Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Volonterstvo zakonski okvir NN 58/07, 22/13.

Сличне презентације


Презентација на тему: "Volonterstvo zakonski okvir NN 58/07, 22/13."— Транскрипт презентације:

1 Volonterstvo zakonski okvir NN 58/07, 22/13

2 Što je volontiranje ? Dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina za dobrobit druge osobe ili za opće dobro bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi "Reci mi i zaboravit ću Pokaži mi i možda ću zapamtiti Uključi me i razumjeti ću." Konfucije

3 Zašto se promiče? Prepoznato kao aktivnost i/ili usluga od interesa za RH koja dovodi do poboljšanja - kvalitete života - izgradnje socijalnog kapitala - osobnog razvoja (stječu se iskustva i razvijaju kompetencije) - aktivnog uključivanja u društvena zbivanja - razvoja humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva

4 Tko organizira volontiranje ?
Udruge Zaklade i fundacije Sindikati Vjerske zajednice Javne ustanove Turističke zajednice Državna tijela Tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave Svaka pravna osoba iz čijeg osnivačkog akta proizlazi da NIJE osnovana s ciljem stjecanja dobiti = neprofitna pravna osoba

5 Vrste volontiranja Dugotrajno: redovito i kontinuirano na tjednoj osnovi u razdoblju od najmanje 3 mjeseca bez prekida Kratkotrajno: jednokratno i povremeno (vremenski ograničeno) Volontiranje u kriznim situacijama: u situacijama koje nalažu hitnost u izvanrednim društvenim situacijama

6 Tko može biti volonter? Svaka osoba koja ima najmanje 15 godina
Osoba s navršenih 15 godina i starija maloljetna osoba (16 -18)* Sklopa ugovor o volontiranju i može volontirati SAMO uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika Maloljetna osoba mlađa od 15 godina može biti uključena u obavljanje odgojno-obrazovnih volonterskih aktivnosti u svrhu odgoja i obrazovanja Uz UVJET da je organizator volontiranja odgojno-obrazovna ustanova * Zakon o sudovima za mladež, čl.5

7 Ugovori o volontiranju
Obavezno sklapanje u slučajevima : volontiranja povezanog s povećanim rizicima za život i zdravlje volontera volontiranja stranih državljana u RH volontiranja državljana RH u inozemstvu, a koje (su)organizira organizator volontiranja sa sjedištem u RH Dugotrajnog volontiranja Volontiranja s djecom, osobama s invaliditetom, starim i nemoćnim, bolesnim ili osobama koje su potpuno ili djelomice lišene poslovne sposobnosti Kad volonter/ka to zahtijeva

8 Ugovor se sastoji od: Ugovornih strana ( prebivalište/sjedište)
Mjesto volontiranja, vrijeme trajanja volontiranja Volonterskim aktivnostima ili uslugama koje će obavljati Pravima i obvezama volontera i organizatora volontiranja Osobnoj sigurnosti volontera tijekom volontiranja Načinu osiguravanja ugovorenih prava Načinima prestanaka ugovorenih prava volontera Primjer 1: ugovor o volontiranju

9 Potrebni dokumenti U slučaju kratkotrajnog volontiranja kojim se ugovara pružanje usluga djeci, osobama s invaliditetom…. Pisana izjava volontera da ne postoje okolnosti iz članka 10. stavka 2. ZOV-a U slučaju dugotrajnog volontiranja Pisana izjava volontera da ne postoje okolnosti iz članka 10. stavka 2. ZOV-a* Organizator volontiranja, uz pisanu suglasnost volontera, je dužan ishodovati posebno uvjerenje iz kaznene evidencije koje izdaje Ministarstvo pravosuđa * Zakon o volonterstvu, čl. 10

10 Prava volontera Na pisanu potvrdu o volontiranju
Na sklapanje ugovora o volontiranju u pismenom obliku (na zahtjev) Na upoznavanje s Kodeksom i etičkim normama bitnim za pojedini oblik volontiranja Na prikladnu edukaciju na stručnu pomoć i podršku tijekom volontiranja Na upoznavanje s uvjetima volontiranja, aktivnostima, uslugama Na naknadu ugovorenih troškova nastalih u vezi s volontiranjem Na primjerene i sigurne uvjete rada Na zaštitnu opremu Primjer 2 : pisana potvrda o volontiranju

11 Upoznati se s opasnostima
Na dnevni odmor Na zaštitu privatnosti i osobnih podataka Sudjelovati u odlučivanju o pitanjima u vezi s volontiranjem Kod volontiranja u inozemstvu ili primanja volontera iz inozemstva na naknadu ugovorenih troškova od strane organizatora i transparentan postupak dobivanja vize Detaljan opis poslova i aktivnosti volontiranja Pravo na stjecanje novih znanja, vještina i kompetencija Pravo na priznavanje vještina, kompetencija i iskustava stečenog volontiranjem Pravo na potvrdu o kompetencijama Primjer 3: Potvrda o kompetencijama

12 Obveze volontera Volontirati u skladu sa stručnim propisima i etičkim pravilima Čuvati poslovnu ili profesionalnu tajnu i povjerljive osobne podatke Odbiti volontiranje koje je suprotno propisima Poštivati integritet, misiju, ciljeve i vrijednosti organizatora volontiranja Surađivati s drugim volonterima i zaposlenicima organizatora volontiranja Paziti da se svojim postupcima ne prouzroči šteta organizatoru ili korisniku Obvezni izvršavati upute organizatora OSIM uputa opasne za život i zdravlje volontera ili drugih osoba Moralno neprihvatljive U suprotnosti s ugovorom o volontiranju

