Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Сличне презентације


Презентација на тему: "БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ"— Транскрипт презентације:

1 БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
ВИСОКА ПОСЛОВНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У УЖИЦУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ књига 1 за студенте Високе пословно техничке школе струковних студија у Ужицу ОПШТИ ДЕО Модул 1.0

2 OПАСНОСТИ И ШТЕTНОСТИ У ФИЗИЧКОХЕМИЈСКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ

3 Циљ предавања је упознавање будућих струковних инжењера заштите животне средине, са свим облицима рада у физичкохемијској и сродним лабораторијама и утицај спољашњих и унутрашњих фактора на процесе рада, са опасностима и штетностима којима су учесници у тим процесима и околина изложени.

4 У физичкохемијској лабораторији врше се изучавања структуре материје, као и изучавање закона који описују материју на микроскопском и макроскопском нивоу. Вежбе које се изводе у лабораторији су:

5 Одређивање коефицијента расподеле
Одређивање тачке еквиваленције помоћу титрације Одређивање Фројндлихове адсорпционе изотерме ацетатне киселине на активном угљу 4) Одређивање брзине разлагања водоникпероксида

6 5) Одређивање границе хомогене фазе у течним системима са три компоненте
6) Одређивање специфичне моћи оптичке ротације 7) Одређивање густине супстанци 8) Реакција другог реда – оксидација јодида пер – сулфатом

7 ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ У ФИЗИЧКОХЕМИЈСКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ
Механичке опасности Механичке опасности услед коришћења опреме за рад Mеханичке опасности услед слободног кретања делова или материјала који могу нанети повреду запосленом Механичке опасности услед коришћења опасних средстава за рад, који могу произвести експлозије или пожар

8 Механичке опасности услед коришћења транспортних средстава
Опасности које су изазване карактеристикама радног места Опасности услед коришћења електричне енергије

9 ХЕМИЈСКЕ ШТЕТНОСТИ Хемијске штетности због коришћења киселина и база Хемијске штетности услед коришћења токсичних супстанци Штетности које настају коришћењем опасних материја у производњи, транспорту, паковању, складиштењу или уништавању

10 Физичке штетности- бука и вибрације
Штетан утицај зрачења Штетности услед нефизиолошког положаја тела

11 МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ НИВОА РИЗИКА
Заштитне мере Техничко-технолошке Организационе.

12 Мере које се утврђују за спречавање, отклањање или смањење ризика јесу:
одржавање у исправном стању и вршење прегледа и испитивања средстава за рад обезбеђивање прописаних услова за безбедан и здрав рад у радној околини оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад обезбеђивање средстава и опреме за личну заштиту на раду, њихово одржавање и испитивање упућивање запослених на претходне и периодичне лекарске прегледе у складу са оценом службе медицине рада.

13 ЗАКЉУЧАК У раду су наведене кључне опасности и штетности које се најчешће јављају у раду физичкохемијске лабораторије и које имају највећи утицај на безбедност и здравље лаборанта и студената. Дате су мере које треба предузети да би се ниво ризика смањио и/или одржао на прихватљивом нивоу.

14


Скинути ppt "БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ"

Сличне презентације


Реклама од Google