Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

КВИЗОВИ оригинална изработка – Ben Cooper-Maths teacher in Birmingham прилагодил и надополнил- Билјана Стефановска – профсор по математика во ОУ „ Дебрца“

Сличне презентације


Презентација на тему: "КВИЗОВИ оригинална изработка – Ben Cooper-Maths teacher in Birmingham прилагодил и надополнил- Билјана Стефановска – профсор по математика во ОУ „ Дебрца“"— Транскрипт презентације:

1 КВИЗОВИ оригинална изработка – Ben Cooper-Maths teacher in Birmingham прилагодил и надополнил- Билјана Стефановска – профсор по математика во ОУ „ Дебрца“

2 избери квиз Дропки во проценти Децимални во проценти
избери квиз Дропки во проценти Децимални во проценти % во децимален број Процентуално зголемување / намалување Процентен износ- 1 Процентен износ - 2 Основна вредност по зголемување / намалување 2 Еднаквост на дропки Скратување на дропки Дропки дел од цело 1 Дропки дел од цело 2 Дропки во децимални Делители НЗД Содржатели НЗС Цели бр +, - Собирање на децимални броеви Множење на децимални броеви Множење на природни бр Множење на природни бр 2 Множење и делење на дец.бр. со 10 и 100 Делење на природ. бр. Делење на природ. бр.1 Делење на природ. бр.2 Заокружување на децимали со точност... Заокружување на пр. и децимални бр Подредување на децимални бр. Приближен резултат множ./дел. На децимални бр. Квадрирање и коренување Квадрат / Прости броеви

3 Децимални во проценти HOME

4 Дадениот децимален број изразен во проценти е...
0.1 1% 100% A) B) 10% 0.1% C) D)

5 Дадениот децимален број изразен во проценти е...
0.10 100% 10% A) B) 0.1% 1% C) D)

6 Дадениот децимален број изразен во проценти е...
0.35 35% 0.35% A) B) 3.5% 350% C) D)

7 Дадениот децимален број изразен во проценти е...
0.01 0.1% 100% A) B) 10% 1% C) D)

8 Дадениот децимален број изразен во проценти е...
0.17 0.17% 1.7% A) B) 170% 17% C) D)

9 Дадениот децимален број изразен во проценти е...
2.4 0.24% 2.4% A) B) 24% 240% C) D)

10 Дадениот децимален број изразен во проценти е...
0.045 450% 4.5% A) B) 0.45% 45% C) D)

11 Дадениот децимален број изразен во проценти е...
0.053 0.53% 53% A) B) 5.3% 530% C) D)

12 Дадениот децимален број изразен во проценти е...
0.175 17.5% 1750% A) B) 175% 1.75% C) D)

13 Дадениот децимален број изразен во проценти е...
3.14 31.4% 314% A) B) 0.314% 3.14% C) D)

14 Крај HOME Оди на почетна страна

15 Дропки во проценти % HOME

16 Дропката претворена во проценти изнесува:
12 20% 100% A) B) 50% 40% C) D)

17 Дропката претворена во проценти изнесува:
14 40% 25% A) B) 4% 2% C) D)

18 Дропката претворена во проценти изнесува:
1 10 10% 100% A) B) 1% 20% C) D)

19 Дропката претворена во проценти изнесува:
15 2% 15% A) B) 5% 20% C) D)

20 Дропката претворена во проценти изнесува:
34 80% 12% A) B) 45% 75% C) D)

21 Дропката претворена во проценти изнесува:
21 100 0.21% 2.1% A) B) 210% 21% C) D)

22 Дропката претворена во проценти изнесува:
4 10 4% 40% A) B) 44% 10% C) D)

23 Дропката претворена во проценти изнесува:
35 6% 15% A) B) 60% 80% C) D)

24 Дропката претворена во проценти изнесува:
1 100 100% 1% A) B) 0.1% 0.110% C) D)

25 Дропката претворена во проценти изнесува:
13 % 13% A) B) 3% 11% C) D)

