Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Др Ката Шкарић Јовановић

Сличне презентације


Презентација на тему: "Др Ката Шкарић Јовановић"— Транскрипт презентације:

1 Др Ката Шкарић Јовановић
БИЛАНСИРАЊЕ ЗАЛИХА Др Ката Шкарић Јовановић

2 Појам обртне имовине Према концептуалном оквиру обртном имовином се сматра имовина: - од које се очекује да буде реализована, односно која се држи ради продаје или потрошње у току пословног циклуса, - која је на залихама ради трговине и за коју се очекује да ће бити продата у року од годину дана од дана биланса, - која је у облику готовине или готовинског еквивалента чија употреба није ничим ограничена.

3 Расчлањавање обртне имовине
1. Залихе 2. Потраживање 3, КРАТКОРОЧНЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ 4. Готовина и готовински еквиваленти

4 Билансирање залиха Под залихама се сагласно параграфу 4 МРС-2 Залихе подразумевају средства: - која се држе ради продаје током обрачунског периода, - која су резултат производње, а намењена су продаји, - која се налазе у облику основног или помоћног материјала који се троши у производном процесу или процесу пружања услуга.

5 Расчлањавање залиха 1. Основни, помоћни и погонски материјал;
2. Недовршени производи и услуге, 3. Готови производи и роба, 4. Дати аванси

6 Који материјал је основни?
Материјал који чини главну супстанцу производа, као што је брашно при производњи хлеба, на пример. Који ће материјал бити основни зависи од његове улоге у производњи конкретног производа, а не од природних својстава материјала.

7 Каква је улога помоћног и погонског материјала?
Помоћни материјал улази у састав новог производа, али не чини његову основу супстанцу, со при производњи хлеба, на пример. Погонски материјал не улази у састав новог производа, али омогућава његову производњу. Примера ради, електрична енергија која се користи за покретање машина за мешење и обликовање теста, и пећница при производњи хлеба.

8 Недовршена производња и неизвршене услуге
Недовршена производња – залихе имовинских предмета који још нису спремне за продају, производни процес на њима није завршен. Неизвршене услуге – започет, а незавршен процес пружања услуга, на пример, започета, а незавршена поправка основних средстава.

9 Недовршена производња и неизвршене услуге
Производња по основу дугорочних уговора се такође исказује у оквиру ове позиције.

10 Ако се готови производи дају у лизинг, на пример транспортна средства, тада се они исказују у оквиру посебне позиције – готови производи дати у лизинг, ако је лизинг пословни. Аванси-претварају се у залихе што је разлог да се билансирају у оквиру ове позиције.

11 Готови производи и роба
Готови производи и роба су залихе намењене продаји.

12 Разлози за одвојено билансирање
Одвојено билансирање због различитог степена ликвидности у односу на залихе недовршене производње.

13 Значај залиха Залихе у многим предузећима чине значајан део активе.
Залихе у многим предузећима чине значајан део активе. Улагања која имобилишу средства Изазивају значајне трошкове држања

14 Процењивање залиха Иницијално процењивање:
- по набавној вредности за залихе стечене куповином и - по цени коштања за залихе сопствених учинака. Примењује се принцип појединачног процењивања.

15 Горња граница вредновања
Набавна вредност и цена коштања представљају горњу границу процењивања.

16 Метод специфичне идентификације
За залихе које нису замењиве (слике, драгуљи, уникатни накит, производи који су произведени по основу специфично идентификованог пројекта или захтева конкретног купца,) процењују се у висини цене коштања која садржи директне трошкове, посебне појединачне трошкове и опште трошкове производње.

17 Метод специфичне идентификације
Метода се користи код производа високе вредности и код производа који се из правних разлога сматрају незамењивим као што су аутомобили, тешка опрема, уникатни накит, крзно, некретнине и сл.

18 Да ли се некада користи фер вредност за вредновање залиха?
Да ли се некада користи фер вредност за вредновање залиха? Залихе којима брокери тргују пшеница, кукуруз, племенити метали, могу би вредноване по фер вредности умањеној за трошкове продаје. Одредбе о вредновању залиха садржане у МРС-2 Залихе се не односи на ову врсту залиха.

