Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Републичка агенција за просторно планирање

Сличне презентације


Презентација на тему: "Републичка агенција за просторно планирање"— Транскрипт презентације:

1 ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ ВАЉЕВО-ЛОЗНИЦА
Републичка агенција за просторно планирање Одељење за просторне планове ма Ивана Стефановић, дипл.п.п. новембар 2013.

2 ПРОЦЕДУРА ИЗРАДЕ ППППН ИК ЖП ВАЉЕВО-ЛОЗНИЦА
Одлука о изради ППППН ИК ЖП Ваљево-Лозница („Службени гласник РС”, број 93/11) Услови надлежних органа и организација Концепт просторног плана (стручна контрола надлежног министарства) Нацрт просторног плана (стручна контрола надлежног министарства) Јавни увид- 30 дана Извештај о обављеном јавном увиду Разматрање и доношење ППППН ИК ЖП Ваљево-Лозница НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА

3 ПЛАНОВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПЛАНСКО ПОДРУЧЈЕ
Просторни план Републике Србије до године („Службени гласник РС”, брoj 88/10) Извод из Регионалног просторног плана подручја Koлубарског управног округа погођеног земљотресом („Службени гласник РС”, брoj 70/02) Просторни план Општине Ваљево („Службени гласник општине”, број 14/07) Просторни план општине Осечина („Општински службени гласник”, број 5/11) Просторни план општине Крупањ (фаза Концепта) Просторни план града Лознице (фаза Нацрта) Извод из Генералног плана са елементима регулационог плана железничке пруге Ваљево-Лозница (Липница)- Зворник; деоница на територији општине Ваљево, године.

4 ОБУХВАТ ППППН ИК ЖП ВАЉЕВО-ЛОЗНИЦА
ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА ВАЉЕВО-ЛОЗНИЦА ОБУХВАТА ДЕЛОВЕ ПОДРУЧЈА ГРАДОВА: -ВАЉЕВО -ЛОЗНИЦА И ОПШТИНА: -ОСЕЧИНА -КРУПАЊ. ГРАД ВАЉЕВО следеће КО: Беомужевић, Каменица, Осладић, Причевић, Седлари, Ваљево и Златарић. ГРАД ЛОЗНИЦА следеће КО: Брадић, Цикоте, Доња Бадања, Доње Недељице, Драгинац,Филиповићи, Горње Недељице, Горњи Добрић, Грнчара, Јаребице, Козјак, Липница, Симино брдо, Слатина, Ступница, Шор, Шурице. ОПШТИНА ОСЕЧИНА следеће КО: Белотић, Драгијевица, Комирић, Осечина, Остружањ и Плужац. ОПШТИНА КРУПАЊ следеће КО: Брезовице, Мојковић и Завлака.

5 ОСНОВНИ ПОЈМОВИ „Железничка инфраструктура” јесте пруга са свим припадајућим објектима, постројењима,уређајима и друго, у функцији железничког саобраћаја, као добро у општој употреби у својини Републике Србије, коју могу користити сви железнички превозници под једнаким условима; „Пружни појас” јесте простор између железничких колосека, као и поред крајњих колосека, на одстојању од најмање осам метара, а ако железничка пруга пролази кроз насељено место – на одстојању од најмање шест метара, рачунајући од осе крајњег колосека; „Заштитни пружни појас” јесте земљишни појас са обе стране пруге, ширине 200 m, рачунајући од осе крајњих колосека.

6 ПРЕГЛЕДНА КАРТА ПРУГЕ ВАЉЕВО - ЛОЗНИЦА
Посебна намена у оквиру Просторног плана је планирана једноколосечна железничка пруга у дужини од 68 km, од железничке станице Ваљево до прикључка на постојећу железничку пругу Рума-Шабац-Зворник код насеља Липнички Шор и то у коридору који обухвата пружни и заштитни пружни појас.

7 ПОЛОЖАЈ ТРАСЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
Планирана железничка пруга од Ваљева до Лознице, налази се у западном делу Републике Србије. Територијално припада административним подручјима Колубарског (Ваљево и Осечина) и Мачванског управног округа (Крупањ и Лозница). Већи део терена припада сливном подручју Колубаре, с обзиром да је траса пруге планирана долином река Обнице и Каменице. По свом основном пружању, траса је у правцу северозапад-југоисток. Скоро целом дужином траса прати пут Ваљево-Лозница и од њега се одваја тек на последњих 15km. Траса пруге Ваљево-Лозница резултат је дуготрајних студијских и пројектантских истраживања, која су трајала, са прекидима, током целог 20-ог века. Техничко решење трасе стално је побољшавано и унапређивано. Тако је планирано да максимална брзина вожње буде 120km/h. Прикључењем пруге Ваљево-Лозница на пругу Рума-Зворник, железничка мрежа се попуњава неопходном попречном везом, која омогућава директно повезивање важних железничких праваца, односно повезивање железничких пруга бивших република Југославије и Републике Српске. Веза са пругом Рума-Зворник остварује се на железничкој станици Липница.

