Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Oblici organizovanja i nadzor delatnosti osiguranja

Сличне презентације


Презентација на тему: "Oblici organizovanja i nadzor delatnosti osiguranja"— Транскрипт презентације:

1 Oblici organizovanja i nadzor delatnosti osiguranja
Akcionarsko društvo za osiguranje To je pravno lice koje se bavi poslovima osiguranja sa ciljem ostvarenja profita; Može ga osnovati jedno ili više pravnih ili fizičkih lica; Dozvolu za rad izdaje Narodna banka Srbije; Novčani deo osnovnog kapitala iznosi za: Životna osiguranja (sve vrste): EUR Neživotna osiguranja (sve vrste): EUR Reosiguranje: EUR

2 Osnovni elementi akcionarskog društva su:
Premija, Akcionari i Dobit; Organi akcionarskog društva su: Skupština, Nadzorni odbor, Izvršni direktor Skupštinu čine akcionari a delokrug rada se odnosi na donošenje statuta, poslovne politike, raspodela dobiti i pokriće gubitka, usvajanje finansijskih izveštaja, promene osnovnog kapitala i dr;

3 Nadzorni odbor čine najmanje tri člana a najmanje jedna trećina članova mora biti nezavisna od društva; Nadzorni odbor utvrđuje poslovne ciljeve, poslovnu strategiju i godišnji plan poslovanja društva, nadzire rad izvršnih direktora, vrši unutarnji nadzor nad poslovanjem društva, utvrđuje finansijske izveštaje društva i podnosi ih skupštini na usvajanje, imenuje i razrešava direktore, saziva sednice skupštine i dr; Izvršni direktor ili izvršni odbor sprovodi odluke skupštine i nadzornog odbora, obezbeđuje zakonitost rada društva, identifikuje i meri rizike, podnosi izveštaje nadzornom odboru i dr;

4 2. Društvo za uzajamno osiguranje
To je pravno lice neprofitnog karaktera koje obavlja delatnost osiguranja u interesu svojih osiguranika; Osnovni cilj nije sticanje profita već pokriće rizika svojih članova; Osiguranici su istovremeno i osiguranici i osiguravači; Ne uplaćuju se premije već doprinosi; Zakonom o osiguranju u Republici Srbiji predviđena je mogućnost osnivanja društva za uzajamno osiguranje, međutim do sada još ni jedno nije osnovano;

5 3. Društvo za posredovanje u osiguranju
Obavlja poslove posredovanja u osiguranju između osiguravača i osiguranika, savetovanja osiguranika prilikom zaključenja ugovora o osiguranju i pružanje pomoći u proceni šteta; Dozvolu za rad izdaje NBS; Poslove posredovanja mogu obavljati samo lica zaposlena u društvu, koja imaju dozvolu NBS; 4. Društvo za zastupanje u osiguranju Obavlja poslove zaključivanja ugovora o osiguranju u ime i za račun osiguravača sa kojim ima ugovor o zastupanju; Poslove zastupanja može obavljati fizičko i pravno lice a dozvolu izdaje NBS;

6 2. Kontrola i nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja
Nadzor nad osiguranjem u Srbiji vrši NBS; Kontroli podležu društva za osiguranje, za reosiguranje, društva za zastupanje, društva za posredovanje i zastupnici osiguranja; Nadzor obuhvata: Osnivanje organizacija za osiguranje, Poslovanje i prestanak rada; Nadzor se vrši posredno i neposredno; Za ispit ne treba: 7.1.5, 7.1.6, , 7.3. (Socijalno osiguranje u Srbiji i doprinosi)

7 2. Klasifikacija osiguranja
1. Prema mestu rizika: Pomorsko, Kopneno i Vazdušno; Sva transportna osiguranja mogu biti kasko i kargo kao i osiguranje od odgovornosti; 2. Prema načinu nastanka: Obavezno i dobrovoljno; Osiguranje imovine je dobrovoljno dok se obavezna osiguranja odnose na osiguranje od odgovornosti (opšte, profesionalne i u saobraćaju) sa ciljem da se zaštite interesi trećih lica:

8 3. Prema cilju i načinu organizovanja:
Premijsko, Uzajamno i Socijalno; 4. Prema broju osiguranika: Individualno i kolektivno; Individualno osiguranje podrazumeva ugovor o osiguranju koji se odnosi na jedno lice (osiguranje života jednog lica) a kolektivno kada je jednom polisom osigurano više lica (kolektivno osiguranje zaposlenih);

9 Kratkoročno i dugoročno;
5. Prema trajanju osiguranja Kratkoročno i dugoročno; Ugovori o neživotnom osiguranju se najčešće zaključuju na period od godinu dana, dok se dugoročna osiguranja zaključuju na period duži od jedne godine (osiguranje života na period od 20 godina); 6. Prema načinu izravnanja rizika Osiguranje – izravnanje rizika se vrši unutar jednog društva za osiguranje; Reosiguranje – vertikalna raspodela rizika, kada jedno društvo prenosi rizike na reosiguravača; Saosiguranje – horizontalna raspodela rizika između dva ili više društava za osiguranje;

10 7. Prema predmetu osiguranja
Osiguranje imovine (osiguranje stvari i odgovornosti) i osiguranje lica (osiguranje života, od nezgode, penzijsko i dr); 8. Prema Zakonu o osiguranju Životna osiguranja: Osiguranje života; Rentno osiguranje; Dopunsko osiguranje uz osiguranje života; Dobrovoljno penzijsko osiguranje;

11 Neživotna osiguranja:
Osiguranje nezgode; Zdravstveno osiguranje; Osiguranje imovine; Osiguranje od odgovornosti; Osiguranje kredita; Osiguranje pomoći na putu;


Скинути ppt "Oblici organizovanja i nadzor delatnosti osiguranja"

Сличне презентације


Реклама од Google