Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

MREŽNA TOPOLOGIJA I LOGIČKA ORGANIZACIJA MREŽE

Сличне презентације


Презентација на тему: "MREŽNA TOPOLOGIJA I LOGIČKA ORGANIZACIJA MREŽE"— Транскрипт презентације:

1 MREŽNA TOPOLOGIJA I LOGIČKA ORGANIZACIJA MREŽE
Prof. Milan RajkoviĆ

2 Mrežna topologija - način povezivanja računara U mrežu:
Topologija zvezde (star) Magistrale (bus) Prstenasta (ring) 1 2 3 1.Centralni čvor povezuje sve druge u mrežu. U slučaju njegovog kvara čitava mreža ne funkcioniše. 2.Svi čvorovi su pojedinačno vezani na magistralu, niko nikog ne ometa. Mreza prestaje da radi u slučaju kvara na magistrali ili pojačavača na njoj.

3 Poslata poruka putuje od čvora do čvora u prstenu
3.SVAKI ČVOR JE POVEZAN SA DVA SUSEDNA ČVORA ŠTO PREDSTAVLJA KRUŽNU KONFIGURACIJU. Poslata poruka putuje od čvora do čvora u prstenu Svaki čvor mora biti sposoban da prepozna svoju adresu i primi poruku Svaki čvor mora da prosledi poruku namenjenu nekom drugom čvoru Poruke putuju u koliko smerova i zašto? Koji je nedostatak ove mreže? 4. HIBRIDNA TopOLOGIJA Predstavlja kombinaciju između ove tri konfiguracije-razlozi su što su dodatne veze determinisane ekonmskim razlozima. Na “kičmu” se vezuju centralni čvorovi a na njih drugi čvorovi prema topologiji zvezde. A B E Fizička i logička veza D C

4 RAZMENA PODATAKA - PRIMER OKVIRA ETHERNET II
POLJE OKVIRA    PREAMBULA     ODREDIŠTE I IZVOR   VRSTA   CIKLIČNA PROVERA REDUNDANTNOSTI (CRC) OPIS OZNAČAVA POČETAK OKVIRA(8B) ADRESE IZVORA I ODREDIŠTA KORISTI SE ZA IDENTIFIKOVANJE PROTOKOLA NIVOA MREŽE (IP ili IPX) POLJE ZA PROVERU GREŠAKA RADI UTVRĐIVANJA DA LI JE OKVIR STIGAO NA ODREDIŠNO MESTO BEZ GREŠAKA. Podaci koji se šalju iz jednog čvora u mreži drugom čvoru dele se na mestu predaje i pakuju u pakete. Na mestu prijema, kada stignu svi paketi, raspakuju se i sastavljaju podaci koji su bili poslati. U slučaju da neki paket ne stigne, ili stigne oštećen, traži se od čvora koji je poslao da pošalje novu kopiju.

5

6 Prsten sa žetonom (token ring)
Logička organizacija mreže – određuje način komunikacije preko fizičkih medijuma i kontrola pristupa mreži Prsten sa žetonom (token ring) Žeton je specijalni niz bitova koji cirkulišu u prstenu od čvora do čvora kada nema prenosa podataka. Čvor koji želi da pošalje poruku zadržava žeton i šalje poruku. Paket mora da obiđe ceo krug dok se ne vrati do pošiljaoca sa potvrdom prijema od prijemnog čvora.

7 Ethernet tehnika – namenjena je za kontrolu saobraćaja u topologiji zvezde i magistrale
Zbog vremena potrebnog da signal putuje kroz mrežu može da se desi da 2 čvora ustanove da je magistrala slobodna i da u isto vreme oba čvora pošalju pakete. Dolazi do sudara 2 poruke. Kada čvor detektuje sudar, prekida se postupak slanja poruka i sve se ponavlja ispočetka. Komunikacioni kanal može da koristi samo jedan čvor. Komunikaciona linija ima specijalni signal koji se zove nosilac (carrien), koji je na liniji i kada nema prenosa podataka. Čvor koji želi da pošalje podatke osluškuje da li je linija slobodna i ako jeste šalje poruku. ŠTO JE MANJI BROJ SUDARA NA MREŽI, MREŽA JE EFIKASNIJA

8 Komunikacija u mreži Mreže zahtevaju standarde za komunikaciju:
standardne protokole i interfejse koji će obezbediti zajedničke mehanizme za komunikaciju među različitim sistemima standardni pristup projektovanju mreže – mrežnu arhitekturu – što definiše relacije i interakcije među servisima mreže i funkcijama preko zajeničkih interfejsa i protokola International Standards Organization – ISO međunarodna organizacija za standarde je definisala model mrežne arhitekture sa 7 slojeva poznat kao OSI referentni model za otvorenu međusobnu komunikaciju.Open Systems Interconnection.