8 РEЗEРВАЦИЈА ПРOСТOРА ЗA КOРИДOР JEДНOКOЛOСEЧНE ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГE ВAЉEВO-ЛOЗНИЦA
дужина oкo 68 km и ширина oкo 400 m пружни пojaс ширинe 16 m обoстрaнe пojaсeвe зaштитe oд пo 50 m зaштитнe пружнe пojaсeвe oд пo 200 m рaчунajући oд oсe крајњег кoлoсeкa ширинa зaштитних пojaсeвa жeлeзничкe пругe у инфрaструктурнoм кoридoру рeдукуje сe нa минимaлнo мeђусoбнo рaстojaњe пружнoг пojaсa oд путнoг пojaсa мaгистрaлнoг путa М-4 и вoднo зeмљиштa Oбницe, Кaмeницe и Jaдрa. На траси пруге предвиђена је изградња 19 тунела укупне дужине 9 775,0 m (14 % пруге) и 70 мостова од чега 62 железничких и 8 друмских. Сви укрштаји пруге са друмским саобраћајницама су денивелисани, а регулација водотока у коридору пруге ће бити извршена на 74 места.

9 КАРТА СПРОВОЂЕЊА ГРАД ВАЉЕВО – исечак реферална карта 4. 1
КАРТА СПРОВОЂЕЊА ГРАД ВАЉЕВО – исечак реферална карта 4.1. а, R 1: 2 500

10 ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1 План посебне намене простора ,1:50 000 2.1 Мрежа насеља и објеката јавне намене, саобраћајне и водопривредне инфраструктуре, 1:50 000 2.2 Мрежа и објекти електроенергетске, телекомуникационе и гасоводне инфраструктуре, 1: 3 Заштићена природна и културна добра, 1:50 000 4 Карта спровођења плана ,1:5 000 4.1 Карта спровођења плана општина Ваљево, 1:2500 4.2 Карта спровођења плана општина Осечина, 1:2500 4.3 Карта спровођења плана општина Крупањ, 1:2500 4.4 карта спровођења плана општина Лозница ,1:2500

11

12

13 обим саобраћаја Очекивани обим саобраћаја састојао би се од теретног и путничког саобраћаја, транзитног и локалног односно, међународног и унутрашњег. Основна структура роба које ће се превозити овом пругом су угаљ, кокс, соли и соде, лужине, разни хемијски производи, вештачко ђубриво, грађевински материјал, неметали, дрво и производи од дрвета и друга роба у транзиту овом пругом. За потребе управног округа Лозница, Шабац и Зворник, преко ове пруге превозили би се углавном хемијски производи, дрво, нафта и нафтни деривати.

14 Причевићи Осладић Осечина Завлака Драгинац, Липница, Пивара Златарић
На прузи су дефинисане следеће станице: Причевићи Осладић Осечина Завлака Драгинац, Распутница: Липница, и стајалишта: Пивара Златарић Каменица Драгијевица.

15 СПРОВОЂЕЊЕ Просторни план ће се за посебну намену инфраструктурног коридора железничке пруге спроводити локацијском дозволом коју издаје надлежно министарство за посебну намену железничке инфраструктуре, на основу правила уређења и грађења и детаљних карата у размери 1:2500 утврђених овим просторним планом. Посебна намена у оквиру просторног плана ће се директно спроводити, за железничку пругу и све елементе и објекте, који су у технолошкој функцији пруге, на целом подручју плана у све 4 административне целине. Генерални план са елементима регулационог плана железничке пруге Ваљево-Лозница (Липница)-Зворник; деоница на територији Града Ваљево, остаје на снази у делу који није у супротности са планским решењима из овог плана. Остала планска решења ван подручја посебне намене ће се спроводити по смерницама из просторних планова јединица локалне самоуправе (Ваљево, Осечина, Крупањ и Лозница).

16 РАДОВИ НА ПРУЗИ ПО ПРИОРИТЕТНИМ ФАЗАМА
У реализацији изградње железничке пруге, неопходно је извршити експропријацију земљишта, дефинисати редослед изградње пруге девијација путева и регулацију водотока. Прва фаза грађевинских радова подразумева изградњу минималних колосечних капацитета. Ови капацитети морају омогућити укрштање и претицање возова у станицама. У овој фази би се припремили и изградили и комплетни станични платои за коначну фазу. Друга фаза грађевинских радова подразумева изградњу колосека који би служили за утовар и истовар колских пошиљака, као и индустријски колосеци. Индустријски колосеци се граде ако се за то појави потреба. Просторни план се доноси за период од 20 година (до године) са елементима за прву фазу реализације до године

17 ХВАЛА НА ПАЖЊИ


Скинути ppt "Републичка агенција за просторно планирање"

Сличне презентације


Реклама од Google