26 Крај HOME Оди на почетна страна

27 Процентуално зголемување / намалување
HOME

28 A) B) C) D) What multiplier would you use to.... зголемено за 10% 1.1
0.10 A) B) 1.9 0.9 C) D)

29 A) B) C) D) What multiplier would you use to.... зголемено за 20% 0.2
1.2 A) B) 20 0.8 C) D)

30 A) B) C) D) What multiplier would you use to.... зголемено за 65% 16.5
0.165 A) B) 1.65 0.65 C) D)

31 A) B) C) D) What multiplier would you use to.... зголемено за 13%
0.113 0.13 A) B) 0.013 1.13 C) D)

32 A) B) C) D) What multiplier would you use to.... зголемено за 2% 0.02
1.2 A) B) 0.2 1.02 C) D)

33 A) B) C) D) What multiplier would you use to.... намалено за 10% 0.1
1.1 A) B) 1.9 0.9 C) D)

34 A) B) C) D) What multiplier would you use to.... намалено за 20% 1.2
0.8 A) B) 0.20 0.08 C) D)

35 A) B) C) D) What multiplier would you use to.... намалено за 15% 0.15
1.15 A) B) 0.85 1.15 C) D)

36 A) B) C) D) What multiplier would you use to.... намалено за 5% 0.95
0.05 A) B) 0.095 1.05 C) D)

37 A) B) C) D) What multiplier would you use to.... намалено за 22% 0.88
0.78 A) B) 0.22 1.22 C) D)

38 Крај HOME Оди на почетна страна

39 % во децимален број HOME

40 Процентот изразен како децимален број е ...
( со колку треба да помножиш за да добиеш ) 50% 0.2 2 A) B) 5 0.5 C) D)

41 Процентот изразен како децимален број е ...
( со колку треба да помножиш за да добиеш ) 10% 1 0.01 A) B) 0.1 1.0 C) D)

42 Процентот изразен како децимален број е ...
( со колку треба да помножиш за да добиеш ) 20% 2.0 1.2 A) B) 0.5 0.2 C) D)

43 Процентот изразен како децимален број е ...
( со колку треба да помножиш за да добиеш ) 25% 0.4 0.25 A) B) 2.5 0.025 C) D)

44 Процентот изразен како децимален број е ...
( со колку треба да помножиш за да добиеш ) 65% 0.65 6.5 A) B) 65 0.065 C) D)

45 Процентот изразен како децимален број е ...
( со колку треба да помножиш за да добиеш ) 2% 2 0.2 A) B) 0.002 0.02 C) D)

46 Процентот изразен како децимален број е ...
( со колку треба да помножиш за да добиеш ) 6% 0.006 0.06 A) B) 6 0.6 C) D)

47 Процентот изразен како децимален број е ...
( со колку треба да помножиш за да добиеш ) 1.5% 1.5 0.015 A) B) 0.015 0.15 C) D)

48 Процентот изразен како децимален број е ...
( со колку треба да помножиш за да добиеш ) 150% 1.5 0.150 A) B) 15.0 0.15 C) D)

49 Процентот изразен како децимален број е ...
( со колку треба да помножиш за да добиеш ) 230% 0.230 23.0 A) B) 2.3 0.023 C) D)

50 Крај HOME Оди на почетна страна

51 Процентен износ HOME

52 Find.... 50 % од 20 е 5 20 A) B) 10 2 C) D)

53 Find.... 50 % од 50 е 20 25 A) B) 50 30 C) D)

54 Find.... 10 % од 30 е: 15 10 A) B) 5 3 C) D)

55 Find.... 10 % од 80 е: 8 20 A) B) 40 0.8 C) D)

56 Find.... 25 % of 20 4 10 A) B) 2 5 C) D)

57 Find.... 25 % од 60 е: 6 15 A) B) 7.5 20 C) D)

58 Find.... 1 % од 100 е: 0.1 1 A) B) 0.01 10 C) D)

59 Find.... 1 % од 400 е: 0.4 40 A) B) 0.04 4 C) D)

60 Find.... 1 % од 50 е: 5 50 A) B) 0.5 0.05 C) D)

61 Find.... 20 % од 30 е: 6 12 A) B) 8 3 C) D)

62 Крај HOME Оди на почетна страна

63 Процентен износ - 2 HOME

64 Find.... 20 % од 40 е: 4 12 A) B) 8 20 C) D)

65 Find.... 5 % од 80 е: 0.8 8 A) B) 10 4 C) D)

66 Find.... 15 % од 80 е: 16 12 A) B) 8 4 C) D)

67 35 % од 120 е: 52 40 A) B) 36 42 C) D)

