Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Porez na dohodak građana u Srbiji

Сличне презентације


Презентација на тему: "Porez na dohodak građana u Srbiji"— Транскрипт презентације:

1 Porez na dohodak građana u Srbiji
- predavanja -

2 Osnovni elementi poreza
Poreski obveznik Ko je prema Zakonu obavezna da porez plati ...razlikuje se od poreskog platca (poreski platac – lice koje vrši uplatu poreza na račun budžeta) Poreska osnovica (predmet oporezivanja) Na šta se porez plaća? Poreske olakšice Da li postoje izuzeća/oslobođenja od opšteg režima oporezivanja? Poreske stope Koliko poreza treba da se plati? Oporezivanje dohotka građana u Srbiji (svi elementi) uređeno Zakonom o porezu na dohodak građana

3 Poreski obveznik Poreski obveznici su fizička lica:
rezidenti Srbije - plaćaju u Srbiji PDG na dohodak ostvaren u Srbiji i svetu nerezidenti - plaćaju u Srbiji PDG samo na dohodak ostvaren u Srbiji Ko je poreski rezident Srbije? Lice koje u Srbiji provede duže od 183 dana u periodu od 12 meseci Lice koje ima centar poslovnih i životnih interesa u Srbiji (npr. zaposleno je u Srbiji ili mu porodica živi u Srbiji)

4 Predmet oporezivanja Mešoviti sistem oporezivanja dohotka građana u Srbiji: svi prihodi, osim nekih izuzetaka, oporezuju se cedularno tokom godine lica koja ostvare prihod iznad određenog nivoa plaćaju dodatni godišnji porez na dohodak Predmet oporezivanja dohodak (zbir prihoda ostvarenih u toku kalendarske godine, umanjen za troškove povezane sa ostvarivanjem dohotka) Oporezivi dohodak je manji od zbira prihoda po osnovu: troškova vezanih za ostvarenje dohotka izuzimanja određenih prihoda od oporezivanja ostalih oslobađanja i olakšica

5 Predmet oporezivanja U okviru PDG oporezuju se sledeći prihodi: Zarade
Prihodi od samostalne delatnosti Prihodi od autorskih prava, intelektualne svojine i sl. Prihodi od kapitala Kapitalni dobici Ostali prihodi Brojne vrste prihoda uglavnom socijalnog i humanitarnog karaktera (npr. socijalna pomoć, penzije i invalidnine, otpremnine, učeničke i studentske stipendije, premije i regresi za poljoprivredu i dr.) izuzete su od oporezivanja

6 Porez na zarade Zarada čini preko 80% oporezivih prihoda fizičkih lica u Srbiji Porez na zarade učestvuje sa oko 77% u prihodima od poreza na dohodak Poreski obveznik ...je fizičko lice koje ostvaruje zaradu ...a poslodavac je poreski platac Poreska osnovica ...je bruto zarada i druga lična primanja iz radnog odnosa umanjeni za neoporezivi iznos Neoporezivi minimum u iznosi oko dinara Poreska stopa - proporcionalna i iznosi 10% Poreska oslobađanja relativno brojna, ali nisu bilansno značajna (prevoz do posla, dnevnice, smeštaj na službenom putu, premije dobrovoljnog penzijskog osiguranja do određenog limita i dr.)

7 Doprinosi za socijalno osiguranje
Pored poreza, na zarade se plaćaju i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje ...platac doprinosa je poslodavac Osnovica za obračun doprinosa: Bruto zarada (ne umanjuje se za neoporezivi iznos) Najviša osnovica za obračun doprinosa – petostruka prosečna zarada u Srbiji Najniža osnovica za obračun doprinosa – 35% prosečne zarade u Srbiji Stope doprinosa (37,8% - od čega 19,9% na teret zaposlenog i 17,9% na teret poslodavca): Penzijsko i invalidsko osiguranje 26% (14% na teret zaposlenog i 12% na teret poslodavca) Zdravstveno osiguranje 10,3% (5,15% na teret zaposlenog i 5,15% na teret poslodavca) Osiguranje za slučaj nezaposlenosti 1,5% (0,75% na teret zaposlenog i 0,75% na teret poslodavca)

8 Obračun poreza na zaradu i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
1. Neto zarada 2. Porez na zaradu [(4) ] x 10% 3. Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje na teret zaposlenog (4) x 19,9%*** 4. Bruto zarada (1)+(2)+(3) 5. Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje na teret poslodavca (4) x 17,9%*** 6. Ukupan trošak poslodavca (4)+(5) ***Osim u slučaju kada je bruto zarada viša od najviše osnovice za obračun doprinosa. U tom slučaju osnovicu za obračun doprinosa predstavlja ta najviša osnovica, koja je jednaka petostrukoj prosečnoj mesečnoj zaradi u Srbiji

