Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Материјал на путу, нефактурисани материјал, материјал на обради и доради, набавка робе, измирење обавеза према добављачима 13. предавање.

Сличне презентације


Презентација на тему: "Материјал на путу, нефактурисани материјал, материјал на обради и доради, набавка робе, измирење обавеза према добављачима 13. предавање."— Транскрипт презентације:

1 Материјал на путу, нефактурисани материјал, материјал на обради и доради, набавка робе, измирење обавеза према добављачима 13. предавање

2 Нефактурисани материјал
Када се залихе материјала воде по стварној набавној цени, а пријем материјала претходи пријему фактуре, тада у складу са начелом потпуности и ажурности, пријем треба евидентирати, а обавезу према добављачу обухватити на рачуну Добављачи за нефактурисани материјал.

3 Нефактурисани материјал
Када се залихе материјала воде по стварној набавној цени, а пријем материјала претходи пријему фактуре, тада у складу са начелом потпуности и ажурности, пријем треба евидентирати, а обавезу према добављачу обухватити на рачуну Добављачи за нефактурисани материјал.

4 По пријему фактуре, обавеза се са рачуна Добављачи за нефактурисани материјал преноси на рачун Добављачи. Добављачи Добављачи за неф. мат Материјал (2) (1) Трошкови материјала

5 По пријему фактуре, обавеза се са рачуна Добављачи за нефактурисани материјал преноси на рачун Добављачи. Добављачи Добављачи за неф. мат Материјал (2) (1) Трошкови материјала

6 Материјал на путу Испорука материјала и пријем фактуре претходе пријему материјала У складу са принципом потпуности треба евидентирати насталу обавезу према добављачима и исказати да испоручени материјал представља део активе предузећа.

7 По пријему материјала рачун Материјал на путу се гаси.
Добављачи Материјал на путу (1) По пријему материјала рачун Материјал на путу се гаси. Материјал на путу Материјал Добављачи/Текући рачун зависни трошкови набавке

8 По пријему материјала рачун Материјал на путу се гаси.
Добављачи Материјал на путу (1) По пријему материјала рачун Материјал на путу се гаси. Материјал на путу Материјал Добављачи/Текући рачун зависни трошкови набавке

9 Материјал на обради и доради
1. Упућивање материјала са залиха на обраду и дораду 2. Трошкови обраде и дораде 3. Пријем материјала са обраде и дораде

10 Набавка робе Залихе робе се воде по стварној набавној цени
Документи: пријемница робе, отпремница добављача и фактура добављача Добављачи Роба на залихама

11 (3) Материјал Материјал на обради и доради (1) Добављачи (2)

12 Залихе робе се воде по велепродајним ценама
Велепродајна цена: - набавна цена + разлика у цени Разлика у цени: - маржа - рабат - слободна разлика у цени

13 Разлика у цени служи за покриће трошкова пословања трговинског предузећа. Вишак изнад трошкова пословања представља добит трговине. Ако су трошкови пословања виши од остварене разлике у цени тада трговина послује са губитком.

14 Добављачи Роба на залихама
Разлика у цени

15 Пример: Према пријемици и фактури добављача примљено је 1000 ком. Робе А чија је фактурна цена 4 по комаду. На име трошкова допреме примљена је фактура на Продајна вредност примљене робе је 7000.

16 Добављачи Роба на залихама
(1) Разлика у цени 2.000 (1)

17 Измирење обавеза према добављачима
Обавеза настаје када испорука робе, материјала, основних средстава или услуга претходи плаћању. Фактура добављача Комерцијални попусти – рабат и бонификација смањују висину обавезе.

18 Рабат – сезонски и количински
Бонификација – одобрено снижење цене због слабијег квалитета испоручене робе За попусте познате у тренутку испоруке (рабат) добављач одмах умањује фактурну вредност. Накнадно одобрени попусти (количински рабат и бонификација) се евидентирају:

19 Ако се залихе воде по стварној набавној цени:
Трошкови материјала Добављачи Ако се залихе воде по планској набавној цени, односно по велепродајној цени: Одступање од ПНЦ Добављачи Разлика у цени

20 Обавезе могу бити измирене:
- исплатом са рачуна - исплатом из отворених акредитива - претварањем у меничне обавезе

21 Исплата са текућег рачуна
1. Пре уговореног рока ради коришћења понуђеног каса сконта Текући рачун Добављачи (1) Финансијски приходи

22 Обавезе могу бити измирене:
- исплатом са рачуна - исплатом из отворених акредитива - претварањем у меничне обавезе

23 Исплата са текућег рачуна
1. Пре уговореног рока ради коришћења понуђеног каса сконта Текући рачун Добављачи (1) Финансијски приходи

24 2. Измирење обавеза о року
Текући рачун Добављачи 3. Исплата обавеза након договореног рока Текући рачун Добављачи Финансијски расходи

25 2. Исплата из отворених акредитива Акредитив- документарни и лични
Отварање акредитива Текући/Девизни рачун Oтворени акредитиви

26 Исплата из отвореног акредитива
Отворени акредитиви Добављачи

27 3. Предаја менице – претварање обавезе према добављачима у меничну обавезу
Меница – инструмент обезбеђења плаћања Номинални износ менице: Дуг или Дуг + камата, ако је рок доспећа дужи од уобичајеног – законског рока плаћања.

28 Камата је накнада за коришћење средстава добављача.
Меница доспева за наплату најдуже 90 дана од дана издавања. Меница може бити: сопствена или вучена

29 Текући рачун Меничне обавезе Добављачи (2) (1)
1) предаја менице, 2) исплата менице 3) пренос настале камате на финансијске расходе Текући рачун Меничне обавезе Добављачи (2) (1) Исправка вред. мен. обав. (3) Финансијски расходи


Скинути ppt "Материјал на путу, нефактурисани материјал, материјал на обради и доради, набавка робе, измирење обавеза према добављачима 13. предавање."

Сличне презентације


Реклама од Google