Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Revolycije y Rusiji.

Сличне презентације


Презентација на тему: "Revolycije y Rusiji."— Транскрипт презентације:

1 Revolycije y Rusiji

2 UZROCI REVOLUCIJE: - carski apsolutizam -nagli prelaz u kapitalizam -u~e{}e Rusije u I svetskom ratu -ja~awe revolucionarnog pokreta UVOD U REVOLUCIJU: -mnogobrojni {trajkovi obespravqene narastaju}e bur`oazije i osiroma{enih vojnika,seqaka,radnika i gradske sirotiwe

3 Februarska revolucija 1917.
-demonstranti predvo|eni Ruskom Socijaldemokratskom Radni~kom Partijom, obaraju u Petrogradu, 7.marta (23. februara),carsku vladu, a car Nikolaj II Romanov se odri~e prestola

4 -Privremena vlada na ~ely koje je Kerenski, progla{ava
Rusiju republikom Nikolaj други је абдицирао.

5 -kako se Feb.revolucijom nije ni{ta bitno izmenilo, ubrzo dolazi do rascepa RSDRP na bur`oaske socijaldemokrate mew{evike i komunisti~ke revolucionare boq{evike predvo|ene Vladimirom Ili~em Lewinom

6 Oktobarska revolucija 1917.
-demonstranti predvo|eni Boq{evi~kom partijom, obaraju Privremenu vladu u Petrogradu,7.novembra (25.октобра) i zavode diktaturu proleterijata na ~elu sa Lewinom

7

8 -prva komunisti~ka dr`ava u
svetu Sovjetska Rusija, odmah je krenula sa ukidawem privatnog poseda i potpisala mir sa Centralnim silama u Brest-Litovsku

9 Lav Trocki, najzna~ajnija li~nost u boq{evi~koj partiji posle Lewina.
Пostaje vrhovni komandant Crвene armije koja }e krenuti u borbu protiv kontrarevolucije. Пo~iwe krvavi gra|anski rat ( ) izme|u belih i crvenih

10

11 -plakat kontrarevolucionara


Скинути ppt "Revolycije y Rusiji."

Сличне презентације


Реклама од Google