Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

Отпремање презентације траје. Молимо да сачекате

GRAĐENJE PRIJAVA RADOVA

Сличне презентације


Презентација на тему: "GRAĐENJE PRIJAVA RADOVA"— Транскрипт презентације:

1 GRAĐENJE PRIJAVA RADOVA
Investitor je dužan da prijavi otpočinjanje radova inspekciji rada na teritoriji opštine na kojoj se radovi izvode i da dostavi rešenje o određivanju lica koje je od strane investitora zaduženo za zaštitu na radu Izvođač je dužan da inspektoratu za zaštitu na radu prijavi početak izvođenja radova i dostavi rešenje o određivanju lica koje je od strane izvođača zaduženo za zaštitu na radu

2 Priprema za građenje Pre početka građenja investitor obezbeđuje: obeležavanje građevinske parcele, regulacionih, nivelacionih i građevinskih linija, u skladu sa propisima kojima je uređeno izvođenje geodetskih radova; obeležavanje gradilišta odgovarajućom tablom, koja sadrži: podatke o objektu koji se gradi, investitoru, odgovornom projektantu, broj građevinske dozvole, izvođaču radova, početku građenja i roku završetka izgradnje.

3 Gradilišna tabla prema pravilniku

4 EUHEM d.o.o. Poslovno stambeni objekat P+1
PROJEKTOVAO: Konsalting, Svetosavska br 9, Stara Pazova IZVOĐJAČ : GEMAX, Banjički Venac 28 b, Beograd Lokacijsak dozvola broj /2010-III-04, opstina Stara Pazova Građevinska dozvola broj /2011-III-04 opstina Stara Pazova, Početak radova: Završetak radova: INVESTITOR: EUHEM d.o.o.ul. Bulevar AVNOJ-a 24 b Novi Beograd Poslovno stambeni objekat P+1 sa dvonamenskim skloništem dopunske zaštite ul. Zdravka Jekića bb Ukupne neto povrsine m2, gabarita 36.75x15.70m katastarska parcela br. 3283/1 upisana u ul. br k.o. Stari Banovci

5 Izvođač radova Građenje objekata, odnosno izvođenje radova može da vrši privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik, koji su upisani u odgovarajući registar za građenje objekata, odnosno za izvođenje radova .

6 Odgovorni izvođač radova
Izvođač radova određuje odgovornog izvođača radova koji rukovodi građenjem objekta, odnosno izvođenjem radova. Odgovorni izvođač radova može biti lice sa stečenim visokim obrazovanjemodgovarajuće struke, odnosno smera, na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina ili sa stečenim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije), odgovarajuće struke, odnosno smera i odgovarajućom licencom za izvođenje radova. LICENCE 812 I 800 sa osnovnim strukovnim strudijama LICENCE I 700 SA SPECIJALISTIČKIM STUDIJAMA

7 800 I 812 Građenjem objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje jedinica lokalne samouprave, spratnosti PO+P+4+PK čija ukupna površina ne prelazi m2 bruto površine, objekata manje složenih građevinskih konstrukcija raspona do 12m. lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica, unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije, grejanja i klimatizacije, i elektroinstalacije, unutrašnjih gasnih instalacija, kao i izvođenje pojedinih građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova i radova na unutrašnjem uređenju objekata i uređenju terena, može rukovoditi i lice koje ima visoko obrazovanje na studijama prvog stepena, odgovarajuće struke, odnosno smera, položen stručni ispit, najmanje pet godina radnog iskustva i sa važećom licencom. 700 I 712 ZA OBJEKTE ZA KOJE GRAĐEVINSKU DOZVOLU IZDAJE OPŠTINA, NEMA OGRANIČENJA U POVRŠINI I SPRATNOSTI

8 Obaveze izvođača radova i odgovornog izvođača radova
Izvođač radova je dužan da: 1) pre početka radova potpiše glavni projekat; 2) rešenjem odredi odgovornog izvođača radova na gradilištu; 3) odgovornom izvođaču radova obezbedi ugovor o građenju i dokumentaciju na osnovu koje se gradi objekat; 4) obezbedi preventivne mere za bezbedan i zdrav rad, u skladu sazakonom. Izvođač radova podnosi organu koji je izdao građevinsku dozvolu, kao i opštinskoj upravi na čijoj se teritoriji gradi objekat, izjavu o završetku izrade temelja. Izvođač uz izjavu o završetku izrade temelja prilaže geodetski snimak izgrađenih temelja, u skladu sa propisima kojima je uređeno izvođenje geodetskih radova.

