Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

“ŠTA SU VIDELI U TVOEM DOMU?”

Сличне презентације


Презентација на тему: "“ŠTA SU VIDELI U TVOEM DOMU?”"— Транскрипт презентације:

1 “ŠTA SU VIDELI U TVOEM DOMU?”
22. jun 2019.

2 Svaka hrišćanska porodica je cen- tar uticaja koji Bog koristi da bla- goslovi ljude koji se kreću oko njih. Šta će ljudi videti kada se sretnu sa tvojom porodicom? Kakve reči će čuti? Kakvo ponašanje će videti? Kakve blagoslove će primiti? Blagoslov za posetioce. Blagoslov za rodbinu. Blagoslov za nevernike. Blagoslov za društvo. Blagoslov za goste.

3 BLAGOSLOV ZA POSETIOCE
“A on reče: šta su videli u tvom dvoru? A Jezekija reče: videli su sve što ima u mom dvoru; nije ostalo njišta u riznicama mojim da im nisam pokazao.’” (Isaija 39,4) Prorok Isaija je rekao caru Jezekiji da će umreti od svoje bolesti. Car se rastužio i počeo je da gorko plače i da se moli zbog toga, i Bog mu je produžio život za još 15 godina.. Sunce se vratilo za 10 koljenaca natrag kao natpri- rodni znak za Jezekiju da mu je Bog uslišio molitvu. Vavilonski astronomi su bili začuđeni ovim fenome- nom, pa su poslali svoje predstavike u Judeju da is- traže ovaj fenomen. Bila je to jedna veoma neobična prilika za razgovor o Božjoj velikoj sili! Međutim, “Jezekija ne postupi prema dobru koje mu se učini” (2. Dnev. 32,25). Va- vavilonskoj delegaciji je pokazao svo svoje bogat- stvo, a Boga nije ni spomenuo.

4 “Šta su oni videli u Tvojoj kući?”
BLAGOSLOV ZA POSETIOCE “Šta su oni videli u Tvojoj kući?” Svaka hrišćanska kuća je blagoslov za posetioce. Oni nisu blagosloveni našim najno- vijim TV modelom ili predivnom dekoracijom kuće. Blagoslov koji primaju je srazme- ran onome koliko i kako odražava- mo Isusa u nama. Naše reči i dela pričaju o Isusovoj dobroti i ljubavi.To po- setiocima govori da naši blagoslovi dolaze jedino i samo od Boga. Mogu li posetioci da osete mir u vašem domu? Kakav utisak dobijaju kada otvore vrata vaše kuće?

5 BLAGOSLOV ZA RODBINU “On nađe najprije brata svojega Simona, i reče mu: mi nađosmo Mesiju, koje znači Hristos.” (Jovan 1,41.42), Kada je Andrija sreo Isusa, on je svoje oduševljenje najpre podelio sa svojim bratom. Naše blagoslove obično prvo podelimo sa našim rođacima. Najveći blagoslov koga možemo podeliti sa njima je Isus. Pozvani smo da Isusa naročito podelimo sa našom decom (5. Mojsijeva 6,6.7). Trebamo uzeti dovoljno vremena za lično i porodično bogosluženje. Ti trenuci će biti urezani u um i srce vaše porodice. Setite se primera Nojemine. Ona je podelila svoju veru sa njenom snahom Rutom koja je prihvatila veru u pravog Boga.

6 BLAGOSLOV ZA NEVERNIKE
“Jer se posveti muž nekršten ženom krštenom, i posveti se žena nekrštena od muža krštenoga; jer inače deca vaša bila bi nečista, a sad su sveta. Jer šta znaš, ženo, da ako muža spaseš? Ili šta znaš mužu, da ako ženu spaseš?” (1. Korinćanima 7,14.16) Kako može jedna neverna osoba da bude posve- ćena preko svog supružnika? Neverna osoba može da bude posvećena preko svog vernog supružnika.. Treba li jedan hrišćanin da se rastavlja od svoje neverne supruge ili obratno ako su oni izvor problema? U 13. stihu apostol Pavle tvrdi da ne trebaju. Među- tim, u 15. stihu on objašnjava da, ako neverna stra- na želi rastavu, onda rastava treba da bude prihva- ćena (mira radi). Podsetite se da uporni primer odanosti i poslušmo- sti Hristu može voditi do obraćenja nevernog supru- žnika (1. Petrova 3,1.2).

7 “Ugledajte se na mene, kao i ja na Hrista.” (1. Korinćanima 11,1)
BLAGOSLOV ZA DRUŠTVO “Ugledajte se na mene, kao i ja na Hrista.” (1. Korinćanima 11,1) Pozvani smo da se ugledamo na Hrista, i one koji su se ugledali na Njega (1. Kor. 4,16; Ef. 5,1; 1. Sol. 1,6; Jevr. 6,12; 13:7; 3. Jov. 11). Šta je vaše mišljenje zašto? Primer je odličan poučni metod. Mi se ugle- damo na ono što vidimo. Kao porodica, mi smo primer onima koji u nama vide posebno ponašanje. Ljubav koju pokazujemo, način kako vaspita- vamo svoju decu, rešavamo sukobe, tretramo druge, svedoći o porodičnom životu, kako u svemu što činimo odražavamo Hrista. Iako odražavanje Hrista u našim domvima ni- je potpuno savršeno, svaki hrišćanski dom ko- ji oponaša Hristov život je blagoslov za druš- tvo koje je oko njih.

8 “Delite potrebe sa svetima; primajte rado putnike.”
BLAGOSLOV ZA GOSTE “Delite potrebe sa svetima; primajte rado putnike.” (Rimljanima 12,13) Gostoljubivost se ogleda u otvaranju na- ših domova onima koji trebaju odmor, hranu ili zajedništvo. Vernici Starog i Novog zavetu su iz navke- bili gostoljubivi (1. Moj. 18,1-8; 19,1-3; 24,17-31; Luka 5,19; 19,1-9). Kada nekoga ugostimo na par sati ili ne- koliko dana, to može da uključi jednosta- vno prijateljstvo, razgovor o Isusu, moli- tvu, neku biblijsku istinu, pokazivanje ljubavi za Isusa našim rečima i delima. Gostoljubivost je blagoslov za obe strane kako za goste tako i za domaćine (Jevreji- ma 13,2). Na koji način tvoj život u domu odražava tvoje duhovno stanje?

9 Elen Vajt, Temelji srećnog doma, str. 32. original,
“Naše područje uticaja može biti ograničeno, naše sposobnosti ma- le, naše prednosti malobrojne, naše stečeno znanje nedovoljno; ali divne su mogućnosti koje mo- žemo da ostvarimo vernim kori- štenjem svih prilika u svojim do- movima. Ako otvorimo svoje do- move božanskim načelima života, postaćemo nosioci životodavne si- le. Iz naših domova poteći će reke ozdravljenja donoseći život, lepo- tu i izobilje tamo gde je sada siro- maštvo i oskudica.”


Скинути ppt "“ŠTA SU VIDELI U TVOEM DOMU?”"

Сличне презентације


Реклама од Google