Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

UNUTRANJI TRANSPORT I SKLADIŠTENJE Vježbe

Сличне презентације


Презентација на тему: "UNUTRANJI TRANSPORT I SKLADIŠTENJE Vježbe"— Транскрипт презентације:

1 UNUTRANJI TRANSPORT I SKLADIŠTENJE Vježbe
Projektiranje skladišta

2 UKRATKO O NEKIM OSNOVNIM POJMOVIMA

3 Što je skladišni proces?
Sve aktivnosti s robom i teretom u skladištu. Sastoji se od više skladišnih potprocesa, koji se odvijaju unutar i između skladišnih zona, te obuhvaćaju aktivnosti prijema robe, skladištenje/slaganje, podizanja robe prema zahtjevu (komisioniranje) i otpreme robe prema korisniku. Skladišni proces organiziran je na način da omogući neprestani protok robe kroz skladište. Optimizacijom skladišnog procesa nastoji se smanjiti vrijeme potrebno za izvršenje pojedinih aktivnosti kako bi se povećala produktivnost rada i u najkraćem mogućem vremenu odgovorilo na zahtjeve korisnika.

4 Osnovni elementi skladišnog procesa
Skladištenje/slaganje Prijem Otprema Komisioniranje

5 Osnovne komponente (elementi) skladišnog sustava
Skladišni proces ≠ Skladište Osnovne komponente (elementi) skladišnog sustava Skladišni objekti (npr. zgrade, otvorena skladišta) Sredstva za skladištenje i odlaganje robe i tereta (sredstva za oblikovanje jediničnih tereta) Transportna sredstva (prijenos i prijevoz) Dodatna oprema: -protupožarni uređaji, -sigurnosno-zaštitni uređaji, -uređaji za klimatizaciju, -uređaji za grijanje/hlađenje, -sanitarno-higijenski uređaji, -uređaji za održavanje čistoće, -sredstva zaštite na radu. Pomoćna skladišna oprema: -komunikacijsko-informacijski sustav, -sredstva za određivanje izmjera i težine, -sredstva za prijevoz preko tračnica i drugih neravnina, -sredstva za prekrcaj, sredstva i oprema za pakiranje,

6 OSNOVE PROJEKTIRANJA SKLADIŠTA

7 Što je projektiranje skladišta?
Svi projektantski radovi neophodni za izvedbu skladišne zgrade, odnosno skladišnih prostorija, kao i definiranje transportnih uređaja, te dodatne i pomoćne skladišne opreme, koja će se u određenom skladištu koristiti. Tehnički zahtjevi Tehnološki zahtjevi Cilj projektiranja skladišta? Informatički zahtjevi Organizacijski zahtjevi Ekološki zahtjevi

8 Metodologija projektiranja skladišta
1. Definiranje polaznih podataka 2. Oblikovanje zona skladišta 3. Rješenje za svaku zonu 4. Dimenzioniranje tehničkih rješenja 5. Troškovnik i specifikacije 6. Analiza vrijednosti

9 Pogledajmo detaljnije …….
1. Definiranje polaznih podataka Izbor lokacije mogućnosti proširenja skladišnog prostora Određivanje potrebnih zaliha robe Određivanje potrebnih skladišta Određivanje vrste i veličine skladišta Redni broj Stare izvedbe Nove izvedbe 1. Objekti ·    bez posebnosti gradnje ·    smješteni u zajedničkim zgradama ·    višestruka funkcija ·    posebnosti gradnje ·    posebne forme ·    odvojene zgrade ·    samo za skladištenje 2. Tehnika ·    jednostavni regali (često samogradnja) ·    veliki udio ručnog rukovanja ·    univerzalna oprema ·    statičnost ·    regali velike nosivosti ·    veliki izbor opreme ·    specijalizirana oprema ·    dinamičnost 3. Jedinični tereti ·    sloboda u dimenzijama ·    nesigurno rukovanje ·    standardizacija i tipizacija ·    uvjet za automatizaciju ·    sigurno rukovanje 4. Područja (zone) skladišta ·    jednostavna struktura ·    bez posebne opreme ·    detaljna struktura ·    za svaku zonu posebna oprema 5. Radnici ·    niska kvalifikacija ·    visoka kvalifikacija Vrsta skladšta definira značajke budućeg rješenja

10 Raspored zona unutar skladišnog prostora veza skladište-okruženje
2. Oblikovanje zona skladišta Raspored zona unutar skladišnog prostora veza skladište-okruženje Raspored zona tvrtke Lesnina (Varaždin)

