Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

БИЛАНСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ УЛАГАЊА

Сличне презентације


Презентација на тему: "БИЛАНСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ УЛАГАЊА"— Транскрипт презентације:

1 БИЛАНСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ УЛАГАЊА
Проф.др Јелена Пољашевић

2 Шта се сматра дугорочним финансијским улагањем?
Улагање новчаних средстава на својинској или кредитној основи у друга предузећа, са намером да се дугорочно држе, односно чији је рок уновчења дужи од године дана.

3 Издвајање ових улагања мотивисано је, осим дугорочношћу улагања и потребом да се приходи који се по основу њих остварују одвоје од прихода који настају по основу редовне пословне активности, односно продаје учинака.

4 Класификација дугорочних финансијских улагања
Класификација дугорочних финансијских улагања 1. Учешћа 2. Хартије од вредности које се држе до рока доспећа 3. Хартије од вредности које су расположиве за продају 4. Дугорочни пласмани

5 УЧЕШЋА Учешћа су улагања у друга предузећа срачуната на стварање основе за утицај на њихову пословну и финансијску политику, ради унапређења сопственог пословања.

6 Да би једно улагање имало карактер учешћа оно мора да износи најмање 10% од основног капитала, односно гласачких права.

7 Националним прописима ова доња граница може бити подигнута, али не више од 20%.

8 Према висини учешћа се деле на:
- обична - значајна - већинска Обична учешћа – 10-20% у праву гласа. Значајна учешћа од 20 до 50% Већинска учешћа изнад 50%

9 Већинско учешће може постојати и при нижој стопи учешћа у праву гласа ако је велика дисперзија акција.

10 Већинска учешћа се исказују у оквиру посебне позиције – Учешћа у повезаним предузећима.
Иницијално процењивање По набавној вредности

11 Набавна вредност = куповна вредност увећана за трошкове набавке, ако што су берзански порез на промет, накнада за упис у централни регистар хартија од вредности, провизија берзанског посредника, и сл.

12 Ако се учешћа стичу разменом акција, тада се однос за размену утврђује као однос берзанског курса, или као однос билансне вредности акција ако се акције не котирају на берзи.

13 Куповна вредност учешћа једнака је куповној вредности акција датих у размену.

14 Накнадно процењивање Накнадно учешћа се процењују сагласно начелу ниже вредности. Код трајног смањења берзанске вредности акција врши се отписивање, које има карактер осталих расхода.

15 Equity metod вредовања учешћа се користи, код израде појединачних биланса и код израде консолидованог биланса.

16 Суштина ове методе је у томе да се набавна вредност учешћа мења у складу са променама висине сопственог капитала предузећа на које се учешће односи.

17 То значи повећава се за учешће у оствареној добити, а смањује за наплаћене дивиденде.
Онемогучава се формирање латентних резерви у вредности учешћа.

18 Меродавни међународни рачуноводствени стандарди
За учешћа МСФИ 3- Пословне комбинације За остале хартије од вредности и дугорочне пласмане МРС 32 и 39

19 Дугорочне хартије од вредности
Реч је о хартијама од вредности (акције, обвезнице) за које не постоји намера продаје у року краћем од године дана.

20 У тренутку стицања према МРС-39 дугорочне хартије од вредности могу бити класификоване као:
- финансијски инструменти по фер вредности кроз биланс успеха; - Улагања која су расположива за продају; - улагања која се држе до рока доспећа;

21 МОТИВИ ЗА УЛАГАЊЕ Дугорочна резерва ликвидности предузећа.
Мотив повећање вредности и приходи по основу дивиденди за акције, односно камата за обвезнице.

22 Иницијално процењивање: набавна вредност
Накнадно вредновање у складу са МРС-39. Трошкови који могу настати при продаји се при томе не узимају у обзир /параграф 46/

23 Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха
Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха Предузеће има право да у тренутку стицања свако финансијско средство /обавезу/ означи као финансијско средство /обавезу/ по фер вредности кроз биланс успеха, осим улагањаа у акције којиима се не тргује на активном тржиштуичија се фер вредност не може поуздано утврдити.