19 Да ли се некада користи фер вредност за вредновање залиха?
Да ли се некада користи фер вредност за вредновање залиха? Према МРС-41 Пољопривреда по фер вредности умањеној за процењене трошкове продаје у време убирања пољопривредних производа који су принос биолошких средстава/виногради, воћњаци/.

20 Накнадно процењивање залиха
Ако на дан биланса набавна вредност и цена коштања не могу бити надокнађене тада се процењивање врши по нето продајној вредности. Нето продајна вредност представља износ који се може остварити њиховом продајом или умањен за трошкове продаје.

21 Накнадно процењивање залиха
У сваком наредном периоду врши се ново одређивање нето продајне вредности. Ако престану да постоје околности које су довеле до отписивања вредности залиха те дође до повећања нето продајне вредности тада се може извршити приписивање вредности залиха, али не изнад првобитне набавне вредности односно цене коштања.

22 Накнадно процењивање залиха
Према МРС -2 параграф 34 за износ приписане вредности смањују се расходи продатих производа или робе, у периоду у коме је дошло до приписивања.

23 Утврђивање вредности залиха на дан биланса
Утврђивање вредности залиха на дан биланса претпоставља да се почетно стање залиха увећано за набавке подели на вредност залиха које постоје на крају периода и вредност залиха које су током периода потрошене односно продате.

24 Утврђивање вредности залиха на дан биланса
Метода уметнутог инвентара Метода сталног инвентара Метода продаје на на мало у трговини

25 Метода уметнутог инвентара
Пс+Н=ТПГП+Кс ТПГП= Пс+Н-Кс

26 Метода сталног инвентара
Метода сталног инвентара Евидентирање потрошње (продаје) у тренутку издавања са залиха односно настанка трошка

27 Утврђивање вредности замењивих и полузамењивих залиха
За утврђивање вредности замењивих залиха користе се према МРС -2 параграф 25 и 23 следећи поступци, који полазе од претпостављеног редоследа трошења и то: Основни поступци: Фифо метод и метод просечне набавне цене

28 Фифо метод Претпоставка: материјал се троши оним редоследом како је набављан, што значи да на залихама остаје материјал који потиче из последњих набавки.

29 Ако се претпостављени редослед потрошње поштује тада ова метода одговара принципу појединачног процењивања по набавној вредности.

30 Фифо метод Погодна за предузећа која послују у условима дефлације, јер даје реалан резултат, будући да се вредност утрошених залиха утврђује по ценама првих набавки.

31 Фифо метод Тиме се онемогућава прецењивање периодичног резултата, а залихе су процењене по ценама последњих набавки.

32 Фифо метод Примена Фифо методе се сматра нарочито погодном:
- за предузећа која имају висок коефицијент обрта залиха - за предузећа са широким асортиманом материјала или роба, - за индустријска предузећа код којих се често мењају залихе материјала и готових производа, - за предузећа где учешће залиха у укупној активи није значајно.

33 Фифо метод Како не постоји апсолутна стабилност цена нити дефлација на дужи рок посматрано, примена ФИФО методе води исказивању више добити у односу на методу просечне цене и исказивању реалне вредности залиха.

34 Метода просечне цене Претпоставка од које се полази – утрошени материјал као и материјал који се налази на залихама потичу подједнако из свих извршених набавки. - периодично утвђивање просечне цене - перманентно утврђивање просечне цене тзв. клизајућа просечна цена.

35 Метода просечне цене Перманентно утврђивање - утврђивање просечне набавне цене пре сваке потрошње.

36 Метода просечне цене Клизајућа просечна цена може бити утврђивања у одређеним временским размацима, на крају сваког месеца, на пример, или након сваке нове набавке.

37 Последице примене Промене текућих тржишних цена су скривене јер се мешају са ценама ранијих набавки тако да ни процена коначних залиха ни процена расхода неће нарочито у краћем року бити под утицајем промена текућих тржишних цена.