68 Find.... 55 % од 140 е: 70 77 A) B) 110 64 C) D)

69 Find.... 75 % од 180 е: 160 135 A) B) 150 90 C) D)

70 Find.... 10 % од 40 е: 2 8 A) B) 4 1 C) D)

71 Find.... 5 % од 40 е: 2 10 A) B) 4 6 C) D)

72 Find.... 2.5 % од 40 е: 5 2.5 A) B) 4 1 C) D)

73 Find.... 17.5 % од 40 е: 7 8 A) B) 7.5 6 C) D)

74 Крај HOME Оди на почетна страна

75 Основна вредност по – зголемување/ намалување
HOME

76 зголемување од10% A) B) C) D)
Како ќе ја најдеш основната вредност по ... зголемување од10% X 1.1 ÷ 0.1 A) B) ÷ 1.1 X 0.1 C) D)

77 зголемување од 30% A) B) C) D)
Како ќе ја најдеш основната вредност по ... зголемување од 30% ÷ 0.3 ÷ 1.3 A) B) X 0.3 X 0.7 C) D)

78 зголемување од 15% A) B) C) D)
Како ќе ја најдеш основната вредност по ... зголемување од 15% ÷ 0.85 X 0.85 A) B) X 0.15 ÷ 1.15 C) D)

79 зголемување од5% A) B) C) D)
Како ќе ја најдеш основната вредност по ... зголемување од5% ÷ 1.05 ÷ 0.05 A) B) X 1.05 X 0.05 C) D)

80 зголемување од 17.5% A) B) C) D)
Како ќе ја најдеш основната вредност по ... зголемување од 17.5% X 1.175 ÷ 0.175 A) B) X 0.175 ÷ 1.175 C) D)

81 намалување од 10% A) B) C) D)
Како ќе ја најдеш основната вредност по ... намалување од 10% ÷ 0.9 X 0.9 A) B) X 0.1 ÷ 0.1 C) D)

82 намалување од 13% A) B) C) D)
Како ќе ја најдеш основната вредност по ... намалување од 13% X 0.13 ÷ 0.87 A) B) ÷ 1.13 X 0.87 C) D)

83 намалување од 35% A) B) C) D)
Како ќе ја најдеш основната вредност по ... намалување од 35% X 1.35 ÷ 0.65 A) B) ÷ 1.35 ÷ 0.35 C) D)

84 намалување од 99% ÷ 0.99 ÷ 0.1 A) B) X 0.01 ÷ 0.01 C) D)

85 намалување од 99.5% A) B) C) D)
Како ќе ја најдеш основната вредност по ... намалување од 99.5% ÷ 0.05 ÷ 0.015 A) B) ÷ 0.005 ÷ 0.995 C) D)

86 Крај HOME Оди на почетна страна

87 Еднаквост – еквивалентност на дропки
Еднаквост – еквивалентност на дропки HOME

88 Која од дадените дропки е еднаква ( еквивалентна ) на дропката ....
12 39 28 A) B) 48 4 10 C) D)

89 Која од дадените дропки е еднаква ( еквивалентна ) на дропката ....
13 69 4 12 A) B) 48 5 20 C) D)

90 Која од дадените дропки е еднаква ( еквивалентна ) на дропката ....
14 5 16 7 21 A) B) 3 10 4 16 C) D)

91 Која од дадените дропки е еднаква ( еквивалентна ) на дропката ....
1 10 3 30 4 44 A) B) 4 44 4 44 C) D)

92 Која од дадените дропки е еднаква ( еквивалентна ) на дропката ....
34 12 20 18 20 A) B) 16 20 15 20 C) D)

93 Која од дадените дропки е еднаква ( еквивалентна ) на дропката ....
25 6 25 6 15 A) B) 8 22 12 35 C) D)

94 Која од дадените дропки е еднаква ( еквивалентна ) на дропката ....
56 15 24 30 36 A) B) 35 36 10 18 C) D)

95 Која од дадените дропки е еднаква ( еквивалентна ) на дропката ....
49 12 54 16 81 A) B) 8 27 1636 C) D)

96 Која од дадените дропки е еднаква ( еквивалентна ) на дропката ....
57 10 21 35 35 A) B) 3042 15 28 C) D)

97 Која од дадените дропки е еднаква ( еквивалентна ) на дропката ....
9 11 6377 27 22 A) B) 63 88 45 44 C) D)

98 Крај HOME Оди на почетна страна

99 Скратување на дропки HOME

100 Скрати ја дропката до нескратлива...
1215 3 5 3 4 A) B) 2 5 45 C) D)

101 Скрати ја дропката до нескратлива...
48 13 28 A) B) 12 1 4 C) D)

102 Скрати ја дропката до нескратлива...
7 21 1 3 37 A) B) 18 1 7 C) D)

