Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОРТФОЛИО

Сличне презентације


Презентација на тему: "ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОРТФОЛИО"— Транскрипт презентације:

1 ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОРТФОЛИО
ПРЕЗЕНТАЦИЈА

2 Шта је портфолио? portafoglio – (итал.) носити папир
Портфолио је збирка докумената и радова који приказују нечији процес напредовања, развоја и постигнућа током времена. Наставник или стручни сарадник представља свој рад, знања и вештине. Збирка разноврсних материјала даје слику о томе шта наставник, васпитач или стручни сарадник зна и може да уради, осликава његова постигнућа, професионално искуство, ставове и размишљања.

3 Законски оквир Правилник о стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника (Службени гласник РС, бр. 85/ ) – Члан 20 „Наставник, васпитач и стручни сарадник систематично прати, анализира и вреднује свој образовно-васпитни рад, развој компетенција, своје напредовање и професионални развој и чува, у одређеном облику најважније примере из своје праксе, примере примене наушеног током стручног усавршавања, лични план професионалог развоја (у даљем тексту: портфолио). Наставник, васпитач и стручни сарадник на захтев директора, стручног сарадника, просветног саветника и саветника – спољног сарадника, даје на увид свој портфолио професионалног развоја.“

4 Законска обавеза израде професионалног портфолија је на снази 3
  Законска обавеза израде професионалног портфолија је на снази 3. марта године.

5 Чему служи портфолио? Испуњавање законске обавезе сваког запосленог
Унапређивање наставног процеса Лична промоција Конкурисање за радно место Напредовање у каријери Спољашња евалуација.

6 Изглед портфолија Према препоруци Завода за унапређивање образовања и васпитања, професионални портфолио треба да садржи одређене елементе.

7 Име и презиме: __________________
Насловна страна на насловној страни налазе се подаци о школи, као и име и презиме аутора портфолија РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОШ “Светозар Милетић” Тител Милоша Црњанског бр. 3 021/ ПОРТФОЛИО  Име и презиме: __________________

8 Садржај Лакше сналажење аутора и корисника портфолија Садржај:
 1. Радна биографија 2. Лична професионална филозофија – есеј 3. Годишњи план стручног усавршавања 4. Стручно усавршавање у установи 5. Стручно усавршавање ван установе 6. Самопроцена ефеката рада 7. Спољашња процена ефеката рада 8.Прилози

9 Радна биографија садржи кључне податке о аутору , структурисан преглед његовог/њеног формалног и неформалног образовања; радног искуства и постигнућа, стечених знања и вештина

10 Р А Д Н А Б И О Г Р А Ф И Ј А Лични подаци Име и презиме ЈМБГ Мејл адреса Број телефона Занимање/професија Тренутно радно место/установа Образовање (средња школа и даље) Испит за лиценцу за наставника Радно искуство (где је радила/радио, када, на ком радном месту) ЗВАЊЕ Страни језици (ниво) Информатичка писменост Остало

11 Лична професионална филозофија
Есеј који представља приказ основе на којој се темељи професионални рад аутора портфолија. Најважније ствари које треба да садржи есеј су: * Како радим/подучавам * најчешћи облици рада * најчешће методе * које циљеве постављам * зашто радим баш на тај начин * како се то што радим одражава на ученике *рефлексија/размишљање о сопственим компетенцијама

12 Смернице за писање ЛПФ:
ЛПФ је лични став о послу којим се бавим, о подучавању, о посвећености каријери... То није прости опис рада, него размишљање о подучавању и образовању. Писање ЛПФ помаже да разјаснимо своја уверења, или откријемо недоследност у раду. Осим односа према учењу и подучавању, морамо размишљати и о односу и сарадњи са колегама, локалном заједницом... Најбоље је писати у садашњем времену, првом лицу једнине. Дужина текста није одређена, али је важно да буде ефектан. Језик писања треба да буде разумљив и онима који нису стручњаци.

13 Пример ЛПФ Рад са децом је нешто у чему се проналазим и што ме испуњава задовољством. Уживам у раду са најмлађим узрастом – припремним разредом, трудим се да кроз игру и песму омогућим ученицима да са лакоћом усвајају знања и успешно испуне постављене задатке. Са ученицима старијег узраста негујем партнерски однос, пажљиво ослушкујем њихове потребе и увек се трудим да задатке и критеријуме оцењивања најпре прилагодим појединцу, а потом групи. Ангажовање и залагање ученика континуирано пратим. Циљеве часа прецизно формулишем и увек се трудим да они буду реални и оствариви, што и проверавам на крају часа. Трудим се да увек извршим самоевалуацију свог рада. У жељи да ученицима приближим материју, усавршавам свој начин рада и пратим трендове у методици наставе. Трудим се да, кад год је то могуће, у наставу укључим и модерне информационо-комуникационе технологије и да применим знања стечена стручним усавршавањем. У настави користим разноврсне наставне методе (дијалошку, демонстративну, разговор, рад са уџбеником...), али сматрам да бих могла чешће користити различите облике рада, нпр. групни, или рад у пару. Могла бих задавати ученицима и истраживачке пројекте о појединим темама, што би допринело већој мотивацији ученика и квалитету наставе. Као члан колектива и као помоћник директора aктивно учествујем у раду школских стручних актива и тимова, укључена сам у израду школске документације. Сматрам да добро познајем законска и подзаконска акта везана за образовање. Мишљења сам да су ми све компетенције равномерно развијене, али да увек има простора за даље напредовање, нарочито у К1- Компетенцији за наставну област, предмет и методику наставе и К4 – компетенцији за комуникацију и сарадњу.

14 Лични план стручног усавршавања
пише се након попуњавања упитника за самопроцену рада. Важно је одредити компетенцију коју желите да развијете Након одређивања компетенције, планирате 4-6 корака стручног усавршавања у установи и 1-2 ван установе (семинар из каталога) којима ћете побољшати своје компетенције. Лични план СУ пише се пре почетка школске године – предаје се тиму за СУ у августу

15 У установи Ван установе Ефекти ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
ЗА 2013/14. ГОД Име и презимe Назив установе и радног места Последњи завршени ниво образовања Звање Ниво и врста образовања потребни за обављање посла у складу са систематизацијом, односно описом посла Знања и вештине (компетенције) које желим да развијем, унапредим у наредној години У установи Ван установе Ефекти

16 Стручно усавршавање у установи и ван ње
Стручно усавршавање у установи и ван ње ваша евиденција о стручном усавршавању Извештај о стручном усавршавању – сачињава се и предаје на крају школске године (јун)

17 С Т Р У Ч Н О У С А В Р Ш А В А Њ Е Назив стручног усавршавања у установи Ред.бр. Назив и врста Ниво (нпр. Стручно веће, наставничко веће) Време Бр. бодова Начин учествовања Евиденција 1. Активно учење/настава – семинар за наставнике НВ 16.јануар 2014. 2 присуство, дискусија и анализа Евиденција присутних наставника 2. Професионални портфолио - презентација 24. фебруар 8 Припрема, излагање, дискусија и анализа Записник НВ

18 С Т Р У Ч Н О У С А В Р Ш А В А Њ Е Учешће на акредитованим програмима стручног усавршавања - семинари Ред.бр. Назив Број сати Време Начин учествовања 1. Између прописа и праксе 16 септембар 2013. Присуство 2. Планирање професионалног усавршавања и напредовања 8 15. фебруар 2014.

19 ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ
ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ Назив установе ШОСМО „С. Мокрањац“ Пожаревац Име и презиме Драгана Костић Радно место наставник солфеђа и теорије музике у ОМШ Година/период за који се извештај пише 2013/2014. Стручно усавршавање у установи ниво (стручни актив, веће и друго) време начин учествовања (присуство, излагање, ауторство, координисање, вођење, остало...) документ који доказује реализацију ван установе назив стручног усавршавања (присуство, излагање, ауторство, координисање, вођење, остало...) Документ који доказује реализацију, односно број сертификата, потврде/уверења и ко га је издао Која знања и вештине сам унапредила/унапредио у току ове године Облици остварени преко плана (навести облике који нису били планирани, а остварени су) Који од планираних облика стручног усавршавања није остварен и због чега Звање стечено у току ове године Напомена

20 Самопроцена ефеката рада
Упитник сачињен на основу компетенција Важно је да будете искрени према себи, јер ћете на тај начин бити свесни онога што треба да унапредите К1 – компетенције за наставну област, предмет и методику наставе К2 – компетенције за поучавање и учење К3 – компетенције за подршку развоја личности ученика К4 – компетенције за комуникацију и сарадњу

21 Спољашња процена ефеката рада
извештај лица које врши евалуацију вашег рада (директор, помоћник директора, стручни сарадник, просветни саветник)

22 Прилози планови активности, припреме за час
ученички радови, продукти деце анализе рада одељења/групе и појединаца примери вредновања радова деце, односно ученика резултати тестова ученика примери анкета, тестова, упитника, њихова анализа примери писане повратне информације ученицима анкете и анализе одговора деце, ученика, родитеља, колега прикази стручних радова дневнички записи, повремене белешке и коментари идеје за наредно планирање препоруке и савети колега фотографије, снимци, аудио-записи са коментарима дипломе са такмичења, потврде о учешћима у раду жирија... записници, белешке колега, директора, стручних сарадника и других који су присуствовали активностима/часу сопствене рефлексије у вези са прилозима

23 Питања

24 Хвала на пажњи!


Скинути ppt "ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОРТФОЛИО"

Сличне презентације


Реклама од Google