38 Последице погрешног одређивања вредности залиха
Последице погрешног одређивања вредности залиха Подцењене залихе на крају године воде, подцењеном резултату текуће године и подцењеној нето имовини, у наредној години резултат ће бити прецењен. Какве су последице прецењивања залих на крају године?

39 Пословање по систему Јust in time
Смањује или чак елиминише залихе и тиме смањује трошкове.

40 Допустивост метода са фикцијом редоследа потрошње
У одређеним околностима допустивост метода се одређује последицама које њена примена има по реалност утврђеног резултата и које нису у супротности са начелом ниже вредности. Залихе истих или сличних карактеристика и намене треба да буду процењиване по истој методи.

41 Пажња: захтева се доследна примена одабране методе
Промена методе мора бити објашњена

42 Метода продаје на мало у трговини
Продајна вредност залиха робе х просечна стопа разлике у цени = разлика у цени која је садржана у продајној вредности робе. Набавна вредност робе = Продајна вредност залиха робе – садржана разлика у цени

43 Када улагања у залихе постају расход?
Приликом продаје вредност залиха се признаје као расход, јер је у том периоду остварен са њима повезан приход. Износ отписа залиха или губици залиха имају третман расхода периода у коме су настали.

44 Билансирање потраживања
Потраживања према МРС-39 параграф 9 представља примарни финансијски инструмент. Недеривативно финансијско средство са фиксним или одредивим плаћањима.

45 Билансирање потраживања
При почетном признавању финансијско средство које би задовољавало дефиницију потраживања може бити означено као финансијско средство по фер вредности кроз биланс успеха или расположиво за продају.

46 Дефиниција потраживања
Потраживање се најчешће дефинише као право на наплату одређене суме новца или пријем неког другог финансијског средства.

47 Класификација потраживања
Према доспелости Краткорочна са роком доспећа до године дана – обртна имовина Дугорочна са роком доспећа дужим од године дана- стална имовина Према бонитету Пуновредна потраживања Дубиозна потраживања Застарела потраживања

48 Класификација потраживања
Према пореклу потраживања се деле на: - потраживања из испорука, - потраживања из односа са повезаним предузећима, - потраживања из пласмана и - остала потраживања.

49 Класификација потраживања
Испоруке производа и услуга и краткорочне позајмице су основа ових потраживања.

50 Класификација потраживања
Према сигурности наплате: - осигурана потраживања - неосигурана потраживања

51 Исплате готовине као основ настанка потраживања
Потраживања која су настала по основу исплата новца могу имати два разлога: 1. давање аванса за будуће испоруке 2. давање краткорочне позајмице

52 Исплате готовине као основ настанка потраживања
Битна разлика између ових потраживања је начин њихове ликвидације. Прва се ликвидирају испорукама робе или услуга од стране добављача, а друга наплатом. Питање: због чега је ово значајно?

53 2. Потраживања по основу испорука производа, робе и услуга
Исказују се одвојено од потраживања која настају по другим основама због различите основе и због различитог начина ликвидације.

54 При билансирању треба утврдити:
- термин за који се везује настанак потраживања, - висину потраживања, - да ли околност да је потраживање дато као залога утиче на билансирање

55 При билансирању треба утврдити:
- да ли треба билансирати потраживања према пословним јединицама, - да ли и када је допуштено компензирање потраживања и обавеза и - како се потраживања ликвидирају.

56 1. Када се сматра да је настало потраживање
Потраживања настаје када тренутак плаћања следи тренутку испоруке производа и услуга. Пренос својине на купца, који се изражава прихватањем робе и фактуре, сматра се основом за признавање потраживања.

57 Да ли је увек ово тренутак када настаје потраживање?

58 2. На који износ иницијално потраживање гласи?
Потраживања се процењују се појединачно. Иницијално вредност потраживања је једнака вредности испоручене робе, готових производа и услуга умањеној за трговачке попусте.

59 Који су то попусти? Зашто не и за финансијске попусте?