9 Odgovorni izvođač radova dužan je da
1) izvodi radove prema dokumentaciji na osnovu koje je izdata građevinska dozvola, odnosno glavnom projektu, u skladu sa propisima, standardima, uključujući standarde pristupačnosti tehničkim normativima i standardu kvaliteta koji važe za pojedine vrste radova, instalacija i opreme; 2) organizuje gradilište na način kojim će obezbediti pristup lokaciji, obezbeđenje nesmetanog odvijanja saobraćaja, zaštitu okoline za vreme trajanja građenja; 3) obezbeđuje sigurnost objekta, lica koja se nalaze na gradilištu i okoline (susednih objekata i saobraćajnica); 4) obezbeđuje dokaz o kvalitetu izvršenih radova, odnosno ugrađenog materijala, instalacija i opreme; 5) vodi građevinski dnevnik, građevinsku knjigu i obezbeđuje knjigu inspekcije; 6) obezbeđuje merenja i geodetsko osmatranje ponašanja tla i objekta u toku građenja; 7) obezbeđuje objekte i okolinu u slučaju prekida radova; 8) na gradilištu obezbedi ugovor o građenju, rešenje o određivanju odgovornog izvođača radova na gradilištu i glavni projekat, odnosno dokumentaciju na osnovu koje se objekat gradi.

10 Stručni nadzor Investitor obezbeđuje stručni nadzor u toku građenja objekta, odnosno izvođenja radova za koje je izdata građevinska dozvola. Stručni nadzor obuhvata: kontrolu da li se građenje vrši prema građevinskoj dozvoli, odnosno prema tehničkoj dokumentaciji po kojoj je izdata građevinska dozvola; kontrolu i proveru kvaliteta izvođenja svih vrsta radova i primenu propisa, standarda i tehničkih normativa, uključujući standarde pristupačnosti; kontrolu i overu količina izvedenih radova; proveru da li postoje dokazi o kvalitetu materijala, opreme i instalacija koji se ugrađuju; davanje uputstava izvođaču radova; saradnju sa projektantom radi obezbeđenja detalja tehnoloških i organizacionih rešenja za izvođenje radova i rešavanje drugih pitanja koja se pojave u toku izvođenja radova.

11 Ko nema pravo da vrši stručni nadzor?
U vršenju stručnog nadzora na objektu ne mogu da učestvuju lica koja su zaposlena u privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu ili preduzetničkoj radnji koje je izvođač radova na tom objektu, lica koja vrše inspekcijski nadzor, kao i lica koja rade na poslovima izdavanja građevinske dozvole u organu nadležnom za izdavanje građevinske dozvole.

12 Novi pravilnik o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora 7/2010
Stručni nadzor se vrši nad: Pripremnim radovima Građevinske i građevinsko zanatske radove Ugradnju instalacija, postrojenja i opreme Druge radove koji se izvode u toku građnje objekta

13 Stručni nadzor se može obezbediti i za pojedine faze u izgradnji objekata Projektantski nadzor

14 Dužnost stručnog nadzora prema 7/2010
Ako izvođač otstupi od kvaliteta materijala, opreme, dimenzija objekta, ili dođe do produženja roka dužan je da o tome obavesti investitora i izvođača radova, U pismenoj formi kroz građevinski dnevnik upiše na kojim radovima vrši stručni nadzor, koje je nedostatke uočio u toku vršenja stručnog nadzora PRESTAJE DA VAŽI PRAVILNIK 105/2003

15 Izgradnja objekata Tehničku dokumentaciju potpisuje odgovorni projektant. Odgovorni projektant može biti lice sa visokom stručnom spremom odgovarajuće struke, odnosno smera i licencom za projektovanje Generalni projekat i idejni projekat, prethodna studija opravdanosti i studija opravdanosti za objekte za koje odobrenje za izgradnju izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva podležu reviziji (stručnoj kontroli) Revizione komisije koju obrazuje ministar nadležan za poslove građevinarstva. Glavni projekat podleže tehničkoj kontroli.

