Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Građevinski fakultet u Beogradu, školska 2018/19 godina

Сличне презентације


Презентација на тему: "Građevinski fakultet u Beogradu, školska 2018/19 godina"— Транскрипт презентације:

1 Građevinski fakultet u Beogradu, školska 2018/19 godina
Teorija konstrukcija 2 v. prof. dr Ratko SALATIĆ Građevinski fakultet u Beogradu, školska 2018/19 godina

2 TEORIJA POVRŠINSKIH NOSAČA
Sadržaj Ploče Savijanje ploča Ravno naprezanje ploča Ravna deformacija Ljuske

3 PLOČE Osnovni pojmovi POVRŠINSKI NOSAČI ̶ Nosači kod kojih su dve dimenzije, dužina i širina, velike u odnosu na debljinu nosača. Podužni naponi u oba pravca su istog reda veličine, dok je napon upravan na njih mali, pa se može zanemariti. Ovi nosači se dele na ploče i ljuske. PLOČE ̶ je telo čija je jedna dimenzija mala u odnosu na druge dve dimenzije, ograničena sa dve paralelne ravni i cilindričnom površinom upravno na njih. SREDNJA RAVAN PLOČE ̶ je ravan koja polovi debljinu ploče. KONTURA PLOČE ̶ je kriva duž koje srednja ravan ploče seče cilindričnu površinu, koja ograničava ploču. ELASTIČNA POVRŠINA ̶ je srednja ravan pri deformaciji ploče.

4 PLOČE Sile u preseku Za ravan sa normalom x komponentalni naponi su: σx τxy τxz

5 PLOČE Vrste naprezanja Fleksiono naprezanje Ravno naprezanje

6 TEORIJA POVRŠINSKIH NOSAČA
Sadržaj Ploče Savijanje ploča Ravno naprezanje ploča Ravna deformacija Ljuske

7 SAVIJANJE PLOČA Teorija tankih ploča Kirchoff-ove pretpostavke
Linearni element upravan na srednju ravan ploče pre deformacije, ostaje prav, nepromenjene dužine i upravan na deformisanu srednju ravan (elastičnu površinu) i posle deformacije. Prilikom deformacije ne menja se dužina, kao ni ugao između linijskih elemenata srednje ravni. Normalni naponi σz za ravni paralelne sa srednjom ravni ploče, smatraju se malim u poređenju sa ostalim komponentalnim naponima i mogu se zanemariti. Pretpostavka linearno elastičnog materijala Materijal je izotropan i linearno elastičan.

8 SAVIJANJE PLOČA Podela ploča prema debljini
Veoma tanke ploče – membrane (h/b ≤ 1/80÷1/100), mala krutost na savijanje, pomeranja u pravcu normale na srednju ravan (ugibi) su velika u odnosu na debljinu ploče. Ploče su uglavnom napregnute na zatezanje, pa druga hipoteza postaje neodrživa. Tanke ploče (1/80÷1/100 ≤ h/b ≤ 1/5÷1/8), primenljive su sve hipoteze. Ugibi su mali u odnosu na debljinu ploče, deformacije srednje ravni ploče su male, kao i napon . Debele ploče (h/b ≥ 1/5÷1/8) Zanemarivanje napona σz i dilatacije, kao i upravnost normale na srednju ravan nakon deformacije je neprihvatljivo.

9 SAVIJANJE PLOČA Deformacija ploče
Posledica prve pretpostavke teorije tankih ploča: Ugibi ploče, ne zavise od položaja tačke u odnosu na srednju ravan, već zavise samo od koordinata x i y, dok se komponen- talna pomeranja u i v mogu izraziti samo preko pomeranja w. Kao posledica toga komponentalne deformacije i komponentalni naponi mogu se izraziti samo preko pomeranja w.

