Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

РАЗВОЈ ДРУШТВА.

Сличне презентације


Презентација на тему: "РАЗВОЈ ДРУШТВА."— Транскрипт презентације:

1 РАЗВОЈ ДРУШТВА

2 Развој ≠ прогрес ≠ напредак
Друштвени развој је појава која доводи до стварања неке нове појаве или нових својстава. Теорије о друштвеном развоју: Оптимистичке – верују у развој и напредак (нпр. марксистичка теорија, либерална теорија) Песимистичке – (нпр. Шпенглерова теорија, Тојнбијева теорија)

3 Развој друштва са становишта економских наука у 18
Развој друштва са становишта економских наука у 18. веку (Смит, Рикардо, Малтус, ...) Песимизам у погледу даљег развоја Више теорија, али не сагледавају однос економског развоја са природним могућностима

4 Ново поимање друштвеног развоја
Одрживи развој настаје као последица тежње да се изнађе нов модел развоја критике схватања развоја као квантитативног раста тежње да се успостави нов однос између развоја, благостања и заштите животне средине Промишљање друштвеног развоја које обухвата: раст материјалног богатства заштиту животне средине раст духовних добара кроз савез човека и природе.

5 Подстрек новом промишљању друштвеног развоја даје:
“Развој треба да сачува и способност наше планете да производи главна природна богатства, а да се нео-бновљива богатства користе на начин да не буду исцрпљена.” Декларација Прве конфе- ренције Уједињених на- ција у Стокхолму, 1972. повезаност економског и социјалног развоја и во- ђење рачуна о заштити животне средине; нужност праћења квали- тета животне средине и последице загађене животне средине на здравље људи, природу, материјална и културна добра.

6 1982. – на Конференцији у Најробију заговаран концепт одрживог развоја
1982. – на Конференцији у Најробију заговаран концепт одрживог развоја 1983. – Генерална скупштина УН доноси Резолуцију о предузимању иницијатива за формирање Светске комисије за животну средину и одрживи развој 1987. – Светска комисија за животну средину подноси извештај “Наша заједнишка будућност” и истиче два питања: Како будућим генерацијама обезбедити услове живота који неће бити гори од данашњих услова? Како поправити ситуацију у земљама у развоју при увођењу све оштријих стандарда у привреди?

7 Указано на: последице које могу имати неконтролисани економски и демографски раст и на потребу дефинисања одрживог развоја Комисија је дефинисала одрживи развој као «развој који задовољава потребе садашњих и не доводи у питање способност будућих генерација да задовоље своје потребе».

8 Рио декларацију о животној средини и развоју
1990. – Министарска конференција у Бергену (норвешка Влада и комисија УН за Европу) усваја декларацију и прокламује одрживи развој 1990. – Европска унија усваја концепт одрживог развоја Друга конференција УН о животној средини у Рио де Жанеиру усваја Рио декларацију о животној средини и развоју (метод решавања еколошких проблема на локалном и глобалном плану)

9 Одрживи развој може се дефинисати
као развој који омогућава унапређивање техничко- технолошке основе рада, пораст друштвеног богатства и благостања људи уз истовремено очување животне средине за опстанак садашњих и будућих генерација. Полазишта: људска бића имају право на здрав и продуктибван живот у хармонији са природом државе имају суверено право да користе своја природна богатства сходно својој концепцији развоја ради решавања еколошких проблема државе треба да раде на развијању повољног отвореног међународног економског система који би уважавао интересе свих.

10 Тростепени модел одрживог развоја
Обухвата усклађивање између: привредносг раста, социјалне правде и заштите животне средине.

11 Четворостепени модел одрживог развоја
“Одрживи развој може да функционише само када су четири ослонца развоја - привредна, друштвена, културна и животна средина – од подједнаког значаја и јачине, са чврстом међусобном повезаношћу и условљеношћу опскрбљене прилагодивом институционалном основом. ...” (ди Кастри) Као четврти стуб наводе се и политика или институције

12 2002. - Јоханесбург декларација истиче три чиниоца благостања:
животни ниво животни миље услове живота Потреба задовољавања основних потреба је претпоставка задовољавања других па се истиче: неопходност искорењивања сиромаштва промене образаца производње и потрошње заштита и управљање природним ресурсима економски и социјални развој.

13 2012. Рио де Жанеиро “Будућност какву желимо”:
зелена економија у контексту одрживог развоја и искорењивања сиромаштва и институционални оквир за одрживи развој. 7 кључних питања: Добри послови – зелена радна места Одржива енергија за све Одрживи градови Безбедност хране и одржива пољопривреда Вода за цео свет Океани Друштва отпорна на природне катастрофе


Скинути ppt "РАЗВОЈ ДРУШТВА."

Сличне презентације


Реклама од Google