103 Скрати ја дропката до нескратлива...
1525 3 4 4 5 A) B) 5 6 3 5 C) D)

104 Скрати ја дропката до нескратлива...
28 32 7 8 7 14 A) B) 14 16 4 6 C) D)

105 Скрати ја дропката до нескратлива...
2736 5 7 3 5 A) B) 6 8 3 4 C) D)

106 Скрати ја дропката до нескратлива...
2460 3 8 2 5 A) B) 2 7 1 5 C) D)

107 Скрати ја дропката до нескратлива...
5566 8 9 5 6 A) B) 6 7 4 6 C) D)

108 Скрати ја дропката до нескратлива...
48 64 34 4 6 A) B) 3 5 2 3 C) D)

109 Скрати ја дропката до нескратлива...
5672 1 2 2 5 A) B) 79 6 7 C) D)

110 Крај HOME Оди на почетна страна

111 10 multiple choice questions
Дропки – дел од цело 10 multiple choice questions HOME

112 Колку е ... 2 oд 60 3 20 40 A) B) 12 30 C) D)

113 Колку е ... 3 од 36 4 32 9 A) B) 18 27 C) D)

114 Колку е ... 3 oд 20 5 15 10 A) B) 12 18 C) D)

115 Колку е ... 5 oд 42 6 35 30 A) B) 7 38 C) D)

116 Колку е ... 7 oд 88 8 70 11 A) B) 80 77 C) D)

117 Колку е ... 7 Oд 160 8 120 100 A) B) 140 110 C) D)

118 Колку е ... 3 oд 125 5 100 50 A) B) 120 75 C) D)

119 Колку е ... 4 oд 210 7 30 120 A) B) 140 35 C) D)

120 Колку е ... 3 oд 224 7 32 96 A) B) 108 90 C) D)

121 Колку е ... 7 oд 108 9 84 96 A) B) 46 74 C) D)

122 Крај HOME Оди на почетна страна

123 Дропки - дел од цело 2 HOME

124 Колку е ... 1 oд 60 2 15 6 A) B) 30 40 C) D)

125 Колку е ... 1 oд 60 4 20 15 A) B) 4 12 C) D)

126 Колку е ... 1 oд 36 3 6 9 A) B) 8 12 C) D)

127 Колку е ... 1 oд 56 4 14 16 A) B) 12 18 C) D)

128 Колку е ... 3 oд 66 6 13 11 A) B) 21 33 C) D)

129 Колку е ... 3 oд 100 4 75 A) B) 80 25 C) D)

130 Колку е ... 3 oд 100 5 20 60 A) B) 35 15 C) D)

131 Колку е ... 1 oд 200 8 45 50 A) B) 80 25 C) D)

132 Колку е ... 20 од 280 40 80 100 A) B) 140 120 C) D)

133 Колку е... 7 од 90 9 70 49 A) B) 81 74 C) D)

134 Крај HOME Оди на почетна страна

135 Дропки во децимални HOME

136 12 A) B) C) D) Дропката претворена во децимален број е...? 0.2 1.2 0.5
0.05 C) D)

137 14 A) B) C) D) Дропката претворена во децимален број е...? 0.4 0.25
0.14 0.2 C) D)

138 34 A) B) C) D) Дропката претворена во децимален број е...? 0.8 0.12
1.2 0.75 C) D)

139 1 10 A) B) C) D) Дропката претворена во децимален број е...? 0.1 0.01
.2 C) D)

140 15 A) B) C) D) Дропката претворена во децимален број е...? 0.02 0.5
0.05 0.2 C) D)

141 4 10 A) B) C) D) Дропката претворена во децимален број е...? 4.0 0.4
4 10 4.0 0.4 A) B) 0.8 0.04 C) D)

142 1 100 A) B) C) D) Дропката претворена во децимален број е...? 0.100
0.01 A) B) 0.001 0.1 C) D)

143 21 100 A) B) C) D) Дропката претворена во децимален број е...? 0.021
2.1 A) B) 0.0021 0.21 C) D)

144 35 A) B) C) D) Дропката претворена во децимален број е...? 0.08 0.15
0.6 0.8 C) D)

145 13 A) B) C) D) Дропката претворена во децимален број е...?
0.13 A) B) 0.3 C) D)

146 Крај HOME Оди на почетна страна

147 Содржатели HOME

148 Кој од броевите Е е содржател на бројот...
5 11 16 A) B) 55 31 C) D)

149 Кој од броевите Е е содржател на бројот...
7 16 42 A) B) 32 26 C) D)

