Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Сличне презентације


Презентација на тему: "БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ"— Транскрипт презентације:

1 БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
ВИСОКА ПОСЛОВНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У УЖИЦУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ књига 1 за студенте Високе пословно техничке школе струковних студија у Ужицу ОПШТИ ДЕО Модул 1.0

2 ОСНОВНЕ РЕГУЛАТИВЕ БЗР И БЕЗБЕДНОСТ ПРИ КРЕТАЊУ
Радмила Дробњак, ВПТШ, Ужице

3 Циљ Циљ предавања је уознавање будућих инжењера и менаџера (студената) са: општим законским основама безбедности и здравља на раду, проценама ризика на радном месту, опасностима и штетностима које се могу јавити при кретању кроз индустријске погоне и радне просторије.

4 исход Познавање законских прописа из области БЗР, као и организационих и техничких могућности да се ниво ризика од повреде ризика од повреда, при кретању кроз погоне, смањи и одржава на прихватљивом нивоу.

5

6 УВОД Студенти треба да се упознају са основним законским одредбама Закона о БЗР, обавезама послодавца, правима и обавезама запослених, дефиницијама коришћених појмова као што су ризик, процена ризика, акт о процени ризика, превентивне мере, опасност, штетност, одговорно лице, стручни налаз, лиценца и др, опасностима и штетностима које се јављају при кретању кроз погоне.

7

8 Законска регулатива о бзр
Донета је Директива Савета ЕЕС 89/391/ЕЕС, о увођењу мера за подстицање побољшања безбедности и здравља на раду јуна 1989.год. Систем безбедности и здравља на раду у Републици Србији заснован је на тој Директиви и у складу са њом прво је донет Закон о безбедности и здрављу на раду „Службени гласник РС“, број 101/05.

9 Изрази који се користе у закону
Превентивне мере Средство и опрема за личну заштиту на раду Опасност Ризик Акт о процени ризика Процена ризика

10 Радно место са повећаним ризиком
Лице за безбедност и здравље на раду Стручни налаз Одговорно лице за обављање прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине, као и за потписивање стручних налаза Лиценца

11 Обавезе и одговорности послодаваца (опште)
Послодавац је дужан да обезбеди запосленима рад на радном месту и у радној околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду. Послодавац је дужан да донесе акт о процени ризика у писменој форми за сва радна места у радној околини.

12 У случају настанка повреде на раду због неуобичајених и непредвидивих околности које су изван контроле послодавца, послодавац није одговоран у смислу овог закона.

13 ПОСЕБНЕ ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВАЦА
Послодавац је дужан да обавести надлежну инспекцију рада осам дана пре почетка свога рада. Ако радови трају дуже од седам дана, послодавац је дужан да изради елаборат о уређењу градилишта.

14 Оспособљавање запослених
Оспособљавање запослених послодавац обавља теоријски и практично. Периодичне провере оспособљености за безбедан и здрав рад запосленог који ради на радном месту са повећаним ризиком врше се на начин и по поступку утврђеним актом о процени ризика.

15 Права и обавезе запослених
Запослени има право и обавезу да се пре почетка рада упозна са мерама безбедности и здравља на раду на пословима или на радном месту на које је одређен, као и да се оспособљава за њихово спровођење. Када му прети непосредна опасност по живот или здравље, запослени има право да предузме одговарајуће мере као и да напусти радно место и радни простор.

16 ПРОЦЕНА РИЗИКА Обухвата: опште податке о послодавцу,
опис технолошког и радног процеса, средстава за рад и средстава и опреме за личну заштиту на раду, снимање организације рада,

17 препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту и у радној околини,
процењивање ризика у односу на опасности и штетности, утврђивање начина и мера за отклањање, смањење или спречавање ризика, Закључак, измене и допуне акта о процени ризика.

18 Идентификација опасности се сматра најважнијим кораком, јер опасност и штетност која се не идентификује неће моћи бити процењења и контролисана. Након врло детаљне анализе радног процеса и услова рада на радном месту неопходно је саставити листу опасности и штетности.