11 Udio pojedinih zona u ukupnom skladišnom prostoru tvrtke Lesnina (Varaždin)

12 To oblikovanje mora biti usmjereno ostvarenju određenih ciljeva:
3. Rješenje za svaku zonu Svaku zonu skladišta potrebno je adekvatno oblikovati To oblikovanje mora biti usmjereno ostvarenju određenih ciljeva: Efektivno iskoristiti prostor Minimizirati vrijeme prijema i otpreme 3. Omogućiti efikasno rukovanje robom i teretom 4. Omogućiti maksimalnu fleksibilnost 6. Omogućiti dobro upravljanje

13 4. Dimenzioniranje tehničkih rješenja
Vrijeme trajanja pojedinih aktivnosti posebno je važno za oblikovanje tehničkih rješenja Izbor i određivanje broja transportnih sredstava Radni ciklus transportnih sredstava: jednostavni i složeni Definirati strukturu aktivnosti transportnih sredstava koje čine radni ciklus. Primjer viličar

14 Radni ciklus viličara koji transportira materijal odložen u nasložnom sanduku do odredišta - valjčanog konvejera, sastoji se od slijedećih vremena 1.        podizanje vilica, 2.        nagib jarbola prema naprijed, 3.        kretanje do tereta, 4.        podizanje tereta, 5.        nagib jarbola prema natrag, 6.        kretanje viličara prema natrag, 7.        spuštanje tereta do visine na kojoj se nalazi tijekom vožnje, 8.        vožnja prema natrag sa zakretanjem viličara, 9.        vožnja do odredišta tj. valjčanog konvejera, 10.    dizanje tereta na visinu do 100 mm iznad valjčanog konvejera, 11.    vožnja viličara prema naprijed, 12.    nagib jarbola prema naprijed, 13.    spuštanje tereta, 14.    vožnja viličara prema natrag, 15.    nagib jarbola prema natrag, 16.    spuštanje vilica u položaj za vožnju, 17.    zakretanje viličara, 18.    vožnja viličara do polazišta - na početak novog ciklusa.

15 Nakon utvrđivanja prethodnog određuje se veličina skladišnog prostora
Elementi količina zaliha robe svojstva robe i tereta, raspoloživa skladišna i transportna oprema, vrste skladišnih jedinica, metode rasporeda robe i tereta u skladišnom i manipulativnom prostoru, tehnike skladištenja roba i tereta.

16 površina za prolaze i puteve - transportna površina u skladištu,
Ukupna površina skladišta korisna (neto) površina za skladištenje najveće količine robe, tereta s usvojenim skladišnim jedinicama, policama, regalima, itd., površina za prolaze i puteve - transportna površina u skladištu, površina za prijam, površina za otpremu, površina za djelatnike, površina za pomoćnu i dodatnu skladišnu opremu.

17 Primjer paletiziranog materijala
Izmjere i težina pojedinačne robe,tereta Izbor jedne ili više vrsta paleta *1200 x 800 mm Prazan prostor između paleta =10 cm Broj jedinica robe, tereta na jednoj paleti (za svaku paletu određenih izmjera) Optimalno iskorištenje prostora palate Stabilnost palate Prevencija oštećenja Visina složene robe, tereta težina, kapacitet viličara, uvjeti ručnog rada Broj paleta u jednom slogu (skupini paleta) za svaku vrstu robe, tereta i za svaku paletu Visna sloga=0,5 m ispod neke zapreke u skladištu Stabilnost sloga, drobljivost, nosivost tla ukupna zaliha jedne vrste robe, tereta podijeli s brojem jedinica robe, tereta jedne palete.

18 Stack (stupac) Paleta s jediničnim teretom

19 Potrebna površina za robu, teret
Ovisno o vrsti robe, tereta!!!! Primjer palete

20 Izmjere paletnog mjesta

21 Transportna površina u skladištu ovisi o:
izmjerama robe, tereta, tipu i izvedbi regala, vrsti transportnog sredstva i organizaciji skladišta. Širina prolaza u skladištu ovisi o načinu rukovanja robm, teretom u skladište i iz njega. Glavni put u skladištu treba imati širinu koja će omogućiti okretanje vozila, tj. promjenu smjera kretanja. Pri projektiranju skladišne zgrade, a u odnosu na skladišni prostor, treba predvidjeti prolaz - put između složene robe, tereta i bilo kakvog zida radi eventualnog pristupa u slučaju požara. Potrebno je predvidjeti i put do protupožarnih uređaja.

