Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ IV ГОДИНА VII СЕМЕСТАР VIII СЕМЕСТАР

Сличне презентације


Презентација на тему: "ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ IV ГОДИНА VII СЕМЕСТАР VIII СЕМЕСТАР"— Транскрипт презентације:

1 ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ IV ГОДИНА VII СЕМЕСТАР VIII СЕМЕСТАР
ТЕХНОЛОГИЈЕ намештаја и производа од дрвета 1. Управљање квалитетом у дрвној индустрији 2. Тапацирани намештај 3. Tехнологија допунских производа примарне прераде дрвета ПРОЈЕКТОВАЊЕ намештаја и производа од дрвета МЕНАЏМЕНТ намештаја и производа од дрвета 2. Производни системи у дрвној индустрији ОСНОВНИ ПРЕДМЕТИ фонд ЕСПБ Финална прерада дрвета 3+3 6 Површинска обрада дрвета Организација производње у дрвној индустрији Економика дрвне индустрије Изборни предмет 7 2+1 УКУПНО 14+13 30 ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ ОДСЕК ЗА ТЕХНОЛОГИЈЕ, МЕНАЏМЕНТ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА IV ГОДИНА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ ТМП - Основне студије ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ VIII СЕМЕСТАР ТЕХНОЛОГИЈЕ намештаја и производа од дрвета 1. Композитни производи од дрвета 2. Менаџмент предузећа за производњу намештаја и производа од дрвета ПРОЈЕКТОВАЊЕ намештаја и производа од дрвета 1. Пројектовање ентеријера 3. Композитни производи од дрвета МЕНАЏМЕНТ намештаја и производа од дрвета 1. Менаџмент предузећа за производњу 2. Управљање пројектима и инвестицијама ОСНОВНИ ПРЕДМЕТИ фонд ЕСПБ Трговина дрветом и производима од дрвета 3+3 6 Управљање производњом у дрвној индустрији Пројектовање предузећа у дрвној индустрији Изборни предмет 8 2+1 Дипломски рад УКУПНО 11+10 30

2 IV ГОДИНА ОДСЕК ЗА ТЕХНОЛОГИЈЕ, МЕНАЏМЕНТ И УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРОЈЕКТОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА УСМЕРЕЊЕ ЗА Т Е Х Н О Л О Г И Ј Е НАМЕШТАЈА И IV ГОДИНА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ ТМП - Основне студије УСМЕРЕЊЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЈЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ УСМЕРЕЊЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЈЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА VII семестар - изaбрати 1 од 3 изборна предмета: УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ ТАПАЦИРАНИ НАМЕШТАЈ TЕХНОЛОГИЈА ДОПУНСКИХ ПРОИЗВОДА ПРИМАРНЕ ПРЕРАДЕ ДРВЕТА VIII семестар - изaбрати 1 од 2 изборна предмета: КОМПОЗИТНИ ПРОИЗВОДИ ОД ДРВЕТА МЕНАЏМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОИЗВОДЊУ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА

3 IV ГОДИНА VII СЕМЕСТАР УСМЕРЕЊЕ ЗА Т Е Х Н О Л О Г И Ј Е
НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА IV ГОДИНА VII СЕМЕСТАР УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ ТМП - Основне студије УСМЕРЕЊЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЈЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 7 ИЗAБРАТИ 1 ОД 3 ИЗБОРНА ПРЕДМЕТА: УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ ТАПАЦИРАНИ НАМЕШТАЈ TЕХНОЛОГИЈА ДОПУНСКИХ ПРОИЗВОДА ПРИМАРНЕ ПРЕРАДЕ ДРВЕТА

4 УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ
ТАПАЦИРАНИ НАМЕШТАЈ TЕХНОЛОГИЈА ДОПУНСКИХ ПРОИЗВОДА ПРИМАРНЕ ПРЕРАДЕ ДРВЕТА УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ Наставно особље: др Радован Шулетић, ред. проф. Година студија: IV Семестар: VII Број ЕСПБ: 6 Услов за упис предмета: положени сви предмети из технолошких и организационих дисциплина. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ ТМП - Основне студије УСМЕРЕЊЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЈЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 7

5 УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ
ТАПАЦИРАНИ НАМЕШТАЈ TЕХНОЛОГИЈА ДОПУНСКИХ ПРОИЗВОДА ПРИМАРНЕ ПРЕРАДЕ ДРВЕТА УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ Циљ: Оспособљавање студената за пројектовање, увођење и одржавање QMS у предузећима за прераду дрвета. Исход: Примена знања у предузећима за прераду дрвета стечених кроз теоретску и практичну наставу. Садржај: Теоријска настава - Увод, производни систем, коришћење предмета рада, квалитет производа, повезаност произвођача и корисника преко квалитета производа, контрола квалитета, методе контроле квалитета елемената технолошког процеса, контрола квалитета намештаја, утицај контроле квалитета на пословање предузећа, политика квалитета предузећа, систем квалитета, систем менаџмента квалитетом, пројектовање и увођење QMS. Вежбе - Израда пројекта за увођење QMS у предузећа за прераду дрвета. У предузећима за прераду дрвета прикупљање података за израду пројекта за увођење QMS у предузећа за прераду дрвета УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ ТМП - Основне студије УСМЕРЕЊЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЈЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 7

