Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

ВЕЖБА: КОЛИКО ПОЗНАЈЕМО ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ

Сличне презентације


Презентација на тему: "ВЕЖБА: КОЛИКО ПОЗНАЈЕМО ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ"— Транскрипт презентације:

1 ВЕЖБА: КОЛИКО ПОЗНАЈЕМО ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ

2 НАЗИВ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА
ЗАДАТАК 1. ПОВЕЗАТИ ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ СА ОДГОВАРАЈУЋОМ ФУНКЦИОНАЛНОМ КЛАСИФИКАЦИЈОМ НАЗИВ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 1. Управљање заштитом животне средине 2. Мере активне политике запошљавања 3. Омбудсман 4. Одржавање зелених површина 5. Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања 6. Функционисање месних заједница 7. Подршка старим лицима и/или особа са инвалидитетом 8. Текућа и стална буџетска резерва ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 160-Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 540-Заштита биљног и животињског света и крајолика 830- Услуге емитовања и штампања 020- Старост 090- Социјална заштита некласификована на другом месту 330- Судови 412- Општи послови по питању рада 112- Финансијски и фискални послови 560- Заштита животне средине некласификована на другом месту

3 ЗАДАТАК 2. ПОВЕЗАТИ ПРОЈЕКАТ СА ОДГОВАРАЈУЋИМ ПРОГРАМОМ
НАЗИВ ПРОГРАМА Програм 1. Урбанизам и просторно планирање Програм 2. Комунална делатност Програм 3. Локални економски развој Програм 4. Развој туризма Програм 5. Пољопривреда и рурални развој Програм 6. Заштита животне средине Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура Програм 8. Предшколско образовање и васпитање Програм 9. Основно образовање и васпитање Програм 10. Средње образовање и васпитање Програм 11. Социјална и дечија заштита Програм 12. Здравствена заштита Програм 13. Развој културе и информисања Програм 14. Развој спорта и омладине Програм 15. Опште јавне услуге управе Програм 16. Политички систем локалне самоуправе Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије НАЗИВ ПРОЈЕКТА 1. Куповина земљишта за улице 2. Куповина кућа за избеглице 3. Подршка верским заједницама 4. Опремање зоохигијенске службе 5. Унапређење енергетске ефикасности у ОШ 6. Заједно до здравља 7. Неговање старих заната 8. Изградња базенског комплекса 9. Замена сијалица у циљу енергетске ефикасности 10. Трошкови финансирања избора

4 ЗАДАТАК 3. ЗАОКРУЖИТИ ПРАВИЛНО ДЕФИНИСАНЕ ПРОЈЕКТЕ
НАЗИВ ПРОЈЕКТА: 1. Реконструкција градског базена 2. Накнада трошкова у поступку јавне набавке 3. Текуће одржавање непокретности 4. Глас из прошлости – наша будућност 5. Реконструкција вртића 6. Савет за безбедност саобраћаја 7. Општински ватрогасни савез 8. Пројекат подршке цивилном друштву (Конкурентно финансирање удружења) 9. Неговање старих заната 10. Трансфер самодоприноса за изградњу болнице 11. Суфинансирање 12. Центар за стручно усавршавање 13. Саветодавне финансијске услуге, банкарске услуге и ПДВ 14. Реконструкција постројења за пречишћавање воде 15. Превенција и ублажавање последица 16. Суфинансирање дела трошкова Историјског архива 17. МЗ – самодопринос 18. Дан радника у образовању 19. Економско оснаживање избеглица кроз доходовне активности

5 ПРОЈЕКАТ – Програмска активност ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА
ЗАДАТАК 4. ПРАВИЛНО ПРИДРУЖИТИ ВРСТУ РАСХОДА ОДРЕЂЕНОМ ПРОГРАМУ/ПА И ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ВРСТА ТРОШКА ПРОЈЕКАТ – Програмска активност ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА Средства за безбедност саобраћаја Програм 7 ПА 0002 360  Израда пројекта унапређења енергетске ефикасности у вртићу Програм 17 911  Куповина земљишта за улице Програм 7 451 Набавка ренген апарата за потребе Дома здравља Програм 12 721 (712) Изградња обилазнице око бране Једнократне финансијске помоћи и помоћ у огревном дрвету угроженим породицама Програм 11 070 Реконструкција постројења за пречишћавање воде Програм 6 520

6 Решење Вежбе: Образложење учинка

7 ЗАДАТАК 1 - У образложењу спровођења дате програмске активности битно је навести зашто је дошло до одступања у извршењу и како су се одвијали остали послови унутар исте. Образложење је могуће конципирати на следећи начин: Послови у оквиру програмске активности, а који се пре свега односе на надзор над квалитетом и здравственом безбедношћу хране и чистоће у објектима друштвене исхране са проценом ризика по здравље осетљивих категорија становништва одвијали су се по плану, чиме су и опредељена средства за те намене утрошена. У оквиру програмске активности средства су планирана и за реализацију 40 посебних програма и пројеката из области јавног здравља, али због непотпуних/неважећих пријава средства су опредељена само за 15 програма/пројеката што је довело до одступања у извршењу. Циљ 1: Унапређење здравствене заштите кроз стручно усавршавање здравствених радника Показатељ учинка Јединица мере Базна година Базна вредност Циљна вр. у год. Остварена вр. у 2016. Назив: Проценат реализованих у односу на планираних посебних програма и пројеката из области јавног здравља Коментар: - Извор верификације: Извештај Комисије Образложење одступања од циљне вредности: Само 15 програма/пројеката је у потпуности испунило услове конкурса од планираних 40. Проценат 2015 100 37,5

