Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Завод за унапређивање образовања и васпитања

Сличне презентације


Презентација на тему: "Завод за унапређивање образовања и васпитања"— Транскрипт презентације:

1 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Аутор рада: Наставни предмет: Тема: Узраст: Потребна технологија: Зорица Бабић, ЕТШ “Михајло Пупин”, Нови Сад Основе телекомунукација Амплитудска модулација II разред рачунар и видео-бим Кликните овде за унос приказа часа у Word документу!

2 АМПЛИТУДСКА МОДУЛАЦИЈА
Амплитудска модулација је поступак којим се амплитуда носиоца мења у складу са информацијом која се преноси Електронски склоп у коме се модулација обавља назива се модулатор На модулатор се доводе носилац и модулишући сигнал

3 Носилац је дат изразом:
u0=U0cos(2πf0t) Модулишући сигнал је дат изразом: u1=U1cos(2πf1t) Израз за амплитудски модулисан сигнал је: uАМ=(U0+к U1cos(2πf1t)) cos(2πf0t) uАМ=UАМ cos(2πf0t) Амплитуда носиоца мења се у складу са информацијом: UАМ= U0+к U1cos(2πf1t)

4 u0 t u1 t uAM t Н о с и л а ц М о д у л и ш у ћ и с и г н а л
М о д у л и ш у ћ и с и г н а л t uAM А м п л и т у д с к и м о д у л и с а н с и г н а л t

5 Степен модулације Степен модулације дефинише се као однос амплитуда модулишућег и носећег сигнала: m = kU1 = (Umax-Umin)/ (Umax+Umin) U0 Просечно m=30%, не сме прећи 100% јер ће доћи до изобличења

6 Степен модулације uAM Umax U0 Umin t m = (Umax-Umin) / (Umax+Umin)

7 Изглед АМ сигнала за различите степене модулације
uAM m=10 % t uAM m=50 % t uAM m=100 % t

8 Симулација АМ модулације

9 СПЕКТАР АМ СИГНАЛА Спектар АМ сигнала добија се трансформацијом израза за АМ сигнал uАМ=(U0+к U1cos(2πf1t)) cos(2πf0t)= uАМ = U0cos(2πf0t)+ (½)k U1cos(2π(f0 +f1 )t) + (½)k U1cos(2π(f0 -f1 )t) uАМ = U0cos(2πf0t)+ (½)mU0cos(2π(f0 +f1 )t) + (½)mU0cos(2π(f0 -f1 )t) Спектар овог АМ сигнала се састоји из три компонентe: A U0 (амплитуда) У општем случају спектар АМ сигнала се састоји из N=2n+1 компоненти Ширина спектра АМ сигнала је: B=2f1max (½)mU0 f f0 -f1 f f0+f1

10 ЗАДАЦИ: Сложени сигнал на излазу микрофона се састоји од 60 простопериодичних компонената. Овим сигналом се врши АМ модулација. Колико компонената има модулисани сигнал? Нискофреквентни сигнал којим се врши АМ модулација има три компоненте чије су учестаности 300 Hz, 500 Hz и 1500 Hz. Које су учестаности компонената АМ сигнала ако је учестаност носиоца 684 KHz? Спектар АМ сигнала се састоји од три компоненте. Амплитуда средње компоненте је 6 пута већа од амплитуда бочних компонената, које су међусобно једнаке. Колика је дубина модулације? Колика је потребна ширина канала за пренос говора помоћу АМ модулације, ако је највиша звучна учестаност која се преноси 2,5 KHz?

11 Решења задатака: N = 2n+1 = 2*60+1 = 121 2. f0= 684 KHz
f0 + f1 = 684 KHz+ 0.3 KHz = KHz f0 + f2= 684 KHz KHz = KHz f0 + f3 = 684 KHz+ 1.5 KHz = KHz f0 - f1 = 684 KHz KHz = KHz f0 - f2= 684 KHz KHz = KHz f0 - f3 = 684 KHz- 1.5 KHz = KHz 3. U0 = 6* (½)*m*U0 m = 2/6 = 0.33 = 33% 4. B = 2*f1max = 2*2.5KHz = 5KHz


Скинути ppt "Завод за унапређивање образовања и васпитања"

Сличне презентације


Реклама од Google