Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

MAKSIMIZACIJA PROFITA

Сличне презентације


Презентација на тему: "MAKSIMIZACIJA PROFITA"— Транскрипт презентације:

1 MAKSIMIZACIJA PROFITA

2 Profit

3 MAKSIMIZACIJA PROFITA KOD MONOPOLA

4 Karakteristike monopola
Broj preduzeća Samo jedno preduzeće, preduzeće=industrija Vrsta proizvoda Jedinstven proizvod Barijere ulasku Značajne barijere ulasku u industriju Mogućnost formiranja cijene Promjene u tražnji dovode do promjene cijena⇒price maker Efikasnost Ne postiže se alokativna niti produktivna efikasnost u dugom roku

5 Elastičnost tražnje i TR
Elastična tražnja – smanjenje cijena uzrokuje rast TR Neelastična tražnja – smanjenje cijena uzrokuje pad TR

6 Elastičnost tražnje i MR
MR=P*[(E-1)/E] (P=MR*(E/E-1)) MR≥0 - elastična tražnja MR<0 – neelastična tražnja

7 Odnos monopolske cijene i količine - numerički
Kada monopolista povećava broj izlaznih proizvoda, smanjuje cijene na svim prethodnim jedinicama. Kao rezultat toga, granični prihod kod monopola je uvijek ispod cijene (P<MR)

8 Odnos monopolske cijene i količine

9 Ravnoteža u monopolu – kratki rok

10 Odnos monopolske cijene i količine - numerički
Da bi maksimizirao profit, monopolista proizvodi outputa na nivou na kojem je granični trošak jednak je graničnom prihodu Za nivo proizvodnje pri kome je MR>MC ili MR<MC ostvarivaće se niži profit od maksimalnog profita

11 Ukupni pristup maksimizaciji profita

12 Odnos monopolske cijene i količine – marginalni pristup max profita
Kriva graničnog prihoda – promjena prihoda usljed jediničnog povećanja prodaje proizvoda Kriva graničnog troška – promjena troška usljed jediničnog povećanja proizvodnje proizvoda

13 MR = MC – uslov maksimizacije profita
Ako MR> MC, monopolista povećava profit povećanjem proizvodnje Ako je MR <MC, monopolista smanjuje profit povećanjem proizvodnje Ako je MC = MR, monopolista maksimizira profit Da li nivo outputa pri kome je zadovoljen uslov jednakosti MR i MC predstavlja nivo proizvodnje i prodaje pri kome se ostvaruje maksimalan profit?

14 Određivanje monopolske cijene
MR = MC -stanje koje određuje količinu proizvoda kod monopola kada se ostvaruje maksimalni profit Monopolista zaračunava najvišu cijenu potrošačima za količinu koju oni žele Ta cijena je predstavljena krivom potražnje, odnosno krivom cijene

15 Određivanje monopolske cijene
Da bismo odredili cijenu pri kojoj se maksimizira profit (gdje je MC = MR), prvo moramo odrediti obim proizvodnje pri kome se maksimizira profit - Qmax

16 Utvrđivanje monopolske cijene i količine
MC $36 30 24 18 12 6 Price 1 2 3 4 5 7 8 9 10 Monopolist price D MR

17 Profit i monopol Uslov maksimizacije profita - Odredite koju će količinu monopolista proizvesti na presjeku MC i MR krive

18 Profit i monopol Odredite cijenu koju će monopolista naplatiti za količinu gdje je MC=MR – prodajna cijena proizvoda P Odredite prosječne troškove na tom nivou proizvodnje – cijenu koštanja proizvoda ATC

19 Profit i monopol Odredite dobit (gubitak) kod monopoliste oduzimanjem prosječni ukupnih troškova od prosječnih prihoda, odnosno cijene (P) pri ravnotežnom nivou proizvodnje i pomnožite taj iznos sa određenom količinom – površina pravougaonika čija je dužina Qmax a širina P-ATC

20 Profit i monopol Monopolista će ostvariti profit ako je monopolska cijena iznad prosječnih ukupnih troškova – P>ATC Monopolista će ostvariti nultni profit ako je cijena jednaka prosječnim ukupnim troškovima P=ATC Monopolista će ostvariti gubitak ako je cijena manja od prosječnih ukupnih troškova – P<ATC

21 Ostvarivanje dobiti u monopolu
Monopolista može ostvariti profit – P>ATC MC Price MR D ATC A PM Profit QM B CM Quantity

22 Prelomna tačka kod monopola
Monopolista može ostvariti nultni profit kada je P=ATC ⇒ P se prikazuje kao tangenta na krivu ATC MC Price ATC MR D PM QM Quantity

23 Ostvarivanje gubitka kod monopola
I monopolista može ostvariti gubitak – P<ATC MC Price ATC MR D B CM Loss A PM QM Quantity

24 Maksimizacija profita
Monopolsko preduzeće neće odrediti proizvoljno visoke cijene, cijena za maksimalizaciju dobiti odgovara nivou tamo gdje se sijeku MR = MC. Monopolsko preduzeće će na tržištu obezbjediti maksimalni profit.

25 Maksimizacija profita

26 Monopolski profit i gubitak
Monopolista će obustaviti poslovanje u kratkom roku ako je njegova cijena ne prelazi prosječne varijabilne troškove za datu količinu. Monopolista će se zatvoriti poslovanje ako nije vjerojatno da će dostići ili premašiti prosječne varijabilne troškove u dužem roku.

27

28 Tačka A - maximalni profit
Tačka D - zatvaranje preduzeća

29 Tačke C i B – nultni profit

30

31 Tačka A - maximalni profit
Tačka D - zatvaranje preduzeća

32 Tačke C i B – nultni profit

33

34 Efikasnost u monopolu Alokativna efikasnost (P=MC)
Produktivna efikasnost (P=ATCmin) Preduzeća u savršenoj konkurenciju su alokativno i produktivno efikasna Da li u monopolu postoji produktivna i alokativna efikasnost?

35 Alokativna efikasnost
Alokativna efikasnost se postiže u slučaju kada se sa datim nivoom autputa maksimizira blagostanje (korisnost) potrošača i ostvaruje najveći potrošački višak Alokativna efikasnost – MB=MC Alokativna efikasnost u slučaju firme – P=MC

36 Alokativna efikasnost u monopolu
U savršenoj konkurenciji – resursi efikasno raspodjeljeni na proizvode – Pareto optimum U monopolu – za Qm P>MC – nedovoljna alokativna efikasnost

37 Produktivna efikasnost
Produktivna efikasnost se postiže pri proizvodnji autputa sa najnižim troškovima – P jednaka minimalnim prosječnim troškovima Da li preduzeće postiže produktivnu efikasnost? ⇒ poređenje P i ACmin autputa U savršenoj konkurenciji – u kratkom roku ne postoji p.e. ? u dugom roku postoji p.e.

38 Produktivna efikasnost u monopolu
U savršenoj konkurenciji – za Q1 P=ATCmin – produktivna efikasnost, u suprotnom gubici U monopolu – za Q2 ATC>ATCmin – nije produktivno efikasan te prodaje po P iznad ATCmin


Скинути ppt "MAKSIMIZACIJA PROFITA"

Сличне презентације


Реклама од Google