Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Predmet: Finansijsko pravo

Сличне презентације


Презентација на тему: "Predmet: Finansijsko pravo"— Транскрипт презентације:

1 Predmet: Finansijsko pravo
STUDIJSKI PROGRAM PRAVO  Predmet: Finansijsko pravo Prezentacija I Časovi vježbi-viši asistent Jelena Manojlović    Bijeljina, 2018.

2 PLAĆANJE IZ BUDŽETA-KNJIGOVODSTVENA DOKUMENTACIJA
Rashodi iz budžeta na bazi knjigovod. dokumentacije U slučaja plaćanja bez dokument. - povraćaj u budžet

3 PROMJENE U APROPRIJACIJAMA, PRIVREMENA OBUSTAVA IZVRŠENJA BUDŽETA
Povećanja (npr.požari-iz tekuće budž.rez.),odluka Vlade Novi dir-indir.korisnik-iz tekuće budž.rezerve Smanjenje aprop.ili gašenje korisn-u tek.budž. Rezervu Isto važi i za JLS i OOSO – prema odluci ministra Privremena obustava izvršenja budžeta Ako se prihodi smanje ili rashodi poveć-obust. do 30 dana Vlada o tome obavještava N.Skupšt.-važi i za JLS Požari traže novac iz budžeta

4 BUDŽETSKA REZERVA Budžetska rezerva predstavlja dio planiranih sredstava budžeta koji se raspoređuje na osnovu posebnih odluka Vlade, odnosno izvršnog organa opština, gradova i fondova. Budžetska rezerva planira se u iznosu do 2,5% od ukupno planiranih budžetskih prihoda, umanjenih za planirane grantove za tekuću fiskalnu godinu. Izvještaj o utrošku sredstava budžetske rezerve polugodišnje se dostavlja Vladi, nadležnom izvršnom organu opštine ili grada, odnosno nadležnom organu fonda. Poplave u BiH nisu rjetka pojava

5 ODGOVORNOST ZA TROŠENJE BUDŽETA
-Za obaveze-odgovara: funkcion.,rukovodilac korisnika -Odvojenost funkcija naredbod.i računopolagača koris. -Računopolagač odgovara za zakonito troš. sredstava

6 OGRANIČENJE DUGA I GARANCIJA DRŽAVE
Ograničenje duga i garancija-u budžetu DRŽAVE-JLS Finans tekuće likvid. u konsl.računu Trezora-ministar

7 BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I DONOŠ. BUDŽETSKIH RAČUNOVOD.PROPISA
Za bužet. računovod.odgovor.korisnik budž. Sredstava Za primljene zajmove i dugove odgovara ministar Vlada uređuje budž. Računov. a način vođenja minist. finans. Odnosi komercijalnih i poreskih bilansa, dva pristupa: Kontinentalni (SRN) - bilansi se podudaraju Alternativni GB, SAD - bilanse prave radi donošenja investicionih odluka

8 PODNOŠENJE IZVJEŠTAJA SKUPŠTINI I PRIJEDLOG ZAVRŠNOG RAČUNA
-Ministar 2x godišnje informiše Vladu o izvrš. budžeta -Prijedlog zakona o završ.rač.budž.Vlada podnosi Nar. skupštini

9 OBUHVAT INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE I HARMONIZACIJA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA
Interna finans. kontrola obuhvata: finan.upravlj; internu reviz.korisnika; harmoniz. finans. upravljanja u javnom sektoru Izvor. Google.rs

10 NALOZI BEZ POKRIĆA, NEIZVRŠENJE NALOGA I PRIVREMENA OBUSTAVA PRENOSA SREDSTAVA
Nalozi bez pokrića se izvršavaju prema redos. Prijema Trezor neće izvriti nalog koji nije u skladu sa propisom Privrem.se obust.prenos sred. ako JLS ne dostavi izvještaj

11 STRUKTURA JAVNIH RASHODA BUDŽETA REPUBLIKE SRPSKE ZA 2013. G-EKON
STRUKTURA JAVNIH RASHODA BUDŽETA REPUBLIKE SRPSKE ZA 2013.G-EKON.KLASIFIKACIJA Budžetske izdatke čine: budžetski rashodi izdaci za nefinansijsku imovinu izdaci za finansijsku imovinu i otplatu dugova. Budžetske rashode čine: rashodi za lična primanja rashodi po osnovu korištenja robe i usluga rashodi finansiranja i drugi finansijski rashodi subvencije grantovi doznake na ime socijalne zaštite transferi drugim budžetskim korisnicima.

12 BILANS JAVNIH RASHODA REPUBLIKE SRPSKE - EKON.FUNKCIJA U 2013. GOD.
Izvor:

13 STALNI RAST JAVNIH RASHODA
Vagnerov zakon-Zakon stalnog rasta javnih rashoda u apsolutnom i relativnom iznosu: Zbog širenja postojećih funkcija države Zbog nastajanja novih funkciija države Smanjenje kupovne snage novca Porast broja stanovnika i promjena starosne strukture

14 Hvala na pažnji!


Скинути ppt "Predmet: Finansijsko pravo"

Сличне презентације


Реклама од Google