150 Кој од броевите Е е содржател на бројот...
12 26 38 A) B) 80 48 C) D)

151 Кој од броевите Е е содржател на бројот...
15 45 55 A) B) 35 25 C) D)

152 Кој од броевите НЕ е содржател на бројот...
9 18 81 A) B) 36 74 C) D)

153 Кој од броевите НЕ е содржател на бројот...
8 24 46 A) B) 32 88 C) D)

154 Кој од броевите НЕ е содржател на бројот...
21 42 66 A) B) 84 21 C) D)

155 11 A) B) C) D) Кој од броевите НЕ е содржател на бројот... 88 121 44
111 C) D)

156 25 A) B) C) D) Кој од броевите НЕ е содржател на бројот... 100 200 345
225 C) D)

157 Кој од броевите НЕ е содржател на бројот...
6 16 36 A) B) 24 12 C) D)

158 Крај HOME Оди на почетна страна

159 НЗС - Најмал заеднички содржател
HOME

160 НЗС - Најмал заеднички содржател за .....
2 и 4 8 6 A) B) 4 10 C) D)

161 НЗС - Најмал заеднички содржател за .....
3 и 4 6 8 A) B) 12 24 C) D)

162 НЗС - Најмал заеднички содржател за .....
6 и 7 42 84 A) B) 13 14 C) D)

163 НЗС - Најмал заеднички содржател за .....
4 и 6 10 24 A) B) 40 12 C) D)

164 НЗС - Најмал заеднички содржател за .....
5 и 8 13 20 A) B) 15 40 C) D)

165 НЗС - Најмал заеднички содржател за .....
10 и 4 80 40 A) B) 100 20 C) D)

166 НЗС - Најмал заеднички содржател за .....
16 и 5 32 40 A) B) 30 80 C) D)

167 НЗС - Најмал заеднички содржател за .....
14 и 21 70 42 A) B) 210 21 C) D)

168 НЗС - Најмал заеднички содржател за .....
10 и 15 60 30 A) B) 25 150 C) D)

169 НЗС - Најмал заеднички содржател за .....
2 и 7 14 7 A) B) 2.1 2.8 C) D)

170 Крај HOME Оди на почетна страна

171 Делители HOME

172 Кој од броевите Е делител на....
15 10 2 A) B) 5 6 C) D)

173 Кој од броевите Е делител на....
24 14 4 A) B) 9 5 C) D)

174 Кој од броевите Е делител на....
27 7 4 A) B) 8 9 C) D)

175 Кој од броевите НЕ е делител на....
100 25 12 A) B) 3 11 C) D)

176 Кој од броевите НЕ е делител на....
500 10 15 A) B) 25 4 C) D)

177 Кој од броевите Е делител на....
72 8 21 A) B) 4 9 C) D)

178 Кој од броевите НЕ е делител на....
40 8 5 A) B) 4 6 C) D)

179 Кој од броевите НЕ е делител на....
810 9 3 A) B) 10 7 C) D)

180 3, 4 и 7 се делители на... 28 56 A) B) 84 42 C) D)

181 3, 9 и 11 се делители на...... 99 33 A) B) 44 121 C) D)

182 Крај HOME Оди на почетна страна

183 НЗД (Најголем заеднички делител)
HOME

184 НЗД за..... 10 и 15 2 10 A) B) 5 3 C) D)

185 НЗД за..... 9 и 12 4 3 A) B) 9 1 C) D)

186 НЗД за..... 15 и 20 4 3 A) B) 10 5 C) D)

187 НЗД за..... 18 и 30 6 9 A) B) 2 3 C) D)

188 НЗД за..... 16 и 24 4 16 A) B) 12 8 C) D)

189 НЗД за..... 12 и 36 9 12 A) B) 8 4 C) D)

190 НЗД за..... 20 и 30 6 10 A) B) 4 5 C) D)

191 НЗД за..... 28 и 70 4 7 A) B) 10 14 C) D)

192 НЗД за..... 39 и 65 5 39 A) B) 13 12 C) D)

193 НЗД за..... 38 и 57 19 38 A) B) 18 16 C) D)

194 Крај HOME Оди на почетна страна

195 Цели броеви – собирање/одземање
HOME

196 -7 + 5 2 -12 A) B) -2 12 C) D)

197 -2 2 A) B) 18 -18 C) D)

198 6 18 A) B) -18 -6 C) D)

199 -2 2 A) B) -28 28 C) D)

200 -13 17 A) B) 13 -17 C) D)