16 Izgradnja objekata Tehničku kontrolu glavnog projekta može da vrši preduzeće, odnosno drugo pravno lice koje ispunjava uslove za izradu tehničke dokumentacije i koje odredi investitor. Investitor je dužan da osam dana pre početka građenja objekta prijavi organu nadležnom za izdavanje odobrenja za izgradnju naziv izvođača, početak izvođenja radova i rok završetka izgradnje. Investitor podnosi glavni projekat sa potvrdom i izveštajem o izvršenoj tehničkoj kontroli, odobrenje za izgradnju, dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređenje građevinskog zemljišta i dokaz o uplati administrativne takse.

17 Izgradnja objekata Odgovorni izvođač radova rukovodi građenjem objekta, odnosno izvođenjem radova. Odgovorni izvođač radova može biti lice sa visokom stručnom spremom odgovarajuće struke, odnosno smera i licencom za izvođenje radova. Investitor obezbeđuje stručni nadzor u toku građenja objekta, odnosno izvođenja radova za koje je izdato odobrenje za izgradnju. Podobnost objekta za upotrebu utvrđuje se tehničkim pregledom. Objekat se može koristiti po prethodno pribavljenoj upotrebnoj dozvoli

18 Izgradnja objekata Upotrebna dozvola izdaje se za ceo objekat ili za deo objekta koji predstavlja tehničko-tehnološku celinu i može se kao takav samostalno koristiti ili je za građenje tog dela objekta izdato posebno odobrenje za izgradnju. Upotrebna dozvola sadrži i garantni rok za objekat i pojedine vrste radova utvrđene posebnim propisom. Vlasnik objekta za koji je izdata upotrebna dozvola obezbeđuje izvođenje radova na investicionom i tekućem održavanju objekta kao i redovne, vanredne i specijalističke preglede objekta, u skladu sa posebnim propisima Objekat koji se gradi, odnosno čije je građenje završeno bez odobrenja za izgradnju i glavnog projekta, ne može biti priključen na elektroenergetsku, termoenergetsku ili telekomunikacionu mrežu, vodovod i kanalizaciju

19 ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA NEKE ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA GRAĐEVINARSTVO
Zakon o obligacionim odnosima reguliše pravne odnose između subjekata koji nastaju u oblasti prometa robe i usluga. Pored ostalog, ZOO predviđa pravičnu naknadu, kroz načelo jednake vrednosti davanja u dvostranim ugovorima Posebno smatra relevantnim one okolnosti koje nastupe posle zaključenja ugovora, naročito koje otežavaju ispunjenje obaveza jedne strane Obligacija (latinski obligatio) znači obaveza, obaveznost, dug, obveznica

20 ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA NEKE ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA GRAĐEVINARSTVO
NOVČANE OBAVEZE UGOVOR O GRAĐENJU ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA ODGOVORNOST IZVOĐAČA I PROJEKTANTA ZA SOLIDNOST GRAĐEVINE USTUPANJE UGOVORA

21 POSEBNE UZANSE O GRAĐENJU
Pre skoro 30 godina Skupština Privredne komore Jugoslavije je, na osnovu svog Statuta i Zakona o udruživanju privrednih organizacija u Privrednu komoru Jugoslavije donela Posebne uzanse o građenju Posebnim uzansama o građenju ureduju se odnosi između ugovarača - naručioca i izvođača radova u poslovima izvođenja radova na građevinskim objektima Ovaj savezni propis još uvek važi, budući da ni jednim aktuelnim zakonskim aktom nije stavljen van snage Smatra se da su ugovarači pristali na primenu uzansi prilikom građenja objekta, ukoliko ove uzanse ugovorom o izvođenju radova i opremanju objekta nisu u celini ili delimično isključene

22 ODREDBE POSEBNIH UZANSI O GRAĐENJU
opšte odredbe sastavni delovi ugovora proučavanje i izmena tehničke dokumentacije odstupanje od predmeta ugovora cene rokovi za izvođenje radova uvođenje izvođača u posao ustupanje radova trećem licu ugovorna kazna plaćanje privremeno obustavljanje izvođenja radova kvalitet radova i materijala garancija za kvalitet izvedenih radova