22 Površina za prijam Ovisi o: Ukupnoj količini roba i tereta u skladštu (godišnje), Prosječnoj količini prijema Prosječnom broju prijema godišnje Iskoristivosti i opterećenju poda

23 Površina za otpremu : Kada se ista površina skladišta koristi za prijam i za otpremu, njena ukupna površina može se usvojiti kao 60 do 70% od 2· Površina prijama. Površina za pomoćnu i dodatnu opremu određuje se u skladu sa zahtjevima tehničkih uvjeta instaliranja i funkcije opreme. Površina za radnike koja obuhvaća i prostor namijenjen skladišnom uredu Ovisi o uređenju prostora i organizaciji skladišta, a iznosi približno 10-15m2 po osobi. Decentalizirano uredsko poslovanje u skladištu u načelu zahtijeva veći prostor od centraliziranog.

24 Veličina skladišnog i manipulativnog prostora
Plan rasporeda skladišnih prostorija Visina skladišta mogućnosti posluživanja gornjih mjesta korištenjem mehaničkih sredstava, Mogućnosti rada skladišnih radnika koji slažu robu po visini. Pod skladišta čvrst, tj. potrebne nosivosti, ravan i sposoban za transport materijala bez šina, ne praši, nije prohladan, siguran od požara, lak za hodanje, lako održavanje boja poda: lake oznake transportnih putova. Visina poda: u razini zemlje ili podignuta.. Za skladište povezano s industrijskim kolosijekom-iznad razine zemlje s 1.20 do 1.30 m visokom rampom za utovar, i istovar Lokacija prolaza značajke robe, tereta, značajke transportnih sredstava. prijamni i otpremni prolazi!!!, prostor za privremeni smještaj paletizirane robe, tereta uz sam prolaz.

25 Nosači trebaju biti što niži, po mogućnosti izrađeni od čelika, prostor među nosačima treba omogućiti skladištenje paletiziranog materijala. Vrata i prozori sigurni i zaštićeni. Prozori: dovoljno veliki, s metalnim okvirima i da osiguravaju dovoljno svijetla. Unutarnji zidovi – pregrade montažni- proširenje ili sužavanje skladišnog prostora Uređaji za ventilaciju Svijetlost i osvjetljenje Instalacije električne i vodovodne instalacije (zaštita od požara), instalacije grijanja, uređaji za ventilaciju, klimatizaciju, kontrolu vlage rashladni uređaji. Uređaji za kondicioniranje, rashlađivanje Smještaj i održavanje transportnih sredstava i drugih uređaja: skladišna zgrada ili poseban objekt Prostor za parkiranje transportnih sredstava za opremu i dopremu Prostor za smještaj i manipulaciju ambalažom

26 Parametri normalnih uvjeta rada u skladištu
svjetlo jakosti 10 do 40 lx (na radnom mjestu 50 do 100 lx), temperatura 150 do 220 C zimi i do 280 C ljeti relativna vlažnost zraka oko 75% zimi i do 60% ljeti, brzina strujanja zraka 0.3 do 0.5 m/s zimi i 0.5 do 0.7 m/s ljeti, površina prozora za dnevno svjetlo treba iznositi oko 10% od površine skladišta.

27 Ekonomski parametri (troškovi skladištenja)
troškovi skladišnog prostora i opreme, troškovi transportne opreme, troškovi rukovanja robom, teretom, troškovi zaliha, troškovi upravljanja i troškovi za plaće. 5. Troškovnik i specifikacije iskoristivost zapremnine skladišta, iskoristivost površine skladišta, udio troškova skladišnih radnika u ukupnim troškovima za sve radnike proizvodnog sustava, odnos troškova skladišta i vrijednosti zaliha, odnos vrijednosti skladišta i površine skladišta. 6. Analiza vrijednosti

28 Stupanj iskoristivosti obujma skladišta je odnos između zbroja svih zapremina skladišnih elemenata (regali, police, itd.) i ukupnog obujma skladišta: Stupanj iskoristivosti površine skladišta je odnos između zbroja svih površina skladišnih elemenata i ukupne površine skladišta.

29 HVALA NA PAŽNJI!!!


Скинути ppt "UNUTRANJI TRANSPORT I SKLADIŠTENJE Vježbe"

Сличне презентације


Реклама од Google