Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

КОНСОЛИДОВАЊЕ КАПИТАЛА У СКЛАДУ СА МСФИ 3

Сличне презентације


Презентација на тему: "КОНСОЛИДОВАЊЕ КАПИТАЛА У СКЛАДУ СА МСФИ 3"— Транскрипт презентације:

1 КОНСОЛИДОВАЊЕ КАПИТАЛА У СКЛАДУ СА МСФИ 3
Др Дејан Спасић

2 МСФИ – 3 ПОСЛОВНЕ КОМБИНАЦИЈЕ (2004, rev. 2008)
Пословна комбинација је повезивање правно самосталних правних лица у једно правно лице које подноси извештаје (ФУЗИЈА) Пословна комбинација може узроковати успостављање односа МАТИЧНО-ЗАВИСНО ПРЕДУЗЕЋЕ када матично предузеће саставља консолидоване финансијске извештаје у складу са МРС 27 (КУПОВИНЕ УЧЕШЋА У НЕТО ИМОВИНИ)

3 МСФИ – 3 ПОСЛОВНЕ КОМБИНАЦИЈЕ
Према МСФИ – 3 Пословне комбинације за фузије, као и за консолидовање капитала: МЕТОДА СТИЦАЊА

4 Метода стицања Метода стицања почива на схватању да стицањем учешћа матичног предузећа у зависном предузећу матично предузеће стиче појединачне предмете и обавезе зависног предузећа. Сагласно овоме упоређује се висина куповне вредности учешћа са висином нето имовине (имовине – обавезе) зависног друштва.

5 За потребе овог поређења неопходно је на дан стицања утврдити
фер вредност учешћа (ПРЕНЕСЕНА НАКНАДА) матичног предузећа и Фер вредност нето имовине зависног предузећа.

6 Фер вредност учешћа је ФЕР ВРЕДНОСТ ПРЕНЕСЕНЕ НАКНАДЕ
Фер вредност учешћа је ФЕР ВРЕДНОСТ ПРЕНЕСЕНЕ НАКНАДЕ Односно сума: 1. фер вредности имовине пренесене од стране стицаоца (МП) на датум стицања, 2. обавеза које је направио стицалац ради стицања учешћа, и 3. учешћа у капиталу која је емитовао стицалац (зависно од начина финансирања стицања учешћа у капиталу зависног предузећа)

7 Трошкови који се могу директно приписати стицању као што су:
професионалне услуге ревизора, рачуновођа, правних саветника, процењивача и других професионалних консултаната везане искључиво за поступак реализације конкретног стицања, Од године (са ревидирањем МСФИ 3, године) НЕ УКЉУЧУЈУ СЕ У ФВ УЧЕШЋА, већ се третирају као РАСХОД ПЕРИОДА

8 ОПШТИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШКОВИ,
укључујући трошкове вођења послова стицања ТРОШКОВИ ОБРАЧУНАВАЊА И ЕМИТОВАЊА ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА, чак и када су обавезе емитоване ради остваривања пословне комбинације ТРОШКОВИ ЕМИТОВАЊА АКЦИЈА, чак и када су инструменти капитала емитовани ради остваривања пословне комбинације СУ ТРОШКОВИ КОЈИ СЕ ТАКОЂЕ НЕ УКЉУЧУЈУ У ПРЕНЕСЕНУ НАКНАДУ, ТЈ. ФВ УЧЕШЋА

9 Пример: Предузеће А је купило 80% капитала предузећа Б и плаћа на следећи начин: 1. предајом сопствених акција комада по тржишној вредности од 8 по акцији (номинална вредност акције је 5, а трошкови емисије 1) 2. у готову исплаћено је , из кредита који је добијен од банке уз каматну стопу од 2% годишње.

10 Одредите колика је фер вредност учешћа
3. Банци је исплаћено на име админи-стративних трошкова за добијање кредита 4. Фактуре за трошкове стицања износе: 1.200 за процену постројења предузећа Б од консултантске фирме 2.300 за интерну ревизију предузећа Б од рачуноводствене агенције и На 300 за угоститељске услуге при вођењу преговора са предузећем Б Одредите колика је фер вредност учешћа

11 Утврђивање фер вредности нето имовине стеченог (зависног) предузећа
Утврђивање фер вредности нето имовине стеченог (зависног) предузећа Процењују се сва идентификована средства и обавезе Критеријуми за признавање из Оквира МРС Процењивање: ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ

12 ТРЕТМАН GOODWILL-a Goodwill представља разлику већег износа пренесене накнаде (трошка стицања) и мање фер вредности нето имовине, односно средстава, обавеза и потенцијалних обавеза стеченог предузећа Goodwill стечен у пословној комбинацији НЕ АМОРТИЗУЈЕ СЕ. Уместо тога, стицалац га тестира ради утврђивања обезвређења вредности, најмање једном годишње у складу са МРС 36 – Умањење вредности имовине Тестирање се спроводи на нивоу ЈГГ (ЈЕДИНИЦЕ КОЈА ГЕНЕРИШЕ ГОТОВИНУ – engl. CGU – Cash Generating Unit) – којој се може приписати део Goodwill-a или цео Goodwill