23 ODREDBE POSEBNIH UZANSI O GRAĐENJU
materijal i oprema koje nabavlja naručilac osiguranje snošenje rizika, stručni nadzor naručioca odgovornost izvođača za stabilnost i sigurnost objekta mere sigurnosti obezbeđenje i čuvanje gradilišta primopredaja izvedenih radova konačni obračun posledice raskidanja ugovora uređenje gradilišta

24

25 ZNAČAJ PRIPREME TOKOM GRAĐENJA
TOKOM GRADNJE SE MOGU NAPRAVITI UŠTEDE U OPSEGU 10-20% VREDNOSTI IZGRAGRAĐENE INVESTICIJE, ILI INVESTICIONE VREDNOSTI TOKOM GRADNJE SE DESI VIŠE OD 70% NEPREDVIĐENIH TROŠKOVA OPTIMALNE ODLUKE SE DONOSE NA OSNOVU SAGLEDAVANJA CELOKUPNOG PROCESA IZGRADNJE

26 INFORMACIONI SISTEMI INFORMACIJA JE USLOV ZA DOBRO SAGLEDAVANJE SVAKE POSLOVNE ODLUKE POSTOJI MNOGO PRILIKA KADA INVESTITOR NEMA PRAVU INFORMACIJU NEPRIPREMLJENOST DRŽAVE, PRE SVEGA SE MISLI NA PROBLEME KOJI SU VEZANI ZA SPOROST U REŠAVANJU ZAHTEVA ZA DOZVOLU ZA GRADNJU, ZATIM ZA PROBLEME VEZANE ZA DONOŠENJE, USVAJANJE PLANSKIH AKATA, TZV’’URBANIZAM’’, PA SE ZBOG TOGA PREDMETI SPORO REŠAVAJU ILI ČEKAJU DONOŠENJE ODGOVARAJUĆIH PLANSIH AKATA I PO NEKOLIKO GODINA, NEUSAGLAŠENOST PODATAKA, LOŠ ODABIR KONSULTANATA-KAO ŠTO SU NAPRIMER KONSULTANTI TIPA ‘’UZMI PARE I BEŽI’’

27 ULOGA STRUKE U FAZI PROJEKTOVANJA
U FAZI DOBIJANJA SAGLASNOSTI I DOZVOLA NA PROJEKTOVANU DOKUMENTACIJU U FAZI PRIPREMNIH RADOVA I RADOVA NA IZGRADNJI OBJEKTA, TEHNIČKOM PRIJEMU I UPOTREBNOJ DOZVOLI U FAZI GARANTNOG ROKA, I OTKLANJANA NEDOSTATAKA NA IZVEDENIM RADOVIMA U ODRŽAVANJU I EKSPLOATACIJI IZVEDENIH OBJEKATA/TEKUĆE ODRŽAVANJE

28 SVAKA OD OVIH FAZA REGULISANA U OSNOVI ZAKONOM O PLANIRANJU I IZGRADNJI(Službeni glasnik Republike Srbije br. 72/09) PRAVILNIK O OPREMI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE iz 2008(Službeni glasnik Republike Srbije br. 60/08) PODZAKONSKIM AKTIMA KOJIMA SU PROPISANA PRAVILA PREMA KOJIMA TREBA RADITI UGOVORENE POZICIJE RADOVA(Pozarni propisi naprimer,....inspekcijski nadzor, nadzor u izgradnji objekata, tehnički prijem ,...

29 PRIJAVA POČETKA IZVOĐENJA RADOVA
ZAVISI OD OBIMA I VRSTE RADOVA KOJI SE IZVODE

30 PRIJAVA POČETKA IZVOĐENJA RADOVA

31 Za ovaj obim radova nije potrebna dozvola već samo prijava nadležnom organu
Izgardnja manjih pomoćnih objekata i izvođenje radova koji se prema zakonu o izgradnji objekata ne smatraju rekonstrukciom, za njih je potrebno priložiti skice objekata , sa karakterističnim presecima , izgledima i tehničkim opisom radova

32 Za ovaj obim radova nije potrebna dozvola već samo prijava nadležnom organu
Adaptacija je izvođenje građevinskih i drugih radova na postojećem objektu kojima se vrši promena organizacije prostora u objektu, zamena uređaja, postrojenja, opreme i instalacija istog kapaciteta, kojima se ne utiče na stabilnost i sigurnost objekta, ne menjaju konstruktivni elementi, ne menja spoljni izgled i ne utiče na bezbednost susednih objekata, saobraćaja i životne sredine; Uz prijavu je potrebno na osnovu zakona o izgradnji podneti Glavni projekat