9 Arhitektura definiše 2 vrste relacija među funkcionalnim modulima:
INTERFEJSI – relacije među različitim modulima koji obično operišu unutar mrežnog čvora. Tipično, modul jednog nivoa se povezuje sa modulom u novou ispod njega da bi primio uslugu. Ovim se način komunikacije i razmena Informacija između mrežnih čvorova prevodi u zajenički skup pravila Arhitektura definiše 2 vrste relacija među funkcionalnim modulima: PROTOKOLI – relacije među ekvivalentnim modulima, obično na različitim čvorovima. Protokoli definišu oblik i pravila za razmenu poruka.

10

11 OSI-REFERENTNI MODEL FIZIČKI SLOJ-definiše električne i mehaničke aspekte povezivanja na fizički medijum za prenos podataka (Physiscal Layer) SLOJ POVEZIVANJA (Data Link Layer)-opisuje komunikacioni put između čvorova preko preko fizičkog kanala, okvire poruke za prenos... MREŽNI SLOJ (Network Layer) –uspostavlja logički put između čvorova, adresira i rutira poruke (prosleđuje). TRANSPORTNI SLOJ (Transport Layer)- obezbeđuje pravilan prenos poruka i u pravilnom redosledu. SLEDEĆI SLOJEVI (VIŠI) SU APLIKACIONO ORJENTISANI SLOJ SESIJE (Session Layer)- obezbeđuje sinhronizaciju razmene podataka između aplikacija. SLOJ PREZENTACIJE (Presentation Layer) – konvertuje podatke koji su bili preneti kodirani u format koji moze da se prikaže na ekranu ili i dalje neposredno koristi. SLOJ APLIKACIJE (Application / User Layer) – obezbeđuje servise koji direktno podržavaju korisnika, njegove aplikacije i upravljanje celokupnim sistemom.

12 Zaštita mreže Za pristup mreži svaki korisniik mora da ima otvoren radni nalog Administrator mreže da otvara radni nalog i upravlja radom mreže Prilikom otvaranja naloga korisnik dobija svoje korisničko ime – username pod kojim se prijavljuje na mrežu Sem korisničkog imena svaki korisnik dobija i lozinku – password. Pri ukucavanju lozinke na ekranu se pojavljuju zvezdice. Pored korisničkog naloga i lozinke, prilikom otvaranja naloga, Administrator mreže daje svakom korisniku i određena prava – @Šta od resursa sme da koristi, @veličinu prostora na disku, @koliko strana može da odštampa, @kojoj grupi korisnika pripada. Za zaštitu mreže od nedozvoljenog pristupa spolja zadužen je administrator sistema. On postavlja, tzv. zaštitni zid –fIrewall koji ne dozvoljava pristup zlonamernim korisnicima!!!

13 Odgovorite na sledeća pitanja u svojim sveskama:
ZADATAK Odgovorite na sledeća pitanja u svojim sveskama: Šta je potrebno da bi računar mogao da ostvari komunikaciju sa drugim računarom ili nekim drugim uređajem? Navesti osnovne komunkacione medijume i njihove karakteristike. Navesti osnovne komunikacione uređaje i njihove karakteristike. Zašto se računari vezuju u mreže? Navesti podelu računarskih mreža prema površini koju pokrivaju. Navesti i objasniti podelu računarskih mreža prema odnosu među čvorovima mreže. Navesti osnovne tipove topologija računarskih mreža. Objasni šta je fizička a šta logička veza? Objasniti u osnovnim crtama razmenu podataka u mreži. Objasni u osnovnim crtama način komunikacije uređaja u mreži. Navesti osnovne mere zaštite mreže i korisnika od neovlašćenog korišćenja.

14 Literatura: Računarstvo i informatika- Nikola Klem A+ Information Technology Standard –Charles J. Brooks Umrežavanje računala –Damir Baronica


Скинути ppt "MREŽNA TOPOLOGIJA I LOGIČKA ORGANIZACIJA MREŽE"

Сличне презентације


Реклама од Google