13 ПОСТУПАК ТЕСТИРАЊА GOODWILL-a НА УМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ (Impairment test)
НАДОКНАДИВИ ИЗНОС ЈГГ = ВЕЋА ВРЕДНОСТ Између Ф В – ТРОШКОВИ ПРОДАЈЕ И УПОТРЕБНА ВРЕДНОСТ (“ПРИНОСНА ВР. - ДНТ)” ЈГГ КЊ. ВР. GOODWILL-a на нивоу ЈГГ ПОРЕЂЕЊЕ + КЊ. ВР. СРЕДСТАВА ЈГГ < АКО ЈЕ НЕМА УМАЊЕЊА ВРШИ СЕ УМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ GOODWILL-a > АКО ЈЕ

14 КЊИГОВОДСТВЕНА ВРЕДНОСТ ЈГГ (МРС 36, п. 76)
Обухвата књиговодствену вредност САМО ОНИХ СРЕДСТАВА која се могу директно приписати или, оправдано и доследно алоцирати на ЈГГ, а која ће генеристи будуће приливе готовине који се користе за одређивање ПРИНОСНЕ (ДНТ) – ВРЕДНОСТИ (УПОТРЕБНЕ ВРЕДНОСТИ) НЕ ОБУХВАТА књиговодствену вредност признате ОБАВЕЗЕ, ОСИМ ако се надокнадиви износ ЈГГ не може утврдити без узимања у обзир те обавезе

15 КЊИЖЕЊЕ УМАЊЕЊА GOODWILL-a
НАДОКНАДИВИ ИЗНОС ЈГГ < КЊ.ВР. ЈГГ Д: Губитак од умањења вредности ЈГГ (остали расходи) П: Goodwill + ев. ОСТАЛА СРЕДСТВА ЈГГ (сразмерно њиховој Књ. Вр. УКОЛИКО ЈЕ ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ВЕЋЕ ОД ИЗНОСА Goodwill-a

16 П Р И М Е Р - ТРЕТМАН GOODWILL-a У НАРЕДНОЈ ГОДИНИ
Алтернатива 1: надокандиви износ ЈГГ = дин Алтернатива 2: надокнадиви износ ЈГГ = дин Алтернатива 3: надокнадиви износ ЈГГ = дин

17 ФЕР ВРЕДНОСТ СТЕЧЕНЕ НЕТО ИМОВИНЕ, ОДНОСНО СРЕДСТАВА, ОБАВЕЗА И ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ОБАВЕЗА ВЕЋА ОД ПРЕНЕСЕНЕ НАКНАДЕ (ФВ УЧЕШЋА) Неопходно је најпре ПОНОВНО процењивање фер вредности средстава, обавеза и потенцијалних обавеза стеченог ентитета и мерење трошка пословне комбинације (пренсене накнаде од стране стицаоца), а након тога се негативна разлика ПРИЗНАЈЕ У БИЛАНСУ УСПЕХА КАО ДОБИТАК

18 МСФИ 3 – ПОСЛОВНЕ КОМБИНАЦИЈЕ (rev. 2008)
ПРИМЕНА ОД Резултат усаглашавања са SFAS 141 (САД)

19 ЗНАЧАЈНЕ РАЗЛИКЕ МСФИ 3 (2004) и МСФИ 3 (rev. 2008)
Терминолошке измене purchase method minority interests acquisition method non-controlling interests Трошкови стицања Укључују се трошкови директно приписиви пословној комбинацији (п. 24 б) По правилу, РАСХОД ПЕРИОДА (п. 53) Приказивање Goodwill-a Purchased goodwill approach ПРАВО ОПЦИЈЕ: Purchased goodwill approach ИЛИ Full goodwill approach Метод консолидовања Метод куповине (у 3 корака) Метод стицања (у 4 корака)

20 МЕТОД КУПОВИНЕ (МСФИ 3 – 2004) Идентификовање стицаоца Утврђивање трошка пословне комбинације (фер вредности учешћа) Алокација трошка комбинације на стечену имовину и преузете обавезе МЕТОД СТИЦАЊА (МСФИ 3 – rev. 2008) Идентификовање стицаоца Одређивање датума стицања Признавање и вредновање имовине, обавеза и удела мањинских власника Признавање и вредновање Goodwill-a, тј. добитка

21 УТВРЂИВАЊЕ GOODWILL-a ИЗ ПОСЛОВНЕ КОМБИНАЦИЈЕ САГЛАСНО МСФИ 3 (rev
П р и м е р ……… Р е ш е њ е Сагласно МСФИ 3 (2004) Сагласно МСФИ 3 (rev. 2008) purchased goodwill approach full goodwill approach


Скинути ppt "КОНСОЛИДОВАЊЕ КАПИТАЛА У СКЛАДУ СА МСФИ 3"

Сличне презентације


Реклама од Google