60 Да ли се билансирају потраживања дата у залогу?
Давањем у залогу било ког имовинског предмета па и потраживања не губи се право својине у економском па ова се потраживања која су дата у залогу билансирају на уобичајени начин. Напомена: у напоменама се наводи ова чињеница.

61 Да ли се потраживања из испорука извршених пословницама билансирају?
У билансу се исказују само она потраживања која предузећа има према другим правним или физичким лицима. Потраживања која настају из испорука пословницама које немају својство правног лица, имају карактер интерног потраживања и не могу се исказати у билансу.

62 Када се потраживања могу салдирати са обавезама?
Сагласно начелу јасности потраживања треба исказивати одвојено од обавеза. Само ако се потраживања и обавезе односе на исто предузеће, ако су настали по истом основу, ако су приближно истог износа, ако су доспели за наплату односно исплату и ако постоји сагласност обе стране салдирање се може извршити.

63 Како се ова потраживања ликвидирају?
1. наплатом – претварањем у готовину, 2. претварањем у другу врсту потраживања, потраживања од купаца у менична потраживања, на пример. 3. одрицањем од права наплате

64 Накнадно процењивања потраживања из испорука
Накнадно процењивање потраживања на дан биланса врши се сагласно општим правилима процењивања. На дан биланса се мора утврдити наплативост исказаних потраживања. Потраживања доброг бонитета исказују се на редовним позицијама.

65 Потраживања доброг бонитета су она чија наплата ни у погледу рока ни висине износа није доведена у питање. Основ за процену наплативости је: - постојање обезбеђења - бонитет дужника

66 Накнадно процењивања потраживања из испорука
Начело ниже вредности захтева да потраживања буду исказана у висини уновчења. Кредитни ризик

67 Екстерни фактори који утичу на висину потраживања
При оцени ризика наплате треба имати у виду да он расте: - при паду коњуктуре, - при расту коњуктуре који доводи до појаве великог броја нових купаца, - код ино потраживања, услед политичких или економских мера и др.

68 Отпис потраживања За отпис утврђеног обезређена без обзира да ли је то учињено појединачном проценом сваког потраживања или паушално коригује се актива (потраживање) директно или преко исправке вредности.

69 Отпис потраживања Општи ризици који се утврђују паушално и који исказују висину очекиваних губитака у укупним потраживањима формира се резервисање у пасиви биланса.

70 Остала потраживања 1. Потраживања према повезаним предузећима
2.Потраживања према радницима 3. потраживања по основу краткорочних пласмана, 4. Потраживања према држави за преплаћени порез и сл.

71 Вредновање Иницијално вредновање према номиналној вредности , накнадно по принципу ниже вредности.

72 Услов за исказивање у билансу
Постојање сагласности дужника о постојању и висини потраживања

73 Хартије од вредности обртна имовина
Хартије од вредности набављене ради продаје у року краћем од године дана. Краткорочна резерва ликвидности. Мотив: зарада на разлици у курсу или камата.

74 Процена ХоВ које се вреднују по ФВ кроз резултат
Процењују се по фер вредности кроз резултат. У иницијалну вредност ових ХоВ се не укључују трансакциони трошкови. Они се третирају као расход периода.

75 Процена ХоВ које се вреднују по ФВ кроз резултат
Промене фер вредности ХоВ које се вреднују кроз резултат се евидентирају као нереализовани добици и губици у билансу успеха и утичу на висину резултата, који је предмет опорезивања и расподеле.

76 О ове хартије од вредности убрајају се:
- акције. - обвезнице, - комерцијални записи, - благајнички записи, - менице - чекови

77 О ове хартије од вредности убрајају се:
Каматни купони обвезница доспели за наплату сматрају се такође краткорочним ХОВ. Процењивање: Иницијално по набавној - номиналној вредности Меродавни МРС 32 и 39

78 Билансирање ликвидних средстава
Готовина, у благајни, на рачуну код банке Девизна средства у благајни и на девизном рачуну, Доспеле менице за наплату, Доспели чекови за наплату,

79 Процењивање меница Процењивање меница по номиналној вредности или
Номинална вредност – недоспеле камате – трошкови есконта. Чекови - номинална вредност Накнадно процењивање сагласно начелу ниже вредности.