19 Суштина процењивања ризика је исказана изразом:
РИЗИК = вероватноћа настанка болести или повреде х очекивана тежина За процену ризика користе се различите методе

20 Дефинише се пет корака процене ризика (према HSE и OSHA):
препознавање опасности и штетности, утврђивање опасности и штетности процена (евалуација) ризика евидентирање постојећих стања и мера, као и могућих додатних мера и поновна процена након примењених додатних мера

21 МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ НИВОА РИЗИКА
Превентивне и корективне мера за управљање ризиком класификоване су у две групе: Безбедан дизајн радног места Безбедан радник на радном месту Стратегија управљања ризиком се мора усклађивати са развојним плановима предузећа.

22 БЕЗБЕДНОСТ ПРИ КРЕТАЊУ
Путеви, пролази, прелази и друга места у радним просторијама и просторијама којима се крећу радници или врши транспорт, морају се уредити, поставити и распоредити тако да се радницима омогући безбедност на раду.

23 Путеви морају бити јасно означени, редовно проверавани и прописно одржавани.
У супрутном, неодстрањени материјал, алат и други предмети са слободних површина одређених за пролазе радника, односно возила, могу узроковати спотицање радника.

24 Неодстрањен материјал
Под радне просторије мора бити раван, не сме бити клизав, мора имати одговарајућу чврстоћу на хабање и мора се лако прати и чистити.

25 Приликом кретања кроз погоне забрањено је додиривање опреме и кретање између машина.
Кретање пешака по саобраћајницама дазвољено је само уз леву ивицу (страну) саобраћајнице у правцу долазећих возила. Забрањено је кретање у зонама које су ограђене и на којима стоји упозорење о забрани пролаза.

26 Пажња не сме изостати! Ношење дугих комада aрматуре и нагло окретање са истом, може угрозити друге раднике. Промена висине ношења може бити веома опасна јер се могу закачити струјни каблови.

27 Главне кретне стазе морају бити широке најмање 1
Главне кретне стазе морају бити широке најмање 1.5 метара, а споредне најмање 1 метар. Поред ширине, транспортни путеви морају бити видно обележени линијама светле боје ширине најмање 50мм. Отвори покривени и ограђени оградом ноћу морају бити добро осветљени.

28 Ако се посао обавља на висини већој од један метар од пода, или ако се таквом површином само пролази, онда мора бити осигурана од падова. Стабилне равне површине и подести, степенице, мостови и друго имаће постављену сигурну и чврсту ограду висине 1 метар са доњим делом у висини 20цм потпуно изведеним, да не би могли ситнији предмети продрети ван.

29 ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ ПРИ КРЕТАЊУ КРОЗ ПОГОНЕ
Приликом кретања запослених и особа које се по било ком основу нађу у погонима, изложени су следећим опасностима и штетностима: Механичке опасности услед коришћења опреме за рад Опасности изазване карактеристикама радног места Опасности услед коришћења електричне енергије Штетности везане за процес рада

30 МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ НИВОА РИЗИКА
Проценом ризика се остварује повећање нивоа безбедности на радном месту и околини. Постоји неколико група мера за смањивање нивоа ризика: заштитне мере техничко-технолошке организационе

31 Придржавање упутстава за сигуран рад на овом подручју као и стална обука радника допринеће смањењу повреда. Где год je потребно поставити знаке упозорења, забране, обавезе и сл.

32 Знакови забране Заљбрањен пролаз испод скеле или висећег терета; Забрањен пролаз; Забрањено пролажење и заустављање у сектору рада крана!

33 Знакови опасности Опасност клизав под;
Опасност од пада материјала и висећег терета; Опасност машина са даљинским управљањем

34 Знакови обавеза Пешаци на леву страну! Обавезно возити брзином хода!
Обавезно возити брзином хода! Обавезна употреба личних заштитних средстава!

35 Сигурна стаза За пешаке и колица

36 ЗАКЉУЧАК Дате су основе правне регулативе аката у области безбедности и здравља на раду. Дат је приказ поступка процене ризика и мера које се могу предузети да би се ризик смањио и одржао на прихватљивом нивоу са освртом на кретање кроз погон.

37 Хвала на пажњи!

38 Питања?


Скинути ppt "БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ"

Сличне презентације


Реклама од Google