9 Primer obračuna poreza i doprinosa na zaradu

10 Porez na prihode od samostalne delatnosti
Predmet oporezivanja prihod ostvaren pružanjem profesionalnih usluga, kao i od drugih delatnosti, koji nije oporezovan po drugom osnovu Poreski obveznik preduzetnik (npr. frizeri, advokati, poljoprivrednici...) Poreska osnovica - oporeziva dobit koja se utvrđuje: u skladu za Zakonom o porezu na dobit (preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstavu) ili Zakonom o porezu na dohodak građana (preduzetnici koji vode prosto knjogovodstvo) Poreska stopa iznosi 10% Poreske olakšice se odobravaju na način definisan Zakonom o porezu na dobit

11 Porez na prihode od samostalne delatnosti
Mogućnost paušalnog oporezivanja za lica koja nisu u stanju da vode poslovne knjige ili bi im vođenje knjiga otežalo obavljanje delatnosti Paušalni prihod i iznos poreske obaveze određuje Poreska uprava Pravo na paušalno oporezivanje nemaju: Osnivači ortačkih radnji Preduzetnici koji ostvaruju prihod iznad određenog iznosa (sada preko 8 mliona dinara) Obveznici PDV, i dr.

12 Porez na prihode od autorskih prava, intelektualne svojine i sl.
Poreski obveznik fizičko lice imalac prava ili naslednik koji ostvaruju prihod po ovom osnovu Poreska osnovica neto prihod (bruto prihod umanjen za stvarne ili normirane troškove koji iznose 34%/43%/50% bruto prihoda) Nominalna poreska stopa iznosi 20% ... a efektivna? Nema poreskih oslobađanja ... ali postoji mogućnost vremenskog razgraničenja prihoda do 5 godina

13 Porez na prihode od kapitala
Predmet oporezivanja prihodi od kamata, dividendi, udela u dobiti, izdavanja u zakup nepokretnosti Poreski obveznik fizičko lice koje ostvaruje te prihode poreski platac je preduzeće koje isplaćuje dividendu, banka koja isplaćuje kamatu... Poreska osnovica - ostvareni bruto prihodi Poreska stopa iznosi 15% Poreska oslobađanja kamate na dinarsku štednju i prihod od hartije od vrednosti države i NBS

14 Porezi na ostale prihode
Ostali prihodi od izdavanje pokretnih stvari u zakup, dobitaka od igara na sreću, od osiguranja lica, prihodi sportista i sportskih stručnjaka i dr. Poreski obveznik - fizičko lice koje ostvruje navedene prihode Poreski platac – isplatilac prihoda Poreska osnovica ostvareni bruto prihod umanjen za normirane troškove Kod igara na sreću nema normiranih troškova, ali postoji minimalni iznos za oporezivanje Poreska stopa iznosi 20%

15 Godišnji porez na dohodak građana
Poreski obveznici su: Lica koja su ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa godišnje prosečne zarade Godišnji PDG u Srbiji plaća oko 17 hiljada ljudi (<1% ukupnog broja poreskih obveznika) Predmet oporezivanja zbirni iznos svih oblika prihoda osim prihoda od kapitala, kapitalne dobiti i dobitaka od igara na sreću Dohodak za oporezivanje Zbirni godišnji prihod umanjen za porez na dohodak i doprinose za socijalno osiguranje plaćene tokom godine, kao i za neoporezivi deo dohotka

16 Godišnji porez na dohodak građana
Poreska osnovica - razlika između dohotka za oporezivanje i ličnih odbitaka: Za poreskog obveznika u iznos od 40% od prosečne godišnje zarade u Srbiji Za svako izdržavano lice u iznosu 15% od prosečne godišnje zarade u Srbiji Navedeni odbici mogu da iznose najviše 50% dohotka za oporezivanje Poreske stope su progresivne i iznose: 10% - do nivoa šestostruke prosečne godišnje zarade, odnosno 15% na iznos preko šestostruke prosečne godišnje zarade 10% do nivoa osmostruke prosečne godišnje zarade, odnosno 15% na iznos preko osmostruke prosečne godišnje zarade (za rezidente strance i rezidente građane Srbije upućene na rad u inostranstvo)


Скинути ppt "Porez na dohodak građana u Srbiji"

Сличне презентације


Реклама од Google