Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Упутство о друштвеној одговорности

Сличне презентације


Презентација на тему: "Упутство о друштвеној одговорности"— Транскрипт презентације:

1 Упутство о друштвеној одговорности
Стандард ISO 26000:2010 Упутство о друштвеној одговорности

2 ISO 26000:2010 Међународни стандард ISO 26000:2010 даје упутства за интегрисање друштвено одговорног понашања у организацију Намењен је свим организацијама Није предвиђен за сврхе сертификације система менаџмента или уговарања

3 ОДРЖИВИ РАЗВОЈ Тежња друштвено одговорног пословања је допринос одрживом развоју Димензије одрживог развоја - економска - друштвена - димензија животне средине

4 ПРИНЦИПИ ДОП-а (друштвено одговорног пословања)
Одговорност Транспарентност Етичко понашање Поштовање интереса интересних страна Поштовање владавине права Поштовање међународних правила понашања Поштовање људских права

5 Кључне теме ДОП-а Управљање организацијом Људска права Радне праксе
Животна средина “Фер” пословне праксе Питања везана за потрошаче Укључивање и развој заједнице

6 Кључне теме ДОП-а Преиспитивање кључних тема
Идентификовање релевантних питања Оцена значаја утицаја организације - Идентификовање интересних страна

7 КТ – Управљање организацијом
Интегрисање ДО у целу организацију Правилна примена принципа менаџмента квалитетом (према ISO 9000), нпр. лидерство и укључивање запослених

8 КТ – Људска права Грађанска и политичка права
Економска, социјална и културна права

9 КТ – Људска права КЉУЧНА ПИТАЊА Процена стања људских права
Анализа ризика везаних за људска права Избегавање саучесништва (непосредног, из користи, прећутног) у кршењу људских права Решавање жалби Избегавање дискриминације осетљивих група Поштовање грађанских, политичких, економских и социјалних права Поштовање права везаних за рад

10 КТ – Радне праксе КЉУЧНА ПИТАЊА Запослење и радни односи
Услови рада и социјална заштита Социјални дијалог Здравље и безбедност на раду Развој људи и обука на радном месту

11 КТ – Заштита животне средине
КЉУЧНА ПИТАЊА Превенција загађења Одрживо коришћење ресурса Ублажавање климатских промена и прилагођавање Заштита животне средине, биодиверзитет и обнављање природних станишта

12 КТ – “Фер” пословна пракса
КЉУЧНА ПИТАЊА Борба против корупције Одговорно политичко укључивање Здрава конкуренција Промовисање ДО у ланцу вредности Поштовање својинских права

13 КТ – Питања која се тичу потрошача
ПОТРЕБЕ ПОТРОШАЧА Безбедност Информисаност Право на избор Право на изражавање мишљења Право на обештећење Право на образовање Право на здраву животну средину Право на приватност Промовисање једнакости полова итд.

14 КТ - Птиања која се тичу потрошача
КТ - Птиања која се тичу потрошача КЉУЧНА ПИТАЊА “Фер” маркетинг Непристрасне информације и информације засноване на чињеницама “Фер” праксе уговарања Заштита здравља и безбедности Решавање жалби и спорова Заштита и приватност података о потрошачима Образовање и свест

15 КТ – Укључивање и развој заједнице
КЉУЧНА ПИТАЊА Укључивање организације у заједницу, образовање и културу Отварање нових радних места и развој вештина Развој и приступ технологији Богатство и стварање прихода Здравствена заштита Улагање у друштво

16 ИНТЕГРИСАЊЕ ДО КРОЗ ОРГАНИЗАЦИЈУ
ПРАКСЕ ЗА ИНТЕГРИСАЊЕ ДО 1) Подизање свести и изградња компетентности за ДО 2) Постављање правца организације у погледу ДО 3) Уградња ДО у управљање, системе и процедуре организације

17 Интегрисање ДО кроз организацију
Комуницирање о ДО (интерно и екстерно) Извештавање интересних страна организације о ДО Извештај о ДО Изјава о верификацији извештаја Праћење, преиспитивање и побољшавање активности које се односе на ДО

18 ЗАКЉУЧАК КОРИСТИ за организацију од примене ISO 26000:2010
Побољшање имиџа организације Бољи односи са интересним странама Смањење потенцијалних сукоба са потрошачима Побољшање управљања ризицима Уштеда у потрошњи ресурса Смањење количине отпада Боље искоришћење нуспроизвода и сл.

19 ЗАКЉУЧАК Значај ДО огледа се и кроз различите националне награде:
Награда Привредне коморе Србије за друштвено одговорно пословање Национална награда за пословну изврсност “Оскар квалитета” – један од критеријума Резултата је и дипринос друштвеној заједници


Скинути ppt "Упутство о друштвеној одговорности"

Сличне презентације


Реклама од Google