8 ЗАДАТАК 2 Лоше написано образложење
ЗАДАТАК 2 Лоше написано образложење - Битно је препознати да су неке информације које су дате у образложењу ПJ сувишне и нису у складу са препорукама за писање образложења попут: најзначајнија достигнућа, најзначајнија одступања од плана реализације или констатација да се реализација врши према плану, могући проблеми у даљем спровођењу плана, као и предлози за њихово решавање, утицај који резултат спровођења ПА у извештајном периоду може имати на учинке и средства планирана за наредни извештајни период. Образложење треба да буде кратко и да јасно усмери на остварене резултате и достигнућа као и разлоге које су довели до одступања у извршењу у датом периоду. У наставку се виде информације (прецртане) које нису релевантне за образложење. Буџетом за 2017.год. су издвојена средства у износу од РСД за ове субвенције, иако је предлогом финансијског плана тражено РСД у ове сврхе. Конкурс за подношење предлога пројеката је био расписан 15. априла и отворен за пријаве до 31. маја 2017.год. За то време пристигле су 53 пријаве. Комисија за оцену предлога пројеката, која има пет чланова који су руководиоци организационе јединице задужене за управљање отпадом и хемикалијама, се састала 7. јуна како би извршили оцену пријава. Због ургентности других послова Комисија је успела да донесе одлуку о избору пројеката тек 27.јуна, када су и послата обавештења изабраним предузећима. Како већина пристиглих предлога пројеката није испунила услове конкурса, одобрено је финансирање само 14 предузећа чиме у укупном износу од РСД, иако је било планирано да се већ у првом кругу доделе укупна расположива средства. Дакле ово је кључни разлог зашто одступљено од плана извршења. Због оваквог одвијања догађаја, град/општина је одлучио/ла да у августу месецу распише нови конкурс за доделу преосталог износа средстава. Предузећа су у обавези да доставе извештај о спровођењу пројеката на крају године, због чега остварне вредности показатеља у оквиру ове програмске активности нису расположиве на полугодишњем нивоу. Образложење је могуће конципирати на следећи начин: У извештајном периоду град/општина је расписао/ла конкурс за доделу средстава и размотрила 53 пристигле пријаве. Како већина пријава није испунила услове конкурса, одобрено је финансирање само 14 предузећа у укупном износу од РСД, од опредељених РСД. Иако је план града/општине био да се средства у оквиру ове ПА у потпуности определе до краја јуна, град/општина је одлучио/ла да у августу месецу распише нови конкурс за доделу преосталог износа средстава. Предузећа су у обавези да доставе извештај о спровођењу пројеката на крају године, због чега остварне вредности показатеља у оквиру ове програмске активности нису расположиве на полугодишњем нивоу.

9 ЗАДАТАК 3 Лоше написано образложење
ЗАДАТАК 3 Лоше написано образложење Код писања образложења спровођења пројекта (односи се и на програмске активности) не треба преписивати описе већ указати на тренутно стање пројекта, намену утрошених средстава, разлоге одступања од плана реализације (уколико постоје), као и будуће активности пројекта. Образложење је могуће конципирати на следећи начин: У јануару расписан је конкурс за јавну набавку за израду пројекта за добијање грађевинске дозволе и опредељени износ средстава за те намене је утрошен. Међутим, како се још увек чека на коначно решење о експропријацији грађевинска дозвола није добијена у јуну када је био план, али се добијање очекује најкасније до септембра Након тога приступа се изградњи траке А. Како би испоштовали рокови инвеститор ће у другој половини године убрзати радове на изградњи траке А чиме би се допринело да се остале пројектне активности одвијају по плану.

10 ЗАДАТАК 4 Биланс извршења финансијског плана корисника:
ЗАДАТАК 4 Биланс извршења финансијског плана корисника: Шифра програма Шифра програмске активности / пројекта Назив Буџет за 2017. План извршења у првих 6 месеци 2017. Извршење у првих 6 месеци 2017. Проценат извршења у односу на буџет XXXXX Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина 23,35 YYYY УКУПНО: Програмска активност: – Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина Одговорно лице: xxxxxxxxxxx, ФУНКЦИЈА Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Реализација ове програмске активности у претходном периоду обављена је слабијим интензитетом од планираног због кашњења у расписивању јавног позива који је спроведен тек почетком маја месеца, као и због неиспуњења услова конкурса тако да су средства додељена за само 2 пројекта од планираних 10. У наредном периоду приступиће се расписивању још једног позива у циљу интензивирања реализације ове програмске активности.

11 Остварена вр. у првих 6 месеци 2017.
Циљ: Унапређење права националних мањина за информисање на сопственом језику Назив индикатора Јединица мере Базна година Базна вредност Циљна вр. у 2017. Остварена вр. у првих 6 месеци 2017. Назив: Број пројеката/програма мултијезичког карактера Коментар: Извор верификације: Извештај о надлежне службе/комисије о спроведеном јавном позиву Образложење напретка у остварењу циљне вредности: Због насталог закашњења у расписивању јавног позива и неиспуњења услова конкурса нису додељена средства за плански износ у посматраном периоду. број 2016 11 10 2

12 ОВО СУ РЕШЕЊА КОЈА СТЕ И ВИ ЗНАЛИ
ОВО СУ РЕШЕЊА КОЈА СТЕ И ВИ ЗНАЛИ ХВАЛА НА ПАЖЊИ!


Скинути ppt "ВЕЖБА: КОЛИКО ПОЗНАЈЕМО ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ"

Сличне презентације


Реклама од Google