Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

”СИНЕРГИЈА” Презентације: Привредно право Банкарски послови, банке и друге финансијеске организације Недеља 8.1.

Сличне презентације


Презентација на тему: "”СИНЕРГИЈА” Презентације: Привредно право Банкарски послови, банке и друге финансијеске организације Недеља 8.1."— Транскрипт презентације:

1 ”СИНЕРГИЈА” Презентације: Привредно право Банкарски послови, банке и друге финансијеске организације Недеља 8.1.

2 банку могу основати домаћа и страна пр. и физ
банку могу основати домаћа и страна пр. и физ.лица и дефинисана је као посебан тржишни субјекат; основни принципи: оснива се као а.д.; самостално обавља делатност ради стицања добити, а на начелима ликвидности, рентабилности и сигурности;

3 банком управљају оснивачи – власници, уз значајна контролна овлашћења НБС;
обавља депозитне, кредитне и друге банкарске послове у складу са Законом; банка самостално утврђује своју унутрашњу организацију, као и екстерно повезивање, у функцији остваривања добити.

4 најзначајнија подела банака код нас је на:
банке; мешовите банке.

5 за оснивање банке потребно је:
закључење уговора о оснивању банке; обезбеђење средстава у оснивачки капитал у износу од ,00 еура; дозвола за оснивање од стране НБС.

6 уговором о оснивању банке регулише се:
назив и седиште оснивача банке; назив и седиште банке; износ укупног оснивачког капитала банке у новчаном и неновчаном облику, као и удео сваког оснивача у том капиталу;

7 рок до кога су оснивачи банке дужни да уплате новчана и пренесу неновчана средства у оснивачки капитал банке; права, обавезе и одговорности оснивача банке за обавезе банке; услови за стицање и престанак права оснивача;

8 послови које обавља банка;
начин распоређивања дела добити на осниваче банке; начин сношења ризика и покрића губитка банке; услови и начин повећања оснивачког капитала и резерви банке;

9 начин решавања спорова међу оснивачима банке;
услови за престанак рада банке ако не постоји економски интерес за даље пословање банке; начин одлучивања о статусним променама банке и права оснивача банке у случају статусних промена банке.

10 статутом банке утврђује се:
организација и начин пословања банке и овлашћења организационих делова у правном промету; питања о којима одлучује Скупштина банке; мере и одговорности органа банке за обезбеђење ликвидности банке;

11 питања о којима одлучују други органи банке, њихов састав и поступак одлучивања тих органа;
права, обавезе и одговорности директора и других лица са посебним овлашћењима и одговорностима утврђеним статутом банке; овлашћења за потписивање и заступање банке;

12 начин вршења унутрашње контроле банке;
подаци и исправе који се сматрају пословном тајном банке и начин поступања са пословном тајном банке; поступак доношења аката банке, као и др. питања у вези са радом и пословањем банке.

13 - за дозволу за рад банке прилаже се:
уговор о оснивању банке; изјаву оснивача о уплати новчаних средстава; доказ о преносу средстава у оснивачки капитал банке; доказ о пореклу средстава;

14 предлог статута банке;
одлука о издавању прве емисије акција; подаци о бонитету оснивача и податке о њиховим међусобним имовинским и управљачким односима; предлог чланова УО и НО банке и предложена лица са посебним овлашћењима и одговорностима;

15 програм рада банке за период од пет година;
податке о кадровској и техничкој опремљености.

16 - пријава код АПР-а се подноси у року од 30 дана уз:
уговор о оснивању; статут банке; доказ о уплати оснивачког капитала; решење НБС о дозволи за рад; друге исправе у складу са прописима о упису у АПР.

17 банка може имати пословне делове:
главне филијале; пословне јединице.

18 банка послује средствима:
која су уложена у њене фондове; средствима депозита; узетим кредитима; и другим средствима која је банка прибавила на тржишту новца и тржишту ХОВ или у иностранству;

19 под пословима којима се бави банка сматрају се:
депозитни послови – примање свих новчаних депозита; кредитни послови – узимање и давање кредита; девизни, девизно – валутни и мењачки послови;

20 емисиони послови – издавање ХОВ и новчаних картица;
посебни депозитни послови – чување средстава и ХОВ и управљање њима; ефектни послови – куповина и продаја ХОВ; гаранцијски послови – издавање јемства, авала и гаранција; пословима платног промета у складу са Законом.

21 банка може да организује пословање:
у своје име и за свој рачун; у своје име и за рачун других лица; у име и за рачун других лица.

22 органи банке су: скупштина; управни одбор; извршни одбор; одбор за праћење пословања банке тзв. одбор за ревизију; кредитни одбор; одбор за управљ. активом и пасивом банке.

23 скупштина банке: доноси статут банке; разматра и усваја годишње извештаје УО и ИО банке; усваја годишњи обрачун банке...;

24 одлучује о повећању оснивачког капитала банке...;
именује и разрешава чланове УО, ИО и свих других органа; одлучује о статусним променама...

25 управни одбор банке: сазива седнице скупштине банке; припрема предлоге...; разматра и усваја извештаје о пословању банке у току године; подноси скупштини извештај о пословању; обавља и друге послове...

26 извршни одбор банке: организује пословање банке; врши дневни надзор над активностима запослених у банци.

27 одбор за праћење пословања банке:
анализира год. и др.фин. извештаје; утврђује предлоге политике; анализира и надзире примену усвојених политика.

28 извештава УО о својим активностима и утврђеним неправилностима;
разматра улагања и активности банке; предлаже спољног ревизора банке; разматра, са спољним ревизором банке годишње ревизије финансијских извештаја; доноси пословник о свом раду.

29 кредитни одбор: одлучује о кредитним захтевима у оквирима утврђеним актима банке; обавља друге послове утврђене актима банке.

30 одбор за управљање активом и пасивом:
изложеност банке ризицима; предлаже мере за управљање каматним ризиком и ризиком ликвидности; обавља и друге послове утврђене актима.


Скинути ppt "”СИНЕРГИЈА” Презентације: Привредно право Банкарски послови, банке и друге финансијеске организације Недеља 8.1."

Сличне презентације


Реклама од Google