24 НАКНАДНО ВРЕДНОВАЊЕ УЛАГАЊА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ
НАКНАДНО ВРЕДНОВАЊЕ УЛАГАЊА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ Разлика између књиговодствене и фер вредности се за хартије од вредности које су расположиве за продају исказује у билансу стања као компонента капитала.

25 Ови нереализовани добици односно губици преносе се у биланс успеха кад дође до продаје ових хартија од вредности.

26 Хартије од вредности се тестирају на обезвређење
Хартије од вредности се тестирају на обезвређење. Сви губици који по том основу настају увек се исказују као расход у билансу успеха.

27 Код хартија од вредности које су расположиве за продају са позиције у оквиру капитала на којој је исказана разлика између фер вредности и ниже књиговодствене вредности треба износ обезвређења пренети у биланс успеха.

28 2. Улагања која се држе до рока доспећа који је унапред познат
Пошто је реч о хартијама од вредности, приритетне акције са обавезним доспећем, или ХОВ које предузеће нема намеру да прода. Ова намера мора да се докаже.

29 Услови за класификацију средства у ову групу:
- финансијско средство мора гласити на познати износ који ће бити наплаћен или тај износ мора бити одредив; - рок доспећа мора бити познат - фиксан

30 - финансијско средство није пласман нити потраживање које је створило само предузеће,
- предузеће има намеру и способност да га држи до рока доспећа.

31 Способност држања неког финансијског средства до рока доспећа значи да предузеће неће бити принуђено да због одржавања ликвидности ова средства уновчи и њима измири доспелу обавезу, пре рока доспећа финансијског средства.

32 Намера не постоји: - ако се финансијско средство држи само неки период без обзира на дужину периода, - ако је предузеће спремно да средство прода када дође до промене каматних стопа, валутних курсева или једноставно се појави атрактивнија могућност улагања.

33 Да ли се власничке хартије од вредности могу класификовати у ову групу?

34 Власничке хартије не могу бити улагања која се држе до рока доспећа јер:
- имају неодређен век трајања - износи дивиденди које власник присваја варира на начин који се не може унапред предвидети

35 Да ли у ову групу могу бити разврстана финансијска средства која емитент може опозвати пре рока доспећа?

36 Финансијско средство које емитент може опозвати биће класификовано као средство које се држи до рока доспећа само ако: - власник тог средства намерава и има могућност да га држи до опозива или рока доспећа и

37 - ако би власник могао надокнадити готово цео његов књиговодствени износ.

38 Финансијско средство неће бити класификовано као средство које се држи до рока доспећа ако емитент има право да обавезу измири у висини која је значајно испод његовог амортизованог износа.

39 Дугорочни пласмани Нa уговору засноване дугорочне позајмице другим предузећима са уговореном фиксном каматном стопом. Дугорочно – са роком наплате дужим од године дана.

40 Процењивање Иницијално вредновање: фер вредност пласмана

41 Шта је фер вредност пласмана?
Шта је фер вредност пласмана? Садашња вредност свих будућих плаћања дисконтованих тржишном каматном стопом на дан настанка потраживања. Плаћања: главница и камате.

42 Накнадно вредновање: по амортизованој вредности коришћењем метода ефективне камате.

43 Амортизована вредност
Вредност по којој се финансијско средство вреднује при иницијалном признавању, умањен за отплате главнице, увећан или умањен за кумулативни износ амортизације дисконта или амортизације премије и минус смањења настала због обезвређења.

44 Ефективна каматна стопа
Ефективна каматна стопа је она каматна стопа која дисконтује будућа готовинска плаћања или примитке током очекивоганог века трајања пласмана тачно на нето књиговодствену вредност.

45 Код пласмана који су покривени хипотеком или покретном имовином (хартијама од вредности, потраживањима или робом) процена наплативости полази од износа који се може остварити уновчењем залоге.

46 Подаци о врсти и вредности залоге која је узета за појединачне пласмане наводе се уз напоменама уз финансијске извештаје.


Скинути ppt "БИЛАНСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ УЛАГАЊА"

Сличне презентације


Реклама од Google