201 31 -31 A) B) 13 -13 C) D)

202 10 – (-7) 3 17 A) B) -17 -3 C) D)

203 11+ ( -5) 16 -6 A) B) -16 6 C) D)

204 -20- ( +9) -11 11 A) B) -29 29 C) D)

205 -7 – (-10) R W A) B) W W C) D)

206 Крај HOME Оди на почетна страна

207 Собирање на децимални броеви
HOME

208 0.1 0.10 A) B) 1 10 C) D)

209 0.12 12 A) B) 0.39 1.2 C) D)

210 0.07 0.52 A) B) 0.9 0.7 C) D)

211 0.17 0.017 A) B) 1.7 0.0017 C) D)

212 31 3.2 A) B) 0.31 3.1 C) D)

213 7.43 7.7 A) B) 7.07 6.7 C) D)

214 11 11.10 A) B) 12 12.10 C) D)

215 7.7 7.17 A) B) 8.17 8.7 C) D)

216 14.51 14.511 A) B) 15.1 14.5 C) D)

217 0.014 0.104 A) B) 1.004 0.824 C) D)

218 Крај HOME Оди на почетна страна

219 Множење на децимални броеви
HOME

220 4 x 0.2 8 0.08 A) B) 0.8 80 C) D)

221 3 x 0.6 18 1.8 A) B) 0.18 0.018 C) D)

222 7 x 0.3 21 20.1 A) B) 0.21 2.1 C) D)

223 5 x 0.6 3 30 A) B) 0.30 0.3 C) D)

224 4 x 0.12 4.8 48 A) B) 40.8 0.48 C) D)

225 3 x 0.03 9 0.09 A) B) 9.00 0.9 C) D)

226 7 x 1.1 77 7.7 A) B) 0.77 7.07 C) D)

227 1.2 x 5 60 0.6 A) B) 0.60 6 C) D)

228 0.4 x 0.2 8 0.8 A) B) 0.08 0.008 C) D)

229 0.8 x 0.7 0.56 56 A) B) 5.06 5.6 C) D)

230 Крај HOME Оди на почетна страна

231 Множење на природни броеви
HOME

232 7 x 6 42 46 A) B) 49 44 C) D)

233 5 x 4 24 25 A) B) 20 15 C) D)

234 3 x 3 12 9 A) B) 15 6 C) D)

235 6 x 6 42 30 A) B) 28 36 C) D)

236 9 x 3 27 36 A) B) 24 18 C) D)

237 2 x 12 20 36 A) B) 22 24 C) D)

238 11 x 6 64 66 A) B) 62 68 C) D)

239 5 x 8 35 30 A) B) 45 40 C) D)

240 12 x 12 121 144 A) B) 132 148 C) D)

241 1 x 1 2 11 A) B) 1 C) D)

242 Крај HOME Оди на почетна страна

243 Множење на природни броеви 2
HOME

244 12 x 7 82 94 A) B) 84 114 C) D)

245 13 x 8 106 104 A) B) 92 98 C) D)

246 14 x 6 64 86 A) B) 66 84 C) D)

247 18 x 4 72 74 A) B) 76 68 C) D)

248 19 x 7 163 142 A) B) 135 133 C) D)

249 14 x 9 108 126 A) B) 117 134 C) D)

250 15 x 8 140 120 A) B) 130 110 C) D)

251 19 x 9 163 181 A) B) 172 171 C) D)

252 32 x 7 235 242 A) B) 224 221 C) D)

253 45 x 8 360 340 A) B) 320 380 C) D)

254 Крај HOME Оди на почетна страна

255 Множење и делење на децимални броеви со 10 и 100
HOME

256 0.2 x 10 0.2 0.20 A) B) 2 20 C) D)

257 0.18 x 100 1.8 18 A) B) 1800 0.1800 C) D)

258 2.52 x 10 0.252 252 A) B) 2.5200 25.2 C) D)

259 0.07 x 100 7 70 A) B) 0.7 0.0700 C) D)

260 1.24 x 100 1.24 12.4 A) B) 1.2400 124 C) D)

261 45.2 ÷ 10 0.0452 4.52 A) B) 45.2 0.452 C) D)

262 34.5 ÷ 10 0.0345 3.45 A) B) 0.345 34.5 C) D)

263 0.8 ÷ 100 8 0.8 A) B) 0.08 0.008 C) D)

264 1.2 ÷ 100 1.2 0.12 A) B) 0.012 0.0012 C) D)

