Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Međunarodno privatno pravo

Сличне презентације


Презентација на тему: "Međunarodno privatno pravo"— Транскрипт презентације:

1 Međunarodno privatno pravo
Prvo predavanje 4. oktobar/listopad 2017. Prof. dr Zijad Hasić

2 Međunarodno privatno pravo
Dobrodošlicva studentima na nastavu iz MPP, Upoznavanje s studentima u svjetlu MPP Struktura ocjene Uloga dolazaka na predavanja za studenta Uloga kolokvijalne provjere Uloga rada seminarskih tema Spisak pitanja iz predmeta

3 Brainstorming: Koja su saznanja studenata o predmetu i suštini MPP (10’)

4 Ciljevi izučavanja predmeta
Osnovni je cilj izvođenja nastave iz ovog predmeta definitivno: formirati i učvrstiti, kod studenata završne godine pravnog studija, svijest o koegzistenciji različitih država, njihovih pravnih poredaka i njihovih pravosudnih i administrativnih organa, te kod njih razviti refleks i potrebna znanja i vještine u postupanju sa privatnopravnim odnosima koji su internacionalno obilježeni i koji se ne mogu profesionalno uspješno rješavati bez pravila ove struke.

5 Ciljevi izučavanja predmeta
Međunarodno privatno pravo se bavi svim vrstama privatnopravnih odnosa koji imaju međunarodna obilježja, pa je izučavanjem ovog predmeta cilj osvježiti znanja studenata stečena učenjem građanskog, obligacionog, porodičnog i nasljednog prava.

6 Ishod učenja Studenti će nakon izvedene edukacije i biti osposobljeni da u susretu s internacionalno obilježenim privatnopravnim situacijama pravilno kvalificiraju takve pravne situacije i činjenična stanja u njihovoj podlozi, da pravilno odaberu kolizione norme koje će ih odvesti do mjerodavnog materijalnog prava, te da, ako je mjerodavno strano pravo, utvrde sadržinu stranog prava i ispravno je protumače

7 Upoznavanje studenata Osnovne tematske jedinice
Pojam i svrha Međunarodnog privatnog prava, Privatnopravni odnosi i činjenična stanja s međunarodnim obilježjima, Historijski razvoj ove naučne grane prava Unutrašnji i vanjski izvori Međunarodnog privatnog prava, Hijerarhija izvora Međunarodnog privatnog prava i popunjavanje pravnih praznina, Problemi s međunarodnim obilježjem imogućnost izbjegavanja problema,

8 Osnovne tematske jedinice
Kolizione norme i problemi s njihovom primjenom, Lični startus, s elemntom inostranosti i određivanje mjerodavnog prava Porodičnopravni odnosi s elementom inostranosti i određivanje mjerodavnog prava Nasljednopravni odnosi s elementom inostranosti i određivanje mjerodavnog prava Nekretnine u stvarnopravnim odnosima s elementom inostranosti,

9 Osnovne tematske jedinice
Pokretne stvari u stvarnopravnim odnosima s elementom inostranosti Ugovorni odnosi u obligascionim odnosima s elementom insotranosti Vanugovorni odnosi u obligacionim odnosima s elementom inostranosti

10 Način organiziranja nastave
2.1. Način izvođenja nastave: predavanja vježbe diskusije gosti predavači 2.2. Broj sati opterećenja studenta: grupni rad samostalno učenje seminarski rad UKUPNO

11 Način ocjenjivanja Dolazak na predavanja (i aktivno učešće),
Seminarski radovi, Kolokvijalne provjere (2X ili jednom), Završni ispit

12 Literatura 1. E. Muminović: Međunarodno privatno pravo, Pravni
Fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2006.g. Dopunska literatura: 1. Dika – Knežević – Stojanović: Komentar Zakona o međunarodnom privatnom i procesnom pravu, Beograd, 1991. 2. Sajko – Sikirić – Bouček – Babić – Tepeš: Izvori hrvatskog i europskog međunarodnog privatnog prava, Zagreb, 200l. 3. B. Bordaš: Porodični odnosi u međunarodnom privatnom pravu, Novi Sad, 1996. 4. G. Knežević: Međunarodna trgovačka arbitraža, osnovna pitanja i problemi, Beograd, 1999. 5. Dvadeset godina Zakona o međunarodnom privatnom pravu, Zbornik radova, Niš, 2004. 6. Zakon o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u određenim odnosima (Sl. list SFRJ br. 43, 1982.) 7.Tibor Varadi, Bernadet Bordaš i Gašo Knežević: Međunarodno privatno pravo, Forum, Novi Sad, 2001.