33 Za ovaj obim radova nije potrebna dozvola za gradnju već samo prijava nadležnom organu
Sanacija je izvođenje građevinskih i drugih radova na postojećem objektu kojima se vrši popravka uređaja, postrojenja i opreme, odnosno zamena konstruktivnih elemenata objekta, kojima se ne menja spoljni izgled, ne utiče na bezbednost susednih objekata, saobraćaja i životne sredine i ne utiče na zaštitu prirodnog i nepokretnog kulturnog dobra, evidentirane nepokretnosti, dobra koje uživa prethodnu zaštitu, njegove zaštićene okoline, osim konzervatorsko - restauratorskih radova. Uz prijavu je potrebno na osnovu zakona o izgradnji podneti Glavni projekat

34 ZAHTEV ZA IZDAVANJE REŠENJA

35 ŠTA JE POTREBNO PODNETI UZ PRIJAVU
Predmer radova iz koga će biti jasno da su pozicije koje se planiraju izvesti u skladu sa zakonom, odnosno nije za njih potrebno tražiti dozvolu za gradnju. Tehnički opis, Skica, intervencije koja se planira. Svi napred navedeni prilozi treba da budu overeni od strane lica koje je nosilac licence. Dokaz o vlasništvu nad nekretninom koja se adaptira. Prijava nadležnom organu (službi u okviru opštine koja se bavi komunalno stambenim poslovima) Ako nema odgovora od starne nadležnog organa može se otpočeti sa izvođenjem radova u roku od 7dana, Poželjnoi je da odgovor stigne u predviđenom roku i u njemu bude napisano da za predviđene pozicije radova nije potrebna dozvočla za gradnju. ? Postavlja se pitanje- šta kada već radovi otpočnu, njihov se obim proširi i pređu u kategoriju rekonstrukcije, znači pozicija radova za koje je potrebno pribaviti dozvolu za gradnju?

36 Ako nadležni organ proceni da je za taj obim radova potrebno pribaviti odobrenje za izgradnju treba u roku od 7 dana da obavesti podnosioca zahteva Zakon o izgradnji

37 Za ovu vrstu intervencije neophodno je pre otpočinjanja izvođenja radova pribaviti dozvolu za gradnju odnosno uraditi POTREBNE projekte Građenje je izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova, ugradnja instalacija, postrojenja i opreme; Rekonstrukcija je izvođenje građevinskih i drugih radova na objektu, kojima se: vrši dogradnja; utiče na stabilnost i sigurnost objekta; menjaju konstruktivni elementi; menja tehnološki proces; menja spoljni izgled objekta; povećava broj funkcionalnih jedinica; utiče na bezbednost susednih objekata, saobraćaja i životne sredine; menja režim voda; utiče na zaštitu prirodnog i nepokretnog kulturnog dobra, evidentirane nepokretnosti, dobra koje uživa prethodnu zaštitu, njegove zaštićene okoline, osim konzervatorsko - restauratorskih radova; Dogradnja je izvođenje građevinskih i drugih radova kojima se izgrađuje novi prostor uz, ispod ili nad postojećim objektom i sa njim čini funkcionalnu ili tehničku celinu

38 ZAHTEV ZA IZDAVANJE GRADJEVINSKE DOZVOLE

39 GRAĐENJE I KONTRALA GRAĐENJA

40 PRIPREMNI RADOVI AKO INVESTITOR ŽELI PRE POČETKA GRAĐENJA DA IZVEDE PRIPREMNE RADOVE, DUŽAN JE DA IZVOĐENJE TIH RADOVA PRIJAVI NADLEŽNOM ORGANU OPŠTINE DUŽAN JE DA PRIJAVI I NADLEŽNOM ORGANU KOJI JE IZDAO ODOBRENJE ZA IZGRADNJU UZ PRIJAVU TREBA DA DOSTAVI PROJEKAT PRIPREMNIH RADOVA, ZA KOJI JE IZVRŠENA I TEHNIČKA KONTRAOLA OD OVLAŠĆENE FIRME , I DOSTAVI ODOBRENJE ZA IZGRADNJU U PRIPREMNE RADOVE SPADA GRAĐENJE I POSTAVLJANJE OBJEKATA I INSTALACIJA PRIVREMENOG KARAKTERA, OBJEKATI ZA SMEŠTAJ RADNIKA, OSOBLJA, MAGACINI, PRIVREMENI PRIKLJUČCI, I DRUGI RADOVI KOJIMA SE OBEZBEĐUJE NESMETANO ODVIJANJE SAOBRAĆAJA I KORIŠĆENJEOKOLNOG PROSTORA