80 Билансирање активних временских разграничења
Циљ – Правична расподела расхода и прихода по обрачунским временским периодима.

81 Садржина позиције унапред плаћени расходи и настали а ненаплаћени приходи. Опција: у оквиру АВР само унапред плаћени трошкови, а настали а ненаплаћени приходи у оквиру осталих потраживања. Разлог: анализа ликвидности

82 Процењивање Иницијално процењивање:
- исплаћени износ – за унапред плаћене трокове Накнадно процењивање, процењивањем износа који је утрошен. Исказује се у висини износа исплате која се односи на будуће периоде. - обрачунат износ зарађених прихода, на основу уговора, - Накнадно процењивање као и за свако друго потраживање.

83 Појам губитка Губитак је вишак расхода у односу на приходе
Појам губитка Губитак је вишак расхода у односу на приходе Губитак је разлика између више нето имовине на почекту обрачунског периода и ниже нето имовине на крају периода.

84 Исказивање губитка у Извештају о финансијском положају на крају периода
зависи од правне форме предузећа. Инокосна предузећа и ортачка друштва преко рачуна капитала. Овде губитак, није посебна билансна позиција.

85 Исказивање губитка у Извештају о финансијском положају на крају периода
Код друштава капитала као посебна билансна позиција на страни пасиве као одбитн позиција сопственог капитала. Само ако постоји обавеза неког трећег да губитак покрије он има карактер потраживања.

86 Исказивање губитка у Извештају о финансијском положају на крају периода
Последице исказивања губитка зависе од његове висине. 1. Ако је губитак < нерасподељене добити ранијих година и резерви, тада је губитак фактички покривен.

87 Исказивање губитка у Извештају о финансијском положају на крају периода
2. губитак > од резерви и нерасподељене добити, тада постоји биланс са губитком, дакле изгубљен је део основног капитала. Услов је да су претходно откривене све латентне резерве. 3. Губитак > од сопственог капитала тада је предузеће презадужено и по правилу отвара се стечајни поступак.

88 Питања за проверу знања:
1. Дефинишите обртну имовину, наведите кључне карактеристике 2.Како се раслчањава обртна имовина? 3.Због чега се приступа њеном расчлањавању?

89 Питања за проверу знања:
4. Из којих извора треба финансирати набавку обртне имовине? 5. Шта су залихе? 6. Како се расчлањавају? 7. Шта је материјал како се расчлањава?

90 Питања за проверу знања:
8. На основу чега се одређује који је материјал основни? 9. Које су компоненте набавне вредности? 10. Како се утврђује набавна вредност средстава стечених разменом?

91 Питања за проверу знања:
11. Од чега зависи третман накнадних улагања у материјална или нематеријална улагања? 12.Који се трошкови могу урачунати у цену коштања? 13.Који су то директни трошкови?

92 Питања за проверу знања:
14.Који се трођкови не могу урачунати у цену коштања? 15. Када се за вредновање залиха примењује метода специфичне идентификације? 16.Од које претпоставке полази Фифо метода, а од које метода просечне набавне цене?

93 Питања за проверу знања:
17. Колика ће бити просечна набавна цена ако материјал “А” има следеће набавке: 100 кг по 6 дин. 250 кг по 5,5 дин. И 200 кг по 5,8 дин. 18. Колико би износила вредност утрошених 200 кг материјала “А” ако се користи Фифо метода?

94 Питања за проверу знања:
19. Ако су вам познати следећи подаци: трошкови конверзије 200, трошкови директног рада 150, трошкови директног материјала 300, колико износи цена коштања производа?

95 20. Угрожена потраживања су:
Она која се не могу наплатити, јер су застарела Она која се не могу наплатити о року Она која се не могу наплатити у целости Она која се не могу наплатити ни о року ни у целини.


Скинути ppt "Др Ката Шкарић Јовановић"

Сличне презентације


Реклама од Google