13 Seminarski radovi Prikaz tema i određivanje izvršilaca (zaduženja).

14 Međunarodno privatno pravo
Spisak seminarskih tema Rad na seminarima Ozbiljnost rada na svim fazama za izradu seminarskog rada Konsultiranje u svim fazama rada Jedan primjerak odobrenog seminarskog rada dostaviti na:

15 MPP Posebno obratiti pažnju na pravni osnov uređenja ove oblasti na prostoru Bosne i Hercegovine: Značaj Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima (“Službeni list SFRJ”, br. 43/82, 72/82, “Službeni list RBiH” br. 2/92, 13/94)

16 Za stalni kontakt

17 Pitanja na ispitu POJAM, ZNAČAJ I VAŽNOST POSTOJANJA I PRAVNOG DJELOVANJA POSEBNE NAUČNE DISCIPLINE MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA

18 Međunarodno privatno pravo
POJAM, METOD I ZADACI Potreba za reguliranjem stranih ili inostranih elemenata NAZIVI: Element inostranosti Strani element Međunarodni element Međunarodno obilježje Cilj reguliranja ovih odnosa je postizanje internacionalne stabilnosti privatnopravnih odnosa i pravne sigurnosti subjekata u tim odnosima Svaka država ima vlastiti pravni poredak Poseban pristup pravnoj sposobnosti, testamentarnom pitanju i sl.

19 Međunarodno privatno pravo
Pravne situacije unutarnjeg pravnog prostora Zadatak za studente: IZMISLITI ISKLJUČIVO UNUTRAŠNJEPRAVNE SITUACIJE

20 Međunarodno privatno pravo
1. Zaključenje braka između državljana BiH na području BiH 2. Ugovor o prodaji između dva BiH trgovačka društva

21 MPP ELEMENT INOSTRANOSTI JAVLJA SE U: U subjektu U objektu
U pravima i obavezama DA STUDENTI DAJU PRIMJER ZA TO

22 Međunarodno privatno pravo
I grupa II grupa III grupa

23 Međunarodno privatno pravo
IV grupa V grupa VI grupa

24 Međunarodno privatno pravo
U SUBJEKTU: BIH DRŽAVLJANIN ZAKLJUČIO UGOVOR S FRANCUSKOM DRŽAVLJANKOM Na bazi državljanstva, prebivališta i boravišta

25 Međunarodno privatno pravo
U objektu: ako su predmet ugovora puške koje se nalaze u Austriji Strani element se nalazi na bazi mjesta nalaženja stvari U PRAVIMA I OBAVEZAMA: Nastanak obaveza vezuje se za stranu državu Ako je strano obilježen nastanak prava i obaveza

26 Rad sa studentima ZA STUDENTE
PRAVNE SITUACIJE S MEĐUNARODNOPRAVNIM OBILJEŽJEM BRAINSTORMING: NA TABLI EVIDNETIRATI ODGOVORE ( KONKRETNIH PRAKTIČNIH ODGOVORA)

27 Međunarodno privatno pravo PRIMJERI
1. DVOJE STRANACA ŽELI ZAKLJUČITI BRAK U BiH UGOVOR O PRODAJI ZAKLJUČEN U Italiji između BiH i austijskog državljanina

28 Međunarodno privatno pravo
Načini rješavanja slučajeva s međunarodnim elementom: Za ugovore je mjerodavno pravo koje su izabrale ugovorne stranke Konvencija izumeđu bivše SFRJ i Francuske: Učinak usvojenja uređuje nacionalni zakon usvojitelja

29 Međunarodno privatno pravo
Rješavanja A) Direktno Neposredno regulisanje i to na međunarodnom planu Sporazum svih država svijeta Ovo je danas utopija jer je teško zamisliti zajedničko radno, građansko i sl. pravo

30 Međunarodno privatno pravo
Ipak postoje: Međunarodni sporazumi o vazdušnoj plovidbi Konvencija UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe iz 1980. UNCITRAL UN Konvecija za međunarodno trgovačko pravo

31 Međunarodno privatno pravo
Direktna norma za primjenu. Npr.: “Strana fizička i pravna lica mogu sticati pravo svojine na pokretnim stvarima kao i domaća lica”.