265 246 ÷ 100 2.46 24.6 A) B) 0.0246 0.246 C) D)

266 Крај HOME Оди на почетна страна

267 Делење на природни броеви
HOME

268 72 ÷ 8 8 7 A) B) 9 12 C) D)

269 42 ÷ 7 8 6 A) B) 4 7 C) D)

270 18 ÷ 3 4 8 A) B) 9 6 C) D)

271 24 ÷ 6 4 8 A) B) 3 5 C) D)

272 35 ÷ 5 6 5 A) B) 9 7 C) D)

273 64 ÷ 8 6 8 A) B) 7 9 C) D)

274 48 ÷ 12 3 4 A) B) 8 6 C) D)

275 121 ÷ 11 13 12 A) B) 10 11 C) D)

276 48 ÷ 6 4 12 A) B) 8 6 C) D)

277 36 ÷ 6 6 7 A) B) 8 4 C) D)

278 Крај HOME Оди на почетна страна

279 Делење на природни броеви 1
HOME

280 ÷ 8 7 A) B) 9 12 C) D)

281 ÷ 6 5 A) B) 9 7 C) D)

282 ÷ 6 8 A) B) 7 9 C) D)

283 ÷ 8 6 A) B) 4 7 C) D)

284 ÷ 4 8 A) B) 9 6 C) D)

285 ÷ 4 8 A) B) 3 5 C) D)

286 ÷ 3 4 A) B) 8 6 C) D)

287 ÷ 13 12 A) B) 10 11 C) D)

288 ÷ 6 7 A) B) 8 4 C) D)

289 ÷ 4 12 A) B) 8 6 C) D)

290 Крај HOME Оди на почетна страна

291 Делење на природни броеви2
HOME

292 720 ÷ 8 70 80 A) B) 60 90 C) D)

293 420 ÷ 6 60 70 A) B) 90 80 C) D)

294 810 ÷ 9 80 60 A) B) 70 90 C) D)

295 560 ÷ 70 8 9 A) B) 80 90 C) D)

296 250 ÷ 50 70 5 A) B) 50 7 C) D)

297 150 ÷ 3 30 5 A) B) 50 500 C) D)

298 840 ÷ 12 8 7 A) B) 80 70 C) D)

299 440 ÷ 11 400 40 A) B) 44 4 C) D)

300 1080 ÷ 90 12 18 A) B) 120 180 C) D)

301 14400 ÷ 12 120 12 A) B) 1200 12000 C) D)

302 Крај HOME Оди на почетна страна

303 Заокружување на природни и децимални броеви – на децимален и на цел дел
HOME

304 Заокружи – со точност 0,1 0.23 0.3 2 A) B) 0.2 3 C) D)

305 Заокружи – со точност 0,01 0.045 0.04 0.1 A) B) 0.0 0.05 C) D)

306 Заокружи – на стотки 623 600 620 A) B) 630 700 C) D)

307 Заокружи – на илјадарки
5328 5300 5000 A) B) 5330 6000 C) D)

308 Заокружи – на четврта децимала
0.01 0.0050 A) B) 0.0051 C) D)

309 Заокружи – на десетки 426.21 430 A) B) 400.00 420 C) D)

310 Заокружи – на десетки 300 3000 A) B) 3010 3002.0 C) D)

311 Заокружи – на стотки 983.4 100 900 A) B) 980 1000 C) D)

312 0.00456 A) B) C) D) Заокружи – со точност 0,0001 0.0045 0.004 0.0046

313 Заокружи на стотки 36300 4000 A) B) 36000 45300 C) D)

314 Крај HOME Оди на почетна страна

315 Заокружување на децимални броеви со точност...
HOME

316 Заокружи со точност 0,1 0.34 0.4 0.3 A) B) 0.35 3 C) D)

317 Заокружи со точност 0,1 0.48 0.49 0.4 A) B) 0.47 0.5 C) D)

318 Заокружи на прва децимала
2.75 2.8 2.74 A) B) 2.7 3.0 C) D)

319 Заокружи со на прва децимала
13.374 13.0 14.0 A) B) 13.3 13.4 C) D)

320 Заокружи со точност 0,1 26.519 25.0 26.6 A) B) 26.0 26.5 C) D)

321 Заокружи со точност 0,01 23.20 23.18 A) B) 23.10 23.17 C) D)

322 Заокружи на втора децимала
500.80 500.8 A) B) 500.83 500.84 C) D)

323 0.00417 A) B) C) D) Заокружи со точност 0,001 0.00417 0.004 0.00418
0.005 C) D)

