Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Др Ката Шкарић Јовановић

Сличне презентације


Презентација на тему: "Др Ката Шкарић Јовановић"— Транскрипт презентације:

1 Др Ката Шкарић Јовановић
18. Предавање Др Ката Шкарић Јовановић

2 Расходи Пословни Финансијски Остали Ванредни

3 Пословни расходи Делатност Метода билансирања успеха
Метода укупних трошкова: У производном предузећу - трошкови по врстама У трговинском предузећу – тршкови по врстама и набавна вредност продате робе.

4 Набавна вредност продате робе
Обрачун и књижење зависе од: Цена по којима се воде залихе робе - набавна цена - велепродајна цена - малопродајна цена

5 Обрачун и књижење набавне вредности продате робе ако се залихе робе воде по набавним ценама
Евиденција и складиштење организовано по партијама Набавна вредност продате робе = продата количина х набавна цена партије из које потиче продата роба

6 Евиденција и складиштење организовано по врстама
Набавна вредност продате робе = продата количина х просечна набавна цена набавна цена прве набавке набавна цена последње набавке

7 Евиденција залиха робе се води по велепродајној цени
Велепродајна цена: 1. фактурна цена 2. + зависни трошкови набавке 3. набавна цена 4. разлика у цени 5. велепродајна цена

8 Разлика у цени Облици: - рабат - маржа - слободна разлика у цени
Намена: покриће трошкова пословања и добитак трговине

9 Набавна вредност продате робе = продајна вредност продате робе – разлика у цени
Висина разлике у цени која је садржана у вредности продате робе СР:СРРуц = ПР:Х Х= (СРРуцхПР)/СР

10 На основу отпремнице робе
Књижење: На основу отпремнице робе Роба на залихама Разлика у цени робе Набавна вред. продате робе

11 Пример: Стање на рачунима: Роба , Разлика у цени 1. Према отпремницама продато је робе за Обрачунати и прокњижити расходе изазване овом продајом.

12 Евиденција залиха робе се води по малопродајним ценама
Малопродајна цена: Велепродајна цена + порез на додату вредност Набавна вредност продате робе= малопродајна вредност – порез на додату вредност – разлика у цени

13 Финансијкси расходи Основ – коришћење туђих средстава
1. камате на дугорочне кредите и камате на краткорочне кредите које се плаћају по истеку рока на који је кредит одобрен;камате на обвезнице 2. камате на краткорочне кредите које се плаћају месечно 3. камате на меничне обавезе 4. затезне камате 5. каса сконто који искористе купци 6. негативне курсне разлике

14 Књижење камата Разграничење расх. камата Финансијски расходи
Разграничење расх. камата Финансијски расходи Обавезе по основу камата Исправка меничних обавеза Добављачи

15 Корићење каса сконта од стране купаца
Купци Текући рачун Финансијски расходи

16 Негативне курсне разлике
Услов за настанак курсних разлика: - постојање обавезе или потраживања које се изражава у станој валути - промена курса домаће у односу на страну валуту од дана настанка потраживања односно обавеза до дана биланса или дана плаћања.

17 Негативне курсне разлике настају ако:
При постојању обавезе дође до слабљења домаће у односу на стану валуту, јер је тада потребно више домаће валуте да би се откупио потребан износ стране валуте за измирење обавезе. При постојањуј потраживања у страној валути ако дође до јачања домаће у односу на страну валуту, јер се за исти износ стране валуте добија мањи износ домаће валуте.

18 Добављачи у инострансту финансијски расходи
Купци у иностранству

19 Пример: 1. Обавеза према добављачу у иностранству износи евра. На дан трансакције курс је био 1: 69,03- На дан биланса курс износи 1:70,1 2. Потраживања од купаца у иностранству износе УСД. Курс на дан настанка потраживања је износио 1:56,2 На дан наплате курс износи 1:55,00

20 Остали расходи Расходи који се не могу повезати са учинцима, финансијским задужењем нити са ванредним догађајима. Настају по основу: - продаје имовине са губитком, - обезвређења имовине - мањкова који се не могу надокнадити од рачунополагача и сл.

21 Продаја имовине са губитком
Предмет продаје: хартије од вредности, материјал, основна средства, ситан инвентар и сл. Продаја са губитком: продајна вредност је нижа од књиговодствене вредности датог средства.

22 Продаја материјала са губитком
1. Утврђивање набавне вредности продатог материјала - ако се залихе воде по СНВ и по партијама НВ продатог материјала = продата количина х набавна цена партије из које потиче продати материјал

23 - ако се залихе воде по СНЦ – по врстама
НВ продатог материјала = продата количина х просечна набавна цена набавна цена прве или набавна цена последње набавке

24 Књижење продаје: НВ ПВ Губитак на продаји мат. Материјал Купци
Материјал Купци НВ ПВ Губитак на продаји мат. НВ>ПВ

25 Залихе материјала се воде по ПНЦ
НВ продатог материјала = продата количина х ПНЦ + сразмеран део прекорачења - сразмеран део снижења Књижење: Материјал Купци Одступање од ПНЦ Губитак на продаји мат.

26 Пример: На рачуну Материјал промет на страни дугује износи , на страни потражује ; на рачуну Оступање од планске набавне цене промет на страни дугује 2000 на страни потражује Продато је за 6000 материјала чија је планска набавна вредност

27 Продаја основних средстава са губитком
Губитак постоји када је продајна вредност средства нижа од садашње вредности средства. Књижење: Основна средства Купци Исправка вред. Осн. Сред. Губитак на продаји осн. Ср.

28 Ванредни расходи Настају по основу ванредних догађаја.
Имају за последицу трајно смањење нето имовине предузећа.


Скинути ppt "Др Ката Шкарић Јовановић"

Сличне презентације


Реклама од Google