Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Заштићена подручја и њихов утицај на повећање привлачности простора Републике Србије Стојановић Верица, Драгана Петраш Завод за заштиту природе.

Сличне презентације


Презентација на тему: "Заштићена подручја и њихов утицај на повећање привлачности простора Републике Србије Стојановић Верица, Драгана Петраш Завод за заштиту природе."— Транскрипт презентације:

1 Заштићена подручја и њихов утицај на повећање привлачности простора Републике Србије Стојановић Верица, Драгана Петраш Завод за заштиту природе Србије

2 5,99% Закон о заштити природе
Централни регистар заштићених природних добара 5,99% Просторни план Републике Србије до године је око 10%, до године око 12%.

3

4

5 Рамсарска подручја Рамсарска подручја се успостављају на основу Конвенције о подручјима водених станишта од међународног значаја нарочито као станишта птица - Рамсарска Конвенција 10 подручја ha, односно 0.63% површине Србије. ИПА (Значајна подручја за биљке -Important Plant Areas of Europe) Таква подручја су природни или полуприродни локалитети који показују изузетно ботаничко богаство или садрже велики број ретких, угрожених и ендемичних врста или вегетације високог ботаничког значаја. 61 подручје, 8% територије Србије. ИБА (Значајна подручја за птице -Important Bird Areas) Значајна подручја за птице представљају глобалну мрежу подручја од изузетне важности за заштиту птица. 42 подручја ha или 14.25% територије Србије. ПБА подручја (Одабрана подручја за дневне лептире - Prime Butterfly Areas) Основ за одабир циљних врста дневних лептира је ЕУ Директива о стаништима. 40 подручја ha, односно 10.23% површине Србије.

6 Национална еколошка мрежа
Уредба о еколошкој мрежи 101 еколошки значајно подручје и еколошки коридори 20.93% територије Србије

7 Емералд еколошка мрежа
61 подручје као нарочито значајно за заштиту и очување дивљих биљних и животињских врста и њихових станишта Конвенција о очувању дивљег биљног и животињског света и природних станишта Европе, тзв. Бернска конвенција 11.54% територије Србије.

8 Дефинисана је на основу:
Директиве Савета Европе 9/409/ЕЕЦ о очувању дивљих птица (Councuil Directive 79/409/EEC on the conservation of Birds) Директиве Савета Европе 92/43/ЕЕЦ о очувању природних станишта дивље флоре и фауне(Council Directive 92/43/EEC on the Conservation of Natural Habitats and of wild fauna and flora) 

9 26.106 подручја (копнених Натура подручја је 17.5%)
Циљ: да обезбеди дугорочни опстанак највреднијих и најугроженијих врста и станишта Европе подручја (копнених Натура подручја је 17.5%) Натура 2000 није систем строгих природних резервата у којима су искључене све људске активности. Иако ће ова мрежа сигурно укључити природне резервате у Србији, већи део земљишта ће највероватније и даље бити у приватном власништву, а посебна пажња ће бити посвећена обезбеђивању одрживог управљања у будућности, како са еколошког, тако и са економског становишта.

10 Заштићена подручја су простори велике природне и пејсажне атрактивности.

11 Предности заштићених подручја:

12 - чиста и очувана природна и животна средина

13 услови за производњу здраве хране
- постојање аутентичних пољопривредних производа - бренд подручја;

14 ...rekreacije...

15 сачувана традиција бављења старим занатима

16 екотурузам

17

18 Проблеми заштићених подучја:
демографско пражњење простора

19 неадекватна старосна структура (старо становништво)
велики проценат незапослене и неквалификоване радне снаге лоша доступност и повезаност насеља неадекватна искоришћеност туристичког потенцијала недостатак одговарајуће урбанистичке документације

20 ОДРЖИВИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈНА ПОВЕЗАНОСТ ОДРЖИВИ ТУРИЗАМ ЛЕКОВИТО БИЉЕ
ОРГАНСКА ХРАНА МАЛА ПРИВРЕДА

21


Скинути ppt "Заштићена подручја и њихов утицај на повећање привлачности простора Републике Србије Стојановић Верица, Драгана Петраш Завод за заштиту природе."

Сличне презентације


Реклама од Google