324 Заокружи со точност 0,01 4.999 4.99 4.90 A) B) 5.00 4.98 C) D)

325 Заокружи на четврта децимала
0.7300 0.7390 A) B) 0.7210 0.7399 C) D)

326 Крај HOME Оди на почетна страна

327 Подредување на децимални броеви
HOME

328 0.1, 0.10, 0.100 A) B) C) D) Најголем број е...? 0.1 0.10
Ниту еден бр. 0.100 C) D)

329 0.2, 0.02, 0.002 A) B) C) D) Најголем број е...? Ниту еден бр. 0.2

330 Најголем број е...? 0.2, , 0.3, 0.2 0.3 A) B) 0.65 0.5 C) D)

331 Најголем број е...? 2.3, 2.4, 2.6, 2.3 2.42 A) B) 2.4 2.6 C) D)

332 0.15, 0.2, 0.10,0.100 A) B) C) D) Најголем број е...? 0.15 0.1 0.100

333 0.9, 0.90, 0.85, 0.840 A) B) C) D) Најголем број е...? 0.85 0.90 0.845

334 0.024, 0.82, 0.340,0.4 A) B) C) D) Најголем број е...? 0.024 0.82

335 0.314, 0.345, 0.32,0.3 A) B) C) D) Најголем број е...? 0.32 0.345

336 0.01, 0.002 ,0.015 , 0.02 A) B) C) D) Најголем број е...? 0.02 0.002
0.01, , , 0.02 0.02 0.002 A) B) 0.01 0.015 C) D)

337 0.035, 0.036, 0.0349, 0.0099 A) B) C) D) Најголем број е...? 0.036
0.035, 0.036, , 0.036 0.0349 A) B) 0.035 0.0099 C) D)

338 Крај HOME Оди на почетна страна

339 Кој број од дадените е најблиску до точниот резултат - проценка
Кој број од дадените е најблиску до точниот резултат - проценка? (множење и делење на децимални броеви) HOME

340 Кој број од дадените е најблиску до точниот резултат?
7.3 x 8.1 Кој број од дадените е најблиску до точниот резултат? 55.4 64 A) B) 56 60 C) D)

341 2.023 x 21.15 20 44 A) B) 42 40 C) D)

342 75.3 x 9.67 720 750 A) B) 760 734.5 C) D)

343 11.42 x 4.41 60 48 A) B) 55 44 C) D)

344 14.6 x 6.31 90 75 A) B) 84 80 C) D)

345 24.36 x 8.12 220 190 A) B) 184 200 C) D)

346 33.6 ÷ 4.15 7 8 A) B) 6 9 C) D)

347 ÷ 9.1 100 900 A) B) 10 1000 C) D)

348 ÷ 11.4 11 12 A) B) 14 15 C) D)

349 82.45 8 9.7 A) B) 8.2 9 C) D)

350 Крај HOME Оди на почетна страна

351 Квадрирање и коренување
HOME

352 32 6 33 9 5

353 42 8 16 6 42

354 62 66 8 12 36

355 12 1 12 2 11

356 92 92 11 18 81

357 72 56 49 14 9

358 102 20 100 102 1000

359 25 12.5 6 4 5

360 64 4 6 8 32

361 121 11 13 12 10

362 Крај HOME Оди на почетна страна

363 Квадрат на некој број. Прости броеви
HOME

364 Кој од дадените броеви е нечиј квадрат?
20 44 25 60

365 Кој од дадените броеви е нечиј квадрат?
110 100 50 90

366 Кој од дадените броеви е нечиј квадрат?
122 72 10 1

367 Кој од дадените броеви е нечиј квадрат?
144 90 47 30

368 Кој од дадените броеви е прост број?
9 10 12 11

369 Кој од дадените броеви е прост број?
18 19 21 20

370 Кој од дадените броеви е прост број?
33 29 28 27

371 Кој од дадените броеви е прост број?
68 69 65 67

372 Кој од дадените броеви е прост број?
91 94 97 99

373 Што е (кој број е) Googol?
1-ца со 100 нули Најмалиот број на светот Не постои!!! Бројот запишан на калкулатор (дигитрон)

374 Крај Оди на почетна страна


Скинути ppt "КВИЗОВИ оригинална изработка – Ben Cooper-Maths teacher in Birmingham прилагодил и надополнил- Билјана Стефановска – профсор по математика во ОУ „ Дебрца“"

Сличне презентације


Реклама од Google