Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

РАДОЈКА ПОПОВИЋ, дипл.инж.техн.

Сличне презентације


Презентација на тему: "РАДОЈКА ПОПОВИЋ, дипл.инж.техн."— Транскрипт презентације:

1 РАДОЈКА ПОПОВИЋ, дипл.инж.техн.
Министарство за просторно уређење,грађевинарство и екологију РС ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА И ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА МХЕ РАДОЈКА ПОПОВИЋ, дипл.инж.техн.

2 Процјена утицаја на животну средину
Процјена утицаја на животну средину подразумјева идентификацију, утврђивање, анализу и оцјену директних и индиректних утицаја пројекта, с обзиром на сљедеће елементе и факторе: Људе, флору и фауне Земљиште, воду, ваздух, климу и пејзаж Материјална добра и културно насљеђе Међудјеловање фактора наведених у алинејама један, два и три

3 Шта је еколошка дозвола
Еколошка дозвола је писана одлука која има за циљ висок ниво заштите животне средине у цјелини, преко заштите ваздуха, воде и земљишта Према Закону о уређењу простора (Сл. гласник РС 84/02) инвеститор је дужан прибавити еколошку дозволу прије издавања грађевинске дозволе.

4 Законски оквир Закон о заштити животне средине – Пречишћен текст (Сл. гласник 28/07 и 41/08) Уредба о пројектима за које се спроводи процјена утицаја на животну средину и критеријумима за одлучивање о обавези спровођења и обиму процјене утицаја на животну средину (Сл. Гласник РС 7/06) Уредба о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу (Сл. Гласник РС 7/06)

5 Процјена утицаја на животну средину (1)
Пројекти за које је обавезна процјена утицаја на животну средину Погони за производњу хидроелектричне енергије са излазом већим од 5 MW, за појединачне погоне или више од 2 MW, за неколико погона која слиједе једно друго, на растојању мањем од 2km; За ову врсту пројеката поступак процјене води Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију и процјена је обавезна

6 Процјена утицаја на животну средину (2)
Постројења за производњу хидроелектричне енергије са излазом електричне енергије већим од 1 MW; За ову врсту пројеката Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију рјешава двојако: а) доноси рјешење да је процјена обавезна и одређује обим и садржај студије б) утврђује да процјена није обавезна и упућује Инвеститора на обавези прибављања еколошке дозволе у Министарству

7 Процјена утицаја на животну средину (3)
Пројекти који не достижу прописани праг (испод 1 MW), a који могу имати значајан утицај на животну средину, с обзиром на: Посебну осјетљивост животне средине подручја Посебне мјере заштите Знатан утицај на други ентитет, Дистрикт Брчко или другу државу У овом случају Министарство одлучује о потреби процјене на основу критеријума из члана 5. Уредбе

8 За постројења испод излазне снаге 1 MW, а не ради се о постројењима из члана 4. Уредбе, не проводи се процјена утицаја на животну средину већ се покреће поступак за издавање еколошке дозволе у јединицама локалне самоуправе

9 Покретање поступка Инвеститор се обраћа Министасртву захтјевом за претходну процјену у складу са чл. 59. Закона о заштити животне средине Министарство доноси Рјешење и упућује Инвеститора на израду Студије или издавање еколошке дозволе, у зависности да ли се ради о пројектима из чл. 2. или 3. Уредбе. Инвеститор прибавља урбанистичку сагласност

10 Студија утицаја на животну средину (1)
Студију утицаја на животну средину израђује овлашћена институција Инвеститор се обраћа Министарству захтјевом за одобравање Студије у складу са чл. 64. Закона

11 Студија утицаја на животну средину (2)
Министарство доставља Студију утицаја субјектима из чл. 60. ст. 1. Ивнеститор објављује обавјештење о поднешеном захтјеву и одржавању јавне расправе 30 дана јавни увид у јединици локалне самоуправе и 30 дана за примједбе након одржавања јавне расправе

12 Оцјена У складу са примједбама заинтересоване јавности и прелиминарног стручног става Инвеститора, Министарство доноси Оцјену и налаже допуну Студије

13 Ревизија Студије Ревизију Студије утицаја врши Министарство или Ревизију повјерава овлашћеној институцији. Извјештај о ревизији се доставља Инвеститору и налаже достављање коначног облика Студије утицаја на животну средину у складу са упутама из Ревизије

14 Рјешење о одобравању Студије
Рјешење се издаје у року од 60 дана од дана достављања коначног облика Студије и њиме се утврђује : да је Студија урађена у складу са Законом да су мјере за заштиту животне средине обавезне за Инвеститора да је Студија утицаја саставни дио рјешења о одобравању Студије

15 Поступак издавања еколошке дозволе
У року 15 дана од дана подношења захтјева Инвеститор објављује обавјештење о поднешеном захтјеву Министарство доставља Захтјев и Доказе на увид у јединицу локалне самоуправе. Рок за издавање еколошке дозволе 60 дана

16 Поступак кад процјена није обавезна
Инвеститор подноси захтјев за претходну процјену Министаство разматра захтјев, прибавља Мишљења субјеката из чл. 60. ст.1. и доноси рјешење да процјена није обавезна Након прибављања урбанистичке сагласности, Инвеститор покреће захтјев за издавање еколошке дозволе

17 Еколошка дозвола Након 30 дана (након правоснажности рјешења) Инвеститор подноси захтјев за издавање еколошке дозволе у складу са чл. 80. Закона са Доказима

18 Проблеми У досадашњи искуствима утврђени су сљедећи проблеми:
“Касно” обраћање Инвеститора надлежном министарству Лоше припремљене стручне подлоге Слаба комуникација Инвеститора и Министарства, односно не познавање процедуре и поступака Неусаглашеност просторних аката

19 Закључак Да би поступак за добијање еколошке дозволе био без проблема потребно је : Благовремено упознавање Инвеститора са поступком прибављања еколошке дозволе Посебан нагласак дати на дужину поступка, ради учешћа јавности Боља сарадња свих релевантних институција у поступку (нпр. урбанизам и екологија)

20 ХВАЛА НА ПАЖЊИ


Скинути ppt "РАДОЈКА ПОПОВИЋ, дипл.инж.техн."

Сличне презентације


Реклама од Google