Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Др Ката Шкарић Јовановић

Сличне презентације


Презентација на тему: "Др Ката Шкарић Јовановић"— Транскрипт презентације:

1 Др Ката Шкарић Јовановић
23. предавања Др Ката Шкарић Јовановић

2 КАЛКУЛАЦИЈА ЦЕНЕ КОШТАЊА

3 Појам Калкулација цене коштања – поступак којим се трошкови производног функционалног подручја распоређују на јединицу учинка.

4 Врсте калкулације цене коштања
1. Према времену састављања: - претходна - накнадна

5 2. Према броју учинака на који се односи:
- појединачна или - збирна

6 Методе калкулације цене коштања
1. Метода калкулације уз помоћ додатака или Метода додатне калкулације и

7 2. Методе дивизионе калкулације
- чиста дивизиона калкулација - дивизиона калкулација уз помоћ еквивалентних бројева и - калкулација купловане производње

8 Избор методе калкулације условљен је типом производње.

9 За појединачну производњу, односно производњу по радним налозима – метода додатне калкулације
За масовну производњу методе дивизионе калкулације

10 Метода додатне калкулације
Захтева поделу трошкова производног функционалног подручја на: - директне трошкове и - опште /индиректне/ трошкове производње.

11 Директни трошкови: - трошкови материјала за израду - трошкови зарада израде - посебни појединачни трошкови

12 Ошти трошкови производње:
- трошкови зарада радника који не раде непосредно на производњи, трошкови амортизације која се временски обрачунава, трошкови грејања, одржавања основних средстава и сл.

13 Расподела општих трошкова производње на јединицу учинака
Кључеви за расподелу: - зараде израде - утрошак директног рада и сл.

14 Садржина калкулације цене коштања
1. трошкови материјала за израду 2. трошкови зарада израде 3. Директни трошкови 4. Ошти трошкови производње 5. Цена коштања производње – Залихе 6. Трошкови управе и продаје 7. Комерцијална цена коштања –расходи 8. Добитак 9. Продајна цена- Приходи

15 Методе дивизионе калкулације
Чиста дивизиона калкулација Примењује се када се као носилац трошкова јавља маса једног производа Цена коштања = Трошкови производње количина производа Пример: производња цемента, производња угља

16 Дивизиона калкулација уз помоћ еквивалентних бројева
Примењује се када се као носилац трошкова јавља маса различитих производа који су произведени од исте сировине и по истом технолошком поступку. Производња керамичких плочица, на пример.

17 Еквивалентни број – користи се за конвертовање различитих производа на условни производ.
Условни производ – неки производ из асоритимана или неки замишљени производ.

18 Еквивалентни број изражава однос између цене коштања условног производа и производа који су произведени.

19 За одређивање еквивалентног броја користи се: однос између утрошка материјала, однос између утршака рада, однос између продајних цена производа и сл. Тачност калкулације зависи од тачности одређених еквивалентних бројева.

20 Трошкови производње износе: 22000
Трошкови производње износе: Трошкови по условној јединици: 22000/2200 Производ Количина Екв. број Број условних јединица Цена Кошт. По УЈ Трошкови по производу Кошт. по јед. А 1000 1 10 10.000 Б 2000 О,6 1200 12.000 6

21 Дивизиона калкулације повезане производње
Примењује се када се као носилац трошкова јавља маса различитих производа који су произведени из једне сировине у једном технолошком поступку. Пример: прерада нафте, жита, шећерне репе, сунцокрета и сл.

22 Начин утврђивања цене коштања одређен је односом у коме се налазе произведени производи.

23 Ако су производи добијени прерадом сировине подједнаког значаја тада трошкове прозводње на производе треба распоредити тако да учешће тих трошкова у продајној цени свих производа буде исто.

24 Пример: Резултат прераде сировине су два по значају за предузеће равноправна производа. Трошкови производње износе: Продајна вредност производа А – , а продајна вредност производа Б Трошкови производње/Продајну вредност производа = 22000/36.000=0,6111 Цена коштања производа А = 20000х0,6111= Цена коштања производа Б = х0,6111= 9.780

25 Ако један о производа има статус главног а други статус споредног производа тада постојање споредног производа може бити искоришћено за повећање рентабилитета главног производа. Утврђује се само цена коштања главног производа.

26 Цена коштања главног производа
Трошкови производње - продајна вредност споредног производа Количина главног производа

27 Питања: Од чега зависи избор методе калкулације?
Шта је резултат накнадне а шта резултат претходне калкулације цене коштања? У којој фази израде методе додатне калкулације се најчешће могу јавити грешке?

28 Шта показује еквивалентни број?
На који начине се могу утврдити еквивалентни бројеви? Шта је циљ утврђивања евивалетних бројева? Када се примењује калкулација уз помоћ еквивалентних бројева?

29 Када се користи калкулација купловане производње?
Од чега зависи како ће бити у условима везане производње утрђена цена коштања главних производа?


Скинути ppt "Др Ката Шкарић Јовановић"

Сличне презентације


Реклама од Google