Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Шта је наука?.

Сличне презентације


Презентација на тему: "Шта је наука?."— Транскрипт презентације:

1 Шта је наука?

2 Наука Укупност људског знања Синоним за знање
Укупност људског знања Синоним за знање Укупност истинитих и систематизованих знања до којих људи долазе одређеним методама о свету који их окружује и самим себи. У ширем смислу У ужем смислу

3 Који су циљеви науке? откривање разумевање објашњење предвиђање

4 Обележја научног сазнања:
објективност , опшост, систематичност, прецизност, развојност.

5 На диференцирање већег броја наука утицале су:
друштвене потребе деловање закона поделе рада у области научне делатности

6 Најчешће се класификују према:
Областима проучавања Методама истраживања Нивоима истраживања Присуству или одсуству властитих научних закона

7 НАУЧНИ ЗАКОН И ТЕОРИЈА Научни закон представља највиши циљ сваке науке, највиши облик научног сазнања „Одређује се као исказ о објективно постојећој, нужној и суштинској вези између појава“. Научна теорија представља смислену повезаност општих поставки на основу којих се објашњава неко подручје појава, чињеница, података

8 Основна обележја научнох закона су:
општост сталност Предвидљивост Научни закон мора да буде: друштвено комуникабилан теоријски заснован да има практичну примену

9 Класификација научних закона
1. У односу на то да ли омогућавају предвиђање сваког дела једне појаве или само појаве као целине деле се на: а) законе делова б) законе целина 2. По степену општости: а) појединачне законе б) посебне законе в) опште законе 3. Према областима стварности а) законе природе б) законе психе в) законе друштва

10 Да ли се могу утврдити закони у друштву?
не постоје законитости у друштвеним појавама због динамичности друштва закони друштвеног живота се битно не разликују од закона природе друштвени закони се по извесним обележјима разликују од природних.

11 ШТА ПРОУЧАВА СОЦИОЛОГИЈА?

12 Огист Конт Социологија је наука о целокупном људском друштву у свим његовим елементима постојања Задатак социологије је реформисање постојећег капиталистичког друштва, без промене класне основе.

13 предмет социологије: рашћење, развитак, структура и функција друштвених скупина која је производ узајамне акције људи. Социологија проучава друштвене скупине, при чему полази од принципа да особине делова одређују целину. Херберт Спенсер

14 Одређивање предмета социологије повезује са друштвеним понашањем
По њему социологија тежи да разуме друштвено поступање узрочно га објашњавајући. Макс Вебер

15 Социологија изучава друштвене системе који се састоје од интеракцијског понашања и очекиваних улога.
Талкот Парсонс

16 Карл Маркс и Фридрих Енгелс
сматрали су да је могуће конституисање једне опште науке о друштву она би морала да проучава друштво и друштвено кретање као природно- историјски процес. Карл Маркс и Фридрих Енгелс

17 Социологија је уопштавајућа наука о друштву која проучава оно што је опште, заједничко свим друштвеним појавама. Она утврђује: појам људског друштва као целине друштвених појава законе повезивања појава у целину законе развоја друштва као целине. Радомир Лукић

18 СОЦИОЛОГИЈА ПРОУЧАВА:
друштво као укупност друштвених односа законитости настанка друштва и човека законитости структуре људског друштва законитости развоја људског друштва друштвене појаве и промене у њиховој свеукупној повезаности међузависност различитих врста друштвених појава међузависност природе и друштва. 

19 Предмет посебних социологија
Посебне социологије за предмет свог проучавања имају поједине друштвене појаве, истражујући специфичне везе те конкретне друштвене појаве са осталим друштвеним појавама које у својој укупности образују друштво.

20 Однос опште социологије и посебних социологија
Однос опште социологије и посебних социологија Однос опште социологије и осталих друштвених наука


Скинути ppt "Шта је наука?."

Сличне презентације


Реклама од Google