10 SAVIJANJE PLOČA Deformacija ploče i komponentalni naponi

11 SAVIJANJE PLOČA Sile u preseku

12 SAVIJANJE PLOČA Uslovi ravnoteže

13 SAVIJANJE PLOČA Uslovi ravnoteže

14 SAVIJANJE PLOČA Diferencijalna jednačina
Nepoznate veličine: Mx My Mxy Tx Ty w

15 SAVIJANJE PLOČA Konturni uslovi Statički Geometrijski

16 SAVIJANJE PLOČA Konturni uslovi Mešoviti Sile u uglu ploče

17 SAVIJANJE PLOČA Pravougaona slobodno oslonjena ploča sa ravnomerno podeljenim opterećenjem

18 SAVIJANJE PLOČA Pravougaona slobodno oslonjena ploča sa ravnomerno podeljenim opterećenjem

19 SAVIJANJE PLOČA Pravougaona ploča sa različitim konturnim uslovima

20 SAVIJANJE PLOČA Kružna ploča

21 SAVIJANJE PLOČA Kružna ploča – Konturnu uslovi

22 SAVIJANJE PLOČA Proračun metodom konačnih razlika

23 SAVIJANJE PLOČA Proračun metodom konačnih razlika

24 TEORIJA POVRŠINSKIH NOSAČA
Sadržaj Ploče Savijanje ploča Ravno naprezanje ploča Ravna deformacija Ljuske

25 RAVNO NAPREZANJE Nosači pri ravnom naprezanju

26 RAVNO NAPREZANJE  Zapreminska sila zamenjuje se površinskom silom.
Pretpostavke Deformacija se odvija bez krivljenja. (Srednja ravan ploče ostaje ravna i posle deformacije.) Opterećenje ploče je ravnomerno raspoređeno po njenoj debljini. Naponi σx σy i τxy su ravnomerno raspoređeni po debljini ploče. Naponi σz τzx i τzy u celoj oblasti identički su jednaki nuli.  Zapreminska sila zamenjuje se površinskom silom.  Površinska sila zamenjuje se linijskom silom.

27 RAVNO NAPREZANJE Presečne sile

28 RAVNO NAPREZANJE Uslovi ravnoteže

29 RAVNO NAPREZANJE Deformacija ploče

30 RAVNO NAPREZANJE Diferencijalna jednačina
Nepoznate veličine: Nx Ny Nxy u v

31 RAVNO NAPREZANJE Diferencijalna jednačina Naponska Airy-eva f-ja
Funkcija potencijala

32 TEORIJA POVRŠINSKIH NOSAČA
Sadržaj Ploče Savijanje ploča Ravno naprezanje ploča Ravna deformacija Ljuske

33 RAVNA DEFORMACIJA Nosači pri ravnoj deformaciji

34 RAVNA DEFORMACIJA Diferencijalna jednačina Pretpostavka
Pomeranja i deformacija u pravcu z ose , odnosno tačke poprečnog preseka imaju samo komponente pomeranja u ravni x0y → u=u(x,y) → v=v(x,y) → εz = γzx = γzy = 0 Diferencijalna j-na

35 TEORIJA POVRŠINSKIH NOSAČA
Sadržaj Ploče Savijanje ploča Ravno naprezanje ploča Ravna deformacija Ljuske

36 LJUSKE Primeri

37 LJUSKE Uvod  LJUSKE – su površinske noseće konstrukcije sastavljene od zakri-vljenih površi, čija je debljina mala u odnosu na druge dimenzije i koje prihvataju opterećenje podužnim (membranskim) silama i savijanjem. Geometrijsko mesto tačaka na polovini debljine ljuske čine srednju površinu ljuske, koja po pravilu ima osu simetrije. Ravni koje prolaze kroz osu simetrije prave meridijanske preseke. Tanke ljuske – su ljuske kod kojih je odnos debljine ljuske h i radijusa krivine srednje površi R mali. Može se postaviti kriterijum: max (h/R) ≤ 1/20 . Ostale ljuske koje ne zadovoljavaju kriterijum smatra se da su debele ljuske.

38 LJUSKE Teorija tankih ljuski Pretpostavke Srednja površ ljuske
Prava vlakna su upravna na srednju površinu ljuske ostaju i posle deformacije prava, ne menjajući svoju dužinu. Normalni naponi u ravnima paralelnim srednjoj površini zanemaruju se u poređenju sa ostalim naponima. Srednja površ ljuske

39 LJUSKE Geometrija ljuski
 Glavne krivolinijske koordinate, određene su međusobno ortogo-nalnim linijama koje prolaze kroz posmatranu tačku. One imaju osobinu da krivina linije, koja se dobija presekom ravni upravnoj na srednju površ ljuske koja sadrži i tangentu na liniju u posmatra-noj tački, ima minimalnu odnosno maksimalnu vrednost, u presečnoj ravni. Tipovi ljuski Koordinate Parametri 1 Proizvoljna rotaciona površ ϕ, θ R1, R2, Ro 2 Sferna kupola R1, Ro 3 Konusna ljuska y(z), θ R2, Ro 4 Hiperbolična z, ϕ Ro 5 Cilindrična ljuska α

40 LJUSKE Komponentalni naponi i presečne sile

41 LJUSKE Bezmomentna teorija ljuski
Bezmomentno (membransko) naprezanje – Ako se u svim presecima ljuske javljaju samo sile, Nα Nβ Nαβ Nβα , koje leže u tangencijalnoj ravni na srednju površ ljuske.

42 LJUSKE Bezmomentna teorija ljuski
Uslovi da se javi membransko naprezanje Debljina ljuske mora da je mala, tako da je odnos mali i kao takav se može zanemariti. Srednja površina ljuske mora biti glatka. Opterećenje ljuski mora biti blago, bez skokova. Oslanjanje ljuski mora biti tako da se na krajevima javljaju samo membranske sile. Deformacija sračunata na osnovu određenih presečnih sila mora biti jednoznačno određena. Debljina ljuske je konstantna ili kontinualno promenljiva.

43 LJUSKE Analogija sa lučnim nosačima

44 LJUSKE Momentna teorija ljuski

45 LJUSKE Momentna teorija ljuski


Скинути ppt "Građevinski fakultet u Beogradu, školska 2018/19 godina"

Сличне презентације


Реклама од Google