41 PRIPREMA ZA GRAĐENJE U OVU FAZU PRE SVEGA SPADA OBAVEZA INVESTITORA DA OBEZBEDI OBELEŽAVANJE GRADILIŠTA, REGULACIONIH I GRAĐEVINSKIH LINIJA, NA OSNOVU PROPISA KOJIMA JE UREĐENO IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA VIDNO OBELEŽAVANJE GRADILIŠTA, TABLA SA BROJEM REĐENJA, INVESTITOROM, IBVOĐAĆEM , PROJEKTANTOM, DATUMOM OTPOČINJANJA RADOVA I UGOVORENIM ROKOM ZAVRŠETKA RADOVA

42 Šta ako na gradilišti imamo više izvođača radova
INVESTITOR JE DUŽAN DA ODREDI IZVOĐAČA RADOVA KOJI ĆE BITI NOSILAC PRAVA I OBAVEZA GLAVNOG IZVOĐAČA RADOVA Ovakva situacija ponekad dovodi do problama

43 GRADILIŠNA DOKUMENTACIJA
građevinski dnevnik; građevinska knjiga; evidencija prisustva radnika na poslu; knjiga građevinske inspekcije; elaborat zaštite na radu; knjiga interne kontrole; kompletna projektna dokumentacija dopunjena izvođačkom dokumentacijom; operativni dinamički plan realizacije radova; plan radne snage i materijala; kopija ugovora o izgradnji objekta; odobrenje za izgradnju; projekat tehnologije izvođenja radova; projekat betona; i organizaciona šema gradilišta sa saglasnostima na priključke.

44 Pravilnik o sadržini i načinu vođenja knjige inspekcije i građevinskog dnevnika(sl glasnik RS 105/03) Građevinski dnevnik Knjiga inspekcije

45 GARĐEVINSKI DNEVNIK PREMA PRAVILNIKU O GRAĐEVINSKOM DNEVNIKU
OBAVEZNA DOKUMENTACIJA NA GRADILIŠTU VODI SE U DVA PRIMERKA(ORIGINAL I KOPIJA) UPISUJE SE STRUKTURA I BROJNOST RADNE SNAGE, MEHANIZACIJE UPISUJU SE SVAKODNEVNO PODATCI KOJI SU RELEVANTNI ZA IZVOĐENJE OBJEKTA, TEMPERATURA, BRZINA VETRA, ATMOSVERSKE PADAVINE I SL PRECIZNO SE UPISUJU AKTIVNOST KOJE SE IZVODE NA OBJEKTU PO IZVRŠENOJ MONTAŽI ARMATURE KROZ GRAĐEVINSKI DNEVNIK SE TRAŽI OD NADZORA SAGLASNOS ZA BETONIRANJE POJEDINIH FAZA OBJEKTA POTPIS NADZORNOG ORGANA I DAVANJE SAGLASNOSTI PODRAZUMEVA DA JE ARMATURA SREGLEDANA I DA SE BETONIRANJE ODOBRAVA BOČNA KOLONA SLUŽI DA NADZOR U NJIJ DAJE INSTRUKCIJE ILI REŠENJA NAPIMENE, VEOMA VAŽAN DOKUMENT KOD KONAČNOG OBRAČUNA I PRIZNAVANJA NAKNADNIH I NEPREDVIĐENIH RADOVA NA SUDU ZNAČAJAN I RELEVANTAN DOKUMENT KOD SPOROVA