13 Prava organizatora volontiranja
Na savjetovanje i sudjelovanje u postupcima donošenja odluka u području volontiranja na svim razinama kad u području volontiranja, u svojstvu dionika, predstavljate interese i potrebe volontera Na izbor volontera u skladu sa svojom misijom i vizijom, vještinama i profilu volontera Pravodobno obaviješteni o prekidu volontiranja Biti upoznati s načinima praćenja i procjene kompetencija stečenih volontiranjem

14 Obveze organizatora volontiranja
Poštovati prava volontera Izvršiti obveze prema volonterima Osigurati uvjete za poštovanje prava volontera Izdati potvrdu o volontiranju Osigurati materijale i sredstva za obavljanje volonterskih aktivnosti Osigurati isplatu ugovorenih troškova volontera Osigurati volonteru tajnost osobnih podataka i zaštitu privatnosti Ustanoviti uključiv i i učinkovit postupak izbora volontera Razviti standarde kvalitete Promicati volontiranje i njegov doprinos društvu i pojedincu Na zahtjev volontera izdati potvrdu o kompetencijama (u slučaju dugotrajnog volontiranja)

15 Potvrda o kompetencijama
VAŽNOST za volontera Pružanje podrške volonteru u prepoznavanju svojih znanja i vještina za popunjavanje životopisa Povećanje zapošljivosti Dodatan izvor za dopunsku ispravu o studiju (diploma supplement) Prepoznavanje neformalnog i informalnog učenja kroz volonterski angažman* HZZ – u profil nezaposlene osobe dodatna znanja i vještine * Zakon o hrvatskom kvalifikacijskom okviru (ZKO=, Glava I., Članak 2 (NN 22/13) * Lex Europa * Europa 2020:

16 8 ključnih kompetencija*
1. sposobnost komuniciranje na materinjem jeziku 2. sposobnost komuniciranja na stranom jeziku 3. razumijevanje i korištenje znanja iz matematike, znanosti i tehnologije 4. sposobnost korištenja digitalne tehnologije 5. sposobnost učenja (učiti kako učiti) 6. socijalne i građanske vještine u multikulturalnom okruženju 7. inicijativnost i poduzetništvo 8. kulturnu svijest i izražavanje (glazba, mediji, tjelesna kultura i očuvanje zdravlja, književnost, umjetnosti) *ZKO: *The 8 key competences:

17 Potvrda o kompetencijama
VAŽNOST za organizatora volontiranja ozbiljnost organizacije vidljivost organizicije Sjajna prilika za korištenje europskog sustava vrednovanja i priznavanja rada

18 Evidencija volonterskih sati
Organizator volontiranja (udruga) treba redovito pratiti i evidentirati rad volontera sukladno Članku 33. Zakona o volonterstvu i Pravilnika o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja (NN, broj 104/2015), dužan je dostaviti godišnje izvješće o volontiranju nadležnom Ministarstvu Ministarstvo za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade, Važnost za udruge kako bi se udrugu prepoznalo kao organizatora volontiranja na nacionalnoj razini kako bi vaši volonterski sati pridonijeli stvaranju pozitivne slike o vašoj organizaciji kako bi prilikom aplikacija na različite natječaje imali veće šanse dobiti sredstva Primjer 4: Izvješće organizatora volontiranja Primjer 5: Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja Primjer 6: Evidencija volonterskih sati (pojedinačno) Primjer 7: Evidencija volonterskih sati/ godišnje izvješće Primjer 8: Obrazac opisa projekta/programa

19 Godišnje izvješće podnosi se:
na obrascu: „Izvješće organizatora volontiranja o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja“ Izvješće se dostavlja putem aplikacije za izvješća organizatora volontiranja na web stranicama nadležnog ministarstva U aplikaciji se nalaze upute za njeno korištenje Izvješće se dostavlja do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu izvještajno razdoblje je godina dana, a odnosi se na vremensko razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca Za popunjavanje Obrasca potrebni su slijedeći podaci: ukupan broj volontera; broj volontera prema spolu (M/Ž); broj volontera prema dobi (0-14, 15-18, 19-25, 26-40, 41-65, 66 i više); broj volontera prema državljanstvu (Državljani RH, stranci); ukupan broj volonterskih sati; ukupan iznos troškova isplaćenih volonterima na ime naknade troškova obavljanja volonterskih aktivnosti, putnih troškova i ostalog

20 Naknada troškova volonterima
Volonter ne može volontiranje uvjetovati stjecanjem imovine, novčane nagrade ili koristi Volonter koji prima novčanu nagradu NIJE volonter Volonter ne smije imati troškove uzrokovane volontiranjem Novčanom nagradom ili imovinskom koristi za volontere ne smatraju se: Naknade isplaćene za troškove putovanja, smještaja i prehrane koji nastanu u vezi s volontiranjem Troškovi edukacije izvan školskog sustava Troškovi pribavljanja dokumentacije i pristojbi Prehrana, zbrinjavanje i obuka životinja, medicinske usluge i cjepiva Novčani iznosi dobitnicima Državne nagrade za volontiranje Naknade i troškovi isplaćeni u sklopu programa EU-a i međunarodnih programa koji se odnose na volontiranje

21 Korisne informacije volonterski centri: REGIONALNI CENTRI: Osijek, Zagreb, Rijeka, Split LOKALNI CENTRI: Čakovec, Belišće, Slavonski brod, Dubrovnik, Sisak, Zadar, Karlovac, Beli Manastir Info točke Pomoć i podrška Volonterske knjižice vrijeme/volontiranje/prava-i-obveze-organizatora-volontiranja/404

22 Primjeri dobre prakse Školsko volontiranje i radioamaterizam
popis-skola

23 Kad se male ruke slože, sve se može, sve se može
Hvala na pažnji


Скинути ppt "Volonterstvo zakonski okvir NN 58/07, 22/13."

Сличне презентације


Реклама од Google