Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Zavojnice (kalemovi) Zavojnica je pasivni elektronski element koji ima određen električni induktivitet (L). Zavojnice najčešće izrađujemo od bakarnog provodnika.

Сличне презентације


Презентација на тему: "Zavojnice (kalemovi) Zavojnica je pasivni elektronski element koji ima određen električni induktivitet (L). Zavojnice najčešće izrađujemo od bakarnog provodnika."— Транскрипт презентације:

1 Zavojnice (kalemovi) Zavojnica je pasivni elektronski element koji ima određen električni induktivitet (L). Zavojnice najčešće izrađujemo od bakarnog provodnika koji se izoluje lakom. One mogu biti sa tijelom od izolacijonih materijala u obliku šupljeg valjka ili bez njega. Induktivitet zavojnice zavisi od promjera i dužine zavojnice, debljine provodnika, broja namotaja, njihovog razmaka i položaja feritnog jezgra.

2 Aktivni elementi Poluprovodnici su elementi koji propuštaju struju samo u jednom smjeru. U skupinu aktivnih elemenata ubrajamo: diode, tranzistore i integralna kola. Za izradu poluprovodnika koristi se silicij (Si) i germanij (Ge). Silicijum i germanijum su četverovalentni elementi jer imaju četiri valentna elektrona. Kada se u ove kristale ugrade petovalentni atomi arsena, tada se ovi atomi simetrično raspoređuju u kristalnoj rešetki. Pri tome jedan elektron viška stoji na raspolaganju kao slobodni nosilac naelektrisanja za prenos struje. Dobivena struktura se naziva N tip. Ako se, umjesto arsena, kao primjesa doda indijum tada svakom atomu u strukturi nedostaje jedan elektron. Elektron koji nedostaje dobija se iz susjednog atoma u kojem se stvara nova šupljina i mogućnost kretanja sljedećeg elektrona. Spajanjem pločica istog poluprovodnika, a različitog tipa, dobija se PN spoj, koji u osnovi predstavlja diodu. Kada P tip spojimo na pozitivni pol izvora struje, a N tip na negativni pol, elektroni će se usmjereno kretati prema pozitivnom, a „šupljine“ prema negativnom polu izvora. lektrona. Ovakva struktura se naziva P tip.

3 Kada je napon dovoljno velik da elektroni i „šupljine“ savladaju otpor graničnog sloja, kroz PN spoj će teći struja. Diode Dioda je elektronski element koji propušta struju samo u jednom smjeru. To je, dakle, električni ventil. Dioda se sastoji od anode i katode. Prema namjeni i karakteristikama, diode dijelimo na: ispravljačke, zener, svijetleće (LED), tunelske, varikap diode i dr Ispravljačke diode koristimo za ispravljanje izmjenične u istosmjernu struju. Elektronski uređaj koji je namijenjen za transformaciju i ispravljanje napona nazivamo ispravljač. Spajanjem transformatora na mrežni napon na sekundaru se dobija smanjeni izmjenični napon.

4 Ugradnjom jedne diode vrši se poluvalno ispravljanje, jer dioda propušta struju samo u jednom smjeru (jedna poluperioda). Na ovaj način se koristi pola predviđene snage. Za punovalno ispravljanje koriste se četiri diode u Grecovom spoju.

5 Paralelnim spajanjem kodenzatora na izlazu vrši se peglanje napona.
Zener-diode pri tzv. zenerovom proboju postaju provodljive, a napon postaje stabilan. Zbog toga se Zener-diode ili sklopovi sa njima koriste za stabilizaciju napona. Svijetleće diode – LED (engl. Light Emitting Diode) svijetle pri protoku struje određene jačine. Zavisno od materijala od kojeg su izrađene i talasne dužine, diode emituju različitu svjetlost. Koriste se kao indikatori, za izradu displeja, svjetiljki (sijalica) i sl. Za svijetleće diode, ovisno o boji, potrebno je obezbjediti odgovarajući napon i struju katoda (-) anoda (+)

6 Kada je napon manji od predviđenog, dioda neće svijetliti, a kada
3,5 V 35 mA Kada je napon manji od predviđenog, dioda neće svijetliti, a kada je veći, dioda će pregorjeti! Priključenje LED na veće napone vrši se spajanjem u seriju sa otpornikom. 2,1 V 20 mA 1,7 V 20 mA 2.2 V 25 mA 4,5 V 30 mA PRAKTIČAN RAD – ISPITIVAČ PROVODNIKA Za izradu LED ispitivača provodnika potreban je sljedeći materijal: PVC kutijica, tri baterije od 1,5 V, otpornik od 27 Ω, bijela LED dioda, mikro prekidač i provodnici. Izvršite spajanje komponenti prema šemi Na izvode, koji su paralelno spojeni sa mikroprekidačem, možete postaviti pipalice ili štipaljke. (STR 95.) Po završetku rada testirajte izrađeni ispitivač. LED ispitivač provodnika Šema LED ispitivača

7 PRAKTIČAN RAD - LED ispitivač provodnika
Za izradu LED ispitivača provodnika potreban je sljedeći materijal: PVC kutijica, tri baterije od 1,5 V, otpornik od 27 Ω, bijela LED dioda, mikro prekidač provodnici. Izvršite spajanje komponenti prema šemi Na izvode, koji su paralelno spojeni sa mikroprekidačem, možete postaviti pipalice ili štipaljke. Po završetku rada testirajte izrađeni ispitivač. Šema LED ispitivača

8 HVALA NA PAŽNJI IMA LI PITANJA ?


Скинути ppt "Zavojnice (kalemovi) Zavojnica je pasivni elektronski element koji ima određen električni induktivitet (L). Zavojnice najčešće izrađujemo od bakarnog provodnika."

Сличне презентације


Реклама од Google