Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ У ОБЛАСТИ СТРУКОВНОГ ТУРИЗМА

Сличне презентације


Презентација на тему: "КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ У ОБЛАСТИ СТРУКОВНОГ ТУРИЗМА"— Транскрипт презентације:

1 КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ У ОБЛАСТИ СТРУКОВНОГ ТУРИЗМА
мр Биљана Ђуричић

2 Савремено туристичко тржиште представља једно од најбрже растућих тржишта које је подложно сталним променама. Појава нових селективних облика туризма, као што су еко – туризам, наутички туризам, фото – сафари, адреналински туризам, итд. подразумева туристичке раднике ће бити спремни да одговоре захтевима који се пред њих постављају. Висока пословно-техничка школа струковних студија у Ужицу школује стручне кадрове - струковне економисте за туризам који ће бити оспособљени за рад у приватном и јавном туристичком сектору и предузећима у комплементарним делатностима.

3 Струковни економиста за Туризам поседује следеће опште компетенције које су у функцији квалитетног обављања широког спектра послова у области Туризма: способност анализе, синтезе и предвиђања решења и последица у области пословања предузећа туристичког сектора свладавање методама, поступцима и процесима истраживања у области туризма способност употребе стечених знања у пракси развоја и инвестирања туристичких предузећаи туристичке понуде.

4 способност разумевања рачуноводствених и финансијских активности туристичких предузећа.
способност за унапређења система менаџмента квалитетом и менаџмента заштите животне средине актера у области туризма развој комуникационих способности и спретности, као и кооперативности са ужим социјалним и међународним окружењем развој професионална етике, радне и еколошка одговорности туристичких предузећа и запослених у њима.

5 Струковни економиста за Туризам поседује и следеће предметно - специфичне компетенције:
разумевање туризма као друштвено-економског феномена познавање специфичности туристичких услуга и организовања привредних субјеката у туристичкој привреди разумевање карактеристика и покретачких чиниоца туризма и утицајa туризма на економско и друштвено окружење способност класификације и поређењa различитих туристичких објеката способност стратешког планирања и управљања дестинацијом, хотелом, туристичком агенцијом

6 поседује вештине неопходне за креативно учешће у препознавању, одабиру и формирању туристичких програма намењених домаћој клијентели, као и туристичко препознавање Србије у регионалној и европској туристичкој понуди способност препознавања и формирања квалитетне саобраћајне, туристичке, комуналне инфраструктурне и супраструктурне мреже потребне за развој туристичке дестинације, у циљу формирања квалитетних услуга / туристичких производа намењених туристима

7 креативно учествује у препознавању, одабиру и формирању туристичких ресурса у туристички производ, развоју туристичких места и регија у циљу успешног развоја туризма земље учествује уорганизацији и реализацији конгреса, конференција, манифестација и догађаја Студенти ВПТШ Ужице као туристички аниматори

8 способност анализе физичких и финансијских показатеља туризма
рационално коришћење финансијских средстава у извршавању послова у туризму разумевање теорије производње, теорије трошкова и методе калкулација који се користе у туризму упознат је са пословањем туристичких агенција, туристичких организација, туристичких удружења, хотелског пословања

9 доношење правилних одлука везаних за заштиту, очување и коришћење природних ресурса у туризму и одрживом развоју способност вештина вербалне и невербалне комуникације, ефективно туристичко пословно комуницирање, које омогућује комуникацијско сналажење у разним пословним улогама, било да је реч о интерперсоналном, групном и/или масовном (медијски посредованом) комуницирању разумевање и примена хотелских информационих система и њиховог повезивања с другим системима у туризму

10 коришћење основних принципа понашања потрошача, предузећа у анализи трендова туристичких тржишта
развијање језичних компетенција потребних за рад у међународном окружењу способност истраживања тржишта туристичке понуде и тражње у свим селективним облицима туризма

11 способност синтезе туристичког сектора, туристичког тржишта и маркетинга, за критичку анализу различитих инструмената туристичког маркетинга, као и за примену процеса стратегијског и тактичког планирања маркетинга у туризму способност израде и имплементације маркетиншких стратегија и управљање интегрисаним маркетиншким комуникацијама на свим нивоима управљања туризмом послове организације и маркетиншког праћења културних и туристичких догађања у дестинацији;

12 Развој професионалних, пословних и интерперсоналних компетенција струковних економиста за туризам су главне претпоставке успеха туристичке привреде.


Скинути ppt "КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ У ОБЛАСТИ СТРУКОВНОГ ТУРИЗМА"

Сличне презентације


Реклама од Google