Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Унапређивање компетенција запослених у школи у области васпитног рада

Сличне презентације


Презентација на тему: "Унапређивање компетенција запослених у школи у области васпитног рада"— Транскрипт презентације:

1 Унапређивање компетенција запослених у школи у области васпитног рада
Биљана Лајовић, Завод за унапређивање образовања и васпитања

2 Основни појмови Компетенције: знања, вештине и ставови
Запослени који обављају образовно – васпитни рад: наставник,васпитач и стручни сарадник (али и директор и сви запослени...) Васпитни рад: разноврсна одређења (заједничко - развијање позитивних особина, ставова, вредности)

3 СТАТУС ВАСПИТНОГ РАДА ЈЕДАН УГАО ПОСМАТРАЊА
СТАТУС ВАСПИТНОГ РАДА ЈЕДАН УГАО ПОСМАТРАЊА Министарство: Закон и приоритети ВАСПИТНИ РАД Понуда програма с у У области васпитног рада Похађање програма су У области васпитног рада

4 Закон о основама система образовања и васпитања
Циљеви образовања и васпитања (члан 4.) Општи исходи и стандарди образовања и васпитања (члан 5.)

5 ПРИОРИТЕТИ ЗА НАРЕДНЕ 3 ГОДИНЕ:
превенција насиља, злостављања и занемаривања; превенција дискриминације; инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвено-маргинализованих група, као и индивидуални образовни план; комуникацијске вештине; учење да се учи и развијање мотивације за учење; јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних метода наставе и управљања одељењем; сарадња са родитељима, ученицима, ученичким парламентима; информационо-комуникацине технологије.

6 Пријављени/одобрени програми школска 2008/2009.
Пријављени/одобрени програми школска 2008/2009.

7 Извештај о реализацији програма школска 2008/2009. година

8 Број реализованих семинара

9 Број учесника семинара

10 Најчешће реализовани програми
Назив програма Статус програма Област Број реализација Број учесника Просечна оцена Школско оцењивање у основној и средњој школи обавезни Васпитни рад и општа питања наставе 147 4.197 3,68 Активно учење/настава 63 1.522 3,69 Примена тестова знања у основној и средњој школи Васпитни рад и општа питања наставе 60 1.549 3,72 Наставник као креатор климе у одељењу изборни 57 1.642 3,56

11 Најчешће реализовани програми
Назив програма Статус програма Област Број реализација Број учесника Просечна оцена Умеће комуникације: Како да говоримо да би ученици желели да нас чују и како да их слушамо да би желели да разговарају са нама обавезни Васпитни рад и општа питања наставе 44 1.257 3,83 Тајне читања лектире 2 изборни Српски језик и књижевност 43 2.019 3,69 Самовредновање у функцији развоја школа/установа 42 1.276 3,65 Компетентан наставник између теорије и праксе 1.127 3,75

12 Компетенције

13 Унапређивање компетенција 1. део
Унапређивање компетенција 1. део ЗНАЊА: развојне карактеристике деце, права и обавеза деце, прописи , технике подржавања деце у исказивању мишљења, ставова (дебата, дискутовање, аргументација), технике и активности за развијење свести о себи и позитивне слике о себи , облици партиципације деце-активни партиципативни приступ, трансфер знања, различити стилови учења ………

14 Унапређивање компетенција 2. део
Унапређивање компетенција 2. део ВЕШТИНЕ: медијација, управљање одељењем, конструктивно решавање конфликата, вођењe мини пројеката и акција, интерактивни рад, aктивно слушање, тимски рад ………

15 Унапређивање компетенција 3. део
Унапређивање компетенција 3. део СТАВОВИ: позитиван однос према: целоживотном учењу, партиципацији деце... толеранција, уважавање различитости, сарадња, против предрасуда и дискриминације

16 Како? Идентификовње “васпитних проблема” у установи
Анализа потреба и планирање СУ у складу са тим Похађање одговарајућих програма и других облика СУ Примена знања и вештина стечених стручним усавршавањем Размена стечених знања у оквиру школе Праћење ефеката примене знања и вештина стечених стручним усавршавањем Израда пројеката Повезивање школе и локалне заједнице Укључивање родитеља у активности школе База примера из праксе Форум Формирање мреже школа и размена искустава Демократизацијом односа у школи – укључивањем деце у доношење одлука које их се директно тичу, уважавањем... ......

17 Завод за унапређивање образовања и васпитања,
Биљана Лајовић Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд, Фабрисова10 У припреми презентације учествовале Тања Шијаковић Смиљана Грујић Мирјана Тркуља


Скинути ppt "Унапређивање компетенција запослених у школи у области васпитног рада"

Сличне презентације


Реклама од Google