46 PRVA STRANA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA SE OTVARA SA DATUMOM OTPOČINJANJA RADOVA, KADA INVESTITOR IZVOĐAČA UVODI U LOKACIJU, PREDAJE REŠENJE KOJIM ODREĐUJE NADZORNOG ORGANA I SVU TEHNIČKU DOKUMENTACIJU KOJA JE POTREBNA U UGOVORENOM BROJU PRIMERAKA, BROJ UGOVORA I DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA, UGOVORENA DINAMIKA IZVOĐENJA RADOVA OBELEŽAVANJE OBJEKTA, ODNOSNO ISKOPA, KOTE I MERENJE SVE REVANTNE PODATKE VEZANE ZA GEODETSKA MERENJA I OSMATRANJA OBJEKTA, VERTIKALNIH TORANJSKIH DIZALICA, SABIJENOSTI TLA I SL SVA MERENJA KOJA SE NA OBJEKTU VRŠE U SMISLU PROBA NA MREŽI VODOVODA IKANALIZACIJE, MAŠINSKIH INSTALACIJA, ELE, KOJA SE VRŠE PRE ZAVRŠETKA OBJEKTA NEOPHODNI DOKUMENT U POSTUPKU TEHNIČKOG PRIJEMA OBJEKTA

47 GRAĐEVINSKA KNJIGA SLUŽI ZA OBRAČUN IZVEDENIH KOLIČINA
RADI SE NA OSNOVU NORMI I STANDARDA RADA U GRAĐEVINARSTVU JEDINICA MERE MORA BITI U SKLADU SA NORMATIVIMA, TEHNIČKIM USLOVIMA POTPISUJU JE IZVOĐAČ RADOVA, DATUM I POTPIS, I NADZORNI ORGAN DATUM I POTPIS VODI SE U DVA PRIMERKA, (ORIGINAL I KOPIJA) OVERAVA I KORIGIJE CRVENOM OLOVKOM OVAJ DIKUMENT JE MERODAVAN NA SUDU ZA SPOROVE KOJI SE VODE OKO KOLIČINA IZVEDENIH RADOVA

48 Građevinska knjiga

49 STRUČNI NADZOR STRUČNI NADZOR MOŽE VRŠITI LICE KOJE POSEDUJE LICENCU ZA ODGOVORNOG PROJEKTANTA ILI ZA ODGOVORNOG IZVOĐAČA RADOVA STRUČNI NADZOR, ANGAŽOVAN JE OD STARNE INVESTITORA DA PRATI DINAMIKU, KVALITET, ISPRAVNOST I POSTUPKU GRADNJE OBJEKTA OVERAVA LISTOVE GRAĐEVINSKIG DNEVNIKA I GRAĐEVINSKE KNJIGE-SVAKODNEBNO, SVOJIM POTPISOM I LIČNIM PEČATOM PRILIKOM PRIJAVE POČETKA RADOVA INVESTITOR IZMEĐU OSTALOG DAJE I PODATKE, IME I PREZIME I BROJ LICENCE OSOBE KOJA JE OD STRANE INVESTITORA ANGAŽOVANA NA POSLOVIMA NADZORA UČESTVUJE U DONOŠENJU ODLIKA I DAVANJU REŠENJA ZA POZICIJE NEPREDVIĐENIH I NAKNADNIH RADOVA ŠTITI INTERESE INVESTITORA ALI PRE SVEGA RADI U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA, ZAKONIMA I PRAVILIMA STRUKE

50 Novi pravilnik o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora 7/2010
Stručni nadzor se vrši nad: Pripremnim radovima Građevinskim i građevinsko zanatskim radovima Ugradnju instalacija, postrojenja i opreme Druge radove koji se izvode u toku građnje objekta

51 INSPEKCIJSKI NADZOR GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA(OPŠTINE GRADA,REPUBLIKE) URBANISTIČKA INSPEKCIJA KOMUNALNA INSPEKCIJA INSPEKCIJA ZAŠTITE NA RADU SAOBRAĆAJNA INSPEKCIJA EKOLOŠKA INSPEKCIJA

52 KNJIGA INSPEKCIJSKIG NADZORA
POVEZANA JEMESTVENIKOM, SA NUMERISANIM STRANICAMA, VODI SE U DVA PRIMERKA(Original i kopirani list), obavezni dokument na svakom gradilištu, u kome se upisuju svi obilasci inspekcije, svi uočeni nedostatci i primedbe kao i rokovi u kojima se ti nedostatci trebaju otkloniti


Скинути ppt "GRAĐENJE PRIJAVA RADOVA"

Сличне презентације


Реклама од Google