листу ДЛ-6- Остале уплате доприноса, Образца 1002, тип исплате-39. Пријављивање пореза на доходак за остварени доходак за наведена лица врши се на додатном листу ДЛ 3- Осатли доходак Образца 1002.

17 Регистрација у Јединствени систем регистрације контроле и наплате доприноса
Лица ангажована преко омладинске организације потребно је регистровати у Јединствени систем регистрације контроле и наплате доприноса путем Обрзца 3120 Пријава /одјава уплате допринсоа са основом осигурања за: лице до навршених 26 година које, у складу са законом, обавља послове преко омладинске задруге, односно без обзира на године живота ако није на редовном школовању-46-ПД 3100

18 Регистрација у Јединствени систем регистрације контроле и наплате доприноса
лице за вријеме обављања привремених и повремених послова преко омладинских задруга до навршених 26 година ако се налази на редовном школовању- основ осигурања 47 -ПД3120 Рок плаћања доприноса за лица ангажована преко омладиснке задруге је до 20-ог у мјесецу за претходни мјесец

19 ХВАЛА НА ПАЖЊИ


Скинути ppt "ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ ОМЛАДИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ ОБЛАСТИ ДИРЕКТНИХ ПОРЕЗА"

Сличне презентације


Реклама од Google