6 ТАПАЦИРАНИ НАМЕШТАЈ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ ТАПАЦИРАНИ НАМЕШТАЈ TЕХНОЛОГИЈА ДОПУНСКИХ ПРОИЗВОДА ПРИМАРНЕ ПРЕРАДЕ ДРВЕТА ТАПАЦИРАНИ НАМЕШТАЈ Наставно особље: др Бисерка Несторовић, доцент Година студија: IV Семестар: VII Број ЕСПБ: 6 Услов за упис предмета: општи услови УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ ТМП - Основне студије УСМЕРЕЊЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЈЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 7

7 ТАПАЦИРАНИ НАМЕШТАЈ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ ТАПАЦИРАНИ НАМЕШТАЈ TЕХНОЛОГИЈА ДОПУНСКИХ ПРОИЗВОДА ПРИМАРНЕ ПРЕРАДЕ ДРВЕТА ТАПАЦИРАНИ НАМЕШТАЈ Циљ: Оспособљавање студената да самостално израде констуктивну и технолошку припрему за производњу тапацираног намештаја за лежање и одмор, дечијег, канцеларијског или трпезаријског намештаја. Упознавање студената са савременим технолошким променама које се огледају у новим материјалима, конструкцијама, техникама, еколошкој и противпожарној заштити, као и успешно самостално примењивање тако синтетизованог знања. Исход: Способност студента да стечено знање прошири и примени у практичном раду. Садржај: Теоријска настава - Увод, подела тапацираног намештаја, основни и помоћни материјали у тапетарској производњи, конструисање тапацираног намештаја, шеме технолошког процеса по фазама израде конструктивних делова, кројење сунђера, штофа, шивење штофа и пресвлаке, припреме за тапацирање, монтажa и паковањe, основни функционални захтеви тапацираног намештаја, антропометријски захтеви, здравствени аспекти, функционалне мере, испитивање квалитета, запаљивост и еколошки услови производње. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ ТМП - Основне студије УСМЕРЕЊЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЈЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 7 Практична настава - Решавање задатака, уз примену теоријсе наставе, у фабрици тапацираног намештаја у трајању од три недеље и израда семинарског рада. Предвиђена је провера знања током вежби једним колоквијумом. Други облици наставе - лабораторијске вежбе

8 TЕХНОЛОГИЈА ДОПУНСКИХ ПРОИЗВОДА ПРИМАРНЕ ПРЕРАДЕ ДРВЕТА
УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ ТАПАЦИРАНИ НАМЕШТАЈ TЕХНОЛОГИЈА ДОПУНСКИХ ПРОИЗВОДА ПРИМАРНЕ ПРЕРАДЕ ДРВЕТА TЕХНОЛОГИЈА ДОПУНСКИХ ПРОИЗВОДА ПРИМАРНЕ ПРЕРАДЕ ДРВЕТА Наставно особље: др Борислав Шошкић, ред. проф. Година студија: IV Семестар: VII Број ЕСПБ: 6 Услов за упис предмета: Прерада дрвета на пиланама УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ ТМП - Основне студије УСМЕРЕЊЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЈЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 7

9 TЕХНОЛОГИЈА ДОПУНСКИХ ПРОИЗВОДА ПРИМАРНЕ ПРЕРАДЕ ДРВЕТА
УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ ТАПАЦИРАНИ НАМЕШТАЈ TЕХНОЛОГИЈА ДОПУНСКИХ ПРОИЗВОДА ПРИМАРНЕ ПРЕРАДЕ ДРВЕТА TЕХНОЛОГИЈА ДОПУНСКИХ ПРОИЗВОДА ПРИМАРНЕ ПРЕРАДЕ ДРВЕТА Циљ: Овладавање основним појмовима о врсти и типу допунских производа у примарној преради дрвета. Упознавање са технологијом и технолошким процесима за израду допунских производа у оквиру предузећа примарне прераде дрвета. Исход: Стицање знања и вештина и оспособљавање будућих инжињера за решавање проблема у савременим пиланским технолошким процесима. Садржај: Теоријска настава - Количина и структура споредних производа (отпадака) у шумарству, преради дрвета и примарној механичкој преради дрвета. Могућности коришћења и употребе производа од коре и дрвета. Технологија производње брикета, пелета и других производа на бази пиљевине. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ ТМП - Основне студије УСМЕРЕЊЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЈЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 7 Производња паркета, амбалаже, палета, подних и зидних облога, дрвене вуне, сандука, судова за течност транспорт и складиштење. Употреба дрвета у коларству и за израду спортских справа и других производа. Практична настава - Вежбе се одвијају у две комплементарне целине, сагласно пређеном градиву на предавањима. Први део обухвата различите задатке (прорачуне) из области количине, структуре, влажности, уситњавања и транспорта споредних производа примарне прераде дрвета. Други део садржи задатке везане за различите технолошке процесе споредних производа примарне прераде дрвета. Предаје се у облику семинарског рада. Теренска настава - Подразумева упознавање студената са технолошким процесима, средствима рада и средствима транспорта.Настава се одвија у факултетским наставним базама и релевантним предузећима која се баве израдом допунских производа из пиљевине или масивног дрвета.

10 ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ IV ГОДИНА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
ОДСЕК ЗА ТЕХНОЛОГИЈЕ, МЕНАЏМЕНТ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА IV ГОДИНА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ ТМП - Основне студије УСМЕРЕЊЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЈЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ


Скинути ppt "ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ IV ГОДИНА VII СЕМЕСТАР VIII СЕМЕСТАР"

Сличне презентације


Реклама од Google