32 Međunarodno privatno pravo
B) indirektno /neki smatraju da je to jedino pravi način za MPP/ Kolizionim pravilima, Koliziona pravila su dio unutrašnjeg prava svake države, pa i BiH, Srbije, Hrvatske, Mađarske i sl. Tijela primjene su Sud, Arbitraža, Upravni organ.

33 Pitanje za ispit: Da se protumači slijedeće:
Općinski sud u Sarajevu rješava o razvodu braka stranih državljana na osnovu primjene kolizionih normi zakona BiH koji uređuje tu oblast. Nadležni austrijski organ u Beču, pred kojim dvoje BiH državljana zaključuju brak, polazi od primjene austrijskih odgovarajućih kolizionih pravila (par. 16. i 17. austrijskog zakona) STUDENT TREBA DATI SVOJE SUD O OVIM PRIMJERIMA

34 I sljedeće: I slijedeće:
I kad postoje uvjeti za sklapanje braka po pravu države čiji je državljanin osoba koja želi sklopiti brak pred nadležnim organom BiH, neće se dozvoliti sklapanje braka, ako, što se tiče te osobe, po pravu BiH postoje smatnje koje se odnose na postojanje ranijeg braka, srodstva i nesposobnosti za rasuđivanjem.

35 Pitanje: Pojam i svrha MPP
Razlika između MJP i MPP MJP Odnosi između država i međunarodnih organizacija MPP Privatnopravni odnosi Odnosi između fizičkih lica i pravnih lica Sa studentima vidjeti šta čini: Javno pravo Privatno pravo

36 Međunarodno privatno pravo
Javno pravo Građansko parnično Vanparnično pravo Stečajno pravo Izvršno pravo

37 Privatno pravo Privatno pravo (ulaze grane koje već po starorimskoj klasifikaciji su privatno pravo): Građansko, Trgovačko, Dio pomorskog (prava mora), Dio radnog, Porodično.

38 Pitanje za ispit: Historijski osvrt na nastanak, razvoj i afirmaciju MPP Odnosi ljudi u toku historije, Odnosi između država u periodu antičkog svijeta Odnosi u srednjem vijeku i nastanak gradova, te uticaj tog doba na nastanak ovog prava, Srednjevjekovni period u svijetu, Novovjekovni period u svijetu, Davanje naziva za MPP Afirmiranje MPP

39 MPP u svijetu Današnji svijet: - Podijeljenost svijeta,
- Integracioni procesi, Globalizacija Protok ljudi, roba usluga i novca (ali i pravnih subjekata), Internacionalni elementi privatnopravnih odnosa među ljudima

40 Histrijski razvoj MPP PITANJA NA ISPITU: Međunarodno privatno pravo
Život u bivšoj SFRJ i SR BiH uticao je na ”pasivnost” odnosa s internacionalnim elementom, pa je pravo bilo zapostavljeno Nakon rata u BiH, situacija se iz temelja izmjenila, tako da je pravilo da u svakoj porodici postoje neki rođaci koji su u inostranstvu, te imaju internacionalne odnose, Posljednjih trideset godina uticalo u brojnim državama nastanak normi koje uređuju ovu materiju Suživot različitih pravnih poredaka, Nastojanje da norme privatnopravnih odnosa jedne zemlje budu kompatibilne normama drugih zemalja

41 Međunarodno privatno pravo predmet
-MPP vrlo zahtjevna disciplina Pretpostavlja poznavanje brojnih drugih pravnih naučnih disciplina Ovo je unutrašnja pravna grana Postoje pravni poreci u svakoj državi, a u svakom poretku postoje brojni privatnopravni odnosi MPP regulira privatnopravne odnose koji su inostrano ili internacionalno obilježeni Prisutnost međunarodnog obilježja Problematika sukoba zakona u predmetima s međunarodnim elementom

42 Načini reguliranja Dva načina: a) direktni (neposredni);
a)1. Direktno reguliranje međunarodnim propisima Norme neposredno rješavaju sporni odnos Nema nijedne konvencije koja obuhvata građansko, porodično, privredno, radno pravo U CJELINI; Postoje međunarodni sporazumi za većinu zemalja Postoje UNCITRAL-ov model zakona a)2. Direktno reguliranje unutarnjim propisima Norme domaćeg prava b) indirektni (posredni, kolizioni)

43 Međunarodno privatno pravo
HISTORIJA Stranci (varvari) nisu uživali nikakva prava (osim ako su bili pod patronatom ili ako je bio ugovor o njihovom pravnom položaju Egipat i grčko pravo (npr. egipatsko pravo dozvoljavalo je brak između braće i sestara,a to nije dozvoljavalo grčko pravo) U Egiptu se primjenjivala oba prava, a kasnije je to ujednačio vladar.

44 Međunarodno privatno pravo
Historija: Rim – peregrini (praetor peregrinus rješavao sporove između rimljana i peregrina) Postojali ugovori o prijateljstvu Rima i drugih država (hospitium) Srednji vijek Plemensko pravo bilo vezano za pleme, a kasnije za područje na kome se to pleme nalazilo Statuti gradova Italije Islamsko pravo Podjela na dar al-islam i dar al-harb (neislamski) Priznanje neislamskih država

45 Međunarodno privatno pravo
Novi vijek Današnje MPP Ime MPP prvi put se spominje (Private international Law) Joseph Story u svom djelu Komentari o sukobu prava U USA i angloameričkim koristi se ovo ime ali i “Sukobi zakona” (Conflict of Laws) Savigny: upućuje na pravni poredak koji ima najdužu vezu s predmetom Kodifikacije mpp

46 Međunarodno privatno pravo
Sporne situacije s međunarodnim elementom uređuju pravila međunarodnog privatnog prava s slijedećim metodama: A direkno B. Indirektno, odnosno: 1. koliziona pravila,

47 Međunarodno privatno pravo
ZA UTVRĐIVANJE IME PREDMETA MPP prvi put se spominje kao “Private international law” Joseph Story ( ) U djelu Komentari o sukobu prava iz godine U Evropi, uveo ime W. Shaeffer u istoimenoj knjizi U anglosaksonskom pravu predmet da se zove “sukobi zakona” i sl.

48 Međunarodno privatno pravo
Predmet mpp Predmet MPP su oni pravni odnosi koji su regulirani normama MPP, a mogu se predmetom smatrati i same norme koje reguliraju određenu vrstu odnosa Predmet MPP čine i određena pravila o pravima naših državljana da stupaju u privatnopravne odnose sa elementom inostranosti.

49 Međunarodno privatno pravo
Def. Predmetom MPP, kao discipline koja izučava određenu pravnu oblast, smatramo norme o određivanju mjerodavnog prava, građanskoprocesnim odnosima s elementom inostranosti, pravima stranaca da stupaju u BiH u privatnopravne odnose i pravima domaćih državljana da stupaju u privatnopravne odnose s elementom inostranosti.

50 Međunarodno privatno pravo
Pojam To je dio prava jedne određene države Ono je grana unutrašnjeg prava Pravila nisu međunarodna već se reguliraju međ. odnosi

51 Rekapitulacija Ponavljanje o pojmu, svrsi, predmetu i obilježjima MPP

52 IZVORI BiH MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA
Naročita pažnja pri korištenju pravnih izvora: Negdje su zakonski propisi, a negdje sudski precedenti Sastav čine: Unutarnje pravo, Međunarodni ugovori.

53 BRAINSTORMING Da grupe studenata napišu vrste izvora prava korisnih za rješavanje predmeta s međunarodnim elementom

54 Pitanja za ispit: Nabrojati najmanje tri izvora MPP u unutranjem pravu BiH Nabrojati najmanje tri izvora Međunarodnog privatnog prava

55 Izvori Upotreba precedenata Vrste izvora: Ustav Zakon Podzakonski akti
Može biti poseban zakon(ik), npr Albanija, Austrija, BiH, Hrvatska, Italija, Srbija,Njemačka, Slovenija, Turska i dr. Nalaze se u raznim zakonima, npr. Finska (porodični odnosi), Bugarska (svojina) Francuska (Code Civil iz 1804), Kina Portugal, Španija i sl. U Velikoj Britaniji: zakoni, sudske odluke i doktrina SAD-zakoni država članica,sudski precedenti, ratifikovane međunarodne konvencije Podzakonski akti Sudska praksa Običaji Pravna nauka

56 Međunarodno privatno pravo
Unutarnji izvori Propisi na nivuo BiH Propisi na nivou entiteta i Brčko Distrikta

57 Propisi na nivou države BiH
Zakon o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u određenim odnosima (“Službeni list SFRJ”, broj 34/82) preuzet Uredbom sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona koji se u BiH primjenjuju kao republički zakoni (“Službeni list Republike BiH”2/1992. Drugi propisi

58 Izvori na državnom nivou
Zakon o obligacionim odnosima Zakon o kretanju i boravku stranaca ZUP Zakon o koncesijama Zakon o politici direktnih stranih ulaganja Brojni drugi zakoni.

59 Međunarodni propisi Internacionalni propisi:
Bilateralni međunarodni ugovori Multilateralni međunarodni ugovori MPP je unutanje pravo. Da bi se prevladale nejasnoće koje će pravo biti nadležno, jedan od načina je zaključivanje multilateralnih sporazuma Začetnik je bio Pasquale Stanislao Mancini godine Haška konferencija 1893 ( septembra 1893.) Konferencija za rješavanje različitih pitanja MPP.

60 Međunarodno privatno pravo
Regionalne multilaterlane konvencije kao način unifikacije MPP Haška konferencija Američke države doneseno osam konvencija i jedan protokol u Montevideo (pedesetgodišnjica M konvencije) Multilateralne konvencije za zemlje Europe Nordijske zemlje 1931 o starateljstvu Međunarodne komisije za građanska stanja Osnovana 1949 godine

61 Međunarodno privatno pravo
Bilateralni neđunarodni ugovori Ugovori o pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stavrima Ugovori o uzajamnom pravnom saobraćaju u građanskim i trgovačkim stvarima Ugovori o priznavanju i izvršavanju sudskih odluka Konzularni ugovori Ugovori o dostavljanju izvoda iz matičnih knjiga Trgovački ugovori i sl.

62 Međunarodno privatno pravo
Multilateralni međunarodni ugovori Pariška konvencija o zaštiti industrijske svojine 1883 Bernska konvencija o zaštiti književnih i umjetničkih djela 1886. Univerzalna konvencija o autorskom pravu 1952. Haška konvencija o građanskom sudskom postupku iz 1954 Haška konvencija o sukobu zakona u pogledu oblika oporučnih raspolaganja iz1961.

63 Međunarodno privatno pravo
-Haška konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava iz 1961. Haška konvencija o zakonu koji se primjenjuje na prometne nesreće iz 1971.

64 Međunarodno privatno pravo
Haška konferencija iz 1893. Razmatra pitanja Zainteresirane strane Glavni izvjestilac Sazivanje diplomatske konferencije Konvencije imaju datum nastanka, a stupaju na snagu u zemljama članicama konferencije kad ih dovoljan broj potpiše

65 Međunarodno privatno pravo
BiH i sukcesija ranijih bilateralnih ugovora Novi bilateralni međunarodni ugovori Rasprostranjena primjena Nastaju živjeti b/k koje je zaključila bivša YU Kod multilaterlanih ugovora postoje Norme materijalnog prava, koje suštinski uređuju neke odnose (npr. Saobraćaj, međunarodnu kupoprodaju i sl) Direktini metod reguliranja odnosa Kolizione norme Njima se ujednačavaju odnosi To je indirektni metod

66 Pitanja za ispit: Pojmovno odrediti izraz „hijerarhija pravnih izvora“ u svjetlu MPP

67 Međunarodno privatno pravo
Hijerarhija pravnih izvora Sukobi Međunarodni ugovori i unutarnji izvori Različiti unutarnji izvori Prioritet međunarodnog u odnosu na unutarnje pravo Pravila Lex specialis derogat legi generali Lex posterior derogat legi priori Nužnost pronalaska mjerodavnog prava

68 Međunarodno privatno pravo
POPUNJAVANJE PRAVNIH PRAZNINA Pojam ovog instituta Načini popunjavanja pravnihj praznina u MPP; Primjena načela: konkretnog zakona, načela pravnog poretka BiH i načela međunarodnog privatnog prava, ako nema odredaba za rješavanje

69 Obnavljanje naučenog Praktična provjera (davanje odgovora)pitanja koja se javljaju u toku ovog predavanja Razgovor sa studentima koji su radili seminarske radove na teme, nastale u toku ovog predavanja

70 HVALA NA PAŽNJI

71 stigli smo do Sukoba zakona
OBNAVLJANJE GRADIVA ZA NAREDNA PREDAVANJA stigli smo do Sukoba zakona

72 Međunarodno privatno pravo
SUKOB ZAKONA PRIMJERI Vrste Pitanja statusnog karaktera Pitanja vlasništva Obligacioni odnosi LEX LOCI ACTUS-gdje su poduzeti akti nastanka obaveze LEX LOCI CONTRACTUS ili njeno izvršenje LEX LOCI SOLUTIONIS-gdje treba nastupiti posljedica ugovora LEX LOCI DELICTI-gdje je nastala protupravna radnja LEX LOCI LAESIONIS-gdje su nastupile štetne posljedice Formalna zakonitost-gdje je pravni posao nastao (pravilo locus regit actum)

73 MPP i teritorija O PROSTORNOM DOMAŠAJU PRAVNIH NORMI

74 Izbjegavanje problema
Mogućnost izbjegavanja problema: Iskljkučiva primjena domaćeg prava Unifikacija nacionalnih zakonodavstava Unifikacija materijalnog prava Unifikacija kolizionog MPP Haška konferencija za međunarodno privatno pravo, djeluje uokviru Haške akademije za međunarodno privatno pravo (54s) BiH je članica od 7. juna 2001.

75 HVALA NA PAŽNJI

76 REKAPITULACIJA UZ ODBRANE SEMINARSKIH RADOVA

77 Ponovno obnavljanje gradiva: Međunarodna pravna pomoć
Saradnja između organa različitih država u međunarodnom pravnom prometu Sudski i Drugi organi Najčeše su to procesne radnje Državi organi mogu poduzimati radnje samo na svom području Neophodnost poduzimanja radnji u različitim pravnim sistemima

78 MPP Osnov ukazivanja međunarodne pomoći :
postojanje bilateralnih ili multilateralnih međunarodnih ugovora Postojanje diplomatskog reciprociteta Ako praktički postoji reciprocitet iako ga nema formalno Postojanje prakse države da se pridržava određenih standarda u radu s državama

79 MPP-reguliranje Dvostrane i višestrane međunarodne konvencije:
Haška konvencija o građanskom sudskom postupku iz 1954 Haška konvencija o olakšanju međunarodnog pristupa sudovima iz 1980. Haška konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava Njujorška konvencija o ostvarivanju alimentacionih zahtjeva u inostranstvu iz 1956.

80 MPP-reguliranje BiH i bilateralni sporazumi: s npr. Belgijom, UK i sl.
Raniji sporazumi i sukcesija Mnogo novih sporazuma Za građanske stvari-propisi kojim se uređuju građanski postupci u BiH ZPP F BiH iz 2003. U slučaju sumnje u reciprocitet mišljenje daje Federalno ministarstvo pravde; Za pružanje pravne pomoći zaduženi su OSNOVNI SUDOVI U MJESTU PREBIVALIŠTA OSOBE KOJA JE ADRESAT DOSTAVLJANJA ODNOSNO U MJESTU GDJE TREBA PROVESTI PROCESNU RADNJU KOJU ZAHTIJEVA STRANI ORGAN.

81 Način komuniciranja: Neposredno i posredno
Zamolnica je pismeni akt kojim se traži pružanje pravne pomoći Forma zamolnice treba biti u duhu međunarodno određenih normi za međunarodne ugoovore; ZPP određuje samo pitanje jezika U odsustvu međunrodnog ugovora, na zamolnicu, njenu formu i sadržaj primjenjuje se načelo locus regit actum=mjerodavni su pripisi zemlje u kojoj je zamolnica nastala

82 Dostava akata osobama u inostranstvu
Radnja koja se najčešće obavlja putem pravne pomoći je DOSTAVLJANJE Dostavljaju se isprave, dokumenti i pismena Mogu biti sudski i vansudski akti, te druge isprave Najčešće su: Sudski pozivi Podnesci stranaka Sudske odluke i drugi akti u vezi sudskog postupka Adresati su najčešće: Stranke, svjedoci, vještaci, punomoćnici i druge osobe

83 Dostavljanje Po ZPP FBiH: Ugovoreni režim
Ako nema ugovorenog režima tada Strancima-diplomatskim putem Našim ljudima u inostranstvu: Poštom Ili putem nadležnog konzuladnog ili diplomatskog predstavniđtva BiH u toj državi MIP Na jeziku države kojoj se upućuje

84 Način komunikacije Razlozi odbijanja Razlozi formalne prirode:
Izvođenje procesnih radnji u inostranstvu – pravila zamoljene države Razlozi odbijanja Formalne prirode, ali i Zaštite državnog poretka Nepostojanje reciprociteta Ugrožavanje javnog poretka Razlozi formalne prirode: Zamolnica nije napisana na jeziku zamoljene države Nema ovjeren prijevod Nije ovjerena sama zamolnica Nema sve potrebne podatke za ukazivanje pomoći

85 Postupk po odbijanju Vraćanje zamolnice stranom sudu,
Naznačiti nedostake, Ako se nedostaci otklone, može se s postupkom nastaviti I Haška konvencija dozvoljva nepostupanje po zamolnici: Kad nije utvrđena autentičnost dokumenta Nema potrebnih ovjera Kad predmet zamoljene radnje nije iz domena zamoljenog suda Ako tražene radnje pogađaju suverenitet te države

86 Daljni postupak Troškovi se ne traže unaprijed, već regresom nakon urađenog posla U slučaju da se utvrdi da predmet ima negativno djelovanje na pravni poredak, sud svoj stav dostavlja Vrhovnom sudu na ocjenu i to ex officio.

87 DOSTAVLJANJE Posebne teškoće
Nepravilno dostavljanje je razlog odbijanja priznanja strane odluke U BiH, dostavljanje određeno ZPP, ali i raznim multilateralnim i bilateralnim sporazumima Dok smo bili u sastavu Jugoslavije važne bile: Haška konvencija iz 1905 Haška konvencija iz 1954.

88 Drugi izvori za dostavljanje
Značaj Haških konvencija Haška konvencijao građanskom sudskom postupku Haška konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava Konvencija o olakšavanju pristupa pravosuđu na međunarodnom planu

89 Načini dostavljanja ZPP određuje 3 načina dostvljanja:
Za strane državljane i pravna lica-diplomatski put Za naše državljane-konzularni prestavnik Putem posebnog punomoćnika kojeg postavlja inostrana stranka ili naš sud Komunikacija s stranim sudom u načelu teče diplomatskim posredstvom Haške konvencije predviđaju i konzularnu pomoć Jezik: zamolnica treba biti na jeziku zamoljene države (Haška konvencija iz 1954.), mada međudržavnim ugovorima se može i drukčije ugovoriti

90 Sastav i dostavljanje zamolnice
Po ZPP i zamolnica i pismena trebaju biti sastavljeni a na jeziku zamoljene države ili popraćena ovjerenim prijevodom, Način dostavljanja: zamoljeni sud postupa po svojim pravilima, osim ako ima izričit zahtjev koji se ne kosi sa javnim poretkom zamoljene države.

91 Ostali vidovi pravne pomoći
Izvođenje dokaza (saslušanje svjedoka, vještaka, uviđaj); Informativno saslušanje stranaka, Pribaljanje obavještenja o adresama i drugim činjenicama Dostavljanje izvoda o stanju prava (tekstova zakona i sudske prakse) Sud izvodi na način kako je propisano za njega Troškove pružanja pomoći u pravilu snosi zamoljena strana Za veće troškove, zamoljena strana može tražiti naknadu troškova

92 Principi na kojim se zasniva Međunarodna pravna pomoć
1. Princip suverenosti 2. princip ravnopravnosti 3. načelo efikasnosti


Скинути ppt "Međunarodno privatno pravo